Vocabulario > japonés

1 - Expresiones principales

Expresiones principales
Quiz
Curso
1 Buenos días こんにちは
kon'nichiwa
2 Solo por la mañana おはよう
ohayō
3 Buenas tardes こんばんは
konbanwa
4 Adiós さようなら
sayōnara
5 Expresión más familiar またね
mata ne
6 Hasta Luego また後でね
mata ato de ne
7 はい
hai
8 Expression mas familiares. Inclinando la cabeza うん
un
9 No いいえ
iie
10 Expression mas familiares. Inclinando la cabeza ううん
uun
11 Por favor! すみません
sumimasen
12 Gracias ありがとうございます
arigatō gozaimasu
13 Expresiones en el idioma corriente ありがとう
arigatō
14 ¡Muchas gracias! どうもありがとう!
dōmo arigatō!
15 Gracias por su ayuda 助かりました、 ありがと うございます
tasukari mashita, arigatō gozaimasu
16 Expresión más familiar 助かった、ありがとう
tasukatta, arigatō
17 De nada どういたしまして
dōitashimashite
18 De acuerdo 了解です
ryōkai desu
19 Expresión más familiar オーケー
ōkē
20 ¿Cuánto cuesta? すみません、値段は いくらですか?
sumimasen, nedan wa ikura desu ka ?
21 ¡Discúlpeme! ごめんなさい!
gomen'nasai !
22 Expresión más familiar ごめん!
gomen !
23 No comprendo わかりません
wakarimasen
24 Expresión más familiar わからない
wakaranai
25 Comprendí わかりました
wakarimashita
26 Expresión más familiar わかった
wakatta
27 No sé 知りません
shirimasen
28 Expresión más familiar 知らない
shiranai
29 Prohibido 禁止
kinshi
30 ¿Dónde están los baños? すみません、 トイレはどこですか?
sumimasen, toire wa doko desu ka ?
31 ¡Feliz año nuevo! 明けまして おめでとう ございます!
akemashite omedetō gozaimasu !
32 Expresión más familiar 明けまして おめでとう!
akemashite omedetō !
33 ¡Feliz cumpleaños! お誕生日 おめでとう ございます!
otanjōbi omedetō gozaimasu !
34 Expresión más familiar お誕生日 おめでとう!
otanjōbi omedetō !
35 ¡Felices fiestas! よいお年を!
yoi otoshi wo !
36 ¡Felicidades! おめでとうございます!
omedetō gozaimasu !
37 Expresión más familiar おめでとう!
omedetō !2 - Conversación

Conversación
Quiz
Curso
1 ¿Buenos días. Cómo estás? こんにちは、お元気ですか?
kon'nichiwa, ogenki desu ka ?
2 Expresiones en el idioma corriente 元気?
genki ?
3 Buenos días. Muy bien, gracias こんにちは、元気です、ありがとう
kon'nichiwa, genki desu, arigatō
4 Expresiones en el idioma corriente うん、元気
un, genki
5 ¿Hablas japones? 日本語を話せますか?
nihon go wo hanase masu ka? 
6 No, no hablo japonés いいえ、日本語は話せません
iie, nihon go wa hanase mase n 
7 Sólo un poco 少しだけですが
sukoshi dake desu ga
8 Expresión más familiar 少しだけならね
sukoshi dake nara ne
9 ¿De qué país eres? どこの国から来たのですか?
doko no kuni kara kita no desu ka ?
10 Expresión más familiar どこの国から来たの?
doko no kuni kara kita no?
11 ¿Cual es tu nacionalidad? お国はどちらですか?
okuni wa dochira desu ka ?
12 Expresión más familiar 何人なの?
nani jin nano ?
13 Soy español スペイン人です
supein jin desu 
14 ¿Y tú, vives aquí? あなたは? ここに住んでいるのですか?
anata wa ? koko ni sunde iru no desu ka ?
15 Expresión más familiar きみは? ここに住んでいるの?
kimi wa ? koko ni sunde iru no ?
16 Sí, vivo aquí はい、ここに住んでいます
hai, koko ni sunde imasu
17 Expresión más familiar うん、ここに住んでいるよ
un, koko ni sunde iru yo
18 ¿Yo me llamo Zara, y tu? 私の名前はサラです、あなたは?
watashi no namae wa sara desu, anata wa ?
19 Expresión más familiar 私の名前はサラ、あなたは?
watashi no namae wa sara, anata wa ?
20 Juli?n ジュリアンです
jurian desu
21 Expresión más familiar ジュリアン
jurian
22 ¿Qué estás haciendo aquí? ここで何をしているのですか?
koko de nani wo shite iru no desu ka ?
23 Expresión más familiar ここで何をしているの?
koko de nani wo shite iru no ?
24 Estoy de vacaciones バカンス中です
bakansu chū desu
25 Expresión más familiar バカンス中だよ
bakansu chū dayo
26 Estamos de vacaciones 僕たちは バカンス中です
bokutachi wa bakansu chū desu
27 Expresión más familiar 僕たち バカンス中だよ
bokutachi bakansu chū dayo
28 Estoy en viaje de trabajo 出張中です
shucchō chū desu
29 Expresión más familiar 出張中だよ
shucchō chū dayo
30 Trabajo aquí ここで働いています
koko de hataraite imasu
31 Expresión más familiar ここで働いているよ
koko de hataraite iru yo
32 Trabajamos aquí 僕たちはここで働いています
bokutachi wa koko de hataraite imasu
33 Expresión más familiar 僕たち ここで働いているよ
bokutachi koko de hataraite irun yo
34 ¿Cuáles son los buenos lugares para comer? ご飯を 食べるのに どこかいい所は ありますか?
gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro wa arimasu ka ?
35 Expresión más familiar ご飯を食べるのに どこかいい所 ある?
gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro aru ?
36 ¿Hay algún museo en el barrio? この近くに 美術館は ありますか?
kono chikaku ni bijyutsukan wa arimasu ka ?
37 Expresión más familiar この近くに 美術館 ある?
kono chikaku ni bijyutsukan aru ?
38 ¿Dónde puedo conseguir una conexión a internet? どこか インターネットが できるところは ありますか?
dokoka intānetto ga dekiru tokoro wa arimasu ka ?
39 Expresión más familiar どこか インターネットが できるところ ある?
dokoka intānetto ga dekiru tokoro aru ?3 - Aprender

Aprender
Quiz
Curso
1 ¿Quieres aprender algunas palabras? 単語を少し覚えてみますか?
tango wo sukoshi oboete mimasu ka ?
2 Expresión más familiar 単語を少し覚えてみる?
tango wo sukoshi oboete miru ?
3 ¡Sí! はい、是非!
hai, zehi !
4 Expresión más familiar うん、いいよ!
un, iiyo !
5 ¿Cómo se llama esto? これは何て言うのですか?
kore wa nan te iu no desu ka ?
6 Expresión más familiar これは何て言うの?
kore wa nan te iu no ?
7 Es una mesa それはテーブルです
sore wa tēburu desu
8 Expresión más familiar それはテーブルだね
sore wa tēburu dane
9 Una mesa, ¿comprendes? テーブルです、わかりましたか?
tēburu desu, wakarimashita ka ?
10 Expresión más familiar テーブル、わかった?
tēburu wakatta ?
11 No comprendo わかりません
wakarimasen
12 Expresión más familiar わからない
wakaranai
13 Puedes repetir, por favor すみません、もう一回言っ てもらえますか?
sumimasen, mou ikkai itte morae masu ka ?
14 Expresión más familiar お願い、もう一回言ってくれる?
onegai, mou ikkai itte kureru ?
15 ¿Podrías hablar más despacio? por favor もう少しゆっくり 話してくれますか?
mou sukoshi yukkuri hanasite kure masu ka ?
16 Expresión más familiar もう少しゆっくり 話してくれる?
mou sukoshi yukkuri hanasite kure ru ?
17 ¿Podrías escribir lo? por favor すみません、書いてくれますか?
sumimasen, kaite kure masu ka ?
18 Expresión más familiar お願い、書いてくれる?
onegai, kaite kure ru ?
19 Comprendí わかりました
wakarimashita4 - Colores

Colores
Quiz
Curso
1 Me gusta el color de esta mesa このテーブルの色が好きです
kono tēburu no iro ga suki desu
2 Expresiones en el idioma corriente このテーブルの色 いいね
kono tēburu no iro iine
3 Es rojo 赤です
aka desu
4 Expresión más familiar 赤だね
aka dane
5 Azul
ao
6 Amarillo 黄色
kiiro
7 Blanco
shiro
8 Negro
kuro
9 Verde
midori
10 Naranja オレンジ
orenji
11 Violeta
murasaki
12 Gris 灰色
haiiro5 - Números

Números
Quiz
Curso
1 Cero ゼロ
zero
2 Uno
ichi
3 Dos
ni
4 Tres
san
5 Cuatro
shi
6 Otra manera de decirlo
yon
7 Cinco
go
8 Seis
roku
9 Siete
shichi
10 Otra manera de decirlo
nana
11 Ocho
hachi
12 Nueve
ku
13 Otra manera de decirlo
kyū
14 Diez
15 Once 十一
jū ichi
16 Doce 十二
jū ni
17 Trece 十三
jū san
18 Catorce 十四
jū shi
19 Quince 十五
jū go
20 Dieciseis 十六
jū roku
21 Diecisiete 十七
jū shichi
22 Otra manera de decirlo 十七
jū nana
23 Dieciocho 十八
jū hachi
24 Diecinueve 十九
jū ku
25 Otra manera de decirlo 十九
jū kyū
26 Veinte 二十
ni jū
27 Veintiuno 二十一
ni jū ichi
28 Veintidos 二十二
ni jū ni
29 Veintres 二十三
ni jū san
30 Veinticuatro 二十四
ni jū shi
31 Otra manera de decirlo 二十四
ni jū yon
32 Veinticinco 二十五
ni jū go
33 Veintiseis 二十六
ni jū roku
34 Veintisiete 二十七
ni jū shichi
35 Otra manera de decirlo 二十七
ni jū nana
36 Veintiocho 二十八
ni jū hachi
37 Veintinueve 二十九
ni jū ku
38 Otra manera de decirlo 二十九
ni jū kyū
39 Treinta 三十
san jū
40 Treinta y uno 三十一
san jū ichi
41 Treinta y dos 三十二
san jū ni
42 Treinta y tres 三十三
san jū san
43 Otra manera de decirlo 三十四
san jū yon
44 Treinta y cuatro 三十四
san jū shi
45 Treinta y cinco 三十五
san jū go
46 Treinta y seis 三十六
san jū roku
47 Cuarenta 四十
yon jū
48 Cincuenta 五十
go jū
49 Sesenta 六十
roku jū
50 Setenta 七十
nana jū
51 Ochenta 八十
hachi jū
52 Noventa 九十
kyū jū
53 Cien
hyaku
54 Ciento cinco 百五
hyaku go
55 Doscientos 二百
ni hyaku
56 Trecientos 三百
san byaku
57 Cuatrocientos 四百
yon hyaku
58 Mil
sen
59 Mil quinientos 千五百
sen go hyaku
60 Dos mil 二千
ni sen
61 Diez mil 一万
ichi man6 - Marcas del tiempo

Marcas del tiempo
Quiz
Curso
1 ¿Cuándo llegaste aquí? いつ ここに着いたのですか?
itsu koko ni tsui ta no desu ka ?
2 Expresión más familiar いつ ここに着いたの?
itsu koko ni tsui ta no ?
3 Hoy 今日
kyō
4 Ayer 昨日
kinō
5 Hace dos días 二日前
futsuka mae
6 ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? どの位いるのですか?
dono kurai iru no desu ka ?
7 Expresión más familiar どの位いるの?
dono kurai iru no ?
8 Me voy mañana 明日に発ちます
ashita ni tachi masu
9 Expresión más familiar 明日に発つよ
ashita ni tatsu yo
10 Me voy pasado mañana あさってに発ちます
asatte ni tachi masu
11 Expresión más familiar あさってに発つよ
asatte ni tatsu yo
12 Dentro de tres días 三日後に発ちます
mikkago ni tachi masu
13 Expresión más familiar 三日後に発つよ
mikkago ni tatsu yo
14 Lunes 月曜日
getsuyō bi
15 Martes 火曜日
kayō bi
16 Miércoles 水曜日
suiyō bi
17 Jueves 木曜日
mokuyō bi
18 Viernes 金曜日
kinyō bi
19 Sábado 土曜日
doyō bi
20 Domingo 日曜日
nichiyō bi
21 Enero 一月
ichi gatsu
22 Febrero 二月
ni gatsu
23 Marzo 三月
san gatsu
24 Abril 四月
shi gatsu
25 Mayo 五月
go gatsu
26 Junio 六月
roku gatsu
27 Julio 七月
shichi gatsu
28 Agosto 八月
hachi gatsu
29 Septiembre 九月
ku gatsu
30 Octubre 十月
jū gatsu
31 Noviembre 十一月
jūichi gatsu
32 Diciembre 十二月
jūni gatsu
33 ¿A qué hora te vas ? 何時に出発するのですか?
nanji ni shuppatsu suru no desu ka ?
34 Expresión más familiar 何時に出発するの?
nanji ni shuppatsu suru no ?
35 A las ocho de la mañana 朝の8時です
asa no hachi ji desu
36 Expresión más familiar 朝の8時
asa no hachi ji
37 Por la mañana a las ocho y cuarto 朝の8時15分です
asa no hachi ji jyūgo fun desu
38 Expresión más familiar 朝の8時15分
asa no hachi ji jyūgo fun
39 Por la mañana a las ocho y media 朝の8時半です
asa no hachi ji han desu
40 Expresión más familiar 朝の8時半
asa no hachi ji han
41 Por la mañana a las nueve menos cuarto 朝の8時45分です
asa no hachi ji yonjyūgo fun desu
42 Expresión más familiar 朝の8時45分
asa no hachi ji yonjyūgo fun
43 A las seis de la tarde 夜の6時です
yoru no roku ji desu
44 Expresión más familiar 夜の6時
yoru no roku ji
45 Llego tarde 遅刻です
chikoku desu
46 Expresión más familiar 遅刻だ
chikoku da7 - Taxi

Taxi
Quiz
Curso
1 ?Taxi! タクシー!
takushī
2 ¿A dónde quiere ir? どちらまで行かれますか?
dochira made ikare masu ka ?
3 Voy a la estación 駅に行きたいのですが
eki ni iki tai no desu ga
4 Voy al hotel Día y Noche 日夜ホテルに 行きたいのですが
nichiya hoteru ni iki tai no desu ga
5 ¿Me puede llevar al aeropuerto? Por favor 空港までお願いできますか?
kūkō made onegai deki masu ka ?
6 ¿Puede cargar mi equipaje? Por favor 荷物を お願いできますか?
nimotsu wo onegai deki masu ka?
7 ¿Está lejos de aquí? ここから遠いですか?
koko kara tōi desu ka?
8 No, es al lado いいえ、すぐ近くです
iie, sugu chikaku desu
9 Sí, está un poco más lejos はい、少し遠いです
hai, sukoshi tōi desu
10 ¿Cuánto va a costar? いくら かかりますか?
ikura kakari masu ka?
11 Lleveme aquí, por favor ここまで お願いします
koko made onegai shimasu
12 Es a la derecha 右です
migi desu
13 Es a la izquierda 左です
hidari desu
14 Siga derecho 真っ直ぐです
massugu desu
15 Es aquí ここです
koko desu
16 Están por allí あちらです
achira desu
17 ¡Pare! ストップ!
stoppu!
18 Tómese su tienpo ゆっくりでいいですよ
yukkuri de ii desu yo
19 ¿Me puede dar un recibo? Por favor 領収書を お願いできますか?
ryōshūsho wo onegai deki masu ka?8 - Sentimientos

Sentimientos
Quiz
Curso
1 Me encanta tu país あなたの国が すごい好きです
anata no kuni ga sugoi suki desu
2 Te quiero 愛してます
aishite masu
3 Expresión más familiar 愛してる
aishiteru
4 Soy feliz 嬉しいです
ureshii desu
5 Expresión más familiar 嬉しいよ
ureshii yo
6 Estoy triste 悲しいです
kanashii desu
7 Expresión más familiar 悲しいよ
kanashii yo
8 Me siento muy bien aquí いい気分です
ii kibun desu
9 Expresión más familiar いい気分だよ
ii kibun dayo
10 Tengo frío 寒いですね
samui desu ne
11 Expresión más familiar 寒いね
samui ne
12 Tengo calor 暑いですね
atsui desu ne
13 Expresión más familiar 暑いね
atsui ne
14 Es demasiado grande 大きすぎます
ōki sugi masu
15 Expresión más familiar 大きすぎるよ
ōki sugiru yo
16 Es demasiado pequeño 小さすぎます
chiisa sugi masu
17 Expresión más familiar 小さすぎるよ
chiisa sugiru yo
18 Está perfecto 完璧です!
kanpeki desu !
19 Expresiones en el idioma corriente ぴったり!
pittari !
20 ¿Quieres salir esta noche? 今晩 出かけたいですか?
konban dekake tai desu ka ?
21 Expresión más familiar 今晩 出かけたい?
konban dekake tai ?
22 Me gustaría salir esta noche 今晩 出かけたいですね
konban dekake tai desu ne
23 Expresión más familiar 今晩 出かけたいな
konban dekake tai na
24 Es una buena idea いい案ですね
ii an desu ne
25 Expresiones en el idioma corriente それ、いいね!
sore ii ne !
26 Me gustaría divertirme 遊びたいですね
asobi tai desu ne
27 Expresión más familiar パーッと遊びたいな
pātto asobi tai na
28 No es una buena idea いい案じゃないですね
ii an jya nai desu ne
29 Expresión más familiar いい案じゃないね
ii an jya nai na
30 No quiero salir esta noche 今晩は 出かけたくないです
konban wa dekake taku nai desu
31 Expresión más familiar 今晩は 出かけたくないな
konban wa dekake taku nai na
32 Me gustaría descansar 休みたいです
yasumi tai desu
33 Expresión más familiar 休みたいな
yasumi tai na
34 ¿Quíeres hacer deporte? スポーツをしたいですか?
supōtsu wo shi tai desu ka ?
35 Expresión más familiar スポーツ したい?
supōtsu shi tai ?
36 Sí, necesito desahogarme はい、気分転換しないと!
hai, kibuntenkan shinaito !
37 Juego al tenis テニスをします
tenisu wo shimasu
38 Expresión más familiar テニスをするよ
tenisu wo suru yo
39 No gracias, estoy cansado いいです ありがとう、結構疲れています
iidesu arigatō, kekkō tsukarete imasu
40 Expresión más familiar いいよ ありがとう、結構疲れているんだ
iiyo arigatō kekkō tsukarete irunda9 - Familia

Familia
Quiz
Curso
1 ¿Tienes familiares aquí? 家族もここに住んでいるのですか?
kazoku mo koko ni sunde iru no desu ka ?
2 Expresión más familiar 家族もここに住んでいるの?
kazoku mo koko ni sunde iru no ?
3 Mi padre 私のお父さん
watashi no otōsan
4 Cuando habla un hombre 僕のお父さん
boku no otōsan
5 mi madre 私のお母さん
watashi no okāsan
6 Cuando habla un hombre 僕のお母さん
boku no okāsan
7 MI hijo 私の息子
watashi no musuko
8 Cuando habla un hombre 僕の息子
boku no musuko
9 Mi hija 私の娘
watashi no musume
10 Cuando habla un hombre 僕の娘
boku no musume
11 Mi hermano
ani
12 兄=Hermano mayor - 弟=Hermano menor
otōto
13 Mi hermana
ane
14 姉=Hermana mayor - 妹=Hermana menor
imōto
15 Mi amigo 男友達
otoko tomodachi
16 Mi amiga 女友達
on'na tomodachi
17 Mi novio 私の彼氏
watashi no kareshi
18 Mi novia 僕の彼女
boku no kanojo
19 Mi esposo 私の夫
watashi no otto
20 Mi esposa 僕の妻
boku no tsuma10 - Bar

Bar
Quiz
Curso
1 El bar バー
2 ¿Deseas beber algo? 何か飲みたいですか?
nani ka nomi tai desu ka ?
3 Expresión más familiar 何か飲みたい?
nani ka nomi tai ?
4 Beber 飲む
nomu
5 Vaso グラス
gurasu
6 Otra manera de decirlo コップ
koppu
7 Sí, gracias 喜んで
yorokonde
8 Expresión más familiar いいね
iine
9 ¿Qué tomas? 何にしますか?
nani ni shimasu ka ?
10 Expresión más familiar 何にする?
nani ni suru ?
11 ¿Qué tienes para ofrecerme? 飲み物は 何がありますか?
nomimono wa nani ga arimasu ka ?
12 Expresión más familiar 飲み物は 何があるの?
nomimono wa nani ga aru no ?
13 Hay agua o zumo de frutas 水とフルーツジュースがあります
mizu to furūtsu jūsu ga arimasu
14 Expresión más familiar 水とフルーツジュースがあるよ
mizu to furūtsu jūsu ga aru yo
15 Agua
mizu
16 ¿Me puedes poner un poco de hielo?, por favor すみません、氷をいれて もらえます か?
sumimasen, kōri wo irete morae masu ka ?
17 Hielo
kōri
18 Chocolate チョコレート
chokorēto
19 Leche ミルク
miruku
20 Otra manera de decirlo 牛乳
gyūnyū
21 紅茶
kōcha
22 Café コーヒー
kōhī 
23 Con azúcar 砂糖 と
satō to
24 Con leche クリーム と
kurīmu to
25 Vino ワイン
wain
26 Cerveza ビール
bīru
27 Un té por favor 紅茶をひとつ お願いします
kōcha wo hitotsu onegai shimasu
28 Expresión más familiar 紅茶をひとつ お願い
kōcha wo hitotsu onegai
29 Una cerveza, por favor ビールを一杯 お願いします
bīru wo ippai onegai shimasu
30 Expresión más familiar ビールを一杯 お願い
bīru wo ippai onegai
31 ¿Qué desea beber? 何を飲まれますか?
nani wo nomare masu ka ?
32 Expresión más familiar ご注文をお伺いします
gochūmon wo oukagai shimasu
33 ¡Dos tés por favor! 紅茶を二つ お願いします!
kōcha wo futatsu onegai shimasu
34 Expresión más familiar 紅茶を二つ お願い!
kōcha wo futatsu onegai
35 Dos cervezas, por favor ビールを二杯 お願いします
bīru wo nihai onegai shimasu
36 Expresión más familiar ビールを二杯 お願い
bīru wo nihai onegai
37 Nada, gracias 何もいりません、ありがと うございます
nanimo irimasen, arigatō gozaimasu
38 Expresión más familiar 何もいらない、ありがとう
nanimo iranai, arigatō
39 ¡Salud! 乾杯
kanpai
40 ¡Salud! 乾杯
kanpai
41 ¡La cuenta, por favor! お勘定お願いします
okanjō onegai shimasu
42 ¿Qué le debo, por favor? すみません、いくらですか?
sumimasen, ikura desu ka ?
43 Veinte euros 二七〇〇円
nisen nanahyaku en
44 Yo pago ご馳走します
gochisō shimasu
45 Expresiones en el idioma corriente おごるよ
ogoru yo11 - Restaurante

Restaurante
Quiz
Curso
1 El restaurante レストラン
resutoran
2 ¿Quieres comer? 何か食べたいですか?
nani ka tabe tai desu ka ?
3 Expresión más familiar 何か食べたい?
nani ka tabe tai ?
4 Expresión más familiar うん、食べたい
un, tabe tai
5 Comer 食べる
taberu
6 ¿Dónde podemos comer? どこで 食べれますか?
doko de tabere masu ka ?
7 Expresión más familiar どこで 食べれる?
doko de tabere ru ?
8 ¿Dónde podemos almorzar? どこで 昼食がとれますか?
doko de chūshoku ga tore masu ka ?
9 Expresión más familiar どこで ランチにする?
doko de ranchi ni suru ?
10 Cenar 夕食
yūshoku
11 Expresiones en el idioma corriente 晩ごはん
bangohan
12 Desayuno 朝食
chōshoku
13 Expresiones en el idioma corriente 朝ごはん
asagohan
14 ¡Por favor! すみません!
sumimasen !
15 ¡El menú, por favor! すみません、メニューをお願い します!
sumimasen, menyū wo onegai shimasu !
16 ¡Aquí está el menú! こちらがメニューです!
kochira ga menyū desu
17 ¿Qué prefieres comer? ¿Carne o pescado? 肉と魚、どちらが食べたいですか?
niku to sakana, dochira ga tabe tai desu ka ?
18 Expresiones en el idioma corriente 肉と魚、どっちが食べたい?
niku to sakana, docchi ga tabe tai ?
19 Con arroz ご飯と 一緒に
gohan to issho ni
20 Con pasta パスタと 一緒に
pasuta to issho ni
21 Patatas ポテト
poteto
22 Otra manera de decirlo じゃがいも
jyagaimo
23 Verduras 野菜
yasai
24 Huevos revueltos, fritos o pasados por agua スクランブルエッグー目玉焼き ー半熟卵
sukuranburueggu-medamayaki-hanjyukutamago
25 Pan パン
pan
26 Mantequilla バター
batā
27 Una ensalada サラダ
sarada
28 Un postre デザート
dezāto
29 Frutas フルーツ
furūtsu
30 Otra manera de decirlo 果物
kudamono
31 ¿Me puedes dar un cuchillo?, por favor すみません、ナイフはありますか?
sumimasen, naifu wa arimasu ka ?
32 Sí, se lo traigo enseguida はい、すぐにお持ちいたします
hai, sugu ni omochi shimasu
33 Un cuchillo ナイフ
naifu
34 Un tenedor フォーク
fōku
35 Una cuchara スプーン
supūn
36 ¿Es un plato caliente? 温かい料理ですか?
atatakai ryōri desu ka ?
37 ¡Sí, y pícante! はい、それにとても辛いです!
hai, soreni totemo karai desu !
38 Caliente 温かい
atatakai
39 Frío 冷たい
tsumetai
40 Pícante 辛い
karai
41 Voy a comer pescado 魚にします!
sakana ni shimasu !
42 Expresión más familiar 魚にするよ!
sakana ni suru yo !
43 Yo también 私も
watashi mo
44 Cuando habla un hombre 僕も
boku mo12 - Partir

Partir
Quiz
Curso
1 ¡Ya es tarde, debo irme! もう遅いですね!行かないと!
mou osoi desune! ikanai to !
2 Expresión más familiar もう、こんな時間!行かないと!
mou kon'na jikan! ikanai to !
3 ¿Podemos volver a vernos? また 会えますか?
mata ae masu ka ?
4 Expresión más familiar また会える?
mata ae ru ?
5 Sí, por supuesto うん、喜んで
un, yorokonde
6 Vivo en esta dirección この住所に 住んでいます
kono jyūsho ni sunde imasu
7 Expresión más familiar ここに 住んでいるよ
koko ni sunde iru yo
8 ¿Me das tu número de teléfono? 電話番号を 教えてくれますか?
denwa bangō wo oshiete kure masu ka ?
9 Expresión más familiar 電話番号を 教えてくれる?
denwa bangō wo oshiete kure ru ?
10 Sí, aquí lo tienes はい、これです
hai kore desu
11 Expresión más familiar はい、これ
hai kore
12 Me lo he pasado muy bien contigo 楽しかったです
tanoshikatta desu
13 Expresión más familiar 楽しかった!
tanoshikatta
14 Para mi, también ha sido un placer 私も、会えて良かったです
watashi mo aete yokatta desu
15 Expresión más familiar 私も、会えて良かった
watashi mo aete yokatta
16 Nos vemos pronto 近いうちに また会いましょうね
chikai uchi ni mata aimashō ne
17 Expresión más familiar 近いうちに また会おうね
chikai uchi ni mata aō ne
18 Eso espero そうですね
sō desu ne
19 Expresión más familiar そうだね
sō da ne
20 ¡Adios! さようなら
sayōnara
21 Hasta mañana また明日
mata ashita
22 ¡Adios! バイバイ!
bai bai13 - Transporte

Transporte
Quiz
Curso
1 Discúlpeme, estoy buscando la parada de autobús すみません、 バス停を探しているのですが
sumimasen, basutei wo sagashiteiru no desu ga ?
2 ¿Cuánto cuesta un billete hasta Ciudad del Sol? すみません、太陽の町行きの チケットは いくらですか?
sumimasen, taiyō no machi iki no chikketto wa ikura desu ka?
3 ¿Hacia dónde va este tren, por favor? すみません、この電車は どこ行きですか?
sumimasen, kono densha wa doko iki desu ka?
4 ¿Este tren para en Ciudad del Sol? この電車は 太陽の町に 停まりますか?
kono densha wa taiyō no machi ni tomari masu ka?
5 ¿Cuando sale el tren para Ciudad del Sol? 太陽の町行きの電車は いつ出発しますか?
taiyō no machi iki no densha wa itsu shuppatsu shimasu ka ?
6 ¿A qué hora llega este tren a Ciudad del Sol? 太陽の町行きの電車は いつ着きますか?
taiyō no machi iki no densha wa itsu tsuki masu ka?
7 Un billete para La ciudad del sol por favor 太陽の町への 切符を一枚 お願いします
taiyō no machi e no kippu wo ichimai onegai shimasu
8 ¿Tiene los horarios de tren? 電車の時刻表は ありますか?
densha no jikokuhyō wa arimasu ka?
9 Los horarios de autobuses バスの時刻表
basu no jikokuhyō
10 ¿Cuál es el tren que va hacia Ciudad del sol por favor? すみません、太陽の町行きの 電車はどれですか?
sumimasen, taiyō no machi iki no densha wa dore desu ka ?
11 Es este あれです
are desu
12 Gracias ありがとうございます
arigatō gozaimasu
13 De nada. ¡Buen viaje! どういたしまして、良いご旅行を!
dōitashimashite, yoi goryokō wo!
14 El garage de reparación 整備工場
seibi kōjō
15 La estación de servicio ガソリンスタンド
gasorin sutando
16 Lleno, por favor 満タンでお願いします
mantan de onegai shimasu
17 Bicicleta 自転車
jitensha
18 El centro 中心街
chūshingai
19 El suburbio 郊外
kōgai
20 Es una ciudad grande 大都市です
daitoshi desu
21 Es un pueblo 村です
mura desu
22 Una montaña
yama
23 Un lago
mizu'umi
24 El campo 田舎
inaka14 - Buscando a alguien

Buscando a alguien
Quiz
Curso
1 ¿Está Sara por favor? すみません、サラさんはいますか?
sumimasen, sara san wa imasu ka ?
2 Si, está aquí はい、彼女なら ここに いますよ
hai, kanojyo nara koko ni imasu yo
3 Expresión más familiar うん、ここに いるよ
un, koko ni iru yo
4 Salió 彼女なら 出かけました
kanojyo nara dekake mashi ta
5 Expresión más familiar 出かけたよ
dekake ta yo
6 La puede llamar a su móvil 彼女の携帯に 電話してみてください
kanojyo no keitai ni denwa shite mite kudasai
7 Si la persona o el objeto designado es mujer 携帯に 電話してみて
keitai ni denwa shite mite
8 ¿Sabe dónde puedo encontrarla? 彼女が どこにいるか 知っていますか?
kanojyo ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
9 Expresión más familiar どこにいるか 知ってる?
dokoni iru ka shitte ru ?
10 Está en el trabajo 彼女の会社にいますよ
kanojyo no kaisha ni imasu yo
11 Expresión más familiar 会社にいるよ
kaisha ni iru yo
12 Está en su casa 彼女の自宅にいますよ
kanojyo no jitaku ni imasu yo
13 Expresión más familiar 自宅にいるよ
jitaku ni iru yo
14 ¿Perdón, está Julián? すみません、ジュリアンさん はいますか?
sumimasen, jurian san wa imasu ka ?
15 Si, está aquí はい、彼なら ここに いますよ
hai, kare nara koko ni imasu yo
16 Expresión más familiar うん、ここに いるよ
un, koko ni iru yo
17 Salió 彼なら 出かけました
karenara dekake mashi ta
18 Expresión más familiar 出かけたよ
dekake ta yo
19 ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? 彼が どこにいるか 知っていますか?
kare ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
20 Expresión más familiar どこにいるか 知ってる?
dokoni iru ka shitte ru ?
21 Le puede llamar a su teléfono móvil 彼の携帯に 電話してみてください
kare no keitai ni denwa shite mite kudasai
22 Si la persona o el objeto designado es masculina 携帯に 電話してみて
keitai ni denwa shite mite
23 Está en el trabajo 彼の会社にいますよ
kare no kaisha ni imasu yo
24 Expresión más familiar 会社にいるよ
kaisha ni iru yo
25 Está en su casa 彼の自宅にいますよ
kare no jitaku ni imasu yo
26 Expresión más familiar 自宅にいるよ
jitaku ni iru yo15 - Hotel

Hotel
Quiz
Curso
1 El hotel ホテル
hoteru
2 Apartamento マンション
manshon
3 ¡Bienvenido! いらっしゃいませ!
irasshaimase !
4 ¿Tiene alguna habitación disponible? 空いてる部屋は ありますか?
aiteru heya wa arimasu ka ?
5 ¿Hay baño en la habitación? 部屋にお風呂は 付いていますか?
heya ni ofuro wa tsuite imasu ka ?
6 ¿Prefiere dos camas sencillas? ツインルームの方が よろしいですか?
tsuin rūmu no hō ga yoroshii desu ka ?
7 ¿Quiere una habitación doble? ダブルルームが よろしいですか?
daburu rūmu ga yoroshii desu ka ?
8 Una habitación con baño - con balcón - con ducha お風呂付の部屋-バルコニー付-シャワー付
ofuro tsuki no heya - barukonī tsuki - shawā tsuki
9 habitación con desayuno 朝食付の部屋
chōshoku tsuki no heya
10 ¿Cuál es el precio por cada noche? 一泊 いくらですか?
ippaku ikura desu ka ?
11 Me gustaría ver primero la habitación すみません、まずお部屋を見せ てください
sumimasen, mazu oheya wo misete kudasai
12 Claro, por supuesto はい、もちろん!
hai, mochiron !
13 Gracias, la habitación está muy bien ありがとう、 とてもいい部屋ですね
arigatō, totemo ii heya desu ne
14 Está bien, puedo hacer una reserva para esta noche? では、今晩の予約は できますか?
dewa, konban no yoyaku wa deki masu ka ?
15 Es un poco caro para mi, gracias 私には 少し高すぎます、ありがとう
watashi niwa sukoshi takasugi masu, arigatō
16 ¿Podría cuidar mi equipaje?, por favor すみません、荷物を預かって もらえますか?
sumimasen, nimotsu wo azukatte morae masu ka ?
17 ¿Dónde está mi habitación?, por favor すみません、僕の部屋は どこですか?
sumimasen, boku no heya wa doko desu ka ?
18 Cuando habla una mujer すみません、私の部屋は どこですか?
sumimasen, watashi no heya wa doko desu ka ?
19 Está en el primer piso 二階です
nikai desu
20 ¿Hay ascensor? エレベーターは ありますか?
erebētā wa ari masu ka ?
21 El ascensor está a su izquierda エレベーターは 左手にあります
erebētā wa hidarite ni arimasu
22 El ascensor está a su derecha エレベーターは 右手にあります
erebētā wa migite ni arimasu
23 ¿Dónde está la lavandería? コインランドリーは どこにありますか?
koinrandorī wa doko ni arimasu ka ?
24 Está en la planta baja 一階に あります
ikkai ni arimasu
25 Planta baja 一階
ikkai
26 Habitación 部屋
heya
27 Lavandería クリーニング店
kurīningu ten
28 Peluquería 美容院
biyōin
29 Estacionamiento 駐車場
chūshajō
30 ¿Nos encontramos en la sala de reuniones? 会議室で会いませんか?
kaigishitsu de ai masen ka ?
31 La sala de reuniones 会議室
kaigishitsu
32 La pisicina está climatizada プールは温水です
pūru wa onsui desu
33 La piscina プール
pūru
34 Por favor, ¿me podría despertar a las siete de la mañana? すみません、7時に 起こしてください
sumimasen, shichiji ni okoshite kudasai
35 La llave, por favor 鍵を お願いします
kagi wo onegai shimasu
36 La tarjeta magnética, por favor カードキーを お願いします
kādo kī wo onegai shimasu
37 ¿Hay mensajes para mi? 何か僕宛に伝言は ありますか?
nanika boku ate ni dengon wa arimasu ka ?
38 Cuando habla una mujer 何か私宛に伝言は ありますか?
nanika watashi ate ni dengon wa arimasu ka ?
39 Sí, aquí los tiene はい、こちらです
hai, kochira desu
40 No, no ha recibido nada いいえ、何も ありません
iie, nanimo arimasen
41 ¿Dónde puedo conseguir cambio? どこで 両替できますか?
dokode ryōgae deki masu ka ?
42 ¿Me podría dar cambio?, por favor すみません、両替してもらえ ますか?
sumimasen, ryōgae shite morae masu ka ?
43 Sí algo, ¿cuánto quiere? できますよ、いくら替えましょ うか?
deki masu yo, ikura kae mashō ka ?16 - Playa

Playa
Quiz
Curso
1 La playa ビーチ
bīchi
2 ¿Dónde puedo comprar un balón? どこでビーチ ボールが買えるか知っ てますか?
dokode bīchi bōru ga kaeru ka shitte masu ka ?
3 Hay una tienda es esta dirección この方向に進めば 店があ りますよ
kono hōkō ni susumeba mise ga arimasu yo
4 Un balón ビーチボール
bīchi bōru
5 Prismáticos 双眼鏡
sōgankyō
6 Una gorra 帽子
bōshi
7 Una toalla タオル
taoru
8 Sandalias サンダル
sandaru
9 Un cubo バケツ
baketsu
10 Loción bronceadora 日焼けどめクリーム
hiyakedome kurīmu
11 Traje de baño 海水パンツ
kaisui pantsu
12 Gafas de sol サングラス
sangurasu
13 Marisco 甲殻類
kōkakurui
14 Tomar un bañu del sol 日光浴をする
nikkōyoku wo suru
15 Soleado 晴れた
hareta
16 Puesta de sol 日没
nichibotsu
17 Parasol パラソル
parasoru
18 Sol 太陽
taiyō
19 Insolación 日射病
nisshabyō
20 ¿Es peligroso nadar aquí? ここで泳ぐのは 危ないですか?
koko de oyogu no wa abunai desu ka ?
21 Expresión más familiar ここで泳ぐの 危ない?
koko de oyogu no abunai ?
22 No, no es peligroso いいえ、危なくないですよ
iie, abunaku nai desu yo
23 Expresión más familiar ううん、危なくないよ
uun, abunaku nai yo
24 Sí, está prohibido nada aquí はい、ここで泳ぐのは 禁止されています
hai, koko de oyogu no wa kinshi sarete imasu
25 Expresión más familiar うん、ここで泳ぐの 禁止されてるよ
un, koko de oyogu no kinshi sareteru yo
26 Nadar 泳ぐ
oyogu
27 Natación 水泳
suiei
28 Ola
nami
29 Mar
umi
30 Duna 砂丘
sakyū
31 Arena
suna
32 ¿Qué tiempo hará mañana? 明日の天気予報はどうですか?
ashita no tenki yohō wa dō desu ka ?
33 Expresión más familiar 明日の天気予報はどう?
ashita no tenki yohō wa dō ?
34 El tiempo va a cambiar 天気は変わるみたいです
tenki wa kawaru mitai desu
35 Expresión más familiar 天気は変わるみたい
tenki wa kawaru mitai
36 Va a llover 雨が降るみたいです
ame ga furu mitai desu
37 Expresión más familiar 雨が降るみたい
ame ga furu mitai
38 Va a hacer sol 晴れるみたいです
hareru mitai desu
39 Expresión más familiar 晴れるみたい
hareru mitai
40 Habrá mucho viento 風が強いみたいです
kaze ga tsuyoi mitai desu
41 Expresión más familiar 風が強いみたい
kaze ga tsuyoi mitai
42 Traje de baño 水着
mizugi
43 Sombra 日陰
hikage17 - En caso de problema

En caso de problema
Quiz
Curso
1 ¿Podría ayudarme?, por favor すみません、 助けてもらえますか?
sumimasen, tasukete morae masu ka ?
2 Expresiones en el idioma corriente すみません、 ちょっといいですか?
sumimasen, chotto ii desu ka
3 Estoy perdido 道に迷っているんです
michi ni mayotte irun desu
4 ¿Qué desea? 何かお探しですか?
nani ka osagashi desu ka ?
5 Expresiones en el idioma corriente 何にしましょうか?
nani ni shimashō ka ?
6 ¿Qué pasó? どうしたのですか?
dōshita no desu ka ?
7 ¿Dónde puedo conseguir un intérprete? 通訳は どこで頼めますか?
tsūyaku wa doko de tanome masu ka ?
8 ¿Dónde está la farmacia más cercana? 最寄の薬局は どこですか?
moyori no yakkyoku wa doko desu ka ?
9 ¿Puede llamar a un doctor?, por favor すみません、医者を呼ん でもらえますか?
sumimasen, isha wo yonde morae masu ka ?
10 ¿Qué tipo de tratamiento tiene actualmente? 今 何かの治療をうけていますか?
ima nanikano chiryō wo ukete imasu ka ?
11 Un hospital 病院
byōin
12 Una farmacia 薬局
yakkyoku
13 Un doctor 医者
isha
14 Departamento médico 医療サービス
iryō sābisu
15 He perdido mis documentos 身分証明書を失くしました
mibun shōmeisho wo nakushi mashita
16 Me robaron mis documentos 身分証明書を盗まれました
mibun shōmeisho wo nusumare mashita
17 Oficina de objetos perdidos お忘れ物預かり所
owasuremono azukarisho
18 Primeros auxilios 救護所
kyūgosho
19 Salida de emergencia 非常口
hijyōguchi
20 La Policía 警察
keisatsu
21 Papeles 身分証明書
mibun shōmeisho
22 Dinero お金
okane
23 Pasaporte パスポート
pasupōto
24 Maletas 荷物
nimotsu
25 Está bien así, no gracias 結構です、ありがとう
kekkō desu, arigatō
26 ¡Déjeme tranquilo! ほっといてください!
hottoite kudasai!
27 Expresión más familiar ほっといて!
hottoite!
28 ¡Váyase! あっちに行ってください!
acchi ni itte kudasai!
29 Expresión más familiar あっちに行って!
acchi ni itte !
Descargar mp3 y pdf
MP3 + PDF

Descargue todas las expresiones

Demo gratisComenzar

Descargar mp3 y pdf