Vocabulario > persa

1 - Expresiones principales
🔊 Buenos días 🔊 سلام
salâm
🔊 Buenos días 🔊 سلام
ruz xoš
🔊 Buenas tardes 🔊 سلام
salâm
🔊 Buenas Noches 🔊 سلام
asr bexeyr
🔊 Adiós 🔊 خداحافظ
xodâ hâfez
🔊 Adiós 🔊 خداحافظ
xodâ negahdâr
🔊 Hasta Luego 🔊 تا بعد
tâ ba'd
🔊 Sí 🔊 بله
balé
🔊 Sí 🔊 بله
ore
🔊 No 🔊 نه
na
🔊 Por favor! 🔊 لطفاً
lotfan
🔊 Gracias 🔊 ممنون
mamnun
🔊 ¡Muchas gracias! 🔊 خیلی ممنون
xeyli mamnun
🔊 Gracias por su ayuda 🔊 ممنون از کمکتون
mamnun az komaketun
🔊 De nada 🔊 خواهش می کنم
xâheš mikonam
🔊 De acuerdo 🔊 باشه
bâše
🔊 ¿Cuánto cuesta? 🔊 ببخشید قیمت این چنده؟
bebaxšid qeymate in cande?
🔊 ¡Discúlpeme! 🔊 ببخشید
bebaxšid
🔊 ¡Discúlpeme! 🔊 ببخشید
ozr mixâm
🔊 No comprendo 🔊 نمی فهمم
nemifahmam
🔊 No comprendo 🔊 نمی فهمم
motevajeh nemišam
🔊 Comprendí 🔊 فهمیدم
fahmidam
🔊 No sé 🔊 نمیدونم
nemidunam
🔊 Prohibido 🔊 ممنوع
mamnu'
🔊 ¿Dónde están los baños? 🔊 ببخشید دستشویی کجاست؟
bebaxšid dastšui kojâst?
🔊 ¡Feliz año nuevo! 🔊 سال نو مبارک
sale no mobârak
🔊 ¡Feliz cumpleaños! 🔊 تولدت مبارک
tavalodet mobârak
🔊 ¡Feliz cumpleaños! 🔊 تولدت مبارک
tavalodetun mobârak
🔊 ¡Felices fiestas! 🔊 عیدت مبارک
eydet mobârak
🔊 ¡Felices fiestas! 🔊 عیدت مبارک
eydetun mobârak
🔊 ¡Felicidades! 🔊 مبارکه
mobârake
2 - Conversación
🔊 ¿Buenos días. Cómo estás? 🔊 سلام. چطوری؟
salâm. cetori?
🔊 Buenos días. Muy bien, gracias 🔊 سلام. خوبم. ممنون
salam. Xubam. mamnun
🔊 Sólo un poco 🔊 فقط یه کم
faqat ye kam
🔊 ¿De qué país eres? 🔊 اهل کدوم کشوری؟ا
ahle kodum kešvari?
🔊 ¿De qué país eres? 🔊 اهل کدوم کشوری؟ا
az kodum kešvar miyâyi?
🔊 ¿Cual es tu nacionalidad? 🔊 ملیتت چیه؟
meliyatet cie?
🔊 ¿Y tú, vives aquí? 🔊 تو هم اینجا زندگی میکنی؟
to ham injâ zendegi mikoni?
🔊 Sí, vivo aquí 🔊 آره اینجا زندگی میکنم.
âre injâ zendegi mikonam
🔊 ¿Yo me llamo Zara, y tu? 🔊 اسم من ساراست. اسم تو چیه؟
esme man sârâst? Esme to cie?
🔊 Juli?n 🔊 ژولیان
Julien
🔊 ¿Qué estás haciendo aquí? 🔊 اینجا چیکار میکنی؟
injâ cikâr mikoni?
🔊 Estoy de vacaciones 🔊 اومدم تعطیلات
umadam ta'tilât
🔊 Estamos de vacaciones 🔊 اومدیم تعطیلات
umadim ta'tilât
🔊 Estoy en viaje de trabajo 🔊 سفر کاری اومدم
safare kâri umadam
🔊 Trabajo aquí 🔊 اینجا کار میکنم
injâ kâr mikonam
🔊 Trabajamos aquí 🔊 اینجا کار میکنیم
injâ kâr mikonim
🔊 ¿Cuáles son los buenos lugares para comer? 🔊 کجاها میشه یه غذای خوب خورد؟
kojâhâ miše ye qazâye xub xord?
🔊 ¿Hay algún museo en el barrio? 🔊 این اطراف موزه هست؟
in atrâf muze hast?
🔊 ¿Dónde puedo conseguir una conexión a internet? 🔊 کجا می تونم به اینترنت وصل شم؟
kojâ mitunam be internet vasl šam?
3 - Aprender
🔊 ¿Quieres aprender algunas palabras? 🔊 دوست داری یه چند تا لغت یاد بگیری؟
dust dâri ye cand tâ loqat yâd begiri?
🔊 ¡Sí! 🔊 آره، باشه
âre bâše
🔊 ¿Cómo se llama esto? 🔊 اسم این چیه؟
esme in cie?
🔊 Es una mesa 🔊 یه میزه
ye mize
🔊 Una mesa, ¿comprendes? 🔊 یه میز، می فهمی؟
ye miz, mifahmi?
🔊 No comprendo 🔊 نمی فهمم
nemifahmam
🔊 Puedes repetir, por favor 🔊 میشه لطفاً تکرار کنی؟
miše lotfan tekrâr koni ?
🔊 ¿Podrías hablar más despacio? por favor 🔊 میشه یه کم آرومتر صحبت کنی؟
miše ye kam ârumtar sohbat koni lotfan?
🔊 ¿Podrías escribir lo? por favor 🔊 میشه بنویسیش لطفا؟
miše benevisiš lotfan?
🔊 Comprendí 🔊 فهمیدم
fahmidam
4 - Colores
🔊 Me gusta el color de esta mesa 🔊 رنگ این میز رو دوست دارم
range in miz ro dust dâram
🔊 Es rojo 🔊 قرمزه
qermeze
🔊 Es rojo 🔊 قرمزه
qermez range
🔊 Azul 🔊 آبی
âbiye
🔊 Amarillo 🔊 زرد
zard
🔊 Blanco 🔊 سفید
sefid
🔊 Negro 🔊 سیاه
siâh
🔊 Verde 🔊 سبز
sabz
🔊 Naranja 🔊 نارنجی
nârenji
🔊 Violeta 🔊 بنفش
banafš
🔊 Gris 🔊 خاکستری
xâkestari
5 - Números
🔊 Cero 🔊 صفر
sefr
🔊 Uno 🔊 یک
yek
🔊 Dos 🔊 دو
do
🔊 Tres 🔊 سه
se
🔊 Cuatro 🔊 چهار
câhâr
🔊 Cinco 🔊 پنج
panj
🔊 Seis 🔊 شش
šeš
🔊 Seis 🔊 شش
šiš
🔊 Siete 🔊 هفت
haft
🔊 Ocho 🔊 هشت
hašt
🔊 Nueve 🔊 نه
noh
🔊 Diez 🔊 ده
dah
🔊 Once 🔊 یازده
yâzdah
🔊 Doce 🔊 دوازده
davâzdah
🔊 Trece 🔊 سیزده
sizdah
🔊 Catorce 🔊 چهارده
câhârdah
🔊 Quince 🔊 پانزده
pânzdah
🔊 Quince 🔊 پانزده
punzdah
🔊 Dieciseis 🔊 شانزده
šânzdah
🔊 Dieciseis 🔊 شانزده
šunzdah
🔊 Diecisiete 🔊 هفده
hevdah
🔊 Diecisiete 🔊 هفده
hivdah
🔊 Dieciocho 🔊 هجده
hejdah
🔊 Dieciocho 🔊 هجده
hiždah
🔊 Diecinueve 🔊 نوزده
nuzdah
🔊 Veinte 🔊 بیست
bist
🔊 Veintiuno 🔊 بیست و یک
bisto yek
🔊 Veintidos 🔊 بیست و دو
bisto do
🔊 Veintres 🔊 بیست و سه
bisto se
🔊 Veinticuatro 🔊 بیست و چهار
bisto câhâr
🔊 Veinticinco 🔊 بیست و پنج
bisto panj
🔊 Veintiseis 🔊 بیست و شش
bisto šeš
🔊 Veintiseis 🔊 بیست و شش
bisto šiš
🔊 Veintisiete 🔊 بیست و هفت
bisto haft
🔊 Veintiocho 🔊 بیست و هشت
bisto hašt
🔊 Veintinueve 🔊 بیست و نه
bisto noh
🔊 Treinta 🔊 سی
si
🔊 Treinta y uno 🔊 سی و یک
sio yek
🔊 Treinta y dos 🔊 سی و دو
sio do
🔊 Treinta y tres 🔊 سی و سه
sio se
🔊 Treinta y cuatro 🔊 سی و چهار
sio câhâr
🔊 Treinta y cinco 🔊 سی و پنج
sio panj
🔊 Treinta y seis 🔊 سی و شش
sio šeš
🔊 Treinta y seis 🔊 سی و شش
sio šiš
🔊 Cuarenta 🔊 چهل
cehel
🔊 Cincuenta 🔊 پنجاه
panjâh
🔊 Sesenta 🔊 شصت
šast
🔊 Setenta 🔊 هفتاد
haftâd
🔊 Ochenta 🔊 هشتاد
haštâd
🔊 Noventa 🔊 نود
navad
🔊 Cien 🔊 صد
sad
🔊 Ciento cinco 🔊 پانصد
pânsad
🔊 Ciento cinco 🔊 پانصد
punsad
🔊 Doscientos 🔊 دویست
divist
🔊 Trecientos 🔊 سیصد
sisad
🔊 Cuatrocientos 🔊 چهارصد
câhârsad
🔊 Mil 🔊 هزار
hezâr
🔊 Mil quinientos 🔊 هزار و پانصد
hezâro pânsad
🔊 Mil quinientos 🔊 هزار و پانصد
hezâro punsad
🔊 Dos mil 🔊 دو هزار
do hezâr
🔊 Diez mil 🔊 ده هزار
dah hezâr
6 - Marcas del tiempo
🔊 ¿Cuándo llegaste aquí? 🔊 کی رسیدی اینجا؟
key residi injâ?
🔊 Hoy 🔊 امروز
emruz
🔊 Ayer 🔊 دیروز
diruz
🔊 Hace dos días 🔊 دو روز پیش
do ruz piš
🔊 ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? 🔊 چند روز می مونی؟
cand ruz mimuni?
🔊 Me voy mañana 🔊 فردا برمیگردم
fardâ barmigardam
🔊 Me voy pasado mañana 🔊 پس فردا برمیگردم
pasfardâ barmigardam
🔊 Dentro de tres días 🔊 سه روز دیگه برمیگردم
se ruz dige barmigardam
🔊 Lunes 🔊 دوشنبه
došambe
🔊 Martes 🔊 سه شنبه
sešambe
🔊 Miércoles 🔊 چهارشنبه
câhâršambe
🔊 Jueves 🔊 پنج شنبه
panjšambe
🔊 Viernes 🔊 جمعه
jome
🔊 Sábado 🔊 شنبه
šambe
🔊 Domingo 🔊 یکشنبه
yekšambe
🔊 Enero 🔊 ژانویه
žânviyeh
🔊 Febrero 🔊 فوریه
fevriyeh
🔊 Marzo 🔊 مارس
mârs
🔊 Abril 🔊 آوریل
âvril
🔊 Mayo 🔊 مه
me
🔊 Junio 🔊 ژوئن
žuan
🔊 Julio 🔊 ژوئیه
žuiye
🔊 Agosto 🔊 اوت
ut
🔊 Septiembre 🔊 سپتامبر
septâmbr
🔊 Octubre 🔊 اکتبر
octobr
🔊 Noviembre 🔊 نوامبر
novâmbr
🔊 Diciembre 🔊 دسامبر
desâmbr
🔊 ¿A qué hora te vas ? 🔊 ساعت چند راه می افتی؟
sâ'at cand râh miofti?
🔊 A las ocho de la mañana 🔊 صبح ساعت هشت
sobh sâ'at hašt
🔊 Por la mañana a las ocho y cuarto 🔊 صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto rob
🔊 Por la mañana a las ocho y cuarto 🔊 صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto pânzdah daqiqe
🔊 Por la mañana a las ocho y media 🔊 صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto nim
🔊 Por la mañana a las ocho y media 🔊 صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto si daqiqe
🔊 Por la mañana a las nueve menos cuarto 🔊 صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at ye rob be noh
🔊 A las seis de la tarde 🔊 عصر ساعت شش
asr sâ'at šiš
🔊 Por la mañana a las nueve menos cuarto 🔊 صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at hašto cehelo panj daqiqe
🔊 Llego tarde 🔊 دیرم شده
diram šode
🔊 A las seis de la tarde 🔊 عصر ساعت شش
šeš
7 - Taxi
🔊 ?Taxi! 🔊 تاکسی!
taksi
🔊 ¿A dónde quiere ir? 🔊 کجا میخواهید برید؟
kojâ mixâyd berid
🔊 Voy a la estación 🔊 میخوام برم ایستگاه قطار
mixâm beram istgâhe qatâr
🔊 Voy al hotel Día y Noche 🔊 میرم به هتل شب و روز
miram be hotele šabo ruz
🔊 ¿Me puede llevar al aeropuerto? Por favor 🔊 میشه من رو ببرید فرودگاه؟
miše man ro bebarid forudgâh
🔊 ¿Puede cargar mi equipaje? Por favor 🔊 میشه چمدونهام رو بردارید؟
miše camedunhâm ro bardârid
🔊 ¿Está lejos de aquí? 🔊 از اینجا دوره؟
az injâ dure
🔊 No, es al lado 🔊 نه، همین بغله
na hamin baqale
🔊 Sí, está un poco más lejos 🔊 بله یه کم دوره
bale ye kam dure
🔊 ¿Cuánto va a costar? 🔊 چقدر میشه؟
ceqadre miše
🔊 Lleveme aquí, por favor 🔊 من رو ببرید اینجا لطفاً
man ro bebarid injz lotfan
🔊 Es a la derecha 🔊 سمت راسته
samte râste
🔊 Es a la izquierda 🔊 سمت چپه
samte cape
🔊 Siga derecho 🔊 مستقیمه
mostaqime
🔊 Es aquí 🔊 همینجاست
haminjâst
🔊 Están por allí 🔊 از این طرفه
az in tarafe
🔊 ¡Pare! 🔊 همینجا نگه دارید
haminjâ negah dârid
🔊 Tómese su tienpo 🔊 عجله نکنید
ajale nakonid
🔊 ¿Me puede dar un recibo? Por favor 🔊 میشه رسید بدید لطفاً
miše resid bedid lotfan
8 - Familia
🔊 ¿Tienes familiares aquí? 🔊 خانواده ات هم اینجان؟
xânevâdat ham injân?
🔊 Mi padre 🔊 پدرم
pedaram
🔊 mi madre 🔊 مادرم
mâdaram
🔊 MI hijo 🔊 پسرم
pesaram
🔊 Mi hija 🔊 دخترم
doxtaram
🔊 Mi hermano 🔊 یه برادر
ye barâdar
🔊 Mi hermana 🔊 یه خواهر
ye xâhar
🔊 Mi amigo 🔊 یه دوست
ye dust
🔊 Mi amiga 🔊 یه دوست
ye dust
🔊 Mi novio 🔊 دوستم
dustam
🔊 Mi novia 🔊 دوستم
dustam
🔊 Mi esposo 🔊 شوهرم
šoharam
🔊 Mi esposo 🔊 شوهرم
hamsaram
🔊 Mi esposa 🔊 زنم
zanam
🔊 Mi esposa 🔊 زنم
xânumam/hamsaram
9 - Sentimientos
🔊 Me encanta tu país 🔊 کشورت رو خیلی دوست دارم
kešvaret to xeyli dust dâram
🔊 Te quiero 🔊 دوستت دارم
duset dâram
🔊 Soy feliz 🔊 خوشحالم
xošhâlam
🔊 Estoy triste 🔊 ناراحتم
nârâhatam
🔊 Me siento muy bien aquí 🔊 اینجا احساس خوبی دارم
injâ ehsâse xubi dâram
🔊 Tengo frío 🔊 سردمه
sardameh
🔊 Tengo calor 🔊 گرممه
garmameh
🔊 Es demasiado grande 🔊 خیلی بزرگه
xeyli bozorge
🔊 Es demasiado pequeño 🔊 خیلی کوچیکه
xeyli kucike
🔊 Está perfecto 🔊 عالیه
âlie
🔊 ¿Quieres salir esta noche? 🔊 دوست داری امشب بریم بیرون؟
dust dâri emšab berim birun?
🔊 Me gustaría salir esta noche 🔊 دوست دارم امشب بریم بیرون
dust dâram emšab berim birun
🔊 Es una buena idea 🔊 پیشنهاد خوبیه
pišnâhâde xubiye
🔊 Me gustaría divertirme 🔊 دوست دارم خوش بگذرونم
dust dâram xoš begzarunam
🔊 No es una buena idea 🔊 پیشنهاد خوبی نیست
pišnâhâde xubiye nist
🔊 No quiero salir esta noche 🔊 دوست ندارم امشب برم بیرون
dust nadâram emšab beram birun
🔊 Me gustaría descansar 🔊 میخوام استراحت کنم
mixâm esterâhat konam
🔊 ¿Quíeres hacer deporte? 🔊 دوست داری ورزش کنیم؟
dust dari varzeš konim?
🔊 Sí, necesito desahogarme 🔊 نیاز دارم خستگی در کنم.
niâz dâram xastegi dar konam
🔊 Juego al tenis 🔊 تنیس بازی میکنم.
tenis bazi mikonam
🔊 No gracias, estoy cansado 🔊 نه ممنون. کمی خسته ام.
na manun kami xastam
10 - Bar
🔊 El bar 🔊 بار
bâr
🔊 ¿Deseas beber algo? 🔊 نوشیدنی میل داری؟
nušidani meyl dâri?
🔊 Beber 🔊 نوشیدن
nušidan
🔊 Vaso 🔊 لیوان
livân
🔊 Sí, gracias 🔊 با کمال میل
bâ kamâle meyl
🔊 ¿Qué tomas? 🔊 چی میخوری؟
ci mixori?
🔊 ¿Qué tienes para ofrecerme? 🔊 نوشیدنی چی دارید؟
nušidani ci dârid?
🔊 Hay agua o zumo de frutas 🔊 آب هست و آبمیوه
âb hasto âbmive
🔊 Agua 🔊 آب
âb
🔊 ¿Me puedes poner un poco de hielo?, por favor 🔊 میشه یخ هم بریزید؟
miše yax ham berizid?
🔊 Hielo 🔊 یخ
yax
🔊 Chocolate 🔊 شکلات
šokolât
🔊 Leche 🔊 شیر
šir
🔊 Té 🔊 چای
cây
🔊 Café 🔊 قهوه
qahve
🔊 Con azúcar 🔊 با شکر
bâ šekar
🔊 Con leche 🔊 با خامه
bâ xâme
🔊 Vino 🔊 شراب
šarâb
🔊 Cerveza 🔊 آبجو
âbejo
🔊 Un té por favor 🔊 یه چای لطفاً
ye cây lotfan
🔊 Una cerveza, por favor 🔊 یه آبجو لطفاً
ye âbejo lotfan
🔊 ¿Qué desea beber? 🔊 نوشیدنی چی میل دارید؟
nušidani ci meyl dârid
🔊 ¡Dos tés por favor! 🔊 دو تا چای لطفاً
do tâ cây lotfan
🔊 Dos cervezas, por favor 🔊 دو تا آبجو لطفا
do tâ âbejo lotfan
🔊 Nada, gracias 🔊 هیچی. ممنون
hici mamnun
🔊 ¡Salud! 🔊 به سلامتی تو
be salâmatiye to
🔊 ¡Salud! 🔊 به سلامتی
be salâmati
🔊 ¡Salud! 🔊 به سلامتی
nuš
🔊 ¡La cuenta, por favor! 🔊 صورتحساب لطفاً
surathesâb
🔊 ¿Qué le debo, por favor? 🔊 چقدر باید تقدیم کنم؟
ceqadr bâyad taqdim konam?
🔊 Veinte euros 🔊 بیست یورو
bist yoro
🔊 Yo pago 🔊 مهمون منی
mehmune mani
11 - Restaurante
🔊 El restaurante 🔊 رستوران
resturân
🔊 ¿Quieres comer? 🔊 غذا میل داری؟
qazâ meyl dâri?
🔊 Sí, tengo hambre 🔊 آره بدم نمیاد.
âre badam nemiyâd
🔊 Comer 🔊 خوردن
xordan
🔊 ¿Dónde podemos comer? 🔊 کجا بریم غذا بخوریم؟
kojâ berim qaza boxorim?
🔊 ¿Dónde podemos almorzar? 🔊 کجا می تونیم ناهار بخوریم؟
kojâ mitunim nâhâr boxorim?
🔊 Cenar 🔊 شام
šâm
🔊 Desayuno 🔊 صبحانه
sobhâne
🔊 ¡Por favor! 🔊 لطفا!
lotfan
🔊 ¡El menú, por favor! 🔊 منو، لطفا!
meno lotfan
🔊 ¡Aquí está el menú! 🔊 بفرمایید منو
befarmâyid meno
🔊 ¿Qué prefieres comer? ¿Carne o pescado? 🔊 چی دوست داری بخوری؟ گوشت یا ماهی؟
ci dust dâri boxori? Gušt yâ mâhi?
🔊 Con arroz 🔊 با برنج
bâ berenj
🔊 Con pasta 🔊 با ماکارونی
bâ mâkâroni
🔊 Patatas 🔊 سیب زمینی
sib zamini
🔊 Verduras 🔊 سبزیجات
sabzijât
🔊 Huevos revueltos, fritos o pasados por agua 🔊 املت، نیمرو، یا تخم مرغ آب پز
omlet, nimru, ya toxme morqe âb paz
🔊 Pan 🔊 نان
nân
🔊 Mantequilla 🔊 کره
karé
🔊 Una ensalada 🔊 سالاد
sâlâd
🔊 Un postre 🔊 دسر
deser
🔊 Frutas 🔊 میوه
mive
🔊 ¿Me puedes dar un cuchillo?, por favor 🔊 میشه برام یه چاقو بیارید لطفاً؟
miše barâm ye câqu biyârid lotfan?
🔊 Sí, se lo traigo enseguida 🔊 بله، الساعه
bale assâ'e
🔊 Un cuchillo 🔊 چاقو
câqu
🔊 Un tenedor 🔊 چنگال
cangâl
🔊 Una cuchara 🔊 قاشق
qâšoq
🔊 ¿Es un plato caliente? 🔊 این غذای گرمه؟
in qazâye garme
🔊 ¡Sí, y pícante! 🔊 بله، بسیار هم تنده
bale besyâr ham tonde
🔊 Caliente 🔊 داغ
dâq
🔊 Frío 🔊 سرد
sard
🔊 Pícante 🔊 تند
tond
🔊 Voy a comer pescado 🔊 من ماهی میخورم
man mâhi mixoram
🔊 Yo también 🔊 من هم همینطور
man ham hamintor
12 - Partir
🔊 ¡Ya es tarde, debo irme! 🔊 دیره. باید برم
dire bâyad beram
🔊 ¿Podemos volver a vernos? 🔊 می تونیم باز همدیگه رو ببینیم؟
mitunim bâz hamdige ro bebinim?
🔊 Sí, por supuesto 🔊 آره، با کمال میل
âre bâ kamâle meyl
🔊 Vivo en esta dirección 🔊 من این آدرس زندگی میکنم
man in âdres zendegi mikonam
🔊 Vivo en esta dirección 🔊 من این آدرس زندگی میکنم
in adrese mane
🔊 ¿Me das tu número de teléfono? 🔊 خط تلفن داری؟
xate telefon dâri?
🔊 Sí, aquí lo tienes 🔊 آره، بیا
âre biâ
🔊 Me lo he pasado muy bien contigo 🔊 با تو بهم خوش گذشت
bâ to behem xoš gozašt
🔊 Para mi, también ha sido un placer 🔊 من هم همینطور، از دیدنت خوشحال شدم
man ham hamintor az didanet xošhâl šodam
🔊 Nos vemos pronto 🔊 به زودی همدیگه می بینیم
be zudi hamdige ro mibinim
🔊 Eso espero 🔊 من هم امیدوارم
man ham omidvâram
🔊 ¡Adios! 🔊 خداحافظ
xodâ hâfez
🔊 Hasta mañana 🔊 تا فردا
tâ fardâ
🔊 ¡Adios! 🔊 خداحافظ
xodâ hâfez
13 - Transporte
🔊 Discúlpeme, estoy buscando la parada de autobús 🔊 ببخشید، دنبال ایستگاه اتوبوس میگردم
bebaxšid donbâle istgâhe utubus migardam
🔊 ¿Cuánto cuesta un billete hasta Ciudad del Sol? 🔊 ببخشید، قیمت بلیت برای شهر خورشید چنده؟
bebaxšid qeymate bilit barâye šahre xoršid cande?
🔊 ¿Hacia dónde va este tren, por favor? 🔊 ببخشید این قطار کجا میره؟
bebaxšid in qatâr kojâ mire?
🔊 ¿Este tren para en Ciudad del Sol? 🔊 این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr dar šahre xoršid tavaqof mikone?
🔊 ¿Este tren para en Ciudad del Sol? 🔊 این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr tu šahre xoršid vâymiste?
🔊 ¿Cuando sale el tren para Ciudad del Sol? 🔊 قطار شهر خورشید ساعت چند حرکت می کنه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand harekat mikone?
🔊 ¿A qué hora llega este tren a Ciudad del Sol? 🔊 قطار شهر خورشید ساعت چند میرسه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand mirese?
🔊 Un billete para La ciudad del sol por favor 🔊 ببخشید یه بلیت برای شهر خورشید میخوام
bebaxšid ye bilit barâye šahre xoršid mixâm
🔊 ¿Tiene los horarios de tren? 🔊 ساعت قطارها رو دارید؟
sâ'ate qatârhâ ro dârid?
🔊 Los horarios de autobuses 🔊 ساعت حرکت اتوبوس ها
sâ'ate harekate utubus hâ
🔊 ¿Cuál es el tren que va hacia Ciudad del sol por favor? 🔊 ببخشید قطار شهر خورشید کدومه؟
bebaxšid qatâre šahre xoršid kudume?
🔊 Es este 🔊 اونه
une
🔊 Gracias 🔊 ممنون
mamnun
🔊 De nada. ¡Buen viaje! 🔊 خواهش میکنم. سفر بخیر
xâheš mikonam, safar bexeyr
🔊 El garage de reparación 🔊 گاراژ تعمیر
gârâž ta'mir
🔊 La estación de servicio 🔊 پمپ بنزین
pompe benzin
🔊 Lleno, por favor 🔊 پرش کنید لطفاً
poreš konid lotfan
🔊 Bicicleta 🔊 دوچرخه
docarxe
🔊 El centro 🔊 مرکز شهر
markaze šahr
🔊 El suburbio 🔊 حومه
hume
🔊 Es una ciudad grande 🔊 شهر بزرگیه
šahre bozorgiye
🔊 Es un pueblo 🔊 یه روستاست
ye rustâst
🔊 Una montaña 🔊 یک کوه
ye kuh
🔊 Un lago 🔊 یک دریاچه
ye daryâce
🔊 El campo 🔊 دشت
dašt
🔊 El campo 🔊 دشت
rustâ
14 - Hotel
🔊 El hotel 🔊 هتل
hotel
🔊 Apartamento 🔊 آپارتمان
âpârtemân
🔊 ¡Bienvenido! 🔊 خوش آمدید!
xoš âmadid
🔊 ¡Bienvenido! 🔊 خوش آمدید!
xoš umadid
🔊 ¿Tiene alguna habitación disponible? 🔊 اتاق خالی دارید
otâqe xâli dârid
🔊 ¿Hay baño en la habitación? 🔊 این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamum ham dâre?
🔊 ¿Hay baño en la habitación? 🔊 این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamâm ham dâre
🔊 ¿Prefiere dos camas sencillas? 🔊 دو تخت یک نفره ترجیح میدید؟
do taxte ye nafare tarjih midid?
🔊 ¿Quiere una habitación doble? 🔊 یه اتاق دو نفره میخواید؟
ye otâqe do nafare mixâyd?
🔊 Una habitación con baño - con balcón - con ducha 🔊 اتاق با حمام، بالکن و دوش
otaq bâ hama
🔊 habitación con desayuno 🔊 اتاق با صبحانه
otâqe bâ sobhâne
🔊 habitación con desayuno 🔊 اتاق با صبحانه
sobhune
🔊 ¿Cuál es el precio por cada noche? 🔊 قیمت یه شب چنده؟
qeymate ye šab cande?
🔊 Me gustaría ver primero la habitación 🔊 اول میخوام اتاق رو ببینم لطفاً
aval mixâm otâq ro bebinam lotfan
🔊 Claro, por supuesto 🔊 بله البته
bale albate
🔊 Gracias, la habitación está muy bien 🔊 ممنون. اتاق خیلی خوبیه
mamnun otâq xeyli xube
🔊 Está bien, puedo hacer una reserva para esta noche? 🔊 بسیارخب، میتونم برای امشب رزرو کنم؟
besyâr xob mitunam barâye emšab rezerv konam?
🔊 Es un poco caro para mi, gracias 🔊 برای من یه کم گرونه. ممنون
barâye man ye kam gerune mamnun
🔊 ¿Podría cuidar mi equipaje?, por favor 🔊 ببخشید میشه لطفاٌ چمدون هام رو بیارید؟
bebaxšid miše lotfan camedunhâm ro biyârid?
🔊 ¿Dónde está mi habitación?, por favor 🔊 ببخشید اتاق من کجاست؟
bebaxšid otâqe man kojâst?
🔊 Está en el primer piso 🔊 طبقه اوله
tabaqeye avale
🔊 ¿Hay ascensor? 🔊 آسانسور داره؟
âsânsor dâre?
🔊 El ascensor está a su izquierda 🔊 آسانسور دست چپتونه.
âsânsor daste capetune
🔊 El ascensor está a su derecha 🔊 آسانسور دست راستتونه.
âsânsor daste râstetune
🔊 ¿Dónde está la lavandería? 🔊 رختشویی کجاست؟
raxtšui kojâst
🔊 Está en la planta baja 🔊 طبقه همکفه
tabaqeye hamkafe
🔊 Planta baja 🔊 طبقه همکف
tabaqeye hamkaf
🔊 Habitación 🔊 اتاق
otâq
🔊 Lavandería 🔊 خشکشویی
xoškšui
🔊 Peluquería 🔊 آرایشگاه
ârâyešgâh
🔊 Estacionamiento 🔊 پارکینگ خودرو
parkinge xodro
🔊 ¿Nos encontramos en la sala de reuniones? 🔊 همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
otâqe jalasât kojâst
🔊 ¿Nos encontramos en la sala de reuniones? 🔊 همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
qarâremun otâqe jalasât
🔊 La sala de reuniones 🔊 اتاق جلسات
otâqe jalasât
🔊 La pisicina está climatizada 🔊 آب استخر گرم است
âbe estaxr garm ast
🔊 La pisicina está climatizada 🔊 آب استخر گرم است
estaxr garme
🔊 La piscina 🔊 استخر
estaxr
🔊 Por favor, ¿me podría despertar a las siete de la mañana? 🔊 لطفاً من رو ساعت 7 بیدار کنید
lotfan man ro sâ'ate haft bidâr konid
🔊 La llave, por favor 🔊 کلید رو بدید لطفاً
kilid ro bedid lotfan
🔊 La tarjeta magnética, por favor 🔊 کارت الکترونیک اتاق رو لطف میکنید؟
kârte electronike otâq ro lotf mikinoid?
🔊 ¿Hay mensajes para mi? 🔊 ببخشید کسی برای من پیغامی گذاشته؟
bebaxšid kasi barâye man peyqâmi gozâšte
🔊 Sí, aquí los tiene 🔊 بله، بفرمایید
bale befarmâyid
🔊 No, no ha recibido nada 🔊 نه، پیغامی ندارید
na peyqâmi nadârid
🔊 ¿Dónde puedo conseguir cambio? 🔊 کجا می تونم اسکناس خرد کنم؟
kojâ mitunam eskenâs xurd konam?
🔊 ¿Me podría dar cambio?, por favor 🔊 ببخشید میتونید این اسکناس رو برام خرد کنید؟
bebaxšid mitunid in eskenâs ro barâm xurd konid?
🔊 Sí algo, ¿cuánto quiere? 🔊 بله می تونیم. چقدر میخواید خرد کنید؟
nale mitunim. Ceqadr mixâyd xurd konid?
15 - Buscando a alguien
🔊 ¿Está Sara por favor? 🔊 ببخشید سارا اینجاست؟
bebaxšid sârâ injâst?
🔊 Si, está aquí 🔊 بله اینجاست
bale injâst
🔊 Salió 🔊 رفته بیرون
rafte birun
🔊 La puede llamar a su móvil 🔊 میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
🔊 ¿Sabe dónde puedo encontrarla? 🔊 میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
🔊 ¿Sabe dónde puedo encontrarla? 🔊 میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
🔊 Está en el trabajo 🔊 سر کاره.
sare kâre
🔊 Está en su casa 🔊 خونه است
xunast
🔊 ¿Perdón, está Julián? 🔊 ببخشید ژولیان اینجاست؟
bebaxšid žuliyân injâst?
🔊 Si, está aquí 🔊 بله اینجاست
bale injâst
🔊 Salió 🔊 رفته بیرون
rafte birun
🔊 ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? 🔊 میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
🔊 ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? 🔊 میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
🔊 Le puede llamar a su teléfono móvil 🔊 میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
🔊 Está en el trabajo 🔊 سر کاره.
sare kâre
🔊 Está en su casa 🔊 خونه است
xunast
16 - Playa
🔊 La playa 🔊 ساحل
sâhel
🔊 ¿Dónde puedo comprar un balón? 🔊 میدونید از کجا میتونم یه توپ بخرم؟
midunid az kojâ mitunam ye tup bexaram?
🔊 Hay una tienda es esta dirección 🔊 یک فروشگاه تو این مسیر هست
ye forušgâh tu in masir hast
🔊 Un balón 🔊 توپ
tup
🔊 Prismáticos 🔊 دوربین شکاری
durbine šekâri
🔊 Una gorra 🔊 کلاه
kolah
🔊 Una toalla 🔊 حوله
hole
🔊 Sandalias 🔊 صندل
sandal
🔊 Un cubo 🔊 سطل
satl
🔊 Loción bronceadora 🔊 کرم ضد آفتاب
kereme zedde âftab
🔊 Traje de baño 🔊 شورت شنا
šorte šena
🔊 Gafas de sol 🔊 عینک افتابی
eynake âftâbi
🔊 Marisco 🔊 خرچنگ
xarcang
🔊 Tomar un bañu del sol 🔊 حمام آفتاب گرفتن
hamâme âftab gereftan
🔊 Soleado 🔊 آفتابی
âftâbi
🔊 Puesta de sol 🔊 غروب
qorub
🔊 Parasol 🔊 سایبان
sâyebân
🔊 Sol 🔊 خورشید
xoršid
🔊 Insolación 🔊 آفتاب سوختگی
âftâb suxtegi
🔊 ¿Es peligroso nadar aquí? 🔊 ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
bebaxišid xatarnâke injâ šenâ koni?
🔊 ¿Es peligroso nadar aquí? 🔊 ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
injâ šenâ kardan xatarnâke?
🔊 No, no es peligroso 🔊 نه، خطرناک نیست
na xatarnâk nist
🔊 Sí, está prohibido nada aquí 🔊 بله، اینجا شنا کردن ممنوعه.
bale inja šena kardan mamnu'e
🔊 Nadar 🔊 شنا کردن
šenâ kardan
🔊 Natación 🔊 شنا
šenâ
🔊 Ola 🔊 موج
moj
🔊 Mar 🔊 دریا
daryâ
🔊 Duna 🔊 تپه شنی
tappeye šeni
🔊 Arena 🔊 شن
šen
🔊 ¿Qué tiempo hará mañana? 🔊 پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
pišbiniye havâšenâsi barâye fardâ ciye?
🔊 ¿Qué tiempo hará mañana? 🔊 پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
fardâ havâ cetorie?
🔊 El tiempo va a cambiar 🔊 هوا اینطوری نمی مونه
havâ intori nemimune
🔊 Va a llover 🔊 میخواد بارون بیاد
mixâd bârun biyâd
🔊 Va a hacer sol 🔊 آفتابی خواهد بود
âftâti xâhad bud
🔊 Habrá mucho viento 🔊 باد شدیدی خواهد وزید
bâde šadidi xâhad vazid
🔊 Traje de baño 🔊 لباس شنا/مایو
lebâse šena/ mâyo
🔊 Sombra 🔊 سایه
sâye
17 - En caso de problema
🔊 ¿Podría ayudarme?, por favor 🔊 میشه لطفاً کمکم کنید؟
miše lotfan komakam monid ?
🔊 Estoy perdido 🔊 من گم شدم
man gom šodam
🔊 ¿Qué desea? 🔊 چی میخواید؟
ci mixâyd?
🔊 ¿Qué pasó? 🔊 چی شده؟
ci šode?
🔊 ¿Dónde puedo conseguir un intérprete? 🔊 کجا میتونم یه مترجم شفاهی پیدا کنم؟
kojâ mitonam ye motarjeme šafâhi peydâ konam?
🔊 ¿Dónde está la farmacia más cercana? 🔊 نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
nazdiktarin dâruxune be injâ kojâst?
🔊 ¿Dónde está la farmacia más cercana? 🔊 نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
dâruxâne
🔊 ¿Puede llamar a un doctor?, por favor 🔊 میشه یه دکتر خبر کنید لطفاً؟
miše ye doktor xabar konid lotfan?
🔊 ¿Qué tipo de tratamiento tiene actualmente? 🔊 الان تحت چه درمانی هستید؟
al'ân tahte ce darmâni hastid?
🔊 Un hospital 🔊 بیمارستان
bimârestân
🔊 Una farmacia 🔊 داروخانه
dâruxane
🔊 Una farmacia 🔊 داروخانه
dâruxune
🔊 Un doctor 🔊 دکتر
doktor
🔊 Departamento médico 🔊 خدمات پزشکی
xadamâte pezeški
🔊 He perdido mis documentos 🔊 مدارکم رو گم کردم
madârekam ro gom kardam
🔊 Me robaron mis documentos 🔊 دزد مدارکم رو زد
dozd madârekam ro zad
🔊 Oficina de objetos perdidos 🔊 دفتر اشیاء گم شده
daftare ašiyâ'e gom šode
🔊 Primeros auxilios 🔊 درمانگاه
darmângah
🔊 Salida de emergencia 🔊 خروج اضطراری
xoruje ezterari
🔊 La Policía 🔊 پلیس
polis
🔊 Papeles 🔊 مدارک
madârek
🔊 Dinero 🔊 پول
pul
🔊 Pasaporte 🔊 گذرنامه
gozarnâme
🔊 Maletas 🔊 چمدان
camedân
🔊 Maletas 🔊 چمدان
camedun
🔊 Está bien así, no gracias 🔊 نه ممنون، خوبه!
na mamnun xube
🔊 ¡Déjeme tranquilo! 🔊 راحتم بذارید!
râhatam bezarid
🔊 ¡Váyase! 🔊 برید!
berid

Comenzar

Descargar mp3 y pdf