Alphabet (Armenisch)

1

 • Ա > Ազատ սենյակ ունե՞ք > Haben Sie ein freies Zimmer?
  Play
 • Բ > Բաժակ > Glas
  Play
 • Գ > Գարեջուր > Bier
  Play
 • Դ > Դանակ > Ein Messer
  Play
 • Ե > Ե՞րբ ես եկել այստեղ > Wann bist du hier angekommen?
  Play
 • Զ > Զրո > Null
  Play
 • Ը > Ընթրիք > Abendessen
  Play
 • Թ > Թեյ > Tee
  Play
 • Ժ > Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում > Wann fährst du ab?
  Play
 • Ի > Ի՞նչ ազգության ես > Was ist deine Staatsbürgerschaft?
  Play
 • Լ > Լավ միտք է > Das ist eine gute Idee
  Play
 • Խ > Խեցեմորթներ > Schalentiere
  Play
 • Ծ > Ծնունդդ շնորհավոր > Alles Gute zum Geburtstag!
  Play
 • Կ > Կա ջուր կամ մրգի հյութ > Wasser oder Fruchtsäfte
  Play
 • Հ > Հազար > Tausend
  Play
 • Ճ > Ճաշացանկը, խնդրեմ > Die Karte bitte
  Play
 • Մ > Մակարոնով > Mit Nudeln
  Play
 • Յ > Յոթ > Sieben
  Play
 • Ն > Նա իր տանն է > Er ist zuhause
  Play
 • Շ > Շաբաթ > Samstag
  Play
 • Ո > Ո՞ր երկրից ես > Woher kommst du?
  Play
 • Չ > Չարժե: Բարի ճանապարհ > Gern geschehen, gute Fahrt!
  Play
 • Պ > Պահեստային ելք > Notausgang
  Play
 • Ջ > Ջուր > Wasser
  Play
 • Ռ > Ռեստորան > Das Restaurant
  Play
 • Ս > Սա գյուղ է > Es ist ein Dorf
  Play
 • Վ > Վաթսուն > Sechszig
  Play
 • Տ > Տաս > Zehn
  Play
 • Ց > Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո > Willst du heute Abend ausgehen
  Play
 • Փ > Փաստաթղթեր > Papiere
  Play
 • Ք > Քաղաքի կենտրոն > Stadtzentrum
  Play
 • Օ > Օգնության կետ > Erste Hilfe Station
  Play