Hiina sõnavara algajatele ja reisijatele

1 - Olulised väljendid
Eesti keel Hiina keel Hääldus
🔊 Tere päevast! 🔊 你好 nǐhǎo
🔊 Tere õhtust! 🔊 晚上好 wǎnshànghǎo
🔊 Head aega! 🔊 再见 zàijiàn
🔊 Kohtumiseni! 🔊 回头见 huí tóu jiàn
🔊 Ja 🔊 是 shì
🔊 Ei 🔊 不是 búshì
🔊 Vabandage! 🔊 请 qǐng
🔊 Tänan 🔊 谢谢 xièxiè
🔊 Tänan väga 🔊 非常感谢! fēicháng gǎnxiè
🔊 Tänan teid abi eest! 🔊 谢谢您的帮助 xièxiè nínde bāngzhù
🔊 Pole tänu väärt! 🔊 没关系 méiguànxì
🔊 Nõus 🔊 好 hǎo
🔊 Palju see maksab? 🔊 多少钱? duōshǎo qián
🔊 Vabandust! 🔊 对不起! duì bu qǐ
🔊 Ma ei saa aru 🔊 我不懂 wǒ bù dǒng
🔊 Ma sain aru 🔊 我懂了 wǒ dǒng le
🔊 Ma ei tea 🔊 我不知道 wǒ bù zhīdào
🔊 Keelatud! 🔊 禁止 jìnzhǐ
🔊 Kus on tualett, palun? 🔊 请问洗手间在哪里? qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
🔊 Head uut aastat! 🔊 新年好! xīnnián hǎo
🔊 Palju õnne sünnipäevaks! 🔊 生日快乐! shēngrìkuàilè
🔊 Häid pühi! 🔊 节日快乐! jiérì kuàilè
🔊 Palju õnne! 🔊 祝贺您! zhùhè nín
2 - Vestlus
Eesti keel Hiina keel Hääldus
🔊 Tere! Kuidas läheb? 🔊 你好。最近怎么样? nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
🔊 Tere! Tänan, hästi 🔊 我很好,谢谢。 wǒ hěn hǎo xièxiè
🔊 Kas sa räägid hiina keelt? 🔊 你会说中文吗? nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
🔊 Ei, ma ei räägi hiina keelt 🔊 不, 我不会说中文 bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
🔊 Ainult natukene 🔊 仅仅一点点 jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
🔊 Mis maalt sa pärit oled? 🔊 你来自哪个国家? nǐ láizì nǎge guójiā
🔊 Mis rahvusest sa oled? 🔊 你持有哪国国籍? nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
🔊 Ma olen eestlane 🔊 我是爱沙尼亚人 wǒ shì Àishāníyàrén
🔊 Aga sina, kas sa elad siin? 🔊 你住在这里吗? nǐ zhùzài zhèlǐ ma
🔊 Jah, ma elan siin 🔊 对,我住在这里 duì wǒ zhùzài zhèlǐ
🔊 Minu nimi on Saara aga sinu? 🔊 我叫萨拉,你呢? wǒ jiào sà lā nǐ ne
🔊 J?ri 🔊 我叫朱力安 wǒ jiào zhū lì ān
🔊 Mida sa siin teed? 🔊 你在这里干什么? nǐ zài zhèlǐ gànshénme
🔊 Ma puhkan 🔊 我在休假 wǒ zài xiūjià
🔊 Me puhkame 🔊 我们在休假 wǒmen zài xiūjià
🔊 Ma olen tööreisil 🔊 我在出差 wǒ zài chūchāi
🔊 Ma töötan siin 🔊 我在这里工作 wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
🔊 Me töötame siin 🔊 我们在这里工作 wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
🔊 Kus on siin head söögikohad? 🔊 哪里有比较好的餐厅? nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
🔊 Kas siin kuskil lähedal on muuseum? 🔊 附近有博物馆吗? fùjìn yǒu bówùguǎn ma
🔊 Kus ma saaksin internetti? 🔊 到哪里能上网? dào nǎli néng shàngwǎng
3 - Õppida
Eesti keel Hiina keel Hääldus
🔊 Ma sain aru 🔊 我懂了 wǒ dǒng le
🔊 Kas sa tahaksid natuke sõnavara õppida? 🔊 你想学一点词汇吗? nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
🔊 Nõus 🔊 好的! hǎo de
🔊 Kuidas seda kutsutakse? 🔊 这个怎么称呼? zhègè zěnme chēnghū
🔊 See on laud 🔊 这是一张桌子 zhè shì yī zhāng zhuōzi
🔊 Laud. Saad aru? 🔊 桌子,你懂吗? zhuōzi nǐ dǒng ma
🔊 Kas sa võiksid korrata? 🔊 请你重复一遍,好吗? qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
🔊 Kas sa saaksid natuke aeglasemalt rääkida? 🔊 你能说得慢一点吗? nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
🔊 Kas sa saaksid talle kirjutada? 🔊 你能写下来吗? nǐ néng xiě xiàlái ma
4 - Värvid
Eesti keel Hiina keel Hääldus
🔊 Mulle meeldib selle laua värv 🔊 我很喜欢这张桌子的颜色 wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
🔊 See on punane 🔊 这是红色的 zhè shì hóngsè de
🔊 Sinine 🔊 蓝色 lánsè
🔊 Kollane 🔊 黄色 huángsè
🔊 Valge 🔊 白色 báisè
🔊 Must 🔊 黑色 hēisè
🔊 roheline 🔊 绿色 lǜsè
🔊 Oranž 🔊 橙色 chéngsè
🔊 Lilla 🔊 紫色 zǐ sè
🔊 Hall 🔊 灰色 huīsè
5 - Arvud
Eesti keel Hiina keel Hääldus
🔊 Null 🔊 零 líng
🔊 Üks 🔊 一
🔊 Kaks 🔊 二 èr
🔊 Kolm 🔊 三 sān
🔊 Neli 🔊 四
🔊 Viis 🔊 五
🔊 Kuus 🔊 六 liù
🔊 Seitse 🔊 七
🔊 Kaheksa 🔊 八
🔊 Üheksa 🔊 九 jiǔ
🔊 Kümme 🔊 十 shí
🔊 Üksteist 🔊 十一 shíyī
🔊 Kaksteist 🔊 十二 shí'èr
🔊 Kolmteist 🔊 十三 shísān
🔊 Neliteist 🔊 十四 shísì
🔊 Viisteist 🔊 十五 shíwǔ
🔊 Kuusteist 🔊 十六 shíliù
🔊 Seitseteist 🔊 十七 shíqī
🔊 Kaheksateist 🔊 十八 shíbā
🔊 Üheksateist 🔊 十九 shíjiǔ
🔊 Kakskümmend 🔊 二十 èrshí
🔊 Kakskümmend üks 🔊 二十一 èrshíyī
🔊 Kakskümmend kaks 🔊 二十二 èrshíèr
🔊 Kakskümmend kolm 🔊 二十三 èrshísān
🔊 Kakskümmend neli 🔊 二十四 èrshísì
🔊 Kakskümmend viis 🔊 二十五 èrshíwǔ
🔊 Kakskümmend kuus 🔊 二十六 èrshíliù
🔊 Kakskümmend seitse 🔊 二十七 èrshíqī
🔊 Kakskümmend kaheksa 🔊 二十八 èrshíbā
🔊 Kakskümmend üheksa 🔊 二十九 èrshíjiǔ
🔊 Kolmkümmend 🔊 三十 sānshí
🔊 Kolmkümmend üks 🔊 三十一 sānshí yī
🔊 Kolmkümmend kaks 🔊 三十二 sānshí èr
🔊 Kolmkümmend kolm 🔊 三十三 sānshí sān
🔊 Kolmkümmend neli 🔊 三十四 sānshí sì
🔊 Kolmkümmend viis 🔊 三十五 sānshí wǔ
🔊 Kolmkümmend kuus 🔊 三十六 sānshí liù
🔊 Nelikümmend 🔊 四十 sìshí
🔊 Viiskümmend 🔊 五十 wǔshí
🔊 Kuuskümmend 🔊 六十 liùshí
🔊 Seitsekümmend 🔊 七十 qīshí
🔊 Kaheksakümmend 🔊 八十 bāshí
🔊 Üheksakümmend 🔊 九十 jiǔshí
🔊 Sada 🔊 一百 yībǎi
🔊 Viissada 🔊 一百零五 yībǎi líng wǔ
🔊 Kakssada 🔊 二百 èrbǎi
🔊 Kolmsada 🔊 三百 sānbǎi
🔊 Nelisada 🔊 四百 sìbǎi
🔊 Tuhat 🔊 一千 yīqiān
🔊 Tuhat viissada 🔊 一千五百 yīqiān wǔbǎi
🔊 Kaks tuhat 🔊 二千 èrqiān
🔊 Kümme tuhat 🔊 一万 yīwàn
6 - Kellaaeg
Eesti keel Hiina keel Hääldus
🔊 Millal sa jõudsid? 🔊 你什么时候到的? nǐ shénmēshíhòu dào de
🔊 Täna 🔊 今天 jīntiān
🔊 Eile 🔊 昨天 zuótiān
🔊 Kaks päeva tagasi 🔊 两天前 liǎng tiān qián
🔊 Kui kauaks sa jääd? 🔊 你呆多久呢? nǐ dāi duōjiǔ ne
🔊 Ma sõidan homme ära 🔊 我明天走 wǒ míngtiān zǒu
🔊 Ma sõidan ülehomme ära 🔊 我后天走 wǒ hòutiān zǒu
🔊 Ma sõidan ära kolme päeva pärast 🔊 我三天后走 wǒ sān tiān hòu zǒu
🔊 Esmaspäev 🔊 星期一 xīngqīyī
🔊 Teisipäev 🔊 星期二 xīngqīèr
🔊 Kolmapäev 🔊 星期三 xīngqīsān
🔊 Neljapäev 🔊 星期四 xīngqīsì
🔊 Reede 🔊 星期五 xīngqīwǔ
🔊 Laupäev 🔊 星期六 xīngqīliù
🔊 Pühapäev 🔊 星期天 xīngqītiān
🔊 Jaanuar 🔊 1月 yī yuè
🔊 Veebruar 🔊 2月 èr yuè
🔊 Märts 🔊 3月 sān yuè
🔊 Aprill 🔊 4月 sì yuè
🔊 Mai 🔊 5月 wǔ yuè
🔊 Juuni 🔊 6月 liù yuè
🔊 Juuli 🔊 7月 qī yuè
🔊 August 🔊 8月 bā yuè
🔊 September 🔊 9月 jiǔ yuè
🔊 Oktoober 🔊 10月 shí yuè
🔊 November 🔊 11月 shí yī yuè
🔊 Detsember 🔊 12月 shí èr yuè
🔊 Mis kell sa sõidad? 🔊 你几点出发? nǐ jǐ diǎn chūfā
🔊 Hommikul kell kaheksa 🔊 早晨...八点 zǎochen bā diǎn
🔊 Hommikul kell kaheksa viisteist 🔊 早晨... 八点十五分 zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
🔊 Hommikul kell pool üheksa 🔊 早晨... 八点三十分 zǎochen bā diǎn sānshí fēn
🔊 Hommikul kolmveerand üheksa 🔊 早晨... 八点四十五分 zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
🔊 Õhtul kell kuus 🔊 晚上... 十八点 wǎnshàng shí bā diǎn
🔊 Ma olen hiljaks jäänud 🔊 我迟到了 wǒ chídào le
7 - Takso
Eesti keel Hiina keel Hääldus
🔊 Takso! 🔊 出租车! chūzū chē
🔊 Kuhu te soovite sôita? 🔊 你到哪里去? nǐ dào nǎli qù
🔊 Ma lähen raudteejaama 🔊 我去火车站 wǒ qù huǒchēzhàn
🔊 Ma lähen hotelli Päev ja Öö 🔊 我要去日夜旅馆 wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
🔊 Kas te saaksite mind lennujaama viia? 🔊 您能送我去机场吗? nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
🔊 Kas te saaksite mu kohvrid vôtta? 🔊 您能帮我提行李吗? nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
🔊 Kas see on siit kaugel? 🔊 离这儿远吗? lí zhèr yuǎn ma
🔊 Ei, see on siin lähedal 🔊 不远,就在旁边 bù yuǎn jiù zài pángbiān
🔊 See on kaugemal 🔊 有一点儿远 yǒu yīdiǎnr yuǎn
🔊 Kui palju see maksma läheb? 🔊 多少钱? duōshǎo qián
🔊 Palun viige mind siia! 🔊 请送我去这里 qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
🔊 Paremal 🔊 朝右边 cháo yòubiān
🔊 Vasakul 🔊 朝左边 cháo zuǒbian
🔊 Otse 🔊 笔直走 bǐzhí zǒu
🔊 See on siin 🔊 到了 dào le
🔊 See jääb sinnapoole 🔊 在那儿 zài nà ér
🔊 Peatus! 🔊 停! tíng
🔊 Tehke rahulikult 🔊 慢慢来别着急 mànmàn lái bié zháojí
🔊 Kas te võiksite palun mulle arve teha? 🔊 您能给我开张发票吗? nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào ma
8 - Perekond
Eesti keel Hiina keel Hääldus
🔊 Kas sul on siin sugulasi? 🔊 你这儿有亲戚吗? nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
🔊 Minu isa 🔊 我的父亲 wǒde fùqīn
🔊 Minu ema 🔊 我的母亲 wǒde mǔqīn
🔊 Minu poeg 🔊 我的儿子 wǒde érzi
🔊 Minu tütar 🔊 我的女儿 wǒde nǚer
🔊 Üks vend 🔊 一个哥哥 yī gè gēgē
🔊 Üks õde 🔊 一个姐姐 yī gè jiějiě
🔊 Üks sõber 🔊 一个朋友 yī gè péngyou
🔊 Üks sõbranna 🔊 一个朋友 yī gè péngyou
🔊 Minu sõber 🔊 我的男朋友 wǒde nánpéngyou
🔊 Minu sõbranna 🔊 我的女朋友 wǒde nǚpéngyou
🔊 Minu abikaasa 🔊 我的丈夫 wǒde zhàngfu
🔊 Minu abikaasa 🔊 我的妻子 wǒde qīzi
9 - Tunded
Eesti keel Hiina keel Hääldus
🔊 Mulle väga meeldib sinu maa 🔊 我很喜欢你的国家 wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
🔊 Ma armastan sind 🔊 我喜欢你 wǒxǐhuānnǐ
🔊 Ma olen õnnelik 🔊 我很幸福 wǒ hěn xìngfú
🔊 Ma olen kurb 🔊 我很难过 wǒ hěn nánguò
🔊 Ma tunnen siin ennast hästi 🔊 我在这里感觉很好 wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
🔊 Mul on külm 🔊 我很冷 wǒ hěn lěng
🔊 Mul on soe 🔊 我很热 wǒ hěn rè
🔊 See on liiga suur 🔊 太大了 tài dà le
🔊 See on liiga väike 🔊 太小了 tài xiǎo le
🔊 See sobib hästi 🔊 非常好 fēicháng hǎo
🔊 Kas sa tahad täna õhtul välja minna? 🔊 今晚你想出去吗? jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
🔊 Ma tahaksin täna õhtul välja minna 🔊 我今晚想出去 wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
🔊 See on hea mõte 🔊 这是个好主意 zhè shì gè hǎo zhǔyì
🔊 Mul on peotuju 🔊 我想好好玩玩 wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
🔊 See ei ole hea mõte 🔊 这不是个好主意 zhè búshì gè hǎo zhǔyì
🔊 Ma ei taha täna õhtul välja minna 🔊 今晚我不想出去 jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
🔊 Ma tahan puhata 🔊 我想休息 wǒ xiǎng xiūxi
🔊 Kas sa tahaksid sporti teha? 🔊 你想做运动吗? nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
🔊 Jaa, mul on vaja ennast välja elada 🔊 是的,我想好好放松一下! shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
🔊 Ma mängin tennist 🔊 我打网球 wǒ dǎ wǎngqiú
🔊 Ei tänan. Ma olen päris väsinud 🔊 不,谢谢,我很累 bù, xièxiè wǒ hěn lèi
10 - Baar
Eesti keel Hiina keel Hääldus
🔊 Baar 🔊 酒吧 jiǔbā
🔊 Soovid sa midagi juua? 🔊 你要不要喝点什么? nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
🔊 Jooma 🔊 喝
🔊 Klaas 🔊 杯子 bēizi
🔊 Meelsasti 🔊 好的,谢谢 hǎo de xièxiè
🔊 Mida sina jood? 🔊 你喝什么? nǐ hē shénme
🔊 Mis siin juua on? 🔊 有些什么可以喝的? yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
🔊 Vett vôi mahla 🔊 有矿泉水,还有果汁 yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
🔊 Vett 🔊 水 shuǐ
🔊 Kas te saaksite jääd ka sisse panna? 🔊 能加点冰块吗? néng jiā diǎn bīng kuài ma
🔊 Jääd 🔊 冰块 bīng kuài
🔊 Kakaod 🔊 巧克力 qiǎokèlì
🔊 Piima 🔊 牛奶 niúnǎi
🔊 Teed 🔊 茶 chá
🔊 Kohvi 🔊 咖啡 kāfēi
🔊 Suhkruga 🔊 加糖 jiā táng
🔊 Koorega 🔊 加奶油 jiā nǎiyóu
🔊 Veini 🔊 葡萄酒 pútáojiǔ
🔊 Õlut 🔊 啤酒 píjiǔ
🔊 Üks tee, palun 🔊 请给我一杯茶 qǐng gěi wǒ yī bēi chá
🔊 Üks õlu, palun! 🔊 请给我一杯啤酒 qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
🔊 Mida te soovite juua? 🔊 您想要喝什么? nín xiǎngyào hē shénme
🔊 Kaks teed, palun! 🔊 请给我两杯茶 qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
🔊 Kaks õlut, palun! 🔊 请给我两杯啤酒 qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
🔊 Ei midagi, tänan 🔊 什么也不用,谢谢 shénme yě búyòng xièxiè
🔊 Sinu terviseks! 🔊 干杯 gānbēi
🔊 Terviseks! 🔊 为健康干杯! wèi jiànkāng gānbēi
🔊 Arve, palun! 🔊 我要买单 wǒ yào mǎi dān
🔊 Palju ma teile võlgnen? 🔊 一共多少钱? yīgòng duōshǎo qián
🔊 Kakskümmend eurot 🔊 二十欧元 èrshí ōuyuán
🔊 Mina maksan 🔊 我请你 wǒ qǐng nǐ
11 - Restoran
Eesti keel Hiina keel Hääldus
🔊 Restoran 🔊 餐馆 cānguǎn
🔊 Kas sa süüa tahad ? 🔊 你想吃点东西吗? nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
🔊 Jah, tahan küll 🔊 是的,我想吃点东西 shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
🔊 Sööma 🔊 吃饭 chīfàn
🔊 Kus me saaksime süüa? 🔊 我们到哪里去吃饭? wǒmen dào nǎli qù chīfàn
🔊 Kus me saaksime lõunat süüa? 🔊 我们到哪里去吃午饭? wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
🔊 Õhtusöök 🔊 晚餐 wǎncān
🔊 Hommikusöök 🔊 早餐 zǎocān
🔊 Palun! 🔊 对不起,打扰一下! duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
🔊 Menüü palun! 🔊 请给我菜单 qǐng gěi wǒ càidān
🔊 Siin on menüü! 🔊 这是菜单! zhè shì càidān
🔊 Mida sa eelistad süüa? Liha võî kala? 🔊 你喜欢吃什么?肉还是鱼? nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
🔊 Riisiga 🔊 再加饭 zài jiā fàn
🔊 Makaronidega 🔊 再加意大利面 zài jiā Yìdàlì miàn
🔊 Kartuleid 🔊 土豆 tǔdòu
🔊 Juurvilju 🔊 蔬菜 shūcài
🔊 Munaputru - praetud muna - keedetud muna 🔊 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋? chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
🔊 Leiba 🔊 面包 miànbāo
🔊 Võid 🔊 黄油 huángyóu
🔊 Roheline salat 🔊 一份色拉 yī fèn sè lā
🔊 Magustoit 🔊 一份甜点 yī fèn tián diǎn
🔊 Puuvilju 🔊 水果 shuǐguǒ
🔊 Kas teil nuga on? 🔊 请问您有刀吗? qǐngwèn nín yǒu dāo ma
🔊 Jaa, kohe toon! 🔊 有,我马上去拿 yǒu wǒ mǎshàng qù ná
🔊 Nuga 🔊 刀 dāo
🔊 Kahvel 🔊 叉 chā
🔊 Lusikas 🔊 勺子 sháozi
🔊 Kas see on soe toit? 🔊 这是热菜吗? zhè shì rè cài ma
🔊 Jaa, ja väga vürtsikas 🔊 是的,而且很辣! shìde érqiě hěn là
🔊 Soe 🔊 热
🔊 Külm 🔊 冷 lěng
🔊 Vürtsikas 🔊 辣
🔊 Ma võtan kala! 🔊 我要一份鱼! wǒ yào yī fèn yú
🔊 Mina ka 🔊 我也一样 wǒ yě yīyàng
12 - Hüvasti jätma
Eesti keel Hiina keel Hääldus
🔊 On juba hilja! Ma pean minema! 🔊 天晚了!我要走了! tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
🔊 Kas me võiksime uuesti kokku saada? 🔊 我们能再见面吗? wǒmen néng zàijiàn miàn ma
🔊 Jaa, hea meelega! 🔊 当然,我非常愿意 dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
🔊 Ma elan sellel aadressil 🔊 这是我的住址 zhè shì wǒde zhùzhǐ
🔊 Kas sul on telefoninumber? 🔊 有没有电话号码? yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
🔊 Jaa, siin see on 🔊 有,在这里 yǒu zài zhèlǐ
🔊 Mul oli sinuga tore 🔊 和你过得非常愉快 hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
🔊 Minul samuti. Mul oli hea meel sinuga tutvuda 🔊 我也是,很高兴认识你 wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
🔊 Me näeme varsti jälle 🔊 希望我们不久能再相见 xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
🔊 Ma loodan samuti 🔊 我也希望是这样 wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
🔊 Head-aega! 🔊 再见! zàijiàn
🔊 Homseni! 🔊 明天见! míngtiān jiàn
🔊 Tšau! 🔊 再见! zàijiàn
13 - Transport
Eesti keel Hiina keel Hääldus
🔊 Tänan 🔊 谢谢 xièxiè
🔊 Vabandage, kus on bussipeatus? 🔊 对不起!你知道汽车站在哪里吗 duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
🔊 Milline rong läheb Päikeselinna? 🔊 请问到太阳城的车票价格是多少? qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
🔊 Kuhu see rong läheb? 🔊 请问这列火车去什么地方? qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
🔊 Kas see rong peatub Päikeselinnas? 🔊 这列火车在太阳城停吗? zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
🔊 Millal läheb rong Päikeselinna? 🔊 去太阳城的火车什么时候开? qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
🔊 Mis kell rong jõuab Päikeselinna? 🔊 去太阳城的火车什么时候到? qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
🔊 Pilet Päikeselinna, palun! 🔊 我要一张去太阳城的票 wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
🔊 Kas teil on rongiajad? 🔊 您有列车时刻表吗? nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
🔊 Bussiajad 🔊 汽车时刻表 qìchē shíkèbiǎo
🔊 Milline rong läheb Päikeselinna? 🔊 请问哪列火车是去太阳城的? qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
🔊 See siin 🔊 就是这列 jiùshì zhè liè
🔊 Pole tänu väärt. Head reisi! 🔊 不客气,祝您旅途愉快 búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
🔊 Autoremonditöökoda 🔊 修车库 xiū chēkù
🔊 Bensiinijaam 🔊 加油站 jiāyóu zhàn
🔊 Üks paak bensiini, palun! 🔊 请给我油箱加满 qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
🔊 Jalgratas 🔊 自行车 zìxíngchē
🔊 Kesklinn 🔊 市中心 shì zhōngxīn
🔊 Äärelinn 🔊 郊区 jiāoqū
🔊 See on suur linn 🔊 这是个大城市 zhè shì gè dà chéngshì
🔊 See on küla 🔊 这是个村庄 zhè shì gè cūnzhuāng
🔊 Mägi 🔊 一座山 yīzuòshān
🔊 Järv 🔊 一条湖 yī tiáo hú
🔊 Maa 🔊 乡村 xiāngcūn
14 - Hotell
Eesti keel Hiina keel Hääldus
🔊 Hotell 🔊 酒店 jiǔdiàn
🔊 Korter 🔊 公寓 gōngyù
🔊 Teretulemast! 🔊 欢迎 huānyíng
🔊 Kas teil on üks vaba tuba? 🔊 您这儿有空房间吗? nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
🔊 Kas toas on vannituba? 🔊 房间带浴室吗? fángjiān dài yùshì ma
🔊 Kas te eelistate kahte ühekohalist voodit? 🔊 您更喜欢二张单人床吗? nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
🔊 Kas te soovite ühte tuba kahele? 🔊 您想要双人房吗? nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
🔊 Tuba vanni - rõdu - duššiga 🔊 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴 fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
🔊 Tuba hommikusöögiga 🔊 住宿加早餐 zhùsù jiā zǎocān
🔊 Palju üks öö maksab? 🔊 住一晚多少钱? zhù yī wǎn duōshǎo qián
🔊 Ma sooviksin kõigepealt tuba näha 🔊 我想先看看房间! wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
🔊 Jaa, muidugi 🔊 当然可以! dāngrán kěyǐ
🔊 Aitäh! Tuba on väga hea 🔊 谢谢。房间非常不错。 xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
🔊 Sobib, kas ma saan täna õhtuks broneerida? 🔊 好,我能定今晚的房间吗? hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
🔊 See on minu jaoks natuke kallis, aitäh! 🔊 太贵了,谢谢。 tài guì le xièxiè
🔊 Kas te saaksite mu kohvrite eest hoolitseda? 🔊 请您照管一下我的行李,可以吗? qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
🔊 Kus mu tuba asub? 🔊 我的房间在哪里? wǒde fángjiān zài nǎli
🔊 Esimesel korrusel 🔊 在二楼 zài èr lóu
🔊 Kas siin on lift? 🔊 有电梯吗? yǒu diàntī ma
🔊 Lift on teist vasakul 🔊 电梯在您的左边 diàntī zài nínde zuǒbian
🔊 Lift on teist paremal 🔊 电梯在您的右边 diàntī zài nínde yòubiān
🔊 Kus asub pesumaja? 🔊 洗衣房在哪里? xǐ yī fáng zài nǎli
🔊 See on esimesel korrusel 🔊 在底楼 zài dǐ lóu
🔊 Esimene korrus 🔊 底楼 dǐ lóu
🔊 Tuba 🔊 房间 fángjiān
🔊 Keemiline puhastus 🔊 干洗店 gānxǐ diàn
🔊 Juuksurisalong 🔊 美发厅 měi fà tīng
🔊 Autoparkla 🔊 停车场 tíngchēchǎng
🔊 Kas saame kokku nõupidamisruumis? 🔊 我们在会议室见? wǒmen zài huìyì shì jiàn
🔊 Nõupidamisruum 🔊 会议室 huìyì shì
🔊 Bassein on soe 🔊 游泳池的暖气开了 yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
🔊 Bassein 🔊 游泳池 yóuyǒngchí
🔊 Palun äratage mind kell 7 🔊 请7点叫醒我 qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
🔊 Võti palun! 🔊 请给我钥匙 qǐng gěi wǒ yàoshi
🔊 Magnetkaart 🔊 请给我房卡 qǐng gěi wǒ fáng kǎ
🔊 Kas mulle on teateid? 🔊 有我的留言吗? yǒu wǒde liúyán ma
🔊 Jaa, siin need on 🔊 有,在这里 yǒu zài zhèlǐ
🔊 Ei, ei midagi 🔊 没有 méiyǒu
🔊 Kus ma saaksin sularaha vahetada? 🔊 在哪里能兑换零钱? zài nǎli néng duìhuàn língqián
🔊 Kas te saaksite mulle raha lahti teha? 🔊 您能给我换些零钱吗? nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
🔊 Saame küll teha. Palju te sularaha tahate? 🔊 行,您需要换多少? xíng, nín xūyào huàn duōshǎo
15 - Kedagi otsima
Eesti keel Hiina keel Hääldus
🔊 Kas Sarah on siin? 🔊 请问萨拉在吗? qǐngwèn sà lā zài ma
🔊 Jaa, ta on siin 🔊 是的,她在 shìde tā zài
🔊 Ta läks välja 🔊 她出去了 tā chūqù le
🔊 Te võite talle mobiilile helistada 🔊 您可以打她的手机 nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
🔊 Oskate te öelda, kust ma teda leida võin? 🔊 您知道她到哪儿去了吗? nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
🔊 Ta on tööl 🔊 她在上班 tā zài shàngbān
🔊 Ta on kodus 🔊 她在家 tā zàijiā
🔊 Kas Julien on siin? 🔊 请问朱利安在吗? qǐngwèn zhū lì ān zài ma
🔊 Jaa, ta on siin 🔊 是的,他在 shìde tā zài
🔊 Ta läks välja 🔊 他出去了 tā chūqù le
🔊 Oskate te öelda, kust ma teda leida võin? 🔊 您知道他到哪儿去了吗? nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
🔊 Te võite talle mobiilile helistada 🔊 您可以打他的手机 nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
🔊 Ta on tööl 🔊 他在上班 tā zài shàngbān
🔊 Ta on kodus 🔊 他在家 tā zàijiā
16 - Rand
Eesti keel Hiina keel Hääldus
🔊 Rand 🔊 海滩 hǎitān
🔊 Kas te oskate öelda kust ma saaks osta palli? 🔊 您知道在哪里能买足球吗? nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
🔊 Sinnapoole minnes on üks pood 🔊 往这个方向走会有一家店 wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
🔊 Pall 🔊 足球 zúqiú
🔊 Pinokkel 🔊 望远镜 wàngyuǎnjìng
🔊 Nokamüts 🔊 太阳帽 tàiyáng mào
🔊 Käterätik 🔊 浴巾 yùjīn
🔊 Sandaalid 🔊 拖鞋 tuōxié
🔊 Pang 🔊 塑料桶 sùliào tǒng
🔊 Päikesekreem 🔊 防晒霜 fángshàishuāng
🔊 Ujumispüksid 🔊 游泳裤 yóuyǒng kù
🔊 Ujumisprillid 🔊 太阳眼镜 tài
🔊 Rannakarbid 🔊 贝壳类 bèiké lèi
🔊 Päevitama 🔊 太阳浴 tàiyáng yù
🔊 Päikeseline 🔊 阳光明媚 yángguāng míngmèi
🔊 Päikeseloojang 🔊 日落 rìluò
🔊 Päikesevari 🔊 遮阳伞 zhē yángsǎn
🔊 Päike 🔊 太阳 tàiyáng
🔊 Vari 🔊 影子 yǐngzi
🔊 Päikesepiste 🔊 中暑 zhòngshǔ
🔊 Kas siin on ohtlik ujuda? 🔊 这里游泳危险吗? zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
🔊 Ei, ei ole ohtlik 🔊 不,不危险 bù, bù wēixiǎn
🔊 Jaa, siin on ohtlik ujuda 🔊 对,这里禁止游泳 duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
🔊 Ujuma 🔊 游泳 yóuyǒng
🔊 Ujumine 🔊 游泳 yóuyǒng
🔊 Laine 🔊 海浪 hǎi làng
🔊 Meri 🔊 大海 dàhǎi
🔊 Liivaluide 🔊 沙丘 shāqiū
🔊 Liiv 🔊 沙 shā
🔊 Millist ilma homme lubatakse? 🔊 明天天气如何? míngtiān tiānqì rúhé
🔊 Ilm muutub 🔊 天气要变了 tiānqì yào biàn le
🔊 Hakkab sadama 🔊 要下雨 yào xiàyǔ
🔊 Tuleb päiksepaisteline ilm 🔊 要出太阳 yào chū tàiyáng
🔊 Tuleb väga tuuline ilm 🔊 要刮大风 yào guā dà fēng
🔊 Ujumistrikoo 🔊 游泳衣 yóuyǒng yī
17 - Hädaolukorras
Eesti keel Hiina keel Hääldus
🔊 Kas te saaksite mind aidata? 🔊 能帮我一下吗? néng bāng wǒ yīxià ma
🔊 Ma olen ära eksinud 🔊 我迷路了 wǒ mílù le
🔊 Mida te soovite? 🔊 您需要帮忙吗? nín xūyào bāngmāng ma
🔊 Mis juhtus? 🔊 发生了什么事? fāshēng le shénme shì
🔊 Kust ma võiksin leida tõlki? 🔊 在哪里能找到翻译? zài nǎli néng zhǎodào fānyì
🔊 Kus on lähim apteek? 🔊 最近的药房在哪里? zuìjìn de yàofáng zài nǎli
🔊 Kutsuge arst, palun! 🔊 请问您能帮我找个医生吗? qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
🔊 Milliseid rohtusid te praegu võtate? 🔊 目前您正接受什么治疗? mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
🔊 Haigla 🔊 一所医院 yī suǒ yīyuàn
🔊 Apteek 🔊 一家药房 yī jiā yàofáng
🔊 Arst 🔊 一位医生 yī wèi yīshēng
🔊 Arstiteenus 🔊 医疗服务 yīliáo fúwù
🔊 Ma kaotasin oma dokumendid 🔊 我的证件丢了 wǒde zhèngjiàn diū le
🔊 Mul varastati dokumendid 🔊 我的证件被偷了 wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
🔊 Kaotatud asjade büroo 🔊 失物招领处 shī wù zhāo lǐng chù
🔊 Hädaabipunkt 🔊 医务室 yīwù shì
🔊 Hädaabiväljapääs 🔊 紧急出口 jǐnjí chūkǒu
🔊 Politsei 🔊 警察局 jǐngchájú
🔊 Dokumendid 🔊 身份证件 shēn fèn zhèngjiàn
🔊 Raha 🔊 钱 qián
🔊 Pass 🔊 护照 hùzhào
🔊 Pagas 🔊 行李 xíngli
🔊 Ei tänan 🔊 不用了,谢谢你 búyòng le xièxiè nǐ
🔊 Jatke mind rahule! 🔊 别烦我! bié fán wǒ
🔊 Lahkuge! 🔊 走开! zǒukāi