Your browser does not support JavaScript! Nauči Albanski online - Besplatno Albanski lekcije - Govor

Nauči Albanski

1

17 tema
17 tema

Osnovni izrazi

Osnovni izrazi
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Dobar dan
Mirëdita
miɾədita
Dobra večer
Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
Doviđenja
Mirupafshim
miɾupafʃim
Vidimo se
Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
Da
Po
Ne
Jo
Oprostite!
Ju lutem...!
ju lutεm
Hvala
Faleminderit!
falεmindεɾit
Puno hvala!
Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
Hvala na pomoći
Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
Nema na čemu
Ju lutem!
ju lutεm
Nema na čemu
Asgjë!
asɟə
U redu
Në rregull
nə rεɡuɫ
U redu
Dakord
dakɔɾd
Koliko košta?
Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
Koliko košta?
Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
Oprostite
Më falni!
mə falni
Ne razumijem
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
Razumio sam
Kuptova!
kuptɔva
Ne znam
Nuk e di!
nuk ε di
Zabranjeno
Ndalohet!
ndalɔhεt
Molim Vas, gdje je klozet?
Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
Molim Vas, gdje je klozet?
Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
Sretna Nova godina
Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
Sretna Nova godina
Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
Sretan rođendan
Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
Sretni praznici!
Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
Čestitam!
Urime!
uɾimε
Čestitam!
Përgëzime!
pəɾɡəzimɛRazgovor

Razgovor
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Bok. Kako si?
Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
Bok. Kako si?
Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
Bok. Hvala, dobro.
Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
Govoriš li albanski?
Flet shqip?
Ne, ne govorim albanski
Jo, unë nuk flas shqip.
Samo malo
Vetëm pak
vεtəm pak
Odakle dolaziš?
Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
Odakle dolaziš?
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
Koje si nacionalnosti?
Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
Koje si nacionalnosti?
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
Ja sam Albanac
Unë jam shqiptar
Ja sam Albanka
Unë jam shqiptare
Ti živiš ovdje?
Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
Da, živim ovdje
Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
Zovem se Sara, a ti?
Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
Zovem se Sara, a ti?
Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
Julien
Zhyljen
Ʒyljεn
Što radiš tu?
Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
Što radiš tu?
Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
Na odmoru sam
Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
Na odmoru sam
Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
Na odmoru smo
Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
Na odmoru smo
Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
Na poslovnom sam putovanju
Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
Na poslovnom sam putovanju
Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
Radim ovdje
Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
Radimo ovdje
Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
Gdje se može nešto dobro pojesti?
Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
Ima li muzeja u blizini?
Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
Gdje se mogu uključiti na Internet?
Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?Učenje

Učenje
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Želiš li naučiti par riječi?
Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
Da, naravno!
Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
Da, naravno!
Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
Što je to?
Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
Što je to?
Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
To je stol
Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
To je stol
Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
Stol. Razumiješ?
Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
Ne razumijem
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
Možeš li, molim te, ponoviti?
Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
Možeš li, molim te, govoriti sporije?
Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
Možeš li to napisati, molim te?
Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
Razumio sam
Kuptova!
kuptɔvaBoje

Boje
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Sviđa mi se boja stola
Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
To je crveno
Është e kuqe
əʃtə ε kucε
To je crveno
Është i kuq
əʃtə i kuc
Plavo
Blu
blu
Žuto
E verdhë
ε vεɾðə
Žuto
I verdhë
i vεɾðə
Bijelo
E bardhë
ε baɾðə
Bijelo
I bardhë
i baɾðə
Crno
E zezë
ε zεzə
Crno
I zi
i zi
Zeleno
Jeshile
jεʃilε
Narančasto
Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
Ljubičasto
Lejla
lεjla
Sivo
Gri
ɡɾiBrojevi

Brojevi
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Nula
Zero
zεɾɔ
Jedan
Një
ɲə
Dva
Dy
dy
Tri
Tre
tɾε
Četiri
Katër
katəɾ
Pet
Pesë
pεsə
Šest
Gjashtë
ɟaʃtə
Sedam
Shtatë
ʃtatə
Osam
Tetë
tεtə
Devet
Nëntë
nəntə
Deset
Dhjetë
ðjεtə
Jedanaest
Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
Dvanaest
Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
Trinaest
Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
Četrnaest
Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
Petnaest
Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
Šesnaest
Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
Sedamnaest
Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
Osamnaest
Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
Devetnaest
Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
Dvadeset
Njëzetë
ɲəzεtə
Dvadeset jedan
Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
Dvadeset dva
Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
Dvadeset tri
Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
Dvadeset četiri
Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
Dvadeset pet
Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
Dvadeset šest
Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
Dvadeset sedam
Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
Dvadeset osam
Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
Dvadeset devet
Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
Trideset
Tridhjetë
tɾiðjεtə
Trideset jedan
Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
Trideset dva
Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
Trideset tri
Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
Trideset četiri
Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
Trideset pet
Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
Trideset šest
Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
Četrdeset
Dyzetë
dyzεt
Pedeset
Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
Šezdeset
Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
Sedamdeset
Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
Osamdeset
Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
Devedeset
Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
Sto
Njëqind
ɲəcind
Sto pet
Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
Dvjesto
Dyqind
dycind
Tristo
Treqind
tɾεcind
Četiristo
Katërqind
katəɾcind
Tisuća
Një mijë
ɲə mijə
Tisuću petsto
Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
Dvije tisuće
Dy mijë
dymijə
Deset tisuća
Dhjetë mijë
ðjεtə mijəVremenske oznake

Vremenske oznake
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Kad si stigao?
Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
Kad si stigao?
Kur arrin?
kuɾ arrin?
Danas
Sot
sɔt
Jučer
Dje
djε
Prije dva dana
Ka dy ditë
ka dy ditə
Prije dva dana
Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
Koliko ostaješ?
Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
Koliko ostaješ?
Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
Odlazim sutra
Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
Odlazim sutra
Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
Odlazim prekosutra
Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
Odlazim prekosutra
Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
Odlazim za tri dana
Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
Odlazim za tri dana
Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
Ponedjeljak
E hënë
ε hənə
Utorak
E martë
ε maɾtə
Srijeda
E mërkurë
ε məɾkuɾə
Četvrtak
E enjte
ε εɲtε
Petak
E premte
ε pɾεmtε
Subota
E shtunë
ε ʃtunə
Nedjelja
E dielë
ε diεlə
Siječanj
Janar
janaɾ
Veljača
Shkurt
ʃkuɾt
Ožujak
Mars
maɾs
Travanj
Prill
pɾiɫ
Svibanj
Maj
maj
Lipanj
Qershor
cεɾʃɔɾ
Srpanj
Korrik
kɔrik
Kolovoz
Gusht
ɡuʃt
Rujan
Shtator
ʃtatɔɾ
Listopad
Tetor
tεtɔɾ
Studeni
Nëntor
nəntɔɾ
Prosinac
Dhjetor
ðjεtɔɾ
U koliko sati odlaziš?
Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
U koliko sati odlaziš?
Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
Ujutro, u osam sati
Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
Ujutro, u osam i petnaest
Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
Ujutro, u osam i petnaest
Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
Ujutro, u pola devet
Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
Ujutro, u pola devet
Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
Ujutro, u osam i četrdeset pet
Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
Navečer, u šest sati
Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
Kasnim
Jam me vonesë
jam mεvɔnεsəTaxi

Taxi
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Taxi!
Taksi!
taksi
Kamo ćete?
Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
Na kolodvor, molim
Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
U hotel Dan i Noć
Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
Možete li me odvesti na zračnu luku?
Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
Možete li uzeti moju prtljagu?
Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
Je li daleko odavde?
Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
Ne, blizu je
Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
Da, to je malo dalje
Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
Koliko će koštati?
Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
Odvedite me tu
Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
Na desno
Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
Na lijevo
Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
Samo ravno
Është drejt
əʃtə dɾεjt
Tu je
Është këtu!
əʃtə kətu
Tu je
Arritëm!
aritəm
Tamo je
Është andej!
əʃtə andεj
Stop!
Ndalo!
ndalɔ
Ne morate se žuriti
Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
Ne morate se žuriti
Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
Mogu li dobiti račun, molim Vas?
Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?Osjećaji

Osjećaji
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Stvarno volim tvoju zemlju
Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
Volim te
Të dua
tə dua
Volim te
Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
Sretan sam
Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
Žalostan sam
Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
Uživam ovdje
Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
Zima mi je
Kam ftohtë
kam ftɔhtə
Vruće mi je
Kam vapë
kam vapə
Preveliko je
Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
Premalo je
Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
Taman je
Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
Želiš li izaći večeras?
Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
Htio bi izaći večeras
Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
To je dobra ideja
Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
Želim se zabaviti
Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
To nije dobra ideja
Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
Ne želim izaći večeras
Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
Htio bih se odmoriti
Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
Što kažeš na neku sportsku aktivnost?
Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
Da, trebam se rasteretiti
Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
Igram tenis
Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
Ne hvala, preumoran sam
Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾObitelj

Obitelj
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Imaš li rodbinu ovdje?
Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
Imam Oca
Babai im
babai im
Imam Oca
Im atë
im atə
Imam Majku
Nëna ime
nəna imε
Imam Majku
Ime më
imɛ mə
Imam Sina
Djali im
djali im
Imam Sina
Im bir
im biɾ
Imam Kćer
Vajza ime
vajza imε
Imam Brata
Një vëlla
ɲə vəɫa
Imam Sestru
Një motër
ɲə mɔtəɾ
Imam Prijatelja
Një mik
ɲə mik
Imam Prijateljicu
Një mikeshë
ɲə mikεʃə
Imam Dečka
Miku im
miku im
Imam Djevojku
Mikja ime
mikja imε
Imam Djevojku
Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
Imam Muža
Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
Imam Muža
Im shoq
im ʃɔc
Imam Ženu
Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
Imam Ženu
Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛBar

Bar
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Bar
Bari
baɾi
Želiš li nešto popiti?
Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
Piti
Të pish
tə piʃ
Čaša
Gotë
ɡɔtə
Vrlo rado
Me kënaqësi
mε kənacəsi
Što ćeš uzeti?
Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
Što ima od pića?
Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
Ima vode ili voćnih sokova?
Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
Voda
Ujë
ujə
Molim Vas, možete li dodati kocke leda ?
Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
Kocke leda
Akull
akuɫ
Čokolade
Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
Mlijeka
Qumësht
cuməʃt
Čaja
Çaj
ʧaj
Kave
Kafe
kafε
Sa šećerom
Me sheqer
mε ʃεcεɾ
S tučenim vrhnjem
Me krem
mε kɾεm
Vina
Verë
vεɾə
Piva
Birrë
birə
Čaj, molim te
Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
Pivo, molim te
Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
Što želite piti?
Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
Što želite piti?
Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
Dva čaja, molim Vas!
Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
Dva piva, molim Vas!
Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
Ništa, hvala
Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
Ništa, hvala
Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
Na zdravlje!
Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
Na zdravlje!
Për ty!
pəɾ ty!
Na zdravlje!
Gëzuar!
ɡəzuaɾ
Molim Vas, račun!
Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
Oprostite, koliko Vam dugujem?
Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
Dvadeset eura
Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
Ja častim
Je i ftuar
jε i ftuaɾRestoran

Restoran
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Restoran
Restoranti
ɾεstɔɾanti
Želiš li nešto jesti?
Do të hash?
dɔ tə haʃ?
Da, vrlo rado
Po, dua
pɔ dua
Jesti
Të hash
tə haʃ
Gdje možemo jesti?
Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
Gdje možemo ručati?
Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
Gdje možemo ručati?
Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
Večera
Darka
daɾka
Doručak
Mëngjësi
mənɟεsi
Molim Vas!
Ju lutem!
ju lutεm
Molim Vas, jelovnik!
Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
Izvolite jelovnik
Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
Što više voliš? Meso ili ribu?
Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
S rižom
Me oriz.
mε ɔɾiz
S tijestom
Me makarona
mε makaɾɔna
S tijestom
Me pasta
mɛ pasta
Krumpiri
Patate
patatε
Povrće
Perime
pεɾimε
Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje
Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
Kruh
Bukë
bukə
Maslac
Gjalpe
ɟalp
Salata
Një sallatë
ɲə saɫatə
Desert
Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
Voće
Fruta
fruta
Molim Vas, nož
Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
Molim Vas, nož
Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
Da, odmah ću ga donijeti
Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
Nož
Një thikë
ɲə θikə
Vilica
Një pirun
ɲə piɾun
Žlica
Një lugë
ɲə luɡə
Da li je to toplo jelo?
Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
Da, i vrlo začinjeno!
Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
Toplo
E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
Hladno
E ftohtë
ε ftɔhtə
Začinjeno
Pikante
pikantε
Uzet ću ribu
Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
I ja
Edhe unë
εðε unəNa rastanku

Na rastanku
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Kasno je! Moram otići!
Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
Možemo li se ponovo vidjeti?
Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
Da, vrlo rado
Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
Ovo je moja adresa
Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
Imaš li broj telefona?
Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
Da, evo
Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
Bilo mi je lijepo s tobom
Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
I meni je drago što sam te upoznala
Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
Vidjet ćemo se ponovno uskoro
Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
Nadam se
Me kënaqësi
mε kənacəsi
Doviđenja
Mirupafshim
miɾupafʃim
Vidimo se sutra
Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
Bok
Përshëndetje
pəɾʃəndεtjεPrijevoz

Prijevoz
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Oprostite, gdje je autobusna stanica?
Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
Koliko stoji karta za Grad Sunca?
Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
Molim Vas, kamo ide ovaj vlak?
Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca?
A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
Kad kreće vlak za Grad Sunca?
Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca?
Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
Jednu kartu za Grad Sunca, molim?
Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
Imate li vozni red vlakova?
A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
Vozni red autobusa?
Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca?
Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
Ovaj, ovdje
Është ai atje
əʃtə ai atjε
Hvala
Faleminderit!
falεmindεɾit
Nema na čemu. Sretan put!
Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
Mehaničar
Auto-servis
auto-sεɾvis
Mehaničar
Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
Benzinska stanica
Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
Do vrha, molim
Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
Bicikl
Biçikletë
biʧiklεtə
Dyrrotak
dyrɔtak
Centar grada
Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
Predgrađe
Periferia
pεɾifεɾia
To je velik grad
Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
To je selo
Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
Planina
Një mal
ɲə mal
Jezero
Një liqen
ɲə licen
Selo
Fshati
f ʃatiTražiti nekoga

Tražiti nekoga
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Molim Vas, je li Sara tu?
Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
Da, tu je
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
Izašla je
Ka dalë
ka dalə
Možete je nazvati na njen mobitel
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Znate li gdje je mogu naći?
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
Na poslu je
Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
Kod kuće je
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
Molim Vas, je li Julien tu?
Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
Da, tu je
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
Izašao je
Ka dalë
ka dalə
Znate li gdje ga mogu naći
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
Možete ga nazvati na njegov mobitel
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Na poslu je
Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
Kod kuće je
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpiHotel

Hotel
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Hotel
Hoteli
hɔtɛli
Apartman
Apartamenti
apaɾtamɛnti
Dobrodošli
Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
Imate li slobodnu sobu?
Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
Ima li soba kupaonu?
A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
Želite li rađe dva odvojena kreveta?
Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
Želite li rađe dva odvojena kreveta?
Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
Želite li bračni krevet?
Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
Želite li bračni krevet?
Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom
Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
Soba s doručkom
Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
Koliko stoji jedno noćenje?
Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
Koliko stoji jedno noćenje?
Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
Da, naravno!
Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
Hvala. Soba je vrlo lijepa
Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
Hvala. Soba je vrlo lijepa
Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
U redu je, mogu li rezervirati za večeras?
Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
Hvala, malo je preskupo za mene
Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu?
Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu?
Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
Molim Vas, gdje je moja soba?
Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
Na prvom katu
Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
Ima li hotel lift?
Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
Lift je na lijevoj strani?
Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
Lift je na desnoj strani?
Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
Gdje je praona?
Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
U prizemlju
Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
Prizemlje
Kati përdhes
kati pəɾðεs
Soba
Dhomë
ðɔmə
Čistiona
Patrim kimik
pastɾim kimik
Frizer
Parukeri
paɾukεɾi
Parkiralište za osobne automobile
Parking
paɾkinɡ
Gdje se nalazi sala za sastanke?
Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
Sala za sastanke
Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
Grijani bazen
Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
Bazen
Pishina
piʃina
Molim Vas, probudite me u sedam sati
Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
Molim Vas ključ
Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
Molim Vas karticu
Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
Ima li poruka za mene?
Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
Da, izvolite
Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
Ne, nema
Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
Gdje mogu dobiti sitniš?
Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš?
Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
Da, za koliko Vam treba?
Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
Da, za koliko Vam treba?
Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?Plaža

Plaža
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Plaža
Plazhi
plaʒi
Znate li gdje mogu kupiti loptu?
Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
Ima jedna trgovina u ovom smjeru
Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
Lopta
Një top
ɲə tɔp
Dvogled
Dylbi
dylbi
Kačket
Kapele
kapεle
Ručnik
Peshqir
pεʃciɾ
Sandale
Sandale
sandalε
Kantica
Kovë
kɔvə
Krema za sunčanje
Krem dielli
kɾεm diεɫi
Kupaće bermude
Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
Sunčane naočale
Syze dielli
syzε diεɫi
Rakovi
Guaskore
ɡuaskɔɾε
Sunčati se
Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
Sunčati se
Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
Sunčano
Me diell
mε diεɫ
Sunčano
Me diell
Zalaz sunca
Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
Suncobran
Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
Sunce
Diell
diεɫ
Sunčanica
Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
Da li je opasno tu plivati?
Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
Ne, nije opasno
Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
Da, tu je zabranjeno plivati
Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
Plivati
Notoj
nɔtɔj
Plivanje
Not
nɔt
Val
Valë
valə
Val
Dallgë
daɫɡə
More
Det
dεt
Duna nasip
Dunë
dunə
Pijesak
Rërë
ɾəɾə
Kakva je prognoza za sutra
Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
Vrijeme će se promijeniti
Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
Bit će kiše
Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
Bit će sunčano
Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
Bit će puno vjetra
Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
Kupaći kostim
Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
Hladovina
Hije
hijɛU slučaju nevolje

U slučaju nevolje
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Molim Vas, možete li mi pomoći?
Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
Izgubio sam se
Kam humbur
kam humbuɾ
Što trebate?
Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
Što se dogodilo?
Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
Gdje mogu naći tumača?
Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
Gdje se nalazi najbliža ljekarna?
Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
Gdje se nalazi najbliža ljekarna?
Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
Možete li nazvati liječnika, molim Vas?
Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
Da li ste trenutno pod tretmanom?
Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
Bolnica
Një spital
ɲə spital
Ljekarna
Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
Ljekarna
Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
Liječnik
Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
Liječnik
Një mjek
ɲə mjɛk
Liječnička
Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
Izgubio sam isprave
Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
Netko mi je ukrao isprave
Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
Ured za izgubljene stvari
Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
Stanica prve pomoći
Urgjenca
uɾɟεnʦa
Izlaz u nuždi
Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
Policija
Policia
pɔliʦia
Isprave
Dokumenta
dɔkumεnta
Novac
Para
paɾa
Putovnica
Pasaportë
pasapɔɾtə
Prtljaga
Bagazhe
baɡaʒε
Ne treba, hvala
Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
Pustite me na miru!
Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
Pustite me na miru!
Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
Maknite se!
Nisuni!
nisuni