Your browser does not support JavaScript! Nauči Srpski online - Besplatno Srpski lekcije - Govor

Nauči Srpski

1

17 tema
17 tema

Osnovni izrazi

Osnovni izrazi
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Dobar dan
Dobar dan
dobar dan
Dobar dan
Dobro jutro
dobro youtro
Dobra večer
Dobro veče
dobro vetche
Doviđenja
Doviđenja
dovidyegna
Vidimo se
Vidimo se
Vidimo sé
Da
Da
da
Ne
Ne
ne
Oprostite!
Molim vas
molim vas
Hvala
Hvala
hvala
Puno hvala!
Hvala puno!
hvala pouno
Puno hvala!
Hvala lepo!
hvala lepo
Hvala na pomoći
Hvala na pomoći
hvala na pomotchi
Nema na čemu
Nema na čemu
nema na tchemou
Nema na čemu
Molim!
molim
U redu
U redu
ou redou
Koliko košta?
Koliko košta?
koliko kochta
Koliko košta?
Pošto je?
pochto ye
Oprostite
Izvinite
izvinite
Oprostite
Oprostite
oprostite
Ne razumijem
Ne razumem
né razoumem
Razumio sam
Razumeo sam
razoumeo sam
Razumio sam
Razumela sam
razoumela sam
Ne znam
Ne znam
né znam
Zabranjeno
Zabranjeno
zabragneno
Molim Vas, gdje je klozet?
Molim Vas, gde je toalet ?
molim vas, gdé yé toalet
Molim Vas, gdje je klozet?
Molim Vas, gde je WC?
molim vas, gdé yé vètsé
Sretna Nova godina
Srećna Nova godina
sretchna nova godina
Sretan rođendan
Srećan rođendan
sretchan rodyendan
Sretni praznici!
Srećni praznici!
sretchni praznitsi
Čestitam!
Čestitam!
tchestitamRazgovor

Razgovor
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Bok. Kako si?
Dobar dan. Kako si?
dobar dan. kako si
Bok. Kako si?
Dobar dan. Kako ste?
dobar dan. kako ste
Bok. Hvala, dobro.
Dobar dan. Hvala, dobro sam.
dobar dan. hvala, dobro sam.
Govoriš li srpski?
Govoriš li srpski?
govorich li srpski
Ne, ne govorim srpski
Ne, ne govorim srpski
ne, ne govorim srpski
Samo malo
Samo malo
samo malo
Odakle dolaziš?
Odakle dolaziš?
odaklé dolazich
Odakle dolaziš?
Odakle dolazite?
odaklé dolazite
Koje si nacionalnosti?
Koje si nacionalnosti?
koyé si natsionalnosti
Koje si nacionalnosti?
Koje je tvoje državljanstvo?
koye je tvoje deurjavlyanstvo
Ja sam Srbin
Ja sam Srbin
ja sam srbin
Ti živiš ovdje?
Ti živiš ovde?
ti jivich ovde
Da, živim ovdje
Da, ja živim ovde
da, ya jivim ovde
Zovem se Sara, a ti?
Zovem se Sara, a ti?
zovem sé sara, a ti
Julien
Julien
youlien
Što radiš tu?
Šta radiš tu?
chta radich tou
Što radiš tu?
Šta radite tu?
chta radité tou
Na odmoru sam
Na odmoru sam
na odmorou sam
Na odmoru smo
Na odmoru smo
na odmorou smo
Na poslovnom sam putovanju
Na poslovnom sam putovanju
na poslovnom sam poutovagnou
Radim ovdje
Radim ovde
radim ovde
Radimo ovdje
Radimo ovde
radimo ovde
Gdje se može nešto dobro pojesti?
Gde se može nešto dobro pojesti?
gdé sé mojé nechto dobro poyesti
Ima li muzeja u blizini?
Ima li muzeja u blizini?
ima li mouzeya ou blizini
Gdje se mogu uključiti na Internet?
Gde se mogu uključiti na Internet?
gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internetUčenje

Učenje
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Želiš li naučiti par riječi?
Želiš li naučiti par reči?
jelich li naoutchiti par retchi
Da, naravno!
Da, naravno!
da, naravno
Što je to?
Šta je to?
chta yé to
To je stol
To je sto
to yé sto
Stol. Razumiješ?
Sto. Razumeš?
sto. razoumech
Ne razumijem
Ne razumem
né razoumem
Možeš li, molim te, ponoviti?
Možeš li, molim te, ponoviti?
mojech li, molim te, ponoviti
Možeš li, molim te, govoriti sporije?
Možeš li, molim te, govoriti sporije?
mojech li, molim te, govoriti sporiye
Možeš li to napisati, molim te?
Možeš li to napisati, molim te?
moyech li to napisati, molim te
Razumio sam
Razumeo sam
razoumeo samBoje

Boje
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Sviđa mi se boja stola
Sviđa mi se boja stola
svidya mi sé boya stola
To je crveno
To je crveno
to yé tsrvéno
Plavo
Plavo
plavo
Žuto
Žuto
jouto
Bijelo
Belo
bélo
Crno
Crno
tsrno
Zeleno
Zeleno
zeleno
Narančasto
Narandžasto
narandjasto
Ljubičasto
Ljubičasto
lyoubitchasto
Sivo
Sivo
sivoBrojevi

Brojevi
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Nula
Nula
noula
Jedan
Jedan
yedan
Dva
Dva
dva
Tri
Tri
tri
Četiri
Četiri
tchètiri
Pet
Pet
pet
Šest
Šest
chèstt
Sedam
Sedam
sedamm
Osam
Osam
osamm
Devet
Devet
devet
Deset
Deset
deset
Jedanaest
Jedanaest
yèdanaèsstt
Dvanaest
Dvanaest
dvanaèsstt
Trinaest
Trinaest
trinaèsstt
Četrnaest
Četrnaest
tchètrnaèsstt
Petnaest
Petnaest
pètnaèsstt
Šesnaest
Šesnaest
chèssnaèsstt
Sedamnaest
Sedamnaest
sèdammnaèsstt
Osamnaest
Osamnaest
ossammnaèsstt
Devetnaest
Devetnaest
dèvètnaèsstt
Dvadeset
Dvadeset
Dvadèssètt
Dvadeset jedan
Dvadeset jedan
dvadèssètt yedan
Dvadeset dva
Dvadeset dva
dvadèssètt dva
Dvadeset tri
Dvadeset tri
dvadèssètt tri
Dvadeset četiri
Dvadeset četiri
dvadèssètt tchetiri
Dvadeset pet
Dvadeset pet
dvadèssètt pet
Dvadeset šest
Dvadeset šest
dvadèssètt chest
Dvadeset sedam
Dvadeset sedam
dvadèssètt sedam
Dvadeset osam
Dvadeset osam
dvadèssètt osam
Dvadeset devet
Dvadeset devet
dvadèssètt devet
Trideset
Trideset
tridèssètt
Trideset jedan
Trideset jedan
tridèssètt yedan
Trideset dva
Trideset dva
tridèssètt dva
Trideset tri
Trideset tri
tridèssètt tri
Trideset četiri
Trideset četiri
tridèssètt tchètiri
Trideset pet
Trideset pet
tridèssètt pet
Trideset šest
Trideset šest
tridèssètt chèstt
Četrdeset
Četrdeset
tchetrdèssètt
Pedeset
Pedeset
pèdèssètt
Šezdeset
Šezdeset
chezdèssètt
Sedamdeset
Sedamdeset
sèdammdèssètt
Osamdeset
Osamdeset
ossamdèssètt
Devedeset
Devedeset
dèvèdèssètt
Sto
Sto
sto
Sto pet
Sto pet
sto pet
Dvjesto
Dvesta
dvèsta
Tristo
Trista
trista
Četiristo
Četiristo
tchètiristo
Tisuća
Hiljada
hilyada
Tisuću petsto
Hiljadu petsto
hilyadou petsto
Dvije tisuće
Dve hiljade
dvé hilyade
Deset tisuća
Deset hiljada
deset hilyadaVremenske oznake

Vremenske oznake
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Kad si stigao?
Kad si stigao?
kad si stigao
Kad si stigao?
Kad si stigla?
kad si stigla
Danas
Danas
danas
Jučer
Juče
youtche
Prije dva dana
Pre dva dana
pré dva dana
Prije dva dana
Ima dva dana
ima dva dana
Koliko ostaješ?
Koliko ostaješ?
koliko ostayech
Odlazim sutra
Odlazim sutra
odlazim soutra
Odlazim prekosutra
Odlazim prekosutra
odlazim prekosoutra
Odlazim za tri dana
Odlazim za tri dana
odlazim za tri dana
Ponedjeljak
Ponedeljak
ponedelyak
Utorak
Utorak
outorak
Srijeda
Sreda
sreda
Četvrtak
Četvrtak
tchetvrtak
Petak
Petak
petak
Subota
Subota
soubota
Nedjelja
Nedelja
nedelya
Siječanj
Januar
yanouar
Veljača
Februar
febrouar
Ožujak
Mart
mart
Travanj
April
april
Svibanj
Maj
may
Lipanj
Juni
youni
Srpanj
Juli
youli
Kolovoz
Avgust
avgoust
Rujan
Septembar
septembar
Listopad
Oktobar
oktobar
Studeni
Novembar
novembar
Prosinac
Decembar
detsembar
U koliko sati odlaziš?
U koliko sati odlaziš?
ou koliko sati odlazich
U koliko sati odlaziš?
U koliko sati odlazite?
ou koliko sati odlazite
Ujutro, u osam sati
Ujutru, u osam sati
ouyoutru, ou osam sati
Ujutro, u osam i petnaest
Ujutru, u osam i petnaest
ouyoutru, ou osam i petnaest
Ujutro, u pola devet
Ujutru, u pola devet
ouyoutru, ou pola devet
Ujutro, u osam i četrdeset pet
Ujutru, u osam i četrdeset pet
ouyoutru, ou osam i tchetrdeset pet
Navečer, u šest sati
Uveče, u šest sati
ouvetche, ou chest sati
Kasnim
Kasnim
kasnimTaxi

Taxi
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Taxi!
Taksi!
taksi
Kamo ćete?
Kuda ćete?
kouda tchètè
Na kolodvor, molim
Idem na stanicu
Idem na stanitsou
U hotel Dan i Noć
Idem u hotel Dan i Noć
idem ou hotel dan i notch
Možete li me odvesti na zračnu luku?
Možete li me odvesti na aerodrom?
mojeté li mé odvesti na aerodrom
Možete li uzeti moju prtljagu?
Možete li uzeti moj prtljag?
mojeté li ouzeti moy prtlyag
Je li daleko odavde?
Je li daleko odavde?
yé li daleko odavde
Ne, blizu je
Ne, blizu je
ne, blizou ye
Da, to je malo dalje
Da, to je malo dalje
da, to yé malo dalye
Koliko će koštati?
Koliko će koštati?
koliko tché kochtati
Odvedite me tu
Odvedite me tu
odvedité mé tou
Na desno
Na desno
na desno
Na lijevo
Na levo
na liyevo
Samo ravno
Samo pravo
samo pravo
Tu je
Tu je
tou ye
Tamo je
Tamo je
tamo yé
Stop!
Stop!
stop
Ne morate se žuriti
Ne morate da žurite
né moraté da jourité
Mogu li dobiti račun, molim Vas?
Mogu li dobiti račun, molim Vas?
mogou li dobiti ratchoun, molim vasOsjećaji

Osjećaji
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Stvarno volim tvoju zemlju
Stvarno volim tvoju zemlju
stvarno volim tvoyou zemlyou
Volim te
Volim te
volim te
Sretan sam
Srećan sam
srétchan sam
Sretan sam
Srećna sam
srétchna sam
Žalostan sam
Tužan sam
toujan sam
Žalostan sam
Tužna sam
toujna sam
Uživam ovdje
Uživam ovde
oujivamm ovdé
Zima mi je
Hladno mi je
hladno mi ye
Zima mi je
Zima mi je
zima mi yé
Vruće mi je
Toplo mi je
toplo mi yé
Preveliko je
Preveliko je
prévéliko yé
Premalo je
Premalo je
prémalo yé
Taman je
Taman je
taman yé
Želiš li izaći večeras?
Želiš li izaći večeras?
Želiš li izaći večeras?
Htio bi izaći večeras
Hteo bih izaći večeras
hteo bih izatchi vetchérass
To je dobra ideja
To je dobra ideja
to yé dobra idéya
Želim se zabaviti
Želim da se zabavljam
jelim da sé zabavlyam
To nije dobra ideja
To nije dobra ideja
to niyé dobra idéya
Ne želim izaći večeras
Ne želim izaći večeras
né jelim izatchi vetchérass
Htio bih se odmoriti
Hteo bih da se odmorim
hteo bih da sé odmorim
Htio bih se odmoriti
Htela bih da se odmorim
htéla bih da sé odmorim
Što kažeš na neku sportsku aktivnost?
Želiš li da se baviš sportom
jelich li da se bavich sportom
Da, trebam se rasteretiti
Da, treba da se opustim
da, treba da sé opoustimm
Igram tenis
Igram tenis
igramm tenis
Ne hvala, preumoran sam
Ne hvala, previše sam umoran
né hvala, préviché samm oumorann
Ne hvala, preumoran sam
Ne hvala, previše sam umorna
né hvala, préviché samm oumornaObitelj

Obitelj
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Imaš li rodbinu ovdje?
Imaš li rodbinu ovde?
imach li rodbinou ovde
Imam Oca
Imam Oca
imam otsa
Imam Majku
Imam Majku
imam maykou
Imam Sina
Imam Sina
imam sina
Imam Kćer
Imam Kćerku
imam ktcherkou
Imam Brata
Imam Brata
imam brata
Imam Sestru
Imam Sestru
imam sestrou
Imam Prijatelja
Imam Prijatelja
imam priyatélya
Imam Prijateljicu
Imam Prijateljicu
imam priyatelitsou
Imam Dečka
Imam Dečka
imam detchka
Imam Djevojku
Imam Devojku
imam dévoykou
Imam Muža
Imam Muža
imam mouja
Imam Ženu
Imam Ženu
imam jénouBar

Bar
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Bar
Bar
bar
Želiš li nešto popiti?
Želiš li nešto popiti?
jelich li nechto popiti
Piti
Piti
piti
Čaša
Čaša
tchacha
Vrlo rado
Vrlo rado
vrlo rado
Što ćeš uzeti?
Šta ćeš uzeti?
chto tchech ouzeti
Što ima od pića?
Šta ima od pića?
chta ima od pitcha
Što ima od pića?
Šta ima za piće?
chta ima za pitche
Ima vode ili voćnih sokova?
Ima vode ili voćnih sokova
ima vodé ili votchnih sokova
Voda
Vode
vode
Voda
Voda
voda
Molim Vas, možete li dodati kocke leda ?
Molim Vas, možete li dodati kocke leda ?
molim vas, mojeté li dodati kotské leda
Kocke leda
Kocke leda
kotské leda
Čokolade
Čokolade
tchokolade
Mlijeka
Mleka
mleka
Čaja
Čaja
tchaya
Kave
Kafe
kafe
Sa šećerom
Sa šećerom
sa chetcherom
S tučenim vrhnjem
Sa šlagom
sa chlagom
Vina
Vina
vina
Piva
Piva
piva
Čaj, molim te
Čaj, molim te
tchay, molim te
Pivo, molim te
Pivo, molim te
pivo, molim te
Što želite piti?
Šta želite piti?
chta jelité piti
Dva čaja, molim Vas!
Dva čaja, molim Vas!
dva tchaya, molim vas
Dva piva, molim Vas!
Dva piva, molim Vas!
dva piva, molim vas
Ništa, hvala
Ništa, hvala
nichta, hvala
Na zdravlje!
Na zdravlje!
na zdravlye
Na zdravlje!
Živeo!
na jiveo
Na zdravlje!
Na zdravlje!
na zdravlye
Na zdravlje!
Živeli!
jiveli
Molim Vas, račun!
Molim Vas, račun!
molim vas, ratchoun
Oprostite, koliko Vam dugujem?
Oprostite, koliko Vam dugujem?
oprostite, koliko vam dougouyem
Dvadeset eura
Dvadeset eura
dvadeset eoura
Ja častim
Ja častim
ya tchastimRestoran

Restoran
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Restoran
Restoran
restorann
Želiš li nešto jesti?
Želiš li nešto jesti?
jelich li nechto yesti
Da, vrlo rado
Da, vrlo rado
da, vrlo rado
Jesti
Jesti
yesti
Gdje možemo jesti?
Gde možemo jesti?
gdé mojémo yesti
Gdje možemo ručati?
Gde možemo ručati?
gdé mojémo routchati
Večera
Večera
vetchera
Doručak
Doručak
doroutchak
Molim Vas!
Molim Vas!
molim vas
Molim Vas, jelovnik!
Molim Vas, jelovnik!
molim vas, yelovnik
Izvolite jelovnik
Izvolite jelovnik
izvolité yelovnik
Što više voliš? Meso ili ribu?
Šta više voliš? Meso ili ribu?
chta viché volich meso ili ribou
S rižom
S pirinčem
s pirintchem
S tijestom
Sa testeninom
sa testeninom
Krumpiri
Krompiri
krompiri
Krumpiri
S krompirom
s krompirom
Povrće
Povrće
povrtche
Povrće
S povrćem
s povrtchem
Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje
Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje
kaygana - yaya na oko - ili kouvano yaye
Kruh
Hleb
hléb
Maslac
Maslac
maslats
Maslac
Puter
pouter
Salata
Salata
salata
Desert
Desert
desert
Voće
Voće
votche
Molim Vas, nož
Molim Vas, nož
molim vas, noj
Da, odmah ću ga donijeti
Da, odmah ću ga doneti
da, odmah tchou ga doneti
Nož
Nož
noj
Vilica
Viljuška
vilyouchka
Žlica
Kašika
kachika
Da li je to toplo jelo?
Da li je to toplo jelo?
da li yé to toplo yelo
Da, i vrlo začinjeno!
Da, i vrlo začinjeno!
da, i vrlo zatchigneno
Toplo
Toplo
toplo
Toplo
Vruće
vroutche
Hladno
Hladno
hladno
Začinjeno
Začinjeno
zatchigneno
Začinjeno
Ljuto
lyouto
Uzet ću ribu
Uzeću ribu
ouzetchou ribou
I ja
I ja
i yaNa rastanku

Na rastanku
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Kasno je! Moram otići!
Kasno je! Moram otići!
kasno ye moram otitchi
Možemo li se ponovo vidjeti?
Možemo li se ponovo videti?
mojemo li sé ponovo videti
Da, vrlo rado
Da, vrlo rado
da, vrlo rado
Ovo je moja adresa
Ovo je moja adresa
ovo yé moya adresa
Imaš li broj telefona?
Imaš li broj telefona?
imach li broy téléfona
Da, evo
Da, evo
da, évo
Bilo mi je lijepo s tobom
Bilo mi je lepo s tobom
bilo mi yé lepo s tobom
I meni je drago što sam te upoznala
I meni je drago što sam te upoznala
i meni yé drago chto sam té oupoznala
Vidjet ćemo se ponovno uskoro
Videćemo se ponovno uskoro
videtchémo sé ponovno ouskoro
Nadam se
I ja se nadam
i ya se nadam
Doviđenja
Doviđenja
dovidyegna
Vidimo se sutra
Vidimo se sutra
vidimo sé soutra
Bok
Zdravo
zdravoPrijevoz

Prijevoz
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Oprostite, gdje je autobusna stanica?
Oprostite, gdje je autobusna stanica?
oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
Koliko stoji karta za Grad Sunca?
Koliko košta karta za Grad Sunca?
koliko kochta karta za grad sountsa
Molim Vas, kamo ide ovaj vlak?
Molim Vas, kuda ide ovaj voz?
molim vas, kuda idé ovay voz
Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca?
Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca?
da li ovay voz stayé ou gradou sountsa
Kad kreće vlak za Grad Sunca?
Kad kreće voz za Grad Sunca?
kad kretché voz za grad sountsa
Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca?
Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca?
kad stijé ovay voz ou grad sountsa
Jednu kartu za Grad Sunca, molim?
Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas?
yednou kartou za grad sountsa, molim vas
Imate li vozni red vlakova?
Imate li vozni red vozova?
imaté li vozni red vozova
Vozni red autobusa?
Vozni red autobusa?
vozni red aoutobousa
Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca?
Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca?
oprostite, koyi voz idé za grad sountsa
Ovaj, ovdje
Ovaj, ovde
ovay, ovde
Hvala
Hvala
hvala
Nema na čemu. Sretan put!
Nema na čemu. Srećan put!
nema na tchemou. sretchan poutt
Mehaničar
Automehaničarska radnja
aoutoméhanitcharska radnya
Benzinska stanica
Benzinska stanica
benzinska stanitsa
Benzinska stanica
Benzinska pumpa
benzinska poumpa
Do vrha, molim
Do vrha, molim
do veurha, molim
Bicikl
Bicikl
bitsikl
Centar grada
Centar grada
tsèntar grada
Predgrađe
Predgrađe
predgradye
To je velik grad
To je veliki grad
to yé veliki grad
To je selo
To je selo
to yé selo
Planina
Planina
planina
Jezero
Jezero
yézéro
Selo
Selo
séloTražiti nekoga

Tražiti nekoga
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Molim Vas, je li Sara tu?
Molim Vas, je li Sara tu?
molim vas, yé li sara tou
Da, tu je
Da, ona je tu
Da, onna yé tou
Izašla je
Izašla je
izachla yé
Izašla je
Napolju je
napolyou yé
Možete je nazvati na njen mobitel
Možete je nazvati na njen mobilni
mojété yé nazvati na gnènn mobilni
Znate li gdje je mogu naći?
Znate li gde je mogu naći?
znaté li gdé yé mogou natchi
Na poslu je
Ona je na poslu
onna yé na poslou
Kod kuće je
Ona je kod kuće
Onna yé kod koutché
Molim Vas, je li Julien tu?
Molim Vas, je li Julien tu?
molim vas, yé li youliann tou
Da, tu je
Da, on je tu
da, onn yé tou
Izašao je
Izašao je
izachao yé
Izašao je
Napolju je
napolyou yé
Znate li gdje ga mogu naći
Znate li gde ga mogu naći
znaté li gdé ga mogou natchi
Možete ga nazvati na njegov mobitel
Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon
mojeté ga nazvati na gnégov mobilnitelefon
Na poslu je
On je na poslu
onn yé na poslou
Kod kuće je
On je kod kuće
Onn yé kod koutchéHotel

Hotel
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Hotel
Hotel
hotel
Apartman
Apartman
apartmann
Apartman
Stan
stan
Dobrodošli
Dobrodošli
dobrodochli
Imate li slobodnu sobu?
Imate li slobodnu sobu?
imaté li slobodnou sobou
Ima li soba kupaonu?
Ima li kupatilo u sobi?
ima li koupatilo ou sobi
Želite li rađe dva odvojena kreveta?
Želite li radije dva odvojena kreveta?
jelité li radiyé dva odvoyena kreveta
Želite li bračni krevet?
Želite li bračni krevet?
jelité li bratchni krevet
Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom
Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem
soba s koupatilom - s balkonom - s touchem
Soba s doručkom
Soba s doručkom
soba s doroutchkom
Koliko stoji jedno noćenje?
Koliko košta jedno noćenje?
koliko kochta yedno notchègnè
Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
Da, naravno!
Da, naravno!
da, naravno
Hvala. Soba je vrlo lijepa
Hvala. Soba je vrlo lepa
hvala. soba yé vrlo lépa
U redu je, mogu li rezervirati za večeras?
U redu je, mogu li rezervisati za večeras?
ou redou ye, mogou li rézervisati za vétchérass
Hvala, malo je preskupo za mene
Hvala, malo je preskupo za mene
hvala, malo yé preskoupo za méné
Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu?
Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag?
mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moy prtlyag
Molim Vas, gdje je moja soba?
Molim Vas, gde je moja soba?
molim vas, gdé yé moya soba
Na prvom katu
Na prvom spratu
na prvom spratou
Ima li hotel lift?
Ima li hotel lift?
ima li hotel lift
Lift je na lijevoj strani?
Lift je na levoj strani?
lift yé na levoy strani?
Lift je na desnoj strani?
Lift je na desnoj strani?
lift yé na dèsnoy strani?
Gdje je praona?
Gdje je perionica veša?
gdyé yé périonica vécha
U prizemlju
U prizemlju
ou prizemlyou
Prizemlje
Prizemlje
prizemlyé
Soba
Soba
soba
Čistiona
Hemijsko čišćenje
hémiysko tchichtchenye
Frizer
Frizer
frizer
Frizer
Frizerski salon
frizerski salon
Parkiralište za osobne automobile
Parkiralište za automobile
parkiralichté za aoutomobile
Gdje se nalazi sala za sastanke?
Gde se nalazi sala za sastanke?
gdé sé nalazi ssala za ssastanké
Sala za sastanke
Sala za sastanke
ssala za ssastanké
Grijani bazen
Grejani bazen
greyani bazènn
Bazen
Bazen
bazènn
Molim Vas, probudite me u sedam sati
Molim Vas, probudite me u sedam sati
molim vas, proboudité mé ou sedam sati
Molim Vas ključ
Molim Vas ključ
molim vas klyoutch
Molim Vas karticu
Molim Vas karticu
molim vas kartitsou
Ima li poruka za mene?
Ima li poruka za mene?
ima li porouka za mene
Da, izvolite
Da, izvolite
da, izvolite
Ne, nema
Ne, nema
ne, néma
Gdje mogu dobiti sitniš?
Gde mogu dobiti sitniš?
gdé mogou dobiti sitnich
Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš?
Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš?
molim vas, mojeté li mi zameniti novtchanitsé za sitnich
Da, za koliko Vam treba?
Da, za koliko Vam treba?
da, za koliko vam trebaPlaža

Plaža
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Plaža
Plaža
plaja
Znate li gdje mogu kupiti loptu?
Znate li gde mogu kupiti loptu?
znaté li gdé mogou koupiti loptou
Ima jedna trgovina u ovom smjeru
Ima jedna prodavnica u ovom pravcu
ima yedna prodavnitsa ou ovom pravtsou
Lopta
Lopta
lopta
Dvogled
Dvogled
dvogled
Kačket
Kačket
katchkètt
Ručnik
Peškir
péchkir
Sandale
Sandale
sandalé
Kantica
Kofa
kofa
Kantica
Kanta
kanta
Krema za sunčanje
Krema za sunčanje
krema za sountchagné
Kupaće bermude
Kupaće gaće
koupatché gatché
Sunčane naočale
Sunčane naočare
sountchané naotcharé
Rakovi
Rakovi
rakovi
Rakovi
Ljuskari
lyouskari
Sunčati se
Sunčati se
sountchati se
Sunčano
Sunčano
sountchano
Zalaz sunca
Zalazak sunca
zalazak sountsa
Suncobran
Suncobran
sountsobrann
Sunce
Sunce
sountsé
Sunčanica
Sunčanica
sountchanitsa
Da li je opasno tu plivati?
Da li je opasno tu plivati?
da li yé opasno tou plivati
Ne, nije opasno
Ne, nije opasno
ne, niyé opasno
Da, tu je zabranjeno plivati
Da, tu je zabranjeno plivati
da, tou yé zabragneno plivati
Plivati
Plivati
plivati
Plivanje
Plivanje
plivagné
Val
Talas
talass
Val
Talasi
talassi
More
More
moré
Duna nasip
Nasip
nasip
Duna nasip
Peščani nasip
pechtchani nasip
Pijesak
Pesak
pésak
Kakva je prognoza za sutra
Kakva je prognoza za sutra
kakva yé prognoza za sutra
Vrijeme će se promijeniti
Vreme će se promeniti
vrémé tché sé proméniti
Bit će kiše
Biće kiše
bitché kiché
Bit će sunčano
Biće sunčano
bitché sountchano
Bit će puno vjetra
Biće puno vetra
bitché pouno vètra
Kupaći kostim
Kupaći kostim
koupatchi kostim
Hladovina
Hladovina
hladovinaU slučaju nevolje

U slučaju nevolje
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Molim Vas, možete li mi pomoći?
Molim Vas, možete li mi pomoći?
molim vas, mojeté li mi pomotchi
Izgubio sam se
Izgubio sam se
izgoubio sam se
Izgubio sam se
Izgubila sam se
izgoubila sam se
Što trebate?
Šta želite ?
chta jelité
Što se dogodilo?
Šta se dogodilo?
chta sé dogodilo
Gdje mogu naći tumača?
Gde mogu naći prevodioca?
gdé mogou natchi prevodiotsa
Gdje se nalazi najbliža ljekarna?
Gde se nalazi najbliža apoteka?
gdé sé nalazi nayblija apoteka
Možete li nazvati liječnika, molim Vas?
Možete li nazvati lekara, molim Vas?
mojeté li nazvati lekara, molim vas
Da li ste trenutno pod tretmanom?
Da li ste trenutno pod terapijom?
da li sté trenoutno pod terapiyom
Bolnica
Bolnica
bolnitsa
Ljekarna
Apoteka
apoteka
Liječnik
Lekar
lekar
Liječnik
Doktor
doktor
Liječnička
Medicinska služba
meditsinska sloujba
Izgubio sam isprave
Izgubio sam isprave
izgoubio sam isprave
Izgubio sam isprave
Izgubila sam isprave
izgoubila sam isprave
Netko mi je ukrao isprave
Neko mi je ukrao isprave
neko mi yé oukrao isprave
Ured za izgubljene stvari
Biro za izgubljene stvari
biro za izgoublyené stvari
Stanica prve pomoći
Stanica prve pomoći
stanitsa prvé pomotchi
Izlaz u nuždi
Izlaz u slučaju nužde
izlaz ou sloutchayu noujde
Policija
Policija
politsiya
Isprave
Isprave
isprave
Novac
Novac
novats
Putovnica
Pasoš
pasoch
Prtljaga
Prtljag
prtlyag
Ne treba, hvala
Ne treba, hvala
né tréba, hvala
Pustite me na miru!
Pustite me na miru!
poustité mé na mirou
Maknite se!
Sklonite se!
sklonité se