Your browser does not support JavaScript! Nauči Kineski online - Besplatno Kineski lekcije - Govor

Nauči Kineski

1

17 tema
17 tema

Osnovni izrazi

Osnovni izrazi
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Dobar dan
你好
nǐhǎo
Dobra večer
晚上好
wǎnshànghǎo
Doviđenja
再见
zàijiàn
Vidimo se
回头见
huí tóu jiàn
Da

shì
Ne
不是
búshì
Oprostite!

qǐng
Hvala
谢谢
xièxiè
Puno hvala!
非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
Hvala na pomoći
谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
Nema na čemu
没关系
méiguànxì
U redu

hǎo
Koliko košta?
多少钱?
duōshǎo qián
Oprostite
对不起!
duì bu qǐ
Ne razumijem
我不懂
wǒ bù dǒng
Razumio sam
我懂了
wǒ dǒng le
Ne znam
我不知道
wǒ bù zhīdào
Zabranjeno
禁止
jìnzhǐ
Molim Vas, gdje je klozet?
请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
Sretna Nova godina
新年好!
xīnnián hǎo
Sretan rođendan
生日快乐!
shēngrìkuàilè
Sretni praznici!
节日快乐!
jiérì kuàilè
Čestitam!
祝贺您!
zhùhè nínRazgovor

Razgovor
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Bok. Kako si?
你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
Bok. Hvala, dobro.
我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
Govoriš li kineski?
你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
Ne, ne govorim kineski
不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
Samo malo
仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
Odakle dolaziš?
你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
Koje si nacionalnosti?
你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
Ja sam Kinez
我是中国人
wǒ shì Zhōngguórén
Ti živiš ovdje?
你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
Da, živim ovdje
对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
Zovem se Sara, a ti?
我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
Julien
我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
Što radiš tu?
你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
Na odmoru sam
我在休假
wǒ zài xiūjià
Na odmoru smo
我们在休假
wǒmen zài xiūjià
Na poslovnom sam putovanju
我在出差
wǒ zài chūchāi
Radim ovdje
我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
Radimo ovdje
我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
Gdje se može nešto dobro pojesti?
哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
Ima li muzeja u blizini?
附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
Gdje se mogu uključiti na Internet?
到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎngUčenje

Učenje
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Želiš li naučiti par riječi?
你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
Da, naravno!
好的!
hǎo de
Što je to?
这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
To je stol
这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
Stol. Razumiješ?
桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
Ne razumijem
我不懂
wǒ bù dǒng
Možeš li, molim te, ponoviti?
请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
Možeš li, molim te, govoriti sporije?
你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
Možeš li to napisati, molim te?
你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
Razumio sam
我懂了
wǒ dǒng leBoje

Boje
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Sviđa mi se boja stola
我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
To je crveno
这是红色的
zhè shì hóngsè de
Plavo
蓝色
lánsè
Žuto
黄色
huángsè
Bijelo
白色
báisè
Crno
黑色
hēisè
Zeleno
绿色
lǜsè
Narančasto
橙色
chéngsè
Ljubičasto
紫色
zǐ sè
Sivo
灰色
huīsèBrojevi

Brojevi
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Nula

líng
Jedan

Dva

èr
Tri

sān
Četiri

Pet

Šest

liù
Sedam

Osam

Devet

jiǔ
Deset

shí
Jedanaest
十一
shíyī
Dvanaest
十二
shí'èr
Trinaest
十三
shísān
Četrnaest
十四
shísì
Petnaest
十五
shíwǔ
Šesnaest
十六
shíliù
Sedamnaest
十七
shíqī
Osamnaest
十八
shíbā
Devetnaest
十九
shíjiǔ
Dvadeset
二十
èrshí
Dvadeset jedan
二十一
èrshíyī
Dvadeset dva
二十二
èrshíèr
Dvadeset tri
二十三
èrshísān
Dvadeset četiri
二十四
èrshísì
Dvadeset pet
二十五
èrshíwǔ
Dvadeset šest
二十六
èrshíliù
Dvadeset sedam
二十七
èrshíqī
Dvadeset osam
二十八
èrshíbā
Dvadeset devet
二十九
èrshíjiǔ
Trideset
三十
sānshí
Trideset jedan
三十一
sānshí yī
Trideset dva
三十二
sānshí èr
Trideset tri
三十三
sānshí sān
Trideset četiri
三十四
sānshí sì
Trideset pet
三十五
sānshí wǔ
Trideset šest
三十六
sānshí liù
Četrdeset
四十
sìshí
Pedeset
五十
wǔshí
Šezdeset
六十
liùshí
Sedamdeset
七十
qīshí
Osamdeset
八十
bāshí
Devedeset
九十
jiǔshí
Sto
一百
yībǎi
Sto pet
一百零五
yībǎi líng wǔ
Dvjesto
二百
èrbǎi
Tristo
三百
sānbǎi
Četiristo
四百
sìbǎi
Tisuća
一千
yīqiān
Tisuću petsto
一千五百
yīqiān wǔbǎi
Dvije tisuće
二千
èrqiān
Deset tisuća
一万
yīwànVremenske oznake

Vremenske oznake
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Kad si stigao?
你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
Danas
今天
jīntiān
Jučer
昨天
zuótiān
Prije dva dana
两天前
liǎng tiān qián
Koliko ostaješ?
你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
Odlazim sutra
我明天走
wǒ míngtiān zǒu
Odlazim prekosutra
我后天走
wǒ hòutiān zǒu
Odlazim za tri dana
我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
Ponedjeljak
星期一
xīngqīyī
Utorak
星期二
xīngqīèr
Srijeda
星期三
xīngqīsān
Četvrtak
星期四
xīngqīsì
Petak
星期五
xīngqīwǔ
Subota
星期六
xīngqīliù
Nedjelja
星期天
xīngqītiān
Siječanj
1月
yī yuè
Veljača
2月
èr yuè
Ožujak
3月
sān yuè
Travanj
4月
sì yuè
Svibanj
5月
wǔ yuè
Lipanj
6月
liù yuè
Srpanj
7月
qī yuè
Kolovoz
8月
bā yuè
Rujan
9月
jiǔ yuè
Listopad
10月
shí yuè
Studeni
11月
shí yī yuè
Prosinac
12月
shí èr yuè
U koliko sati odlaziš?
你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
Ujutro, u osam sati
早晨...八点
zǎochen bā diǎn
Ujutro, u osam i petnaest
早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
Ujutro, u pola devet
早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
Ujutro, u osam i četrdeset pet
早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
Navečer, u šest sati
晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
Kasnim
我迟到了
wǒ chídào leTaxi

Taxi
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Taxi!
出租车!
chūzū chē
Kamo ćete?
你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
Na kolodvor, molim
我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
U hotel Dan i Noć
我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
Možete li me odvesti na zračnu luku?
您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
Možete li uzeti moju prtljagu?
您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
Je li daleko odavde?
离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
Ne, blizu je
不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
Da, to je malo dalje
有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
Koliko će koštati?
多少钱?
duōshǎo qián
Odvedite me tu
请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
Na desno
朝右边
cháo yòubiān
Na lijevo
朝左边
cháo zuǒbian
Samo ravno
笔直走
bǐzhí zǒu
Tu je
到了
dào le
Tamo je
在那儿
zài nà ér
Stop!
停!
tíng
Ne morate se žuriti
慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
Mogu li dobiti račun, molim Vas?
您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào maOsjećaji

Osjećaji
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Stvarno volim tvoju zemlju
我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
Volim te
我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
Sretan sam
我很幸福
wǒ hěn xìngfú
Žalostan sam
我很难过
wǒ hěn nánguò
Uživam ovdje
我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
Zima mi je
我很冷
wǒ hěn lěng
Vruće mi je
我很热
wǒ hěn rè
Preveliko je
太大了
tài dà le
Premalo je
太小了
tài xiǎo le
Taman je
非常好
fēicháng hǎo
Želiš li izaći večeras?
今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
Htio bi izaći večeras
我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
To je dobra ideja
这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
Želim se zabaviti
我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
To nije dobra ideja
这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
Ne želim izaći večeras
今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
Htio bih se odmoriti
我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
Što kažeš na neku sportsku aktivnost?
你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
Da, trebam se rasteretiti
是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
Igram tenis
我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
Ne hvala, preumoran sam
不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèiObitelj

Obitelj
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Imaš li rodbinu ovdje?
你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
Imam Oca
我的父亲
wǒde fùqīn
Imam Majku
我的母亲
wǒde mǔqīn
Imam Sina
我的儿子
wǒde érzi
Imam Kćer
我的女儿
wǒde nǚer
Imam Brata
一个哥哥
yī gè gēgē
Mlađi brat
弟弟
yi gè dìdì
Imam Sestru
一个姐姐
yī gè jiějiě
Mlađa sestra
妹妹
yi gè mèimei
Imam Prijatelja
一个朋友
yī gè péngyou
Imam Prijateljicu
一个朋友
yī gè péngyou
Imam Dečka
我的男朋友
wǒde nánpéngyou
Imam Djevojku
我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
Imam Muža
我的丈夫
wǒde zhàngfu
Imam Ženu
我的妻子
wǒde qīziBar

Bar
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Bar
酒吧
jiǔbā
Želiš li nešto popiti?
你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
Piti

Čaša
杯子
bēizi
Vrlo rado
好的,谢谢
hǎo de xièxiè
Što ćeš uzeti?
你喝什么?
nǐ hē shénme
Što ima od pića?
有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
Ima vode ili voćnih sokova?
有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
Voda

shuǐ
Molim Vas, možete li dodati kocke leda ?
能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
Kocke leda
冰块
bīng kuài
Čokolade
巧克力
qiǎokèlì
Mlijeka
牛奶
niúnǎi
Čaja

chá
Kave
咖啡
kāfēi
Sa šećerom
加糖
jiā táng
S tučenim vrhnjem
加奶油
jiā nǎiyóu
Vina
葡萄酒
pútáojiǔ
Piva
啤酒
píjiǔ
Čaj, molim te
请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
Pivo, molim te
请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
Što želite piti?
您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
Dva čaja, molim Vas!
请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
Dva piva, molim Vas!
请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
Ništa, hvala
什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
Na zdravlje!
干杯
gānbēi
Na zdravlje!
为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
Molim Vas, račun!
我要买单
wǒ yào mǎi dān
Oprostite, koliko Vam dugujem?
一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
Dvadeset eura
二十欧元
èrshí ōuyuán
Ja častim
我请你
wǒ qǐng nǐRestoran

Restoran
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Restoran
餐馆
cānguǎn
Želiš li nešto jesti?
你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
Da, vrlo rado
是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
Jesti
吃饭
chīfàn
Gdje možemo jesti?
我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
Gdje možemo ručati?
我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
Večera
晚餐
wǎncān
Doručak
早餐
zǎocān
Molim Vas!
对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
Molim Vas, jelovnik!
请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
Izvolite jelovnik
这是菜单!
zhè shì càidān
Što više voliš? Meso ili ribu?
你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
S rižom
再加饭
zài jiā fàn
S tijestom
再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
Krumpiri
土豆
tǔdòu
Povrće
蔬菜
shūcài
Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje
炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
Kruh
面包
miànbāo
Maslac
黄油
huángyóu
Salata
一份色拉
yī fèn sè lā
Desert
一份甜点
yī fèn tián diǎn
Voće
水果
shuǐguǒ
Molim Vas, nož
请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
Da, odmah ću ga donijeti
有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
Nož

dāo
Vilica

chā
Žlica
勺子
sháozi
Da li je to toplo jelo?
这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
Da, i vrlo začinjeno!
是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
Toplo

Hladno

lěng
Začinjeno

Uzet ću ribu
我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
I ja
我也一样
wǒ yě yīyàngNa rastanku

Na rastanku
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Kasno je! Moram otići!
天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
Možemo li se ponovo vidjeti?
我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
Da, vrlo rado
当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
Ovo je moja adresa
这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
Imaš li broj telefona?
有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
Da, evo
有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
Bilo mi je lijepo s tobom
和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
I meni je drago što sam te upoznala
我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
Vidjet ćemo se ponovno uskoro
希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
Nadam se
我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
Doviđenja
再见!
zàijiàn
Vidimo se sutra
明天见!
míngtiān jiàn
Bok
再见!
zàijiànPrijevoz

Prijevoz
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Oprostite, gdje je autobusna stanica?
对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
Koliko stoji karta za Grad Sunca?
请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
Molim Vas, kamo ide ovaj vlak?
请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca?
这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
Kad kreće vlak za Grad Sunca?
去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca?
去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
Jednu kartu za Grad Sunca, molim?
我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
Imate li vozni red vlakova?
您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
Vozni red autobusa?
汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca?
请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
Ovaj, ovdje
就是这列
jiùshì zhè liè
Hvala
谢谢
xièxiè
Nema na čemu. Sretan put!
不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
Mehaničar
修车库
xiū chēkù
Benzinska stanica
加油站
jiāyóu zhàn
Do vrha, molim
请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
Bicikl
自行车
zìxíngchē
Centar grada
市中心
shì zhōngxīn
Predgrađe
郊区
jiāoqū
To je velik grad
这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
To je selo
这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
Planina
一座山
yīzuòshān
Jezero
一条湖
yī tiáo hú
Selo
乡村
xiāngcūnTražiti nekoga

Tražiti nekoga
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Molim Vas, je li Sara tu?
请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
Da, tu je
是的,她在
shìde tā zài
Izašla je
她出去了
tā chūqù le
Možete je nazvati na njen mobitel
您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
Znate li gdje je mogu naći?
您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
Na poslu je
她在上班
tā zài shàngbān
Kod kuće je
她在家
tā zàijiā
Molim Vas, je li Julien tu?
请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
Da, tu je
是的,他在
shìde tā zài
Izašao je
他出去了
tā chūqù le
Znate li gdje ga mogu naći
您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
Možete ga nazvati na njegov mobitel
您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
Na poslu je
他在上班
tā zài shàngbān
Kod kuće je
他在家
tā zàijiāHotel

Hotel
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Hotel
酒店
jiǔdiàn
Apartman
公寓
gōngyù
Dobrodošli
欢迎
huānyíng
Imate li slobodnu sobu?
您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
Ima li soba kupaonu?
房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
Želite li rađe dva odvojena kreveta?
您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
Želite li bračni krevet?
您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom
房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
Soba s doručkom
住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
Koliko stoji jedno noćenje?
住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
Da, naravno!
当然可以!
dāngrán kěyǐ
Hvala. Soba je vrlo lijepa
谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
U redu je, mogu li rezervirati za večeras?
好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
Hvala, malo je preskupo za mene
太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu?
请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
Molim Vas, gdje je moja soba?
我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
Na prvom katu
在二楼
zài èr lóu
Ima li hotel lift?
有电梯吗?
yǒu diàntī ma
Lift je na lijevoj strani?
电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
Lift je na desnoj strani?
电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
Gdje je praona?
洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
U prizemlju
在底楼
zài dǐ lóu
Prizemlje
底楼
dǐ lóu
Soba
房间
fángjiān
Čistiona
干洗店
gānxǐ diàn
Frizer
美发厅
měi fà tīng
Parkiralište za osobne automobile
停车场
tíngchēchǎng
Gdje se nalazi sala za sastanke?
我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
Sala za sastanke
会议室
huìyì shì
Grijani bazen
游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
Bazen
游泳池
yóuyǒngchí
Molim Vas, probudite me u sedam sati
请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
Molim Vas ključ
请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
Molim Vas karticu
请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
Ima li poruka za mene?
有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
Da, izvolite
有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
Ne, nema
没有
méiyǒu
Gdje mogu dobiti sitniš?
在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš?
您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
Da, za koliko Vam treba?
行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎoPlaža

Plaža
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Plaža
海滩
hǎitān
Znate li gdje mogu kupiti loptu?
您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
Ima jedna trgovina u ovom smjeru
往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
Lopta
足球
zúqiú
Dvogled
望远镜
wàngyuǎnjìng
Kačket
太阳帽
tàiyáng mào
Ručnik
浴巾
yùjīn
Sandale
拖鞋
tuōxié
Kantica
塑料桶
sùliào tǒng
Krema za sunčanje
防晒霜
fángshàishuāng
Kupaće bermude
游泳裤
yóuyǒng kù
Sunčane naočale
太阳眼镜
tài
Rakovi
贝壳类
bèiké lèi
Sunčati se
太阳浴
tàiyáng yù
Sunčano
阳光明媚
yángguāng míngmèi
Zalaz sunca
日落
rìluò
Suncobran
遮阳伞
zhē yángsǎn
Sunce
太阳
tàiyáng
Sunčanica
中暑
zhòngshǔ
Da li je opasno tu plivati?
这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
Ne, nije opasno
不,不危险
bù, bù wēixiǎn
Da, tu je zabranjeno plivati
对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
Plivati
游泳
yóuyǒng
Plivanje
游泳
yóuyǒng
Val
海浪
hǎi làng
More
大海
dàhǎi
Duna nasip
沙丘
shāqiū
Pijesak

shā
Kakva je prognoza za sutra
明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
Vrijeme će se promijeniti
天气要变了
tiānqì yào biàn le
Bit će kiše
要下雨
yào xiàyǔ
Bit će sunčano
要出太阳
yào chū tàiyáng
Bit će puno vjetra
要刮大风
yào guā dà fēng
Kupaći kostim
游泳衣
yóuyǒng yī
Hladovina
影子
yǐngziU slučaju nevolje

U slučaju nevolje
TXT_MOB_17
0%
TXT_MOB_26
Q1
Molim Vas, možete li mi pomoći?
能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
Izgubio sam se
我迷路了
wǒ mílù le
Što trebate?
您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
Što se dogodilo?
发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
Gdje mogu naći tumača?
在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
Gdje se nalazi najbliža ljekarna?
最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
Možete li nazvati liječnika, molim Vas?
请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
Da li ste trenutno pod tretmanom?
目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
Bolnica
一所医院
yī suǒ yīyuàn
Ljekarna
一家药房
yī jiā yàofáng
Liječnik
一位医生
yī wèi yīshēng
Liječnička
医疗服务
yīliáo fúwù
Izgubio sam isprave
我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
Netko mi je ukrao isprave
我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
Ured za izgubljene stvari
失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
Stanica prve pomoći
医务室
yīwù shì
Izlaz u nuždi
紧急出口
jǐnjí chūkǒu
Policija
警察局
jǐngchájú
Isprave
身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
Novac

qián
Putovnica
护照
hùzhào
Prtljaga
行李
xíngli
Ne treba, hvala
不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
Pustite me na miru!
别烦我!
bié fán wǒ
Maknite se!
走开!
zǒukāi