Prijevod / Brojevi


Nauči armenski - Brojevi
Nauči armenski - Brojevi
www.loecsen.com

Hrvatski Armenski
Nula Զրո - Zro
Jedan Մեկ - Mek
Dva Երկու - Erku
Tri Երեք - Ereq
Četiri Չորս - Tchors
Pet Հինգ - Hing
Šest Վեց - Vets
Sedam Յոթ - Yot
Osam Ութ - Ut
Devet Ինը - Iny
Deset Տաս - Tas
Jedanaest Տասնմեկ - Tasnmek
Dvanaest Տասներկու - Tasnerku
Trinaest Տասներեք - Tasnereq
Četrnaest Տասնչորս - Tasntchors
Petnaest Տասնհինգ - Tasnhing
Šesnaest Տասնվեց - Tasnvets
Sedamnaest Տասնյոթ - Tasnyot
Osamnaest Տասնութ - Tasnut
Devetnaest Տասնինը - Tasniny
Dvadeset Քսան - Qsan
Dvadeset jedan Քսանմեկ - Qsanmek
Dvadeset dva Քսաներկու - Qsanerku
Dvadeset tri Քսաներեք - Qsanereq
Dvadeset četiri Քսանչորս - Qsantchors
Dvadeset pet Քսանհինգ - Qsanhing
Dvadeset šest Քսանվեց - Qsanvets
Dvadeset sedam Քսանյոթ - Qsanyot
Dvadeset osam Քսանութ - Qsanut
Dvadeset devet Քսանինը - Qsaniny
Trideset Երեսուն - Eresun
Trideset jedan Երեսունմեկ - Eresunmek
Trideset dva Երեսուներկու - Eresunerku
Trideset tri Երեսուներեք - Eresunereq
Trideset četiri Երեսունչորս - Eresuntchors
Trideset pet Երեսունհինգ - Eresunhing
Trideset šest Երեսունվեց - Eresunvets
Četrdeset Քառասուն - Qarasun
Pedeset Հիսուն - Hisun
Šezdeset Վաթսուն - Vatsun
Sedamdeset Յոթանասուն - Yotanasun
Osamdeset Ութսուն - utsun
Devedeset Իննսուն - Innsun
Sto Հարյուր - Haryur
Sto pet Հարյուր հինգ - Haryur hing
Dvjesto Երկու հարյուր - Erku haryur
Tristo Երեք հարյուր - Ereq haryur
Četiristo Չորս հարյուր - Tchors haryur
Tisuća Հազար - Hazar
Tisuću petsto Հազար հինգ հարյուր - Hazar hing haryur
Dvije tisuće Երկու հազար - Yerku hazar
Deset tisuća Տաս հազար - Tas hazar

Loecsen Print
( 0 glasova )

Vaši komentari su dobrodošli!

Prikaži komentare