rječnik > Albanski

1 - Osnovni izrazi

Osnovni izrazi
Kviz
Nauči
1 Dobar dan Mirëdita
miɾədita
2 Dobra večer Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Doviđenja Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Vidimo se Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Da Po
6 Ne Jo
7 Oprostite! Ju lutem...!
ju lutεm
8 Hvala Faleminderit!
falεmindεɾit
9 Puno hvala! Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
10 Hvala na pomoći Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
11 Nema na čemu Ju lutem!
ju lutεm
12 Razgovorni izraz Asgjë!
asɟə
13 U redu Në rregull
nə rεɡuɫ
14 Drugi oblik Dakord
dakɔɾd
15 Koliko košta? Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
16 Drugi oblik Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
17 Oprostite Më falni!
mə falni
18 Ne razumijem Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
19 Razumio sam Kuptova!
kuptɔva
20 Ne znam Nuk e di!
nuk ε di
21 Zabranjeno Ndalohet!
ndalɔhεt
22 Molim Vas, gdje je klozet? Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
23 Drugi oblik Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
24 Sretna Nova godina Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
25 Drugi oblik Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
26 Sretan rođendan Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
27 Sretni praznici! Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
28 Čestitam! Urime!
uɾimε
29 Drugi oblik Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ2 - Razgovor

Razgovor
Kviz
Nauči
1 Bok. Kako si? Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
2 Razgovorni izraz Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
3 Bok. Hvala, dobro. Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
4 Govoriš li albanski? Flet shqip?
5 Ne, ne govorim albanski Jo, unë nuk flas shqip.
6 Samo malo Vetëm pak
vεtəm pak
7 Odakle dolaziš? Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
8 Razgovorni izraz Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
9 Koje si nacionalnosti? Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
10 Razgovorni izraz Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
11 Ja sam Hrvat Unë jam kroat
unə jam kɾɔat
12 Kada govori žena Unë jam kroate
13 Ti živiš ovdje? Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
14 Da, živim ovdje Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
15 Zovem se Sara, a ti? Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
16 Drugi oblik Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
17 Julien Zhyljen
Ʒyljεn
18 Što radiš tu? Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
19 Razgovorni izraz Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
20 Na odmoru sam Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
21 Drugi oblik Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
22 Na odmoru smo Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
23 Drugi oblik Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
24 Na poslovnom sam putovanju Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
25 Drugi oblik Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
26 Radim ovdje Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
27 Radimo ovdje Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
28 Gdje se može nešto dobro pojesti? Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
29 Ima li muzeja u blizini? Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
30 Gdje se mogu uključiti na Internet? Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?3 - Učenje

Učenje
Kviz
Nauči
1 Želiš li naučiti par riječi? Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
2 Da, naravno! Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
3 Drugi oblik Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
4 Što je to? Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
5 Razgovorni izraz Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
6 To je stol Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
7 Drugi oblik Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
8 Stol. Razumiješ? Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
9 Ne razumijem Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
10 Možeš li, molim te, ponoviti? Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
11 Možeš li, molim te, govoriti sporije? Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
12 Možeš li to napisati, molim te? Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
13 Razumio sam Kuptova!
kuptɔva4 - Boje

Boje
Kviz
Nauči
1 Sviđa mi se boja stola Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
2 To je crveno Është e kuqe
əʃtə ε kucε
3 Ako je osoba ili stvar muškog roda Është i kuq
əʃtə i kuc
4 Plavo Blu
blu
5 Žuto E verdhë
ε vεɾðə
6 Ako je osoba ili stvar muškog roda I verdhë
i vεɾðə
7 Bijelo E bardhë
ε baɾðə
8 Ako je osoba ili stvar muškog roda I bardhë
i baɾðə
9 Crno E zezë
ε zεzə
10 Ako je osoba ili stvar muškog roda I zi
i zi
11 Zeleno Jeshile
jεʃilε
12 Narančasto Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
13 Ljubičasto Lejla
lεjla
14 Sivo Gri
ɡɾi5 - Brojevi

Brojevi
Kviz
Nauči
1 Nula Zero
zεɾɔ
2 Jedan Një
ɲə
3 Dva Dy
dy
4 Tri Tre
tɾε
5 Četiri Katër
katəɾ
6 Pet Pesë
pεsə
7 Šest Gjashtë
ɟaʃtə
8 Sedam Shtatë
ʃtatə
9 Osam Tetë
tεtə
10 Devet Nëntë
nəntə
11 Deset Dhjetë
ðjεtə
12 Jedanaest Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
13 Dvanaest Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
14 Trinaest Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
15 Četrnaest Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
16 Petnaest Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
17 Šesnaest Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
18 Sedamnaest Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
19 Osamnaest Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
20 Devetnaest Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
21 Dvadeset Njëzetë
ɲəzεtə
22 Dvadeset jedan Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
23 Dvadeset dva Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
24 Dvadeset tri Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
25 Dvadeset četiri Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
26 Dvadeset pet Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
27 Dvadeset šest Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
28 Dvadeset sedam Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
29 Dvadeset osam Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
30 Dvadeset devet Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
31 Trideset Tridhjetë
tɾiðjεtə
32 Trideset jedan Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
33 Trideset dva Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
34 Trideset tri Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
35 Trideset četiri Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
36 Trideset pet Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
37 Trideset šest Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
38 Četrdeset Dyzetë
dyzεt
39 Pedeset Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
40 Šezdeset Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
41 Sedamdeset Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
42 Osamdeset Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
43 Devedeset Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
44 Sto Njëqind
ɲəcind
45 Sto pet Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
46 Dvjesto Dyqind
dycind
47 Tristo Treqind
tɾεcind
48 Četiristo Katërqind
katəɾcind
49 Tisuća Një mijë
ɲə mijə
50 Tisuću petsto Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
51 Dvije tisuće Dy mijë
dymijə
52 Deset tisuća Dhjetë mijë
ðjεtə mijə6 - Vremenske oznake

Vremenske oznake
Kviz
Nauči
1 Kad si stigao? Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
2 Drugi oblik Kur arrin?
kuɾ arrin?
3 Danas Sot
sɔt
4 Jučer Dje
djε
5 Prije dva dana Ka dy ditë
ka dy ditə
6 Drugi oblik Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
7 Koliko ostaješ? Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
8 Drugi oblik Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
9 Odlazim sutra Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
10 Drugi oblik Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
11 Odlazim prekosutra Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
12 Drugi oblik Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
13 Odlazim za tri dana Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
14 Drugi oblik Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
15 Ponedjeljak E hënë
ε hənə
16 Utorak E martë
ε maɾtə
17 Srijeda E mërkurë
ε məɾkuɾə
18 Četvrtak E enjte
ε εɲtε
19 Petak E premte
ε pɾεmtε
20 Subota E shtunë
ε ʃtunə
21 Nedjelja E dielë
ε diεlə
22 Siječanj Janar
janaɾ
23 Veljača Shkurt
ʃkuɾt
24 Ožujak Mars
maɾs
25 Travanj Prill
pɾiɫ
26 Svibanj Maj
maj
27 Lipanj Qershor
cεɾʃɔɾ
28 Srpanj Korrik
kɔrik
29 Kolovoz Gusht
ɡuʃt
30 Rujan Shtator
ʃtatɔɾ
31 Listopad Tetor
tεtɔɾ
32 Studeni Nëntor
nəntɔɾ
33 Prosinac Dhjetor
ðjεtɔɾ
34 U koliko sati odlaziš? Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
35 Razgovorni izraz Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
36 Ujutro, u osam sati Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
37 Ujutro, u osam i petnaest Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
38 Drugi oblik Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
39 Ujutro, u pola devet Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
40 Drugi oblik Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
41 Ujutro, u osam i četrdeset pet Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
42 Navečer, u šest sati Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
43 Kasnim Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə7 - Taxi

Taxi
Kviz
Nauči
1 Taxi! Taksi!
taksi
2 Kamo ćete? Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
3 Na kolodvor, molim Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
4 U hotel Dan i Noć Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
5 Možete li me odvesti na zračnu luku? Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
6 Možete li uzeti moju prtljagu? Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
7 Je li daleko odavde? Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
8 Ne, blizu je Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
9 Da, to je malo dalje Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
10 Koliko će koštati? Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
11 Odvedite me tu Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
12 Na desno Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
13 Na lijevo Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
14 Samo ravno Është drejt
əʃtə dɾεjt
15 Tu je Është këtu!
əʃtə kətu
16 Drugi oblik Arritëm!
aritəm
17 Tamo je Është andej!
əʃtə andεj
18 Stop! Ndalo!
ndalɔ
19 Ne morate se žuriti Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
20 Drugi oblik Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
21 Mogu li dobiti račun, molim Vas? Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?8 - Osjećaji

Osjećaji
Kviz
Nauči
1 Stvarno volim tvoju zemlju Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
2 Volim te Të dua
tə dua
3 Drugi oblik Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
4 Sretan sam Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
5 Žalostan sam Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
6 Uživam ovdje Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
7 Zima mi je Kam ftohtë
kam ftɔhtə
8 Vruće mi je Kam vapë
kam vapə
9 Preveliko je Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
10 Premalo je Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
11 Taman je Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
12 Želiš li izaći večeras? Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
13 Htio bi izaći večeras Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
14 To je dobra ideja Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
15 Želim se zabaviti Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
16 To nije dobra ideja Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
17 Ne želim izaći večeras Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
18 Htio bih se odmoriti Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
19 Što kažeš na neku sportsku aktivnost? Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
20 Da, trebam se rasteretiti Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
21 Igram tenis Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
22 Ne hvala, preumoran sam Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ9 - Obitelj

Obitelj
Kviz
Nauči
1 Imaš li rodbinu ovdje? Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
2 Imam Oca Babai im
babai im
3 Drugi oblik Im atë
im atə
4 Imam Majku Nëna ime
nəna imε
5 Drugi oblik Ime më
imɛ mə
6 Imam Sina Djali im
djali im
7 Drugi oblik Im bir
im biɾ
8 Imam Kćer Vajza ime
vajza imε
9 Imam Brata Një vëlla
ɲə vəɫa
10 Imam Sestru Një motër
ɲə mɔtəɾ
11 Imam Prijatelja Një mik
ɲə mik
12 Imam Prijateljicu Një mikeshë
ɲə mikεʃə
13 Imam Dečka Miku im
miku im
14 Imam Djevojku Mikja ime
mikja imε
15 Književni izraz Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
16 Imam Muža Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
17 Drugi oblik Im shoq
im ʃɔc
18 Imam Ženu Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
19 Drugi oblik Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ10 - Bar

Bar
Kviz
Nauči
1 Bar Bari
baɾi
2 Želiš li nešto popiti? Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
3 Piti Të pish
tə piʃ
4 Čaša Gotë
ɡɔtə
5 Vrlo rado Me kënaqësi
mε kənacəsi
6 Što ćeš uzeti? Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
7 Što ima od pića? Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
8 Ima vode ili voćnih sokova? Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
9 Voda Ujë
ujə
10 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
11 Kocke leda Akull
akuɫ
12 Čokolade Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
13 Mlijeka Qumësht
cuməʃt
14 Čaja Çaj
ʧaj
15 Kave Kafe
kafε
16 Sa šećerom Me sheqer
mε ʃεcεɾ
17 S tučenim vrhnjem Me krem
mε kɾεm
18 Vina Verë
vεɾə
19 Piva Birrë
birə
20 Čaj, molim te Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
21 Pivo, molim te Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
22 Što želite piti? Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
23 Drugi oblik Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
24 Dva čaja, molim Vas! Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
25 Dva piva, molim Vas! Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
26 Ništa, hvala Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
27 Književni izraz Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
28 Na zdravlje! Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
29 Razgovorni izraz Për ty!
pəɾ ty!
30 Na zdravlje! Gëzuar!
ɡəzuaɾ
31 Molim Vas, račun! Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
32 Oprostite, koliko Vam dugujem? Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
33 Dvadeset eura Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
34 Ja častim Je i ftuar
jε i ftuaɾ11 - Restoran

Restoran
Kviz
Nauči
1 Restoran Restoranti
ɾεstɔɾanti
2 Želiš li nešto jesti? Do të hash?
dɔ tə haʃ?
3 Da, vrlo rado Po, dua
pɔ dua
4 Jesti Të hash
tə haʃ
5 Gdje možemo jesti? Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
6 Gdje možemo ručati? Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
7 Drugi oblik Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
8 Večera Darka
daɾka
9 Doručak Mëngjësi
mənɟεsi
10 Molim Vas! Ju lutem!
ju lutεm
11 Molim Vas, jelovnik! Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
12 Izvolite jelovnik Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
13 Što više voliš? Meso ili ribu? Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
14 S rižom Me oriz.
mε ɔɾiz
15 S tijestom Me makarona
mε makaɾɔna
16 Drugi oblik Me pasta
mɛ pasta
17 Krumpiri Patate
patatε
18 Povrće Perime
pεɾimε
19 Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
20 Kruh Bukë
bukə
21 Maslac Gjalpe
ɟalp
22 Salata Një sallatë
ɲə saɫatə
23 Desert Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
24 Voće Fruta
fruta
25 Molim Vas, nož Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
26 Drugi oblik Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
27 Da, odmah ću ga donijeti Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
28 Nož Një thikë
ɲə θikə
29 Vilica Një pirun
ɲə piɾun
30 Žlica Një lugë
ɲə luɡə
31 Da li je to toplo jelo? Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
32 Da, i vrlo začinjeno! Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
33 Toplo E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
34 Hladno E ftohtë
ε ftɔhtə
35 Začinjeno Pikante
pikantε
36 Uzet ću ribu Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
37 I ja Edhe unë
εðε unə12 - Na rastanku

Na rastanku
Kviz
Nauči
1 Kasno je! Moram otići! Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
2 Možemo li se ponovo vidjeti? Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
3 Da, vrlo rado Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
4 Ovo je moja adresa Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
5 Imaš li broj telefona? Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
6 Da, evo Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
7 Bilo mi je lijepo s tobom Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
8 I meni je drago što sam te upoznala Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
9 Vidjet ćemo se ponovno uskoro Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
10 Nadam se Me kënaqësi
mε kənacəsi
11 Doviđenja Mirupafshim
miɾupafʃim
12 Vidimo se sutra Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
13 Bok Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε13 - Prijevoz

Prijevoz
Kviz
Nauči
1 Oprostite, gdje je autobusna stanica? Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
2 Koliko stoji karta za Grad Sunca? Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
3 Molim Vas, kamo ide ovaj vlak? Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
4 Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca? A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
5 Kad kreće vlak za Grad Sunca? Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
6 Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca? Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
7 Jednu kartu za Grad Sunca, molim? Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
8 Imate li vozni red vlakova? A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
9 Vozni red autobusa? Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
10 Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca? Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
11 Ovaj, ovdje Është ai atje
əʃtə ai atjε
12 Hvala Faleminderit!
falεmindεɾit
13 Nema na čemu. Sretan put! Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
14 Mehaničar Auto-servis
auto-sεɾvis
15 Književni izraz Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
16 Benzinska stanica Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
17 Do vrha, molim Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
18 Bicikl Biçikletë
biʧiklεtə
19 Centar grada Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
20 Predgrađe Periferia
pεɾifεɾia
21 To je velik grad Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
22 To je selo Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
23 Planina Një mal
ɲə mal
24 Jezero Një liqen
ɲə licen
25 Selo Fshati
f ʃati14 - Tražiti nekoga

Tražiti nekoga
Kviz
Nauči
1 Molim Vas, je li Sara tu? Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
2 Da, tu je Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
3 Izašla je Ka dalë
ka dalə
4 Možete je nazvati na njen mobitel Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
5 Znate li gdje je mogu naći? Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
6 Na poslu je Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
7 Kod kuće je Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
8 Molim Vas, je li Julien tu? Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
9 Da, tu je Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
10 Izašao je Ka dalë
ka dalə
11 Znate li gdje ga mogu naći Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
12 Možete ga nazvati na njegov mobitel Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
13 Na poslu je Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
14 Kod kuće je Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi15 - Hotel

Hotel
Kviz
Nauči
1 Hotel Hoteli
hɔtɛli
2 Apartman Apartamenti
apaɾtamɛnti
3 Dobrodošli Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
4 Imate li slobodnu sobu? Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
5 Ima li soba kupaonu? A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
6 Želite li rađe dva odvojena kreveta? Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
7 Razgovorni izraz Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
8 Želite li bračni krevet? Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
9 Književni izraz Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
10 Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
11 Soba s doručkom Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
12 Koliko stoji jedno noćenje? Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
13 Drugi oblik Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
14 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
15 Drugi oblik Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
16 Da, naravno! Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
17 Hvala. Soba je vrlo lijepa Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
18 Drugi oblik Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
19 U redu je, mogu li rezervirati za večeras? Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
20 Hvala, malo je preskupo za mene Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
21 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu? Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
22 Drugi oblik Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
23 Molim Vas, gdje je moja soba? Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
24 Na prvom katu Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
25 Ima li hotel lift? Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
26 Lift je na lijevoj strani? Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
27 Lift je na desnoj strani? Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
28 Gdje je praona? Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
29 U prizemlju Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
30 Prizemlje Kati përdhes
kati pəɾðεs
31 Soba Dhomë
ðɔmə
32 Čistiona Patrim kimik
pastɾim kimik
33 Frizer Parukeri
paɾukεɾi
34 Parkiralište za osobne automobile Parking
paɾkinɡ
35 Gdje se nalazi sala za sastanke? Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
36 Sala za sastanke Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
37 Grijani bazen Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
38 Bazen Pishina
piʃina
39 Molim Vas, probudite me u sedam sati Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
40 Molim Vas ključ Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
41 Molim Vas karticu Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
42 Ima li poruka za mene? Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
43 Da, izvolite Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
44 Ne, nema Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
45 Gdje mogu dobiti sitniš? Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
46 Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš? Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
47 Da, za koliko Vam treba? Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
48 Drugi oblik Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?16 - Plaža

Plaža
Kviz
Nauči
1 Plaža Plazhi
plaʒi
2 Znate li gdje mogu kupiti loptu? Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
3 Ima jedna trgovina u ovom smjeru Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
4 Lopta Një top
ɲə tɔp
5 Dvogled Dylbi
dylbi
6 Kačket Kapele
kapεle
7 Ručnik Peshqir
pεʃciɾ
8 Sandale Sandale
sandalε
9 Kantica Kovë
kɔvə
10 Krema za sunčanje Krem dielli
kɾεm diεɫi
11 Kupaće bermude Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
12 Sunčane naočale Syze dielli
syzε diεɫi
13 Rakovi Guaskore
ɡuaskɔɾε
14 Sunčati se Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
15 Razgovorni izraz Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
16 Sunčano Me diell
mε diεɫ
17 Sinonim Me diell
18 Zalaz sunca Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
19 Suncobran Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
20 Sunce Diell
diεɫ
21 Sunčanica Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
22 Da li je opasno tu plivati? Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
23 Ne, nije opasno Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
24 Da, tu je zabranjeno plivati Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
25 Plivati Notoj
nɔtɔj
26 Plivanje Not
nɔt
27 Val Valë
valə
28 Drugi oblik Dallgë
daɫɡə
29 More Det
dεt
30 Duna nasip Dunë
dunə
31 Pijesak Rërë
ɾəɾə
32 Kakva je prognoza za sutra Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
33 Vrijeme će se promijeniti Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
34 Bit će kiše Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
35 Bit će sunčano Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
36 Bit će puno vjetra Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
37 Kupaći kostim Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
38 Hladovina Hije
hijɛ17 - U slučaju nevolje

U slučaju nevolje
Kviz
Nauči
1 Molim Vas, možete li mi pomoći? Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
2 Izgubio sam se Kam humbur
kam humbuɾ
3 Što trebate? Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
4 Što se dogodilo? Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
5 Gdje mogu naći tumača? Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
6 Gdje se nalazi najbliža ljekarna? Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
7 Na sjeveru Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
8 Možete li nazvati liječnika, molim Vas? Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
9 Da li ste trenutno pod tretmanom? Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
10 Bolnica Një spital
ɲə spital
11 Ljekarna Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
12 Na sjeveru Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
13 Liječnik Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
14 Drugi oblik Një mjek
ɲə mjɛk
15 Liječnička Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
16 Izgubio sam isprave Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
17 Netko mi je ukrao isprave Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
18 Ured za izgubljene stvari Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
19 Stanica prve pomoći Urgjenca
uɾɟεnʦa
20 Izlaz u nuždi Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
21 Policija Policia
pɔliʦia
22 Isprave Dokumenta
dɔkumεnta
23 Novac Para
paɾa
24 Putovnica Pasaportë
pasapɔɾtə
25 Prtljaga Bagazhe
baɡaʒε
26 Ne treba, hvala Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
27 Pustite me na miru! Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
28 Drugi oblik Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
29 Maknite se! Nisuni!
nisuni
Preuzmi mp3 i pdf
MP3 + PDF

Preuzimi sve idiome i fraze

Besplatni demopočeti

Preuzmi mp3 i pdf