rječnik > albanski

1 - Osnovni izrazi
Hrvatski Albanski Izgovor
🔊 Dobar dan 🔊 Mirëdita miɾədita
🔊 Dobra večer 🔊 Mirëmbrëma miɾəmbɾəma
🔊 Doviđenja 🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 Vidimo se 🔊 Shihemi më vonë ʃihεmi mə vɔnə
🔊 Da 🔊 Po
🔊 Ne 🔊 Jo
🔊 Oprostite! 🔊 Ju lutem...! ju lutεm
🔊 Hvala 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 Puno hvala! 🔊 Shumë faleminderit! ʃumə falεmindεɾit
🔊 Hvala na pomoći 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj! falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 Nema na čemu 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 Molim!, molim! 🔊 Asgjë! asɟə
🔊 U redu 🔊 Në rregull nə rεɡuɫ
🔊 U redu 🔊 Dakord dakɔɾd
🔊 Koliko košta? 🔊 Sa kushton, ju lutem? sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 Koliko košta? 🔊 Sa është çmimi, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 Oprostite 🔊 Më falni! mə falni
🔊 Ne razumijem 🔊 Nuk kuptoj. nuk kuptɔj
🔊 Razumio sam 🔊 Kuptova! kuptɔva
🔊 Ne znam 🔊 Nuk e di! nuk ε di
🔊 Zabranjeno 🔊 Ndalohet! ndalɔhεt
🔊 Molim Vas, gdje je klozet? 🔊 Ku është tualeti, ju lutem? Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 Molim Vas, gdje je klozet? 🔊 Ku është banja, të lutem? ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 Sretna Nova godina 🔊 Gëzuar Vitin e Ri! ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 Sretna Nova godina 🔊 Vit të mbarë! vit tə mbaɾə
🔊 Sretan rođendan 🔊 Gëzuar ditëlindjen! ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 Sretni praznici! 🔊 Gëzuar festat! ɡəzuar fεstat
🔊 Čestitam! 🔊 Urime! uɾimε
🔊 Čestitam! 🔊 Përgëzime! pəɾɡəzimɛ
2 - Razgovor
Hrvatski Albanski Izgovor
🔊 Bok. Kako si? 🔊 Mirëdita. Si je? miɾədita, si jε?
🔊 Dobar dan. Kako ste? 🔊 Çkemi. Si po shkon? ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 Bok. Hvala, dobro. 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit! miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 Govoriš li albanski? 🔊 Flet shqip?
🔊 Ne, ne govorim albanski 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 Samo malo 🔊 Vetëm pak vεtəm pak
🔊 Odakle dolaziš? 🔊 Nga cili vend vjen ti? nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 Odakle dolaziš? 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 Koje si nacionalnosti? 🔊 Çfarë kombësie ke? ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 Koje si nacionalnosti? 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 Ja sam Hrvat 🔊 Unë jam kroat unə jam kɾɔat
🔊 Ja sam Hrvatica 🔊 Unë jam kroate
🔊 Ti živiš ovdje? 🔊 Po ti, a jeton këtu? pɔ ti a jεtɔn kətu?
🔊 Da, živim ovdje 🔊 Po, jetoj këtu. pɔ jεtɔj kətu
🔊 Zovem se Sara, a ti? 🔊 Unë quhem Sara, po ti? unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 Zovem se Sara, a ti? 🔊 Unë jam Sara. Po ti? unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 Julien 🔊 Xhuljan Ʒuljεn
🔊 Što radiš tu? 🔊 Çfarë bën këtu? ʧfaɾə bən kətu?
🔊 Što radiš tu? 🔊 Me çfarë merresh këtu? mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 Na odmoru sam 🔊 Unë kam ardhur për pushime. unə kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Na odmoru sam 🔊 Jam me pushime. jam mɛ puʃimɛ
🔊 Na odmoru smo 🔊 Ne kemi ardhur për pushime. nε kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Na odmoru smo 🔊 Jemi me pushime! jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 Na poslovnom sam putovanju 🔊 Jam në një udhëtim pune. Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 Na poslovnom sam putovanju 🔊 Kam ardhur për punë kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 Radim ovdje 🔊 Unë punoj këtu. unə punɔj kətu
🔊 Radimo ovdje 🔊 Ne punojmë këtu. nε punɔjmə kətu
🔊 Gdje se može nešto dobro pojesti? 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë? ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 Ima li muzeja u blizini? 🔊 A ka ndonjë muze në këtë lagje? a ka ndɔɲə muzε nə kətə laɟe?
🔊 Gdje se mogu uključiti na Internet? 🔊 Ku mund të lidhem me internet? ku mund tə liðεm mε intεɾnεt?
3 - Učenje
Hrvatski Albanski Izgovor
🔊 Razumio sam 🔊 Kuptova! kuptɔva
🔊 Želiš li naučiti par riječi? 🔊 Do të mësosh disa fjalë? dɔ tə məsɔʃ disa fjalə?
🔊 Da, naravno! 🔊 Po, në rregull! pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 Da, naravno! 🔊 Po, dakord! pɔ dakɔɾd
🔊 Što je to? 🔊 Si quhet kjo? si cuhεt kjɔ?
🔊 Što je to? 🔊 Si i thonë kësaj? si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 To je stol 🔊 Është një tavolinë! əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 To je stol 🔊 Është një tryezë. əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 Stol. Razumiješ? 🔊 Një tavolinë, e kuptove? ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 Možeš li, molim te, ponoviti? 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem? mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije? 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë, të lutem? mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə, tə lutεm ?
🔊 Možeš li to napisati, molim te? 🔊 Mund ta shkruash, të lutem? mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
4 - Boje
Hrvatski Albanski Izgovor
🔊 Sviđa mi se boja stola 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline. mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 To je crveno 🔊 Është e kuqe əʃtə ε kucε
🔊 To je crveno 🔊 Është i kuq əʃtə i kuc
🔊 Plavo 🔊 Blu blu
🔊 Žuto 🔊 E verdhë ε vεɾðə
🔊 Žuto 🔊 I verdhë i vεɾðə
🔊 Bijelo 🔊 E bardhë ε baɾðə
🔊 Bijelo 🔊 I bardhë i baɾðə
🔊 Crno 🔊 E zezë ε zεzə
🔊 Crno 🔊 I zi i zi
🔊 Zeleno 🔊 Jeshile jεʃilε
🔊 Narančasto 🔊 Portokalli pɔɾtɔkaɫi
🔊 Ljubičasto 🔊 Lejla lεjla
🔊 Sivo 🔊 Gri ɡɾi
5 - Brojevi
Hrvatski Albanski Izgovor
🔊 Nula 🔊 Zero zεɾɔ
🔊 Jedan 🔊 Një ɲə
🔊 Dva 🔊 Dy dy
🔊 Tri 🔊 Tre tɾε
🔊 Četiri 🔊 Katër katəɾ
🔊 Pet 🔊 Pesë pεsə
🔊 Šest 🔊 Gjashtë ɟaʃtə
🔊 Sedam 🔊 Shtatë ʃtatə
🔊 Osam 🔊 Tetë tεtə
🔊 Devet 🔊 Nëntë nəntə
🔊 Deset 🔊 Dhjetë ðjεtə
🔊 Jedanaest 🔊 Njëmbëdhjetë ɲəmbəðjεtə
🔊 Dvanaest 🔊 Dymbëdhjetë dymbəðjεtə
🔊 Trinaest 🔊 Trembëdhjetë trεmbəðjεtə
🔊 Četrnaest 🔊 Katërmbëdhjetë katəɾmbəðjεtə
🔊 Petnaest 🔊 Pesëmbëdhjetë pεsəmbəðjεtə
🔊 Šesnaest 🔊 Gjashtëmbëdhjetë ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 Sedamnaest 🔊 Shtatëmbëdhjetë ʃtatəmbəðjεtə
🔊 Osamnaest 🔊 Tetëmbëdhjetë tεtəmbəðjεtə
🔊 Devetnaest 🔊 Nënëtëmbëdhjetë nəntəmbəðjεtə
🔊 Dvadeset 🔊 Njëzetë ɲəzεtə
🔊 Dvadeset jedan 🔊 Njëzetë e një ɲəzεtə ε ɲə
🔊 Dvadeset dva 🔊 Njëzetë e dy ɲəzεtə ε dy
🔊 Dvadeset tri 🔊 Njëzetë e tre ɲəzεtə ε tɾε
🔊 Dvadeset četiri 🔊 Njëzetë e katër ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 Dvadeset pet 🔊 Njëzetë e pesë ɲəzεtə ε pεsə
🔊 Dvadeset šest 🔊 Njëzetë e gjashtë ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 Dvadeset sedam 🔊 Njëzetë e shtatë ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 Dvadeset osam 🔊 Njëzetë e tetë ɲəzεtə ε tεtə
🔊 Dvadeset devet 🔊 Njëzetë e nëntë ɲəzεtə εnəntə
🔊 Trideset 🔊 Tridhjetë tɾiðjεtə
🔊 Trideset jedan 🔊 Tridhjetë e një tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 Trideset dva 🔊 Tridhjetë e dy tɾiðjεtə ε dy
🔊 Trideset tri 🔊 Tridhjetë e tre tɾiðjεtə ε trε
🔊 Trideset četiri 🔊 Tridhjetë e katër tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 Trideset pet 🔊 Tridhjetë e pesë tɾiðjεtə εpεsə
🔊 Trideset šest 🔊 Tridhjetë e gjashtë tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 Četrdeset 🔊 Dyzetë dyzεt
🔊 Pedeset 🔊 Pesëdhjetë pεsəðjεtə
🔊 Šezdeset 🔊 Gjashtëdhjetë ɟaʃtəðjεtə
🔊 Sedamdeset 🔊 Shtatëdhjetë ʃtatəðjεtə
🔊 Osamdeset 🔊 Tetëdhjetë tεtəðjεtə
🔊 Devedeset 🔊 Nëntëdhjetë nəntəðjεtə
🔊 Sto 🔊 Njëqind ɲəcind
🔊 Sto pet 🔊 Njëqind e pesë ɲəcind ε pεsə
🔊 Dvjesto 🔊 Dyqind dycind
🔊 Tristo 🔊 Treqind tɾεcind
🔊 Četiristo 🔊 Katërqind katəɾcind
🔊 Tisuća 🔊 Një mijë ɲə mijə
🔊 Tisuću petsto 🔊 Një mijë e pesëqind ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 Dvije tisuće 🔊 Dy mijë dymijə
🔊 Deset tisuća 🔊 Dhjetë mijë ðjεtə mijə
6 - Vremenske oznake
Hrvatski Albanski Izgovor
🔊 Kad si stigao? 🔊 Kur erdhe ketu? Kur erdhe ketu?
🔊 Kad si stigao? 🔊 Kur arrin? kuɾ arrin?
🔊 Danas 🔊 Sot sɔt
🔊 Jučer 🔊 Dje djε
🔊 Prije dva dana 🔊 Nga dy ditë nga dy ditə
🔊 Ima dva dana 🔊 Që prej dy ditësh cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 Koliko ostaješ? 🔊 Sa kohë do rrish? sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 Koliko ostaješ? 🔊 Sa do qëndrosh? sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 Odlazim sutra 🔊 Unë nisem nesër unə nisεm nεsəɾ
🔊 Odlazim sutra 🔊 Largohem nesër laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 Odlazim prekosutra 🔊 Unë nisem pasnesër unə nisεm pasnεsəɾ
🔊 Odlazim prekosutra 🔊 Largohem pasnesër laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 Odlazim za tri dana 🔊 Unë nisem për tri ditë unə nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 Odlazim za tri dana 🔊 Largohem për tri ditë laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 Ponedjeljak 🔊 E hënë ε hənə
🔊 Utorak 🔊 E martë ε maɾtə
🔊 Srijeda 🔊 E mërkurë ε məɾkuɾə
🔊 Četvrtak 🔊 E enjte ε εɲtε
🔊 Petak 🔊 E premte ε pɾεmtε
🔊 Subota 🔊 E shtunë ε ʃtunə
🔊 Nedjelja 🔊 E dielë ε diεlə
🔊 Siječanj 🔊 Janar janaɾ
🔊 Veljača 🔊 Shkurt ʃkuɾt
🔊 Ožujak 🔊 Mars maɾs
🔊 Travanj 🔊 Prill pɾiɫ
🔊 Svibanj 🔊 Maj maj
🔊 Lipanj 🔊 Qershor cεɾʃɔɾ
🔊 Srpanj 🔊 Korrik kɔrik
🔊 Kolovoz 🔊 Gusht ɡuʃt
🔊 Rujan 🔊 Shtator ʃtatɔɾ
🔊 Listopad 🔊 Tetor tεtɔɾ
🔊 Studeni 🔊 Nëntor nəntɔɾ
🔊 Prosinac 🔊 Dhjetor ðjεtɔɾ
🔊 U koliko sati odlaziš? 🔊 Në çfarë ore nisesh? nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 U koliko sati odlazite? 🔊 Kur nisesh? kuɾ nisɛʃ?
🔊 Ujutro, u osam sati 🔊 Në mëngjes, në orën tetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 Ujutro, u osam i petnaest 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 Ujutro, u osam i petnaest 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 Ujutro, u pola devet 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 Ujutro, u pola devet 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 Ujutro, u osam i četrdeset pet 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 Navečer, u šest sati 🔊 Pasdite, në orën tetëmbëdhjetë pasdite, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 Kasnim 🔊 Jam me vonesë jam mε vɔnεsə
7 - Taxi
Hrvatski Albanski Izgovor
🔊 Taxi! 🔊 Taksi! taksi
🔊 Kamo ćete? 🔊 Ku doni të shkoni? ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 Na kolodvor, molim 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 U hotel Dan i Noć 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 Možete li me odvesti na zračnu luku? 🔊 Mund të më çoni në aeroport, ju lutem? mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt, ju lutεm?
🔊 Možete li uzeti moju prtljagu? 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet? mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 Je li daleko odavde? 🔊 Është larg nga këtu? əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 Ne, blizu je 🔊 Jo, është afër. jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 Da, to je malo dalje 🔊 Po, është pak më larg pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 Koliko će koštati? 🔊 Sa do të kushtojë? sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 Odvedite me tu 🔊 Më çoni këtu, ju lutem mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 Na desno 🔊 Shko në të djathtë ʃko nə tə djaθtə
🔊 Na lijevo 🔊 Shko në të majtë ʃko nə tə majtə
🔊 Samo ravno 🔊 Është drejt əʃtə dɾεjt
🔊 Tu je 🔊 Është këtu! əʃtə kətu
🔊 Tu je 🔊 Arritëm! aritəm
🔊 Tamo je 🔊 Është andej! əʃtə andεj
🔊 Stop! 🔊 Ndalo! ndalɔ
🔊 Ne morate se žuriti 🔊 Merrni kohën që ju duhet! mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 Ne morate se žuriti 🔊 Mos u nxitoni! mɔs u nʣitɔni
🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas? 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem? mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - Obitelj
Hrvatski Albanski Izgovor
🔊 Imaš li rodbinu ovdje? 🔊 Ke të afërm këtu? kε tə afəɾm kətu?
🔊 Imam Oca 🔊 Babai im babai im
🔊 Imam Oca 🔊 Im atë im atə
🔊 Imam Majku 🔊 Nëna ime nəna imε
🔊 Imam Majku 🔊 Ime më imɛ mə
🔊 Imam Sina 🔊 Djali im djali im
🔊 Imam Sina 🔊 Im bir im biɾ
🔊 Imam Kćer 🔊 Vajza ime vajza imε
🔊 Imam Brata 🔊 Një vëlla ɲə vəɫa
🔊 Imam Sestru 🔊 Një motër ɲə mɔtəɾ
🔊 Imam Prijatelja 🔊 Një mik ɲə mik
🔊 Imam Prijateljicu 🔊 Një mikeshë ɲə mikεʃə
🔊 Imam Dečka 🔊 I dashuri im i daʃuri im
🔊 Imam Djevojku 🔊 E dashura ime e daʃura ime
🔊 Imam Djevojku 🔊 Mikesha ime mikɛʃa imɛ
🔊 Imam Muža 🔊 Bashkëshorti im baʃkəʃɔɾti im
🔊 Imam Muža 🔊 Im shoq im ʃɔc
🔊 Imam Ženu 🔊 Bashkëshortja ime baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 Imam Ženu 🔊 Ime shoqe imɛ ʃɔcɛ
9 - Osjećaji
Hrvatski Albanski Izgovor
🔊 Stvarno volim tvoju zemlju 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 Volim te 🔊 Të dua tə dua
🔊 Volim te 🔊 Të dashuroj tə daʃuɾɔj
🔊 Sretan sam 🔊 Jam i lumtur jam i lumtuɾ
🔊 Žalostan sam 🔊 Jam i trishtuar jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 Uživam ovdje 🔊 Ndihem shumë mirë këtu ndihɛm ʃumə miɾə kətu
🔊 Zima mi je 🔊 Kam ftohtë kam ftɔhtə
🔊 Vruće mi je 🔊 Kam vapë kam vapə
🔊 Preveliko je 🔊 Është shumë i madh əʃtə ʃumə i mað
🔊 Premalo je 🔊 Është shumë i vogël əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 Taman je 🔊 Është perfekte əʃtə pɛɾfɛkte
🔊 Želiš li izaći večeras? 🔊 Do që të dalim sonte? dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 Htio bi izaći večeras 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 To je dobra ideja 🔊 Është një ide e mirë əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 Želim se zabaviti 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 To nije dobra ideja 🔊 Nuk është ide e mirë nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 Ne želim izaći večeras 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 Htio bih se odmoriti 🔊 Dua të pushoj dua tə puʃɔj
🔊 Što kažeš na neku sportsku aktivnost? 🔊 Dëshiron të luajmë ndonjë sport? dəʃiron tə luajmə ndonjə spɔɾt?
🔊 Da, trebam se rasteretiti 🔊 Po, kam nevojë të shplodhem! pɔ, kam nɛvɔjə tə ʃplothem
🔊 Igram tenis 🔊 Unë luaj tenis unə luaj tɛnis
🔊 Ne hvala, preumoran sam 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - Bar
Hrvatski Albanski Izgovor
🔊 Bar 🔊 Bari baɾi
🔊 Želiš li nešto popiti? 🔊 Do të pish ndonjë gjë? dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 Piti 🔊 Të pish tə piʃ
🔊 Čaša 🔊 Gotë ɡɔtə
🔊 Vrlo rado 🔊 Me kënaqësi mε kənacəsi
🔊 Što ćeš uzeti? 🔊 Çfarë do marrësh? ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 Što ima od pića? 🔊 Çfarë ka për të pirë? ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 Ima vode ili voćnih sokova? 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash. ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 Voda 🔊 Ujë ujə
🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem? mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 Kocke leda 🔊 Akull akuɫ
🔊 Čokolade 🔊 Çokollatë ʧɔkɔɫatə
🔊 Mlijeka 🔊 Qumësht cuməʃt
🔊 Čaja 🔊 Çaj ʧaj
🔊 Kave 🔊 Kafe kafε
🔊 Sa šećerom 🔊 Me sheqer mε ʃεcεɾ
🔊 S tučenim vrhnjem 🔊 Me krem mε kɾεm
🔊 Vina 🔊 Verë vεɾə
🔊 Piva 🔊 Birrë birə
🔊 Čaj, molim te 🔊 Një çaj, të lutem! ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 Pivo, molim te 🔊 Një birrë, të lutem! ɲə birə, tə lutεm
🔊 Što želite piti? 🔊 Çfarë doni të pini? ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 Što želite piti? 🔊 Çfarë do merrni për të pirë? ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 Dva čaja, molim Vas! 🔊 Dy çaj, ju lutem! dy ʧaj, ju lutεm
🔊 Dva piva, molim Vas! 🔊 Dy birra, ju lutem! dy bira, ju lutεm
🔊 Ništa, hvala 🔊 Asgjë, të lutem. asɟə, tə lutεm
🔊 Ništa, hvala 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit! nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 Na zdravlje! 🔊 Për shëndetin tënd! pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 Živio! 🔊 Për ty! pəɾ ty!
🔊 Na zdravlje! 🔊 Gëzuar! ɡəzuaɾ
🔊 Molim Vas, račun! 🔊 Llogarinë, ju lutem! ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem? 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem? sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 Dvadeset eura 🔊 Njëzetë euro. ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 Ja častim 🔊 Paguaj unë paguaj unə
11 - Restoran
Hrvatski Albanski Izgovor
🔊 Restoran 🔊 Restoranti ɾεstɔɾanti
🔊 Želiš li nešto jesti? 🔊 Dëshiron të hash? dəʃiron tə haʃ?
🔊 Da, vrlo rado 🔊 Po, me kënaqësi pɔ me kənaqəsi
🔊 Jesti 🔊 Të hash tə haʃ
🔊 Gdje možemo jesti? 🔊 Ku mund të hamë? ku mund tə hamə?
🔊 Gdje možemo ručati? 🔊 Ku mund të hamë drekë? ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 Gdje možemo ručati? 🔊 Ku mund të drekojmë? ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 Večera 🔊 Darka daɾka
🔊 Doručak 🔊 Mëngjësi mənɟεsi
🔊 Molim Vas! 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 Molim Vas, jelovnik! 🔊 Menunë, ju lutem! mεnunə, ju lutεm
🔊 Izvolite jelovnik 🔊 Urdhëroni menunë! uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 Što više voliš? Meso ili ribu? 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk? ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 S rižom 🔊 Me oriz. mε ɔɾiz
🔊 S tijestom 🔊 Me makarona mε makaɾɔna
🔊 S tijestom 🔊 Me pasta mɛ pasta
🔊 Krumpiri 🔊 Patate patatε
🔊 Povrće 🔊 Perime pεɾimε
🔊 Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 Kruh 🔊 Bukë bukə
🔊 Maslac 🔊 Gjalpe ɟalp
🔊 Salata 🔊 Sallatë Saɫatə
🔊 Desert 🔊 ëmbëlsirë əmbəlsiɾə
🔊 Voće 🔊 Fruta fruta
🔊 Molim Vas, nož 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem? mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 Molim Vas, nož 🔊 Keni një thikë ju lutem? kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 Da, odmah ću ga donijeti 🔊 Po, jua sjell menjëherë. pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 Nož 🔊 Një thikë ɲə θikə
🔊 Vilica 🔊 Një pirun ɲə piɾun
🔊 Žlica 🔊 Një lugë ɲə luɡə
🔊 Da li je to toplo jelo? 🔊 Është vakt i ngrohtë? əʃtə vakt i nɡɾɔhtə?
🔊 Da, i vrlo začinjeno! 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 Toplo 🔊 Ngrohtë nɡɾɔhtə
🔊 Hladno 🔊 Ftohtë ftɔhtə
🔊 Začinjeno 🔊 Pikante pikantε
🔊 Uzet ću ribu 🔊 Unë do marr peshk unə dɔ mar pεʃk
🔊 I ja 🔊 Edhe unë εðε unə
12 - Na rastanku
Hrvatski Albanski Izgovor
🔊 Kasno je! Moram otići! 🔊 Është vonë. Duhet të iki! əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 Možemo li se ponovo vidjeti? 🔊 Mund të shihemi sërish? mund tə ʃihεmi səɾiʃ?
🔊 Da, vrlo rado 🔊 Po, me kënaqësi pɔ, mε kənacəsi
🔊 Ovo je moja adresa 🔊 Unë banoj në këtë adresë unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 Imaš li broj telefona? 🔊 Ke një numër telefoni? kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 Da, evo 🔊 Po, ja ku është. pɔ, ja ku əʃtə
🔊 Bilo mi je lijepo s tobom 🔊 Kalova mirë me ty. kalɔva miɾə mε ty
🔊 I meni je drago što sam te upoznala 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova. εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 Vidjet ćemo se ponovno uskoro 🔊 Do të shihemi së shpejti dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 Nadam se 🔊 Ashtu shpresoj aʃtu ʃpresoj
🔊 Doviđenja 🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 Vidimo se sutra 🔊 Shihemi nesër! ʃihεmi nεsəɾ
🔊 Bok 🔊 Pafshim! pafʃim
13 - Prijevoz
Hrvatski Albanski Izgovor
🔊 Hvala 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica? 🔊 Më falni Po kërkoj stacionin e autobusit. mə, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 Koliko stoji karta za Grad Sunca? 🔊 Sa është çmimi i biletës për në Qytetin e Diellit, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Molim Vas, kamo ide ovaj vlak? 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem? ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca? 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit? a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Kad kreće vlak za Grad Sunca? 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca? 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim? 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem. ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 Imate li vozni red vlakova? 🔊 A i keni oraret e trenave? a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 Vozni red autobusa? 🔊 Orari i autobusave ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca? 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem? ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Ovaj, ovdje 🔊 Është ai atje əʃtə ai atjε
🔊 Nema na čemu. Sretan put! 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë! asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 Mehaničar 🔊 Auto-servis auto-sεɾvis
🔊 Mehaničarska radionica 🔊 Garazh; Ofiçinë garazh; ɔfiʧinə
🔊 Benzinska stanica 🔊 Pikë karburanti pikə kaɾbuɾanti
🔊 Do vrha, molim 🔊 Mbusheni plot, ju lutem. mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 Bicikl 🔊 Biçikletë biʧiklεtə
🔊 Centar grada 🔊 Qendra e qytetit cεndɾa ε cytεtit
🔊 Predgrađe 🔊 Periferia pεɾifεɾia
🔊 To je velik grad 🔊 Është qytet əʃtə cytεt
🔊 To je selo 🔊 Është fshat əʃtə fʃat
🔊 Planina 🔊 Një mal ɲə mal
🔊 Jezero 🔊 Një liqen ɲə licen
🔊 Selo 🔊 Fshati f ʃati
14 - Hotel
Hrvatski Albanski Izgovor
🔊 Hotel 🔊 Hoteli hɔtɛli
🔊 Apartman 🔊 Apartamenti apaɾtamɛnti
🔊 Dobrodošli 🔊 Mirë se vini! miɾə sɛ vini
🔊 Imate li slobodnu sobu? 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë? kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 Ima li soba kupaonu? 🔊 A ka banjë në dhomë? a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 Želite li rađe dva odvojena kreveta? 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër tek? dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tek
🔊 Želite li rađe dva odvojena kreveta? 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë? dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 Želite li bračni krevet? 🔊 Doni një dhomë dopio? dɔni ɲə ðɔmə dopio?
🔊 Želite li bračni krevet? 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio? dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 Soba s doručkom 🔊 Mëngjesi i përfshirë mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 Koliko stoji jedno noćenje? 🔊 Sa është çmimi për një nate? sa əʃtə ʧmimi pər ɲə natε ?
🔊 Koliko stoji jedno noćenje? 🔊 Sa kushton nata? sa kuʃtɔn nata?
🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem. dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem. dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 Da, naravno! 🔊 Po, sigurisht
🔊 Hvala. Soba je vrlo lijepa 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 Hvala. Soba je vrlo lijepa 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 U redu je, mogu li rezervirati za večeras? 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte? nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 Hvala, malo je preskupo za mene 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua. falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu? 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem? mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu? 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem? mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 Molim Vas, gdje je moja soba? 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem? ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 Na prvom katu 🔊 Është në katin e parë əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 Ima li hotel lift? 🔊 Ka ashensor? ka aʃεnsɔɾ?
🔊 Lift je na lijevoj strani? 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 Lift je na desnoj strani? 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 Gdje je praona? 🔊 Ku ndodhet lavanderia, ju lutem? ku ndɔðεt lavandεɾia, ju lutεm?
🔊 U prizemlju 🔊 Është në katin përdhes əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 Prizemlje 🔊 Kati përdhes kati pəɾðεs
🔊 Soba 🔊 Dhomë gjumi ðɔmə jumi
🔊 Čistiona 🔊 Patrim kimik pastɾim kimik
🔊 Frizer 🔊 Parukeri paɾukεɾi
🔊 Parkiralište za osobne automobile 🔊 Parking paɾkinɡ
🔊 Gdje se nalazi sala za sastanke? 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve? takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 Sala za sastanke 🔊 Salla e mbledhjeve saɫa ε mblεðjεvε
🔊 Grijani bazen 🔊 Pishina është ngrohur piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 Bazen 🔊 Pishina piʃina
🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati 🔊 Më zgjoni në orën shtatë në mëngjes, ju lutem mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə nə mənjes, ju lutεm
🔊 Molim Vas ključ 🔊 Çelësin, ju lutem ʧεləsin ju lutεm
🔊 Molim Vas karticu 🔊 Lejen e kalimit, ju lutem lejen e kalimit, ju lutεm
🔊 Ima li poruka za mene? 🔊 A ka ndonjë mesazh për mua? a ka ndonjə mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 Da, izvolite 🔊 Po, ja ku janë pɔ, ja ku janə
🔊 Ne, nema 🔊 Jo, nuk ka ardhur asgjë për ju jɔ, nuk ka aɾðuɾ asɟə pər ju
🔊 Gdje mogu dobiti sitniš? 🔊 Ku mund të thyej në monedha? ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš? 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem? mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 Da, za koliko Vam treba? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni? pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 Da, za koliko Vam treba? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni? pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - Tražiti nekoga
Hrvatski Albanski Izgovor
🔊 Molim Vas, je li Sara tu? 🔊 Më falni, a është Sara aty? mə falni, a əʃtə saɾa aty?
🔊 Da, tu je 🔊 Po, ajo këtu është. pɔ, ajo kətu əʃtə
🔊 Izašla je 🔊 Ajo ka dalë ajo ka dalə
🔊 Možete je nazvati na njen mobitel 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Znate li gdje je mogu naći? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Na poslu je 🔊 Ajo është në punë ajɔ əʃtə nə punə
🔊 Kod kuće je 🔊 Ajo është në shtëpi ajo əʃtə nə ʃtəpi
🔊 Molim Vas, je li Julien tu? 🔊 Më falni, a është Xhuljani aty? mə falni, a əʃtə ʒuljɛni aty?
🔊 Da, tu je 🔊 Po, ai këtu është. pɔ, ai kətu əʃtə
🔊 Izašao je 🔊 Ai ka dalë ai ka dalə
🔊 Znate li gdje ga mogu naći 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Možete ga nazvati na njegov mobitel 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Na poslu je 🔊 Ai është në punë ai əʃtə nə punə
🔊 Kod kuće je 🔊 Ai është në shtëpi ai əʃtə nə ʃtəpi
16 - Plaža
Hrvatski Albanski Izgovor
🔊 Plaža 🔊 Plazhi plaʒi
🔊 Znate li gdje mogu kupiti loptu? 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top? dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 Ima jedna trgovina u ovom smjeru 🔊 A ka një dyqan në këtë drejtim a ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 Lopta 🔊 Një top ɲə tɔp
🔊 Dvogled 🔊 Dylbi dylbi
🔊 Kačket 🔊 Kapele kapεle
🔊 Ručnik 🔊 Peshqir pεʃciɾ
🔊 Sandale 🔊 Sandale sandalε
🔊 Kantica 🔊 Kovë kɔvə
🔊 Krema za sunčanje 🔊 Krem dielli kɾεm diεɫi
🔊 Kupaće bermude 🔊 Mbathje plazhi mbaθjε plaʒi
🔊 Sunčane naočale 🔊 Syze dielli syzε diεɫi
🔊 Rakovi 🔊 Guaskë ɡuaskə
🔊 Sunčati se 🔊 Të bësh banjo dielli tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 Sunčati se 🔊 Të marrësh rreze dielli tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 Sunčano 🔊 Me diell mε diεɫ
🔊 Zalaz sunca 🔊 Perëndimi i diellit pεɾəndimi i diεɫit
🔊 Suncobran 🔊 Çadër dielli ʧadəɾ diεɫi
🔊 Sunce 🔊 Diell diεɫ
🔊 Hladovina 🔊 Hije hijɛ
🔊 Sunčanica 🔊 Të bie dielli në kokë tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 Da li je opasno tu plivati? 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu? əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 Ne, nije opasno 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme. jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 Da, tu je zabranjeno plivati 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 Plivati 🔊 Not nɔt
🔊 Plivanje 🔊 Notoj nɔtɔj
🔊 Val 🔊 Valë valə
🔊 Valovi 🔊 Dallgë daɫɡə
🔊 More 🔊 Det dεt
🔊 Duna nasip 🔊 Dunë dunə
🔊 Pijesak 🔊 Rërë ɾəɾə
🔊 Kakva je prognoza za sutra 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër? ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 Vrijeme će se promijeniti 🔊 Moti do të ndryshojë mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 Bit će kiše 🔊 Do të bjerë shi dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 Bit će sunčano 🔊 Do të jetë diell dɔ tə jɛtə diɛɫ
🔊 Bit će puno vjetra 🔊 Do të ketë shumë erë dɔ tə kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 Kupaći kostim 🔊 Kostum banjoje kɔstum baɲɔjɛ
17 - U slučaju nevolje
Hrvatski Albanski Izgovor
🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći? 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem? mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 Izgubio sam se 🔊 Kam humbur kam humbuɾ
🔊 Što trebate? 🔊 Çfarë dëshironi? ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 Što se dogodilo? 🔊 Çfarë ndodhi? ʧfaɾə ndɔði?
🔊 Gdje mogu naći tumača? 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes? ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 Gdje se nalazi najbliža ljekarna? 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt? ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 Gdje se nalazi najbliža ljekarna? 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt? ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 Možete li nazvati liječnika, molim Vas? 🔊 Mund të telefononi një doktor, ju lutem? mund tə telefononi ɲə doktor, ju lutεm?
🔊 Da li ste trenutno pod tretmanom? 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin? mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 Bolnica 🔊 Një spital ɲə spital
🔊 Ljekarna 🔊 Një farmaci ɲə faɾmaʦi
🔊 Ljekarna 🔊 Një barnatore ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 Liječnik 🔊 Një doktor ɲə dɔktɔɾ
🔊 Doktor 🔊 Një mjek ɲə mjɛk
🔊 Liječnička 🔊 Shërbimi shëndetësor ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 Izgubio sam isprave 🔊 Kam humbur dokumentat kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 Netko mi je ukrao isprave 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 Ured za izgubljene stvari 🔊 Zyra e sendeve të gjetura zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 Stanica prve pomoći 🔊 Urgjenca uɾɟεnʦa
🔊 Izlaz u nuždi 🔊 Dalja e urgjencës dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 Policija 🔊 Policia pɔliʦia
🔊 Isprave 🔊 Dokumenta dɔkumεnta
🔊 Novac 🔊 Para paɾa
🔊 Putovnica 🔊 Pasaportë pasapɔɾtə
🔊 Prtljaga 🔊 Bagazhe baɡaʒε
🔊 Ne treba, hvala 🔊 Jam në rregull, faleminderit jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 Pustite me na miru! 🔊 Më lini të qetë! mə lini tə cεtə!
🔊 Pustite me na miru! 🔊 Më lini rehat! mə lini ɾɛhat
🔊 Maknite se! 🔊 Largohu! largohu