Rječnik na kineskom za početnike i putnike

1 - Osnovni izrazi
Hrvatski Kineski Izgovor
🔊 Dobar dan 🔊 你好 nǐhǎo
🔊 Dobra večer 🔊 晚上好 wǎnshànghǎo
🔊 Doviđenja 🔊 再见 zàijiàn
🔊 Vidimo se 🔊 回头见 huí tóu jiàn
🔊 Da 🔊 是 shì
🔊 Ne 🔊 不是 búshì
🔊 Oprostite! 🔊 请 qǐng
🔊 Hvala 🔊 谢谢 xièxiè
🔊 Puno hvala! 🔊 非常感谢! fēicháng gǎnxiè
🔊 Hvala na pomoći 🔊 谢谢您的帮助 xièxiè nínde bāngzhù
🔊 Nema na čemu 🔊 没关系 méiguànxì
🔊 U redu 🔊 好 hǎo
🔊 Koliko košta? 🔊 多少钱? duōshǎo qián
🔊 Oprostite 🔊 对不起! duì bu qǐ
🔊 Ne razumijem 🔊 我不懂 wǒ bù dǒng
🔊 Razumio sam 🔊 我懂了 wǒ dǒng le
🔊 Ne znam 🔊 我不知道 wǒ bù zhīdào
🔊 Zabranjeno 🔊 禁止 jìnzhǐ
🔊 Molim Vas, gdje je klozet? 🔊 请问洗手间在哪里? qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
🔊 Sretna Nova godina 🔊 新年好! xīnnián hǎo
🔊 Sretan rođendan 🔊 生日快乐! shēngrìkuàilè
🔊 Sretni praznici! 🔊 节日快乐! jiérì kuàilè
🔊 Čestitam! 🔊 祝贺您! zhùhè nín
2 - Razgovor
Hrvatski Kineski Izgovor
🔊 Bok. Kako si? 🔊 你好。最近怎么样? nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
🔊 Bok. Hvala, dobro. 🔊 我很好,谢谢。 wǒ hěn hǎo xièxiè
🔊 Govoriš li kineski? 🔊 你会说中文吗? nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
🔊 Ne, ne govorim kineski 🔊 不, 我不会说中文 bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
🔊 Samo malo 🔊 仅仅一点点 jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
🔊 Odakle dolaziš? 🔊 你来自哪个国家? nǐ láizì nǎge guójiā
🔊 Koje si nacionalnosti? 🔊 你持有哪国国籍? nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
🔊 Ja sam Hrvat 🔊 我是克罗地亚 人 wǒ shì kè luó dì yà rén
🔊 Ti živiš ovdje? 🔊 你住在这里吗? nǐ zhùzài zhèlǐ ma
🔊 Da, živim ovdje 🔊 对,我住在这里 duì wǒ zhùzài zhèlǐ
🔊 Zovem se Sara, a ti? 🔊 我叫萨拉,你呢? wǒ jiào sà lā nǐ ne
🔊 Julien 🔊 我叫朱力安 wǒ jiào zhū lì ān
🔊 Što radiš tu? 🔊 你在这里干什么? nǐ zài zhèlǐ gànshénme
🔊 Na odmoru sam 🔊 我在休假 wǒ zài xiūjià
🔊 Na odmoru smo 🔊 我们在休假 wǒmen zài xiūjià
🔊 Na poslovnom sam putovanju 🔊 我在出差 wǒ zài chūchāi
🔊 Radim ovdje 🔊 我在这里工作 wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
🔊 Radimo ovdje 🔊 我们在这里工作 wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
🔊 Gdje se može nešto dobro pojesti? 🔊 哪里有比较好的餐厅? nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
🔊 Ima li muzeja u blizini? 🔊 附近有博物馆吗? fùjìn yǒu bówùguǎn ma
🔊 Gdje se mogu uključiti na Internet? 🔊 到哪里能上网? dào nǎli néng shàngwǎng
3 - Učenje
Hrvatski Kineski Izgovor
🔊 Razumio sam 🔊 我懂了 wǒ dǒng le
🔊 Želiš li naučiti par riječi? 🔊 你想学一点词汇吗? nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
🔊 Da, naravno! 🔊 好的! hǎo de
🔊 Što je to? 🔊 这个怎么称呼? zhègè zěnme chēnghū
🔊 To je stol 🔊 这是一张桌子 zhè shì yī zhāng zhuōzi
🔊 Stol. Razumiješ? 🔊 桌子,你懂吗? zhuōzi nǐ dǒng ma
🔊 Možeš li, molim te, ponoviti? 🔊 请你重复一遍,好吗? qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije? 🔊 你能说得慢一点吗? nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
🔊 Možeš li to napisati, molim te? 🔊 你能写下来吗? nǐ néng xiě xiàlái ma
4 - Boje
Hrvatski Kineski Izgovor
🔊 Sviđa mi se boja stola 🔊 我很喜欢这张桌子的颜色 wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
🔊 To je crveno 🔊 这是红色的 zhè shì hóngsè de
🔊 Plavo 🔊 蓝色 lánsè
🔊 Žuto 🔊 黄色 huángsè
🔊 Bijelo 🔊 白色 báisè
🔊 Crno 🔊 黑色 hēisè
🔊 Zeleno 🔊 绿色 lǜsè
🔊 Narančasto 🔊 橙色 chéngsè
🔊 Ljubičasto 🔊 紫色 zǐ sè
🔊 Sivo 🔊 灰色 huīsè
5 - Brojevi
Hrvatski Kineski Izgovor
🔊 Nula 🔊 零 líng
🔊 Jedan 🔊 一
🔊 Dva 🔊 二 èr
🔊 Tri 🔊 三 sān
🔊 Četiri 🔊 四
🔊 Pet 🔊 五
🔊 Šest 🔊 六 liù
🔊 Sedam 🔊 七
🔊 Osam 🔊 八
🔊 Devet 🔊 九 jiǔ
🔊 Deset 🔊 十 shí
🔊 Jedanaest 🔊 十一 shíyī
🔊 Dvanaest 🔊 十二 shí'èr
🔊 Trinaest 🔊 十三 shísān
🔊 Četrnaest 🔊 十四 shísì
🔊 Petnaest 🔊 十五 shíwǔ
🔊 Šesnaest 🔊 十六 shíliù
🔊 Sedamnaest 🔊 十七 shíqī
🔊 Osamnaest 🔊 十八 shíbā
🔊 Devetnaest 🔊 十九 shíjiǔ
🔊 Dvadeset 🔊 二十 èrshí
🔊 Dvadeset jedan 🔊 二十一 èrshíyī
🔊 Dvadeset dva 🔊 二十二 èrshíèr
🔊 Dvadeset tri 🔊 二十三 èrshísān
🔊 Dvadeset četiri 🔊 二十四 èrshísì
🔊 Dvadeset pet 🔊 二十五 èrshíwǔ
🔊 Dvadeset šest 🔊 二十六 èrshíliù
🔊 Dvadeset sedam 🔊 二十七 èrshíqī
🔊 Dvadeset osam 🔊 二十八 èrshíbā
🔊 Dvadeset devet 🔊 二十九 èrshíjiǔ
🔊 Trideset 🔊 三十 sānshí
🔊 Trideset jedan 🔊 三十一 sānshí yī
🔊 Trideset dva 🔊 三十二 sānshí èr
🔊 Trideset tri 🔊 三十三 sānshí sān
🔊 Trideset četiri 🔊 三十四 sānshí sì
🔊 Trideset pet 🔊 三十五 sānshí wǔ
🔊 Trideset šest 🔊 三十六 sānshí liù
🔊 Četrdeset 🔊 四十 sìshí
🔊 Pedeset 🔊 五十 wǔshí
🔊 Šezdeset 🔊 六十 liùshí
🔊 Sedamdeset 🔊 七十 qīshí
🔊 Osamdeset 🔊 八十 bāshí
🔊 Devedeset 🔊 九十 jiǔshí
🔊 Sto 🔊 一百 yībǎi
🔊 Sto pet 🔊 一百零五 yībǎi líng wǔ
🔊 Dvjesto 🔊 二百 èrbǎi
🔊 Tristo 🔊 三百 sānbǎi
🔊 Četiristo 🔊 四百 sìbǎi
🔊 Tisuća 🔊 一千 yīqiān
🔊 Tisuću petsto 🔊 一千五百 yīqiān wǔbǎi
🔊 Dvije tisuće 🔊 二千 èrqiān
🔊 Deset tisuća 🔊 一万 yīwàn
6 - Vremenske oznake
Hrvatski Kineski Izgovor
🔊 Kad si stigao? 🔊 你什么时候到的? nǐ shénmēshíhòu dào de
🔊 Danas 🔊 今天 jīntiān
🔊 Jučer 🔊 昨天 zuótiān
🔊 Prije dva dana 🔊 两天前 liǎng tiān qián
🔊 Koliko ostaješ? 🔊 你呆多久呢? nǐ dāi duōjiǔ ne
🔊 Odlazim sutra 🔊 我明天走 wǒ míngtiān zǒu
🔊 Odlazim prekosutra 🔊 我后天走 wǒ hòutiān zǒu
🔊 Odlazim za tri dana 🔊 我三天后走 wǒ sān tiān hòu zǒu
🔊 Ponedjeljak 🔊 星期一 xīngqīyī
🔊 Utorak 🔊 星期二 xīngqīèr
🔊 Srijeda 🔊 星期三 xīngqīsān
🔊 Četvrtak 🔊 星期四 xīngqīsì
🔊 Petak 🔊 星期五 xīngqīwǔ
🔊 Subota 🔊 星期六 xīngqīliù
🔊 Nedjelja 🔊 星期天 xīngqītiān
🔊 Siječanj 🔊 1月 yī yuè
🔊 Veljača 🔊 2月 èr yuè
🔊 Ožujak 🔊 3月 sān yuè
🔊 Travanj 🔊 4月 sì yuè
🔊 Svibanj 🔊 5月 wǔ yuè
🔊 Lipanj 🔊 6月 liù yuè
🔊 Srpanj 🔊 7月 qī yuè
🔊 Kolovoz 🔊 8月 bā yuè
🔊 Rujan 🔊 9月 jiǔ yuè
🔊 Listopad 🔊 10月 shí yuè
🔊 Studeni 🔊 11月 shí yī yuè
🔊 Prosinac 🔊 12月 shí èr yuè
🔊 U koliko sati odlaziš? 🔊 你几点出发? nǐ jǐ diǎn chūfā
🔊 Ujutro, u osam sati 🔊 早晨...八点 zǎochen bā diǎn
🔊 Ujutro, u osam i petnaest 🔊 早晨... 八点十五分 zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
🔊 Ujutro, u pola devet 🔊 早晨... 八点三十分 zǎochen bā diǎn sānshí fēn
🔊 Ujutro, u osam i četrdeset pet 🔊 早晨... 八点四十五分 zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
🔊 Navečer, u šest sati 🔊 晚上... 十八点 wǎnshàng shí bā diǎn
🔊 Kasnim 🔊 我迟到了 wǒ chídào le
7 - Taxi
Hrvatski Kineski Izgovor
🔊 Taxi! 🔊 出租车! chūzū chē
🔊 Kamo ćete? 🔊 你到哪里去? nǐ dào nǎli qù
🔊 Na kolodvor, molim 🔊 我去火车站 wǒ qù huǒchēzhàn
🔊 U hotel Dan i Noć 🔊 我要去日夜旅馆 wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
🔊 Možete li me odvesti na zračnu luku? 🔊 您能送我去机场吗? nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
🔊 Možete li uzeti moju prtljagu? 🔊 您能帮我提行李吗? nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
🔊 Je li daleko odavde? 🔊 离这儿远吗? lí zhèr yuǎn ma
🔊 Ne, blizu je 🔊 不远,就在旁边 bù yuǎn jiù zài pángbiān
🔊 Da, to je malo dalje 🔊 有一点儿远 yǒu yīdiǎnr yuǎn
🔊 Koliko će koštati? 🔊 多少钱? duōshǎo qián
🔊 Odvedite me tu 🔊 请送我去这里 qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
🔊 Na desno 🔊 朝右边 cháo yòubiān
🔊 Na lijevo 🔊 朝左边 cháo zuǒbian
🔊 Samo ravno 🔊 笔直走 bǐzhí zǒu
🔊 Tu je 🔊 到了 dào le
🔊 Tamo je 🔊 在那儿 zài nà ér
🔊 Stop! 🔊 停! tíng
🔊 Ne morate se žuriti 🔊 慢慢来别着急 mànmàn lái bié zháojí
🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas? 🔊 您能给我开张发票吗? nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào ma
8 - Obitelj
Hrvatski Kineski Izgovor
🔊 Imaš li rodbinu ovdje? 🔊 你这儿有亲戚吗? nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
🔊 Imam Oca 🔊 我的父亲 wǒde fùqīn
🔊 Imam Majku 🔊 我的母亲 wǒde mǔqīn
🔊 Imam Sina 🔊 我的儿子 wǒde érzi
🔊 Imam Kćer 🔊 我的女儿 wǒde nǚer
🔊 Imam Brata 🔊 一个哥哥 yī gè gēgē
🔊 Mlađi brat 🔊 弟弟 yi gè dìdì
🔊 Imam Sestru 🔊 一个姐姐 yī gè jiějiě
🔊 Imam Sestru 🔊 妹妹 yi gè mèimei
🔊 Imam Prijatelja 🔊 一个朋友 yī gè péngyou
🔊 Imam Prijateljicu 🔊 一个朋友 yī gè péngyou
🔊 Imam Dečka 🔊 我的男朋友 wǒde nánpéngyou
🔊 Imam Djevojku 🔊 我的女朋友 wǒde nǚpéngyou
🔊 Imam Muža 🔊 我的丈夫 wǒde zhàngfu
🔊 Imam Ženu 🔊 我的妻子 wǒde qīzi
9 - Osjećaji
Hrvatski Kineski Izgovor
🔊 Stvarno volim tvoju zemlju 🔊 我很喜欢你的国家 wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
🔊 Volim te 🔊 我喜欢你 wǒxǐhuānnǐ
🔊 Sretan sam 🔊 我很幸福 wǒ hěn xìngfú
🔊 Žalostan sam 🔊 我很难过 wǒ hěn nánguò
🔊 Uživam ovdje 🔊 我在这里感觉很好 wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
🔊 Zima mi je 🔊 我很冷 wǒ hěn lěng
🔊 Vruće mi je 🔊 我很热 wǒ hěn rè
🔊 Preveliko je 🔊 太大了 tài dà le
🔊 Premalo je 🔊 太小了 tài xiǎo le
🔊 Taman je 🔊 非常好 fēicháng hǎo
🔊 Želiš li izaći večeras? 🔊 今晚你想出去吗? jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
🔊 Htio bi izaći večeras 🔊 我今晚想出去 wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
🔊 To je dobra ideja 🔊 这是个好主意 zhè shì gè hǎo zhǔyì
🔊 Želim se zabaviti 🔊 我想好好玩玩 wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
🔊 To nije dobra ideja 🔊 这不是个好主意 zhè búshì gè hǎo zhǔyì
🔊 Ne želim izaći večeras 🔊 今晚我不想出去 jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
🔊 Htio bih se odmoriti 🔊 我想休息 wǒ xiǎng xiūxi
🔊 Što kažeš na neku sportsku aktivnost? 🔊 你想做运动吗? nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
🔊 Da, trebam se rasteretiti 🔊 是的,我想好好放松一下! shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
🔊 Igram tenis 🔊 我打网球 wǒ dǎ wǎngqiú
🔊 Ne hvala, preumoran sam 🔊 不,谢谢,我很累 bù, xièxiè wǒ hěn lèi
10 - Bar
Hrvatski Kineski Izgovor
🔊 Bar 🔊 酒吧 jiǔbā
🔊 Želiš li nešto popiti? 🔊 你要不要喝点什么? nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
🔊 Piti 🔊 喝
🔊 Čaša 🔊 杯子 bēizi
🔊 Vrlo rado 🔊 好的,谢谢 hǎo de xièxiè
🔊 Što ćeš uzeti? 🔊 你喝什么? nǐ hē shénme
🔊 Što ima od pića? 🔊 有些什么可以喝的? yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
🔊 Ima vode ili voćnih sokova? 🔊 有矿泉水,还有果汁 yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
🔊 Voda 🔊 水 shuǐ
🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? 🔊 能加点冰块吗? néng jiā diǎn bīng kuài ma
🔊 Kocke leda 🔊 冰块 bīng kuài
🔊 Čokolade 🔊 巧克力 qiǎokèlì
🔊 Mlijeka 🔊 牛奶 niúnǎi
🔊 Čaja 🔊 茶 chá
🔊 Kave 🔊 咖啡 kāfēi
🔊 Sa šećerom 🔊 加糖 jiā táng
🔊 S tučenim vrhnjem 🔊 加奶油 jiā nǎiyóu
🔊 Vina 🔊 葡萄酒 pútáojiǔ
🔊 Piva 🔊 啤酒 píjiǔ
🔊 Čaj, molim te 🔊 请给我一杯茶 qǐng gěi wǒ yī bēi chá
🔊 Pivo, molim te 🔊 请给我一杯啤酒 qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
🔊 Što želite piti? 🔊 您想要喝什么? nín xiǎngyào hē shénme
🔊 Dva čaja, molim Vas! 🔊 请给我两杯茶 qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
🔊 Dva piva, molim Vas! 🔊 请给我两杯啤酒 qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
🔊 Ništa, hvala 🔊 什么也不用,谢谢 shénme yě búyòng xièxiè
🔊 Na zdravlje! 🔊 干杯 gānbēi
🔊 Na zdravlje! 🔊 为健康干杯! wèi jiànkāng gānbēi
🔊 Molim Vas, račun! 🔊 我要买单 wǒ yào mǎi dān
🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem? 🔊 一共多少钱? yīgòng duōshǎo qián
🔊 Dvadeset eura 🔊 二十欧元 èrshí ōuyuán
🔊 Ja častim 🔊 我请你 wǒ qǐng nǐ
11 - Restoran
Hrvatski Kineski Izgovor
🔊 Restoran 🔊 餐馆 cānguǎn
🔊 Želiš li nešto jesti? 🔊 你想吃点东西吗? nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
🔊 Da, vrlo rado 🔊 是的,我想吃点东西 shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
🔊 Jesti 🔊 吃饭 chīfàn
🔊 Gdje možemo jesti? 🔊 我们到哪里去吃饭? wǒmen dào nǎli qù chīfàn
🔊 Gdje možemo ručati? 🔊 我们到哪里去吃午饭? wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
🔊 Večera 🔊 晚餐 wǎncān
🔊 Doručak 🔊 早餐 zǎocān
🔊 Molim Vas! 🔊 对不起,打扰一下! duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
🔊 Molim Vas, jelovnik! 🔊 请给我菜单 qǐng gěi wǒ càidān
🔊 Izvolite jelovnik 🔊 这是菜单! zhè shì càidān
🔊 Što više voliš? Meso ili ribu? 🔊 你喜欢吃什么?肉还是鱼? nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
🔊 S rižom 🔊 再加饭 zài jiā fàn
🔊 S tijestom 🔊 再加意大利面 zài jiā Yìdàlì miàn
🔊 Krumpiri 🔊 土豆 tǔdòu
🔊 Povrće 🔊 蔬菜 shūcài
🔊 Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje 🔊 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋? chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
🔊 Kruh 🔊 面包 miànbāo
🔊 Maslac 🔊 黄油 huángyóu
🔊 Salata 🔊 一份色拉 yī fèn sè lā
🔊 Desert 🔊 一份甜点 yī fèn tián diǎn
🔊 Voće 🔊 水果 shuǐguǒ
🔊 Molim Vas, nož 🔊 请问您有刀吗? qǐngwèn nín yǒu dāo ma
🔊 Da, odmah ću ga donijeti 🔊 有,我马上去拿 yǒu wǒ mǎshàng qù ná
🔊 Nož 🔊 刀 dāo
🔊 Vilica 🔊 叉 chā
🔊 Žlica 🔊 勺子 sháozi
🔊 Da li je to toplo jelo? 🔊 这是热菜吗? zhè shì rè cài ma
🔊 Da, i vrlo začinjeno! 🔊 是的,而且很辣! shìde érqiě hěn là
🔊 Toplo 🔊 热
🔊 Hladno 🔊 冷 lěng
🔊 Začinjeno 🔊 辣
🔊 Uzet ću ribu 🔊 我要一份鱼! wǒ yào yī fèn yú
🔊 I ja 🔊 我也一样 wǒ yě yīyàng
12 - Na rastanku
Hrvatski Kineski Izgovor
🔊 Kasno je! Moram otići! 🔊 天晚了!我要走了! tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
🔊 Možemo li se ponovo vidjeti? 🔊 我们能再见面吗? wǒmen néng zàijiàn miàn ma
🔊 Da, vrlo rado 🔊 当然,我非常愿意 dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
🔊 Ovo je moja adresa 🔊 这是我的住址 zhè shì wǒde zhùzhǐ
🔊 Imaš li broj telefona? 🔊 有没有电话号码? yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
🔊 Da, evo 🔊 有,在这里 yǒu zài zhèlǐ
🔊 Bilo mi je lijepo s tobom 🔊 和你过得非常愉快 hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
🔊 I meni je drago što sam te upoznala 🔊 我也是,很高兴认识你 wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
🔊 Vidjet ćemo se ponovno uskoro 🔊 希望我们不久能再相见 xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
🔊 Nadam se 🔊 我也希望是这样 wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
🔊 Doviđenja 🔊 再见! zàijiàn
🔊 Vidimo se sutra 🔊 明天见! míngtiān jiàn
🔊 Bok 🔊 再见! zàijiàn
13 - Prijevoz
Hrvatski Kineski Izgovor
🔊 Hvala 🔊 谢谢 xièxiè
🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica? 🔊 对不起!你知道汽车站在哪里吗 duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
🔊 Koliko stoji karta za Grad Sunca? 🔊 请问到太阳城的车票价格是多少? qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
🔊 Molim Vas, kamo ide ovaj vlak? 🔊 请问这列火车去什么地方? qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
🔊 Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca? 🔊 这列火车在太阳城停吗? zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
🔊 Kad kreće vlak za Grad Sunca? 🔊 去太阳城的火车什么时候开? qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
🔊 Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca? 🔊 去太阳城的火车什么时候到? qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim? 🔊 我要一张去太阳城的票 wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
🔊 Imate li vozni red vlakova? 🔊 您有列车时刻表吗? nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
🔊 Vozni red autobusa? 🔊 汽车时刻表 qìchē shíkèbiǎo
🔊 Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca? 🔊 请问哪列火车是去太阳城的? qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
🔊 Ovaj, ovdje 🔊 就是这列 jiùshì zhè liè
🔊 Nema na čemu. Sretan put! 🔊 不客气,祝您旅途愉快 búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
🔊 Mehaničar 🔊 修车库 xiū chēkù
🔊 Benzinska stanica 🔊 加油站 jiāyóu zhàn
🔊 Do vrha, molim 🔊 请给我油箱加满 qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
🔊 Bicikl 🔊 自行车 zìxíngchē
🔊 Centar grada 🔊 市中心 shì zhōngxīn
🔊 Predgrađe 🔊 郊区 jiāoqū
🔊 To je velik grad 🔊 这是个大城市 zhè shì gè dà chéngshì
🔊 To je selo 🔊 这是个村庄 zhè shì gè cūnzhuāng
🔊 Planina 🔊 一座山 yīzuòshān
🔊 Jezero 🔊 一条湖 yī tiáo hú
🔊 Selo 🔊 乡村 xiāngcūn
14 - Hotel
Hrvatski Kineski Izgovor
🔊 Hotel 🔊 酒店 jiǔdiàn
🔊 Apartman 🔊 公寓 gōngyù
🔊 Dobrodošli 🔊 欢迎 huānyíng
🔊 Imate li slobodnu sobu? 🔊 您这儿有空房间吗? nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
🔊 Ima li soba kupaonu? 🔊 房间带浴室吗? fángjiān dài yùshì ma
🔊 Želite li rađe dva odvojena kreveta? 🔊 您更喜欢二张单人床吗? nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
🔊 Želite li bračni krevet? 🔊 您想要双人房吗? nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
🔊 Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom 🔊 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴 fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
🔊 Soba s doručkom 🔊 住宿加早餐 zhùsù jiā zǎocān
🔊 Koliko stoji jedno noćenje? 🔊 住一晚多少钱? zhù yī wǎn duōshǎo qián
🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? 🔊 我想先看看房间! wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
🔊 Da, naravno! 🔊 当然可以! dāngrán kěyǐ
🔊 Hvala. Soba je vrlo lijepa 🔊 谢谢。房间非常不错。 xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
🔊 U redu je, mogu li rezervirati za večeras? 🔊 好,我能定今晚的房间吗? hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
🔊 Hvala, malo je preskupo za mene 🔊 太贵了,谢谢。 tài guì le xièxiè
🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu? 🔊 请您照管一下我的行李,可以吗? qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
🔊 Molim Vas, gdje je moja soba? 🔊 我的房间在哪里? wǒde fángjiān zài nǎli
🔊 Na prvom katu 🔊 在二楼 zài èr lóu
🔊 Ima li hotel lift? 🔊 有电梯吗? yǒu diàntī ma
🔊 Lift je na lijevoj strani? 🔊 电梯在您的左边 diàntī zài nínde zuǒbian
🔊 Lift je na desnoj strani? 🔊 电梯在您的右边 diàntī zài nínde yòubiān
🔊 Gdje je praona? 🔊 洗衣房在哪里? xǐ yī fáng zài nǎli
🔊 U prizemlju 🔊 在底楼 zài dǐ lóu
🔊 Prizemlje 🔊 底楼 dǐ lóu
🔊 Soba 🔊 房间 fángjiān
🔊 Čistiona 🔊 干洗店 gānxǐ diàn
🔊 Frizer 🔊 美发厅 měi fà tīng
🔊 Parkiralište za osobne automobile 🔊 停车场 tíngchēchǎng
🔊 Gdje se nalazi sala za sastanke? 🔊 我们在会议室见? wǒmen zài huìyì shì jiàn
🔊 Sala za sastanke 🔊 会议室 huìyì shì
🔊 Grijani bazen 🔊 游泳池的暖气开了 yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
🔊 Bazen 🔊 游泳池 yóuyǒngchí
🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati 🔊 请7点叫醒我 qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
🔊 Molim Vas ključ 🔊 请给我钥匙 qǐng gěi wǒ yàoshi
🔊 Molim Vas karticu 🔊 请给我房卡 qǐng gěi wǒ fáng kǎ
🔊 Ima li poruka za mene? 🔊 有我的留言吗? yǒu wǒde liúyán ma
🔊 Da, izvolite 🔊 有,在这里 yǒu zài zhèlǐ
🔊 Ne, nema 🔊 没有 méiyǒu
🔊 Gdje mogu dobiti sitniš? 🔊 在哪里能兑换零钱? zài nǎli néng duìhuàn língqián
🔊 Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš? 🔊 您能给我换些零钱吗? nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
🔊 Da, za koliko Vam treba? 🔊 行,您需要换多少? xíng, nín xūyào huàn duōshǎo
15 - Tražiti nekoga
Hrvatski Kineski Izgovor
🔊 Molim Vas, je li Sara tu? 🔊 请问萨拉在吗? qǐngwèn sà lā zài ma
🔊 Da, tu je 🔊 是的,她在 shìde tā zài
🔊 Izašla je 🔊 她出去了 tā chūqù le
🔊 Možete je nazvati na njen mobitel 🔊 您可以打她的手机 nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
🔊 Znate li gdje je mogu naći? 🔊 您知道她到哪儿去了吗? nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
🔊 Na poslu je 🔊 她在上班 tā zài shàngbān
🔊 Kod kuće je 🔊 她在家 tā zàijiā
🔊 Molim Vas, je li Julien tu? 🔊 请问朱利安在吗? qǐngwèn zhū lì ān zài ma
🔊 Da, tu je 🔊 是的,他在 shìde tā zài
🔊 Izašao je 🔊 他出去了 tā chūqù le
🔊 Znate li gdje ga mogu naći 🔊 您知道他到哪儿去了吗? nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
🔊 Možete ga nazvati na njegov mobitel 🔊 您可以打他的手机 nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
🔊 Na poslu je 🔊 他在上班 tā zài shàngbān
🔊 Kod kuće je 🔊 他在家 tā zàijiā
16 - Plaža
Hrvatski Kineski Izgovor
🔊 Plaža 🔊 海滩 hǎitān
🔊 Znate li gdje mogu kupiti loptu? 🔊 您知道在哪里能买足球吗? nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
🔊 Ima jedna trgovina u ovom smjeru 🔊 往这个方向走会有一家店 wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
🔊 Lopta 🔊 足球 zúqiú
🔊 Dvogled 🔊 望远镜 wàngyuǎnjìng
🔊 Kačket 🔊 太阳帽 tàiyáng mào
🔊 Ručnik 🔊 浴巾 yùjīn
🔊 Sandale 🔊 拖鞋 tuōxié
🔊 Kantica 🔊 塑料桶 sùliào tǒng
🔊 Krema za sunčanje 🔊 防晒霜 fángshàishuāng
🔊 Kupaće bermude 🔊 游泳裤 yóuyǒng kù
🔊 Sunčane naočale 🔊 太阳眼镜 tài
🔊 Rakovi 🔊 贝壳类 bèiké lèi
🔊 Sunčati se 🔊 太阳浴 tàiyáng yù
🔊 Sunčano 🔊 阳光明媚 yángguāng míngmèi
🔊 Zalaz sunca 🔊 日落 rìluò
🔊 Suncobran 🔊 遮阳伞 zhē yángsǎn
🔊 Sunce 🔊 太阳 tàiyáng
🔊 Hladovina 🔊 影子 yǐngzi
🔊 Sunčanica 🔊 中暑 zhòngshǔ
🔊 Da li je opasno tu plivati? 🔊 这里游泳危险吗? zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
🔊 Ne, nije opasno 🔊 不,不危险 bù, bù wēixiǎn
🔊 Da, tu je zabranjeno plivati 🔊 对,这里禁止游泳 duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
🔊 Plivati 🔊 游泳 yóuyǒng
🔊 Plivanje 🔊 游泳 yóuyǒng
🔊 Val 🔊 海浪 hǎi làng
🔊 More 🔊 大海 dàhǎi
🔊 Duna nasip 🔊 沙丘 shāqiū
🔊 Pijesak 🔊 沙 shā
🔊 Kakva je prognoza za sutra 🔊 明天天气如何? míngtiān tiānqì rúhé
🔊 Vrijeme će se promijeniti 🔊 天气要变了 tiānqì yào biàn le
🔊 Bit će kiše 🔊 要下雨 yào xiàyǔ
🔊 Bit će sunčano 🔊 要出太阳 yào chū tàiyáng
🔊 Bit će puno vjetra 🔊 要刮大风 yào guā dà fēng
🔊 Kupaći kostim 🔊 游泳衣 yóuyǒng yī
17 - U slučaju nevolje
Hrvatski Kineski Izgovor
🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći? 🔊 能帮我一下吗? néng bāng wǒ yīxià ma
🔊 Izgubio sam se 🔊 我迷路了 wǒ mílù le
🔊 Što trebate? 🔊 您需要帮忙吗? nín xūyào bāngmāng ma
🔊 Što se dogodilo? 🔊 发生了什么事? fāshēng le shénme shì
🔊 Gdje mogu naći tumača? 🔊 在哪里能找到翻译? zài nǎli néng zhǎodào fānyì
🔊 Gdje se nalazi najbliža ljekarna? 🔊 最近的药房在哪里? zuìjìn de yàofáng zài nǎli
🔊 Možete li nazvati liječnika, molim Vas? 🔊 请问您能帮我找个医生吗? qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
🔊 Da li ste trenutno pod tretmanom? 🔊 目前您正接受什么治疗? mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
🔊 Bolnica 🔊 一所医院 yī suǒ yīyuàn
🔊 Ljekarna 🔊 一家药房 yī jiā yàofáng
🔊 Liječnik 🔊 一位医生 yī wèi yīshēng
🔊 Liječnička 🔊 医疗服务 yīliáo fúwù
🔊 Izgubio sam isprave 🔊 我的证件丢了 wǒde zhèngjiàn diū le
🔊 Netko mi je ukrao isprave 🔊 我的证件被偷了 wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
🔊 Ured za izgubljene stvari 🔊 失物招领处 shī wù zhāo lǐng chù
🔊 Stanica prve pomoći 🔊 医务室 yīwù shì
🔊 Izlaz u nuždi 🔊 紧急出口 jǐnjí chūkǒu
🔊 Policija 🔊 警察局 jǐngchájú
🔊 Isprave 🔊 身份证件 shēn fèn zhèngjiàn
🔊 Novac 🔊 钱 qián
🔊 Putovnica 🔊 护照 hùzhào
🔊 Prtljaga 🔊 行李 xíngli
🔊 Ne treba, hvala 🔊 不用了,谢谢你 búyòng le xièxiè nǐ
🔊 Pustite me na miru! 🔊 别烦我! bié fán wǒ
🔊 Maknite se! 🔊 走开! zǒukāi

Naša metoda

Preuzmi mp3 i pdf