rječnik > Slovački

1 - Osnovni izrazi

Osnovni izrazi
Kviz
Nauči
1 Dobar dan Dobrý deň
2 Samo ujutro Dobré ráno
3 Dobra večer Dobrý večer
4 Doviđenja Dovidenia
5 Vidimo se Dovidenia
6 Da Áno
7 Razgovorni izraz No
8 Ne Nie
9 Oprostite! Prosím
10 Hvala Ďakujem
11 Razgovorni izraz Díky
12 Puno hvala! Ďakujem pekne
13 Razgovorni izraz Díky!
14 Hvala na pomoći Ďakujem Vám za pomoc
15 Nema na čemu Prosím
16 U redu Súhlasím
17 Razgovorni izraz Platí
18 Koliko košta? Koľko to stojí, prosím?
19 Oprostite Prepáčte!
20 Ne razumijem Nerozumiem
21 Razumio sam Rozumel som
22 Kada govori žena Rozumela som
23 Ne znam Neviem
24 Zabranjeno Zakázané
25 Molim Vas, gdje je klozet? Kde sú záchody, prosím?
26 Sretna Nova godina Šťastný a veselý nový rok!
27 Sretan rođendan Všetko nejlepšie k narodeninám!
28 Sretni praznici! Veselé sviatky!
29 Čestitam! Blahoželám!2 - Razgovor

Razgovor
Kviz
Nauči
1 Bok. Kako si? Dobrý deň. Ako sa máš?
2 Bok. Hvala, dobro. Dobrý deň. Dobre. Ďakujem.
3 Govoriš li slovački? Hovoríš slovensky?
4 Ne, ne govorim slovački Nie, nehovorím slovensky
5 Samo malo Len trochu
6 Odakle dolaziš? Odkiaľ si?
7 Koje si nacionalnosti? Akej si národnosti?
8 Ja sam Hrvat Som Chorvát
9 Ti živiš ovdje? A ty žiješ tu?
10 Da, živim ovdje Áno, žijem tu
11 Zovem se Sara, a ti? Volám sa Sarah a ty?
12 Julien Julien
13 Što radiš tu? Čo tu robiš?
14 Na odmoru sam Som na dovolenke
15 Na odmoru smo Sme na dovolenke
16 Na poslovnom sam putovanju Som na služebnej ceste
17 Radim ovdje Pracujem tu
18 Radimo ovdje Pracujeme tu
19 Gdje se može nešto dobro pojesti? Kde se dá dobre najesť?
20 Ima li muzeja u blizini? Je tu nablízku nejaké múzeum?
21 Gdje se mogu uključiti na Internet? Kde sa môžem pripojiť na Internet?3 - Učenje

Učenje
Kviz
Nauči
1 Želiš li naučiti par riječi? Chceš sa naučiť pár slov?
2 Da, naravno! Ano, súhlasím!
3 Što je to? Ako sa to volá?
4 To je stol Kde je stôl?
5 Stol. Razumiješ? Stôl, rozumieš?
6 Ne razumijem Nerozumiem
7 Možeš li, molim te, ponoviti? Zopakuj to prosím
8 Možeš li, molim te, govoriti sporije? Môžeš hovoriť trochu pomalšie, prosím?
9 Možeš li to napisati, molim te? Môžeš to napísať, prosím?
10 Razumio sam Rozumel som4 - Boje

Boje
Kviz
Nauči
1 Sviđa mi se boja stola Páči sa mi farba tohoto stolu
2 To je crveno To je červená
3 Ako je osoba ili stvar muškog roda Červený
4 Plavo Modrá
5 Ako je osoba ili stvar muškog roda Modrý
6 Žuto Žltá
7 Ako je osoba ili stvar muškog roda Žltý
8 Bijelo Biela
9 Ako je osoba ili stvar muškog roda Biely
10 Crno Čierna
11 Ako je osoba ili stvar muškog roda Čierny
12 Zeleno Zelená
13 Ako je osoba ili stvar muškog roda Zelený
14 Narančasto Oranžová
15 Ako je osoba ili stvar muškog roda Oranžový
16 Ljubičasto Fialová
17 Ako je osoba ili stvar muškog roda Fialový
18 Sivo Sivá
19 Ako je osoba ili stvar muškog roda Sivý5 - Brojevi

Brojevi
Kviz
Nauči
1 Nula Nula
2 Jedan Jedna
3 Ako je osoba ili stvar muškog roda Jeden
4 Dva Dva
5 Tri Tri
6 Četiri Štyri
7 Pet Päť
8 Šest Šesť
9 Sedam Sedem
10 Osam Osem
11 Devet Deväť
12 Deset Desať
13 Jedanaest Jedenácť
14 Dvanaest Dvanácť
15 Trinaest Trinácť
16 Četrnaest Štrnácť
17 Petnaest Pätnácť
18 Šesnaest Šestnácť
19 Sedamnaest Sedemnácť
20 Osamnaest Osemnácť
21 Devetnaest Devätnácť
22 Dvadeset Dvadsať
23 Dvadeset jedan Dvadsať jeden
24 Dvadeset dva Dvadsať dva
25 Dvadeset tri Dvadsať tri
26 Dvadeset četiri Dvadsať štyri
27 Dvadeset pet Dvadsať päť
28 Dvadeset šest Dvadsať šesť
29 Dvadeset sedam Dvadsať sedem
30 Dvadeset osam Dvadsaťosem
31 Dvadeset devet Dvadsať deväť
32 Trideset Tridsať
33 Trideset jedan Tridsať jedna
34 Trideset dva Tridsať dva
35 Trideset tri Tridsať tri
36 Trideset četiri Tridsať štyri
37 Trideset pet Tridsať päť
38 Trideset šest Třicet šesť
39 Četrdeset Štyridsať
40 Pedeset Päťdesiat
41 Šezdeset Šesťdesiat
42 Sedamdeset Sedemdesiat
43 Osamdeset Osemdesiat
44 Devedeset Deväťdesiat
45 Sto Sto
46 Sto pet Sto päť
47 Dvjesto Dve sto
48 Tristo Tri sto
49 Četiristo Štyri sto
50 Tisuća Tisíc
51 Tisuću petsto Tisíc päť sto
52 Dvije tisuće Dve tisíc
53 Deset tisuća Desať tisíc6 - Vremenske oznake

Vremenske oznake
Kviz
Nauči
1 Kad si stigao? Kedy si sem prišiel?
2 Kada se obraćamo ženi Kedy si sem prišla?
3 Danas Dnes
4 Jučer Včera
5 Prije dva dana Pred dvoma dňami
6 Koliko ostaješ? Ako dlho tu zostaneš?
7 Odlazim sutra Odchádzam zajtra
8 Odlazim prekosutra Odchádzam napozajtra
9 Odlazim za tri dana Odchádzam o tri dni
10 Ponedjeljak Pondelok
11 Utorak Utorok
12 Srijeda Streda
13 Četvrtak Štvrtok
14 Petak Piatok
15 Subota Sobota
16 Nedjelja Nedeľa
17 Siječanj Január
18 Veljača Február
19 Ožujak Marec
20 Travanj Apríl
21 Svibanj Máj
22 Lipanj Jún
23 Srpanj Júl
24 Kolovoz August
25 Rujan September
26 Listopad Október
27 Studeni November
28 Prosinac December
29 U koliko sati odlaziš? V ktorej odchádzaš?
30 Ujutro, u osam sati O ôsmej ráno
31 Ujutro, u osam i petnaest O štvrť na deväť ráno
32 Ujutro, u pola devet O pol deviatej ráno
33 Ujutro, u osam i četrdeset pet O tri štvrte na deväť ráno
34 Navečer, u šest sati O šiestej večer
35 Kasnim Meškám7 - Taxi

Taxi
Kviz
Nauči
1 Taxi! Taxi!
2 Kamo ćete? Kam chcete odviezť?
3 Na kolodvor, molim Idem na stanicu
4 U hotel Dan i Noć Idem na hotel deň a noc
5 Možete li me odvesti na zračnu luku? Môžete ma odvieť na letisko?
6 Možete li uzeti moju prtljagu? Môžete mi vziať batožinu?
7 Je li daleko odavde? Je to odtiaľ ďaleko?
8 Ne, blizu je Nie, je to kúsok
9 Da, to je malo dalje Ano, je to trochu ďalej
10 Koliko će koštati? Koľko to bude stáť?
11 Odvedite me tu Odvezte ma tu, prosím
12 Na desno Vpravo
13 Na lijevo Vľavo
14 Samo ravno Rovno
15 Tu je Je to tu
16 Tamo je Je to tam
17 Stop! Zastavte!
18 Drugi oblik Stop!
19 Ne morate se žuriti Neponahľajte sa!
20 Mogu li dobiti račun, molim Vas? Môžete mi, prosím, vystaviť účet?8 - Osjećaji

Osjećaji
Kviz
Nauči
1 Stvarno volim tvoju zemlju Tvoja krajina sa mi veľmi páči
2 Volim te Ľúbim Ťa
3 Mám Ťa rád
4 Sretan sam Som šťastný
5 Kada govori žena Som šťastná
6 Žalostan sam Som smutný
7 Kada govori žena Som smutná
8 Uživam ovdje Cítím sa tu dobre
9 Zima mi je Je mi zima
10 Vruće mi je Je mi teplo
11 Preveliko je Je to veľmi veľké
12 Premalo je Je to dosť malé
13 Taman je Je to perfektné
14 Sinonim Je to úžasné
15 Želiš li izaći večeras? Chce dnes večer niekam ísť?
16 Htio bi izaći večeras Dnes večer by som rád niekam šiel.
17 Kada govori žena Dnes večer by som rada niekam šla.
18 To je dobra ideja To je dobrý nápad
19 Želim se zabaviti Mám chuť sa isť zabaviť
20 To nije dobra ideja To nie je dobrý nápad
21 Ne želim izaći večeras Dnes večer sa mi nikam nechce
22 Htio bih se odmoriti Chcem odpočívať
23 Što kažeš na neku sportsku aktivnost? Chceš ísť športovať?
24 Da, trebam se rasteretiti Áno, potrebujem vybiť energiu
25 Igram tenis Hrám tenis
26 Ne hvala, preumoran sam Nie, ďakujem. Som príliš unavený
27 Kada govori žena Nie, ďakujem. Som príliš unavená9 - Obitelj

Obitelj
Kviz
Nauči
1 Imaš li rodbinu ovdje? Máš tu rodinu?
2 Imam Oca Môj otec
3 Imam Majku Moja matka
4 Imam Sina Môj syn
5 Imam Kćer Moja dcéra
6 Imam Brata Brat
7 Imam Sestru Sestra
8 Imam Prijatelja Priateľ
9 Sinonim Kamarád
10 Imam Prijateljicu Priateľka
11 Sinonim Kamarádka
12 Imam Dečka Môj priateľ
13 Imam Djevojku Moja priateľka
14 Imam Muža Môj manžel
15 Sinonim Môj muž
16 Imam Ženu Má manželka
17 Sinonim Moja žena10 - Bar

Bar
Kviz
Nauči
1 Bar Bar
2 Drugi oblik Krčma
3 Želiš li nešto popiti? Dáš si niečo aq pitie?
4 Piti Piť
5 Čaša Pohár
6 Vrlo rado Rád
7 Što ćeš uzeti? Čo si dáš?
8 Što ima od pića? Čo majú na pitie?
9 Ima vode ili voćnih sokova? Vodu alebo ovocné džúsy
10 Voda Voda
11 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? Môžete mi pridať ľad, prosím?
12 Kocke leda Ľad
13 Čokolade Čokoláda
14 Mlijeka Mlieko
15 Čaja Čaj
16 Kave Káva
17 Sa šećerom S cukrom
18 S tučenim vrhnjem So smotanou
19 Vina Víno
20 Piva Pivo
21 Čaj, molim te Čaj, prosím
22 Pivo, molim te Pivo, prosím
23 Što želite piti? Co si dáte na pitie?
24 Dva čaja, molim Vas! Dva čaje, prosím!
25 Dva piva, molim Vas! Dve pivá, prosím
26 Ništa, hvala Ďakujem, nič
27 Na zdravlje! Na zdravie
28 Na zdravlje! Na zdravie
29 Molim Vas, račun! Účet, prosím!
30 Oprostite, koliko Vam dugujem? Koľko vám dlžím prosím?
31 Dvadeset eura Dvadsať eúr
32 Ja častim Pozývam Ťa11 - Restoran

Restoran
Kviz
Nauči
1 Restoran Reštaurácia
2 Želiš li nešto jesti? Chceš niečo jesť?
3 Da, vrlo rado Áno, rád.
4 Kada govori žena Áno, rada.
5 Jesti Jesť
6 Gdje možemo jesti? Kde se môžeme najesť?
7 Gdje možemo ručati? Kde si môžeme naobedovať?
8 Večera Večera
9 Doručak Raňajky
10 Molim Vas! Prosím!
11 Molim Vas, jelovnik! Jedálny lístok, prosím!
12 Izvolite jelovnik Tu máte jedálny lístok!
13 Što više voliš? Meso ili ribu? Čo máš radšej? Mäso alebo ryby?
14 S rižom S ryžou
15 S tijestom S cestovinami
16 Krumpiri Zemiaky
17 Povrće Zelenina
18 Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje Praženica - Volské oká - Vajce na mäkko
19 Kruh Pečivo
20 Maslac Maslo
21 Salata Šalát
22 Desert Koláč
23 Književni izraz Dezert
24 Voće Ovocie
25 Molim Vas, nož Môžete mi priniesť nôž, prosím?
26 Da, odmah ću ga donijeti Áno, hneď Vám ho prinesiem
27 Nož Nôž
28 Vilica Vidlička
29 Žlica Lyžica
30 Da li je to toplo jelo? Je to teplé jedlo?
31 Da, i vrlo začinjeno! Áno a veľmi pálivé!
32 Toplo Teplý
33 Ako je osoba ili stvar muškog roda Teplá
34 Hladno Studený
35 Ako je osoba ili stvar muškog roda Studená
36 Začinjeno Pálivý
37 Ako je osoba ili stvar muškog roda Pálivá
38 Uzet ću ribu Dám si rybu!
39 I ja Ja tiež12 - Na rastanku

Na rastanku
Kviz
Nauči
1 Kasno je! Moram otići! Už je neskoro! Musím ísť!
2 Možemo li se ponovo vidjeti? Môžme sa ešte niekedy stretnúť?
3 Da, vrlo rado Áno, rada
4 Ovo je moja adresa Bývam na tejto adrese
5 Imaš li broj telefona? Dáš mi telefónne číslo?
6 Da, evo Áno, tu je
7 Bilo mi je lijepo s tobom Bolo mi s Tebou dobre
8 I meni je drago što sam te upoznala Mne tiež, rada som Ťa poznala
9 Vidjet ćemo se ponovno uskoro Skoro se opäť stretneme
10 Nadam se Tiež dúfam!
11 Doviđenja Dovidenia!
12 Vidimo se sutra Ahoj zajtra
13 Bok Ahoj!13 - Prijevoz

Prijevoz
Kviz
Nauči
1 Oprostite, gdje je autobusna stanica? Prosím Vás! Hľadám autobusovú stanicu
2 Koliko stoji karta za Grad Sunca? Koľko stojí lístok do Slnečného mesta, prosím?
3 Molim Vas, kamo ide ovaj vlak? Kam ide tento vlak, prosím?
4 Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca? Stojí tento vlak v Slnečnom meste?
5 Kad kreće vlak za Grad Sunca? Kedy odchádza vlak do Slunečného mesta?
6 Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca? Kedy pride vlak idúci do Slnečného mesta?
7 Jednu kartu za Grad Sunca, molim? Jeden lístok do Slnečného mesta, prosím
8 Imate li vozni red vlakova? Máte vlakový cestovný poriadok?
9 Vozni red autobusa? Autobusový cestovný poriadok
10 Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca? Ktorý vlak ide do Slnečného mesta, prosím?
11 Ovaj, ovdje Tento
12 Hvala Ďakujem
13 Razgovorni izraz Díky
14 Nema na čemu. Sretan put! Není začo. Šťastnú cestu!
15 Mehaničar Autoservis
16 Benzinska stanica Benzínka
17 Književni izraz Pumpa
18 Do vrha, molim Plnú nádrž, prosím
19 Bicikl Bicykel
20 Centar grada Centrum mesta
21 Predgrađe Predmestie
22 To je velik grad Je to veľké mesto
23 To je selo Je to dedina
24 Planina Hory
25 Jezero Jazero
26 Selo Vidiek14 - Tražiti nekoga

Tražiti nekoga
Kviz
Nauči
1 Molim Vas, je li Sara tu? Je tu Sarah, prosím?
2 Da, tu je Áno, je tu
3 Izašla je Niekam šla
4 Možete je nazvati na njen mobitel Môžete jej zavolať na mobil
5 Znate li gdje je mogu naći? Viete, kde ju nájdem?
6 Na poslu je Je v práci
7 Kod kuće je Je doma
8 Molim Vas, je li Julien tu? Je tu Julien, prosím?
9 Da, tu je Áno, je tu
10 Izašao je Niekam šiel
11 Znate li gdje ga mogu naći Viete, kde ho nájdem?
12 Možete ga nazvati na njegov mobitel Môžete mu zavolať na mobil
13 Na poslu je Je v práci
14 Kod kuće je Je doma15 - Hotel

Hotel
Kviz
Nauči
1 Hotel Hotel
2 Apartman Byt
3 Dobrodošli Vítajte!
4 Imate li slobodnu sobu? Máte voľnú izbu?
5 Ima li soba kupaonu? Je v izbe kúpelňa?
6 Želite li rađe dva odvojena kreveta? Chcete radšej dve samostatné postele?
7 Želite li bračni krevet? Prajete si dvojlôžkovú posteľ?
8 Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom Izba s vaňou - s balkónom - so sprchou
9 Soba s doručkom Izba s raňajkami
10 Koliko stoji jedno noćenje? Koľko stojí ubytovanie na jednu noc?
11 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? Mohol by som vidieť najprv izbu?
12 Kada govori žena Mohla by som vidieť najprv izbu?
13 Da, naravno! Áno, samozrejme!
14 Hvala. Soba je vrlo lijepa Ďakujem. Izba je veľmi pekná
15 U redu je, mogu li rezervirati za večeras? Možem rezervovať na dnes večer?
16 Hvala, malo je preskupo za mene Nie, ďakujem. Je to pro mňa príliš drahé.
17 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu? Môžete mi odniesť batožinu, prosím?
18 Molim Vas, gdje je moja soba? Kde je moja izba, prosím?
19 Na prvom katu Na prvnom poschodí
20 Ima li hotel lift? Je tu výťah?
21 Lift je na lijevoj strani? Výťah je po Vašej ľavici
22 Lift je na desnoj strani? Výťah je po Vašej pravici
23 Gdje je praona? Kde je prádelna?
24 U prizemlju Na prízemí
25 Prizemlje Prízemie
26 Soba Izba
27 Čistiona Čistiareň
28 Frizer Kaderníctvo
29 Parkiralište za osobne automobile Parkovisko pre autá
30 Gdje se nalazi sala za sastanke? Sme v zasadacej miestnosti?
31 Sala za sastanke Zasadacia miestnosť
32 Grijani bazen Bazén je vyhrievaný
33 Bazen Bazén
34 Molim Vas, probudite me u sedam sati Zobuďte ma o 7 hodine, prosím
35 Molim Vas ključ Kľúč, prosím
36 Molim Vas karticu Kartičku, prosím
37 Ima li poruka za mene? Mám nejaké odkazy?
38 Da, izvolite Áno, tu sú
39 Ne, nema Nie, nemáte nemáte žiadny
40 Gdje mogu dobiti sitniš? Kde si môžem zmenit peniaze?
41 Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš? Môžete mi rozmeniť peniaze, prosím?
42 Da, za koliko Vam treba? Môžeme. Koľko chcete zmeniť?16 - Plaža

Plaža
Kviz
Nauči
1 Plaža Pláž
2 Znate li gdje mogu kupiti loptu? Viete, kde se dá kúpiť lopta?
3 Ima jedna trgovina u ovom smjeru Týmto smerom je obchod
4 Lopta Lopta
5 Dvogled Ďalekohled
6 Kačket Šiltovka
7 Ručnik Uterák
8 Sandale Sandále
9 Kantica Vedro
10 Krema za sunčanje Opaľovací krém
11 Kupaće bermude Šortky
12 Sunčane naočale Slnečné okuliare
13 Rakovi Kôrovce
14 Sunčati se Opaľovať sa
15 Sunčano Slnečný
16 Ako je osoba ili stvar muškog roda Slnečná
17 Zalaz sunca Západ slnka
18 Suncobran Slnečník
19 Sunce Slnko
20 Sunčanica Úpal
21 Da li je opasno tu plivati? Je tu plávanie nebezpečné?
22 Ne, nije opasno Nie, to nie je nebezpečné
23 Da, tu je zabranjeno plivati Áno, koupanie je tu zakázané
24 Plivati Plávať
25 Plivanje Plávanie
26 Val Vlna
27 More More
28 Duna nasip Duna
29 Pijesak Piesok
30 Kakva je prognoza za sutra Aké má býť zajtra počasie?
31 Vrijeme će se promijeniti Bude zmena počasia
32 Bit će kiše Bude pršať
33 Bit će sunčano Bude svietiť slniečko
34 Bit će puno vjetra Bude fúkať silný vietor
35 Kupaći kostim Plavky
36 Hladovina Tieň17 - U slučaju nevolje

U slučaju nevolje
Kviz
Nauči
1 Molim Vas, možete li mi pomoći? Môžete mi, prosím, pomocť?
2 Izgubio sam se Zablúdil som
3 Kada govori žena Zablúdila som
4 Što trebate? Čo si želáte?
5 Što se dogodilo? Čo sa stalo?
6 Gdje mogu naći tumača? Kde nájdem tlmočníka?
7 Gdje se nalazi najbliža ljekarna? Kde je najbližšia lekáreň?
8 Možete li nazvati liječnika, molim Vas? Môžete zavolať lekára, prosím?
9 Da li ste trenutno pod tretmanom? Aké lieky v súčasnosti beriete?
10 Bolnica Nemocnicq
11 Ljekarna Lekáreň
12 Liječnik Lekár
13 Razgovorni izraz Doktor
14 Liječnička Lekarská služba
15 Izgubio sam isprave Ztratil som doklady
16 Kada govori žena Ztratila som doklady
17 Netko mi je ukrao isprave Ukradli mi doklady
18 Ured za izgubljene stvari Ztraty a nálezy
19 Stanica prve pomoći Stanica prvej pomoci
20 Izlaz u nuždi Únikový východ
21 Policija Polícia
22 Isprave Doklady
23 Novac Peniaze
24 Putovnica Pas
25 Prtljaga Batožina
26 Ne treba, hvala Nie, ďakujem
27 Pustite me na miru! Neotravujte ma!
28 Varijanta Dajte mi pokoj!
29 Maknite se! Choďte preč!
30 Drugi oblik Odíďte!
Preuzmi mp3 i pdf
MP3 + PDF

Preuzimi sve idiome i fraze

Besplatni demopočeti

Preuzmi mp3 i pdf