rječnik > Srpski

1 - Osnovni izrazi
Hrvatski Srpski Izgovor
🔊 Dobar dan 🔊 Dobar dan dobar dan
🔊 Dobar dan 🔊 Dobro jutro dobro youtro
🔊 Dobra večer 🔊 Dobro veče dobro vetche
🔊 Doviđenja 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 Vidimo se 🔊 Vidimo se Vidimo sé
🔊 Da 🔊 Da da
🔊 Ne 🔊 Ne ne
🔊 Oprostite! 🔊 Molim vas molim vas
🔊 Hvala 🔊 Hvala hvala
🔊 Puno hvala! 🔊 Hvala puno! hvala pouno
🔊 Puno hvala! 🔊 Hvala lepo! hvala lepo
🔊 Hvala na pomoći 🔊 Hvala na pomoći hvala na pomotchi
🔊 Nema na čemu 🔊 Nema na čemu nema na tchemou
🔊 Nema na čemu 🔊 Molim! molim
🔊 U redu 🔊 U redu ou redou
🔊 Koliko košta? 🔊 Koliko košta? koliko kochta
🔊 Koliko košta? 🔊 Pošto je? pochto ye
🔊 Oprostite 🔊 Izvinite izvinite
🔊 Oprostite 🔊 Oprostite oprostite
🔊 Ne razumijem 🔊 Ne razumem né razoumem
🔊 Razumio sam 🔊 Razumeo sam razoumeo sam
🔊 Razumio sam 🔊 Razumela sam razoumela sam
🔊 Ne znam 🔊 Ne znam né znam
🔊 Zabranjeno 🔊 Zabranjeno zabragneno
🔊 Molim Vas, gdje je klozet? 🔊 Molim Vas, gde je toalet ? molim vas, gdé yé toalet
🔊 Molim Vas, gdje je klozet? 🔊 Molim Vas, gde je WC? molim vas, gdé yé vètsé
🔊 Sretna Nova godina 🔊 Srećna Nova godina sretchna nova godina
🔊 Sretan rođendan 🔊 Srećan rođendan sretchan rodyendan
🔊 Sretni praznici! 🔊 Srećni praznici! sretchni praznitsi
🔊 Čestitam! 🔊 Čestitam! tchestitam
2 - Razgovor
Hrvatski Srpski Izgovor
🔊 Bok. Kako si? 🔊 Dobar dan. Kako si? dobar dan. kako si
🔊 Bok. Kako si? 🔊 Dobar dan. Kako ste? dobar dan. kako ste
🔊 Bok. Hvala, dobro. 🔊 Dobar dan. Hvala, dobro sam. dobar dan. hvala, dobro sam.
🔊 Govoriš li srpski? 🔊 Govoriš li srpski? govorich li srpski
🔊 Ne, ne govorim srpski 🔊 Ne, ne govorim srpski ne, ne govorim srpski
🔊 Samo malo 🔊 Samo malo samo malo
🔊 Odakle dolaziš? 🔊 Odakle dolaziš? odaklé dolazich
🔊 Odakle dolaziš? 🔊 Odakle dolazite? odaklé dolazite
🔊 Koje si nacionalnosti? 🔊 Koje si nacionalnosti? koyé si natsionalnosti
🔊 Koje si nacionalnosti? 🔊 Koje je tvoje državljanstvo? koye je tvoje deurjavlyanstvo
🔊 Ja sam Hrvat 🔊 Ja sam Hrvat ja sam hrvat
🔊 Ti živiš ovdje? 🔊 Ti živiš ovde? ti jivich ovde
🔊 Da, živim ovdje 🔊 Da, ja živim ovde da, ya jivim ovde
🔊 Zovem se Sara, a ti? 🔊 Zovem se Sara, a ti? zovem sé sara, a ti
🔊 Julien 🔊 Julien youlien
🔊 Što radiš tu? 🔊 Šta radiš tu? chta radich tou
🔊 Što radiš tu? 🔊 Šta radite tu? chta radité tou
🔊 Na odmoru sam 🔊 Na odmoru sam na odmorou sam
🔊 Na odmoru smo 🔊 Na odmoru smo na odmorou smo
🔊 Na poslovnom sam putovanju 🔊 Na poslovnom sam putovanju na poslovnom sam poutovagnou
🔊 Radim ovdje 🔊 Radim ovde radim ovde
🔊 Radimo ovdje 🔊 Radimo ovde radimo ovde
🔊 Gdje se može nešto dobro pojesti? 🔊 Gde se može nešto dobro pojesti? gdé sé mojé nechto dobro poyesti
🔊 Ima li muzeja u blizini? 🔊 Ima li muzeja u blizini? ima li mouzeya ou blizini
🔊 Gdje se mogu uključiti na Internet? 🔊 Gde se mogu uključiti na Internet? gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internet
3 - Učenje
Hrvatski Srpski Izgovor
🔊 Želiš li naučiti par riječi? 🔊 Da li želiš da naučiš nekoliko reči? Da li jelich da naoutchich nekoliko retchi?
🔊 Da, naravno! 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 Što je to? 🔊 Šta je to? chta yé to
🔊 To je stol 🔊 To je sto to yé sto
🔊 Stol. Razumiješ? 🔊 Sto. Razumeš? sto. razoumech
🔊 Ne razumijem 🔊 Ne razumem né razoumem
🔊 Možeš li, molim te, ponoviti? 🔊 Možeš li, molim te, ponoviti? mojech li, molim te, ponoviti
🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije? 🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije? mojech li, molim te, govoriti sporiye
🔊 Možeš li to napisati, molim te? 🔊 Možeš li to napisati, molim te? moyech li to napisati, molim te
🔊 Razumio sam 🔊 Razumeo sam razoumeo sam
4 - Boje
Hrvatski Srpski Izgovor
🔊 Sviđa mi se boja stola 🔊 Sviđa mi se boja stola svidya mi sé boya stola
🔊 To je crveno 🔊 To je crveno to yé tsrvéno
🔊 Plavo 🔊 Plavo plavo
🔊 Žuto 🔊 Žuto jouto
🔊 Bijelo 🔊 Belo bélo
🔊 Crno 🔊 Crno tsrno
🔊 Zeleno 🔊 Zeleno zeleno
🔊 Narančasto 🔊 Narandžasto narandjasto
🔊 Ljubičasto 🔊 Ljubičasto lyoubitchasto
🔊 Sivo 🔊 Sivo sivo
5 - Brojevi
Hrvatski Srpski Izgovor
🔊 Nula 🔊 Nula noula
🔊 Jedan 🔊 Jedan yedan
🔊 Dva 🔊 Dva dva
🔊 Tri 🔊 Tri tri
🔊 Četiri 🔊 Četiri tchètiri
🔊 Pet 🔊 Pet pet
🔊 Šest 🔊 Šest chèstt
🔊 Sedam 🔊 Sedam sedamm
🔊 Osam 🔊 Osam osamm
🔊 Devet 🔊 Devet devet
🔊 Deset 🔊 Deset deset
🔊 Jedanaest 🔊 Jedanaest yèdanaèsstt
🔊 Dvanaest 🔊 Dvanaest dvanaèsstt
🔊 Trinaest 🔊 Trinaest trinaèsstt
🔊 Četrnaest 🔊 Četrnaest tchètrnaèsstt
🔊 Petnaest 🔊 Petnaest pètnaèsstt
🔊 Šesnaest 🔊 Šesnaest chèssnaèsstt
🔊 Sedamnaest 🔊 Sedamnaest sèdammnaèsstt
🔊 Osamnaest 🔊 Osamnaest ossammnaèsstt
🔊 Devetnaest 🔊 Devetnaest dèvètnaèsstt
🔊 Dvadeset 🔊 Dvadeset Dvadèssètt
🔊 Dvadeset jedan 🔊 Dvadeset jedan dvadèssètt yedan
🔊 Dvadeset dva 🔊 Dvadeset dva dvadèssètt dva
🔊 Dvadeset tri 🔊 Dvadeset tri dvadèssètt tri
🔊 Dvadeset četiri 🔊 Dvadeset četiri dvadèssètt tchetiri
🔊 Dvadeset pet 🔊 Dvadeset pet dvadèssètt pet
🔊 Dvadeset šest 🔊 Dvadeset šest dvadèssètt chest
🔊 Dvadeset sedam 🔊 Dvadeset sedam dvadèssètt sedam
🔊 Dvadeset osam 🔊 Dvadeset osam dvadèssètt osam
🔊 Dvadeset devet 🔊 Dvadeset devet dvadèssètt devet
🔊 Trideset 🔊 Trideset tridèssètt
🔊 Trideset jedan 🔊 Trideset jedan tridèssètt yedan
🔊 Trideset dva 🔊 Trideset dva tridèssètt dva
🔊 Trideset tri 🔊 Trideset tri tridèssètt tri
🔊 Trideset četiri 🔊 Trideset četiri tridèssètt tchètiri
🔊 Trideset pet 🔊 Trideset pet tridèssètt pet
🔊 Trideset šest 🔊 Trideset šest tridèssètt chèstt
🔊 Četrdeset 🔊 Četrdeset tchetrdèssètt
🔊 Pedeset 🔊 Pedeset pèdèssètt
🔊 Šezdeset 🔊 Šezdeset chezdèssètt
🔊 Sedamdeset 🔊 Sedamdeset sèdammdèssètt
🔊 Osamdeset 🔊 Osamdeset ossamdèssètt
🔊 Devedeset 🔊 Devedeset dèvèdèssètt
🔊 Sto 🔊 Sto sto
🔊 Sto pet 🔊 Sto pet sto pet
🔊 Dvjesto 🔊 Dvesta dvèsta
🔊 Tristo 🔊 Trista trista
🔊 Četiristo 🔊 Četiristo tchètiristo
🔊 Tisuća 🔊 Hiljada hilyada
🔊 Tisuću petsto 🔊 Hiljadu petsto hilyadou petsto
🔊 Dvije tisuće 🔊 Dve hiljade dvé hilyade
🔊 Deset tisuća 🔊 Deset hiljada deset hilyada
6 - Vremenske oznake
Hrvatski Srpski Izgovor
🔊 Kad si stigao? 🔊 Kad si stigao? kad si stigao
🔊 Kad si stigao? 🔊 Kad si stigla? kad si stigla
🔊 Danas 🔊 Danas danas
🔊 Jučer 🔊 Juče youtche
🔊 Prije dva dana 🔊 Pre dva dana pré dva dana
🔊 Prije dva dana 🔊 Ima dva dana ima dva dana
🔊 Koliko ostaješ? 🔊 Koliko ostaješ? koliko ostayech
🔊 Odlazim sutra 🔊 Odlazim sutra odlazim soutra
🔊 Odlazim prekosutra 🔊 Odlazim prekosutra odlazim prekosoutra
🔊 Odlazim za tri dana 🔊 Odlazim za tri dana odlazim za tri dana
🔊 Ponedjeljak 🔊 Ponedeljak ponedelyak
🔊 Utorak 🔊 Utorak outorak
🔊 Srijeda 🔊 Sreda sreda
🔊 Četvrtak 🔊 Četvrtak tchetvrtak
🔊 Petak 🔊 Petak petak
🔊 Subota 🔊 Subota soubota
🔊 Nedjelja 🔊 Nedelja nedelya
🔊 Siječanj 🔊 Januar yanouar
🔊 Veljača 🔊 Februar febrouar
🔊 Ožujak 🔊 Mart mart
🔊 Travanj 🔊 April april
🔊 Svibanj 🔊 Maj may
🔊 Lipanj 🔊 Juni youni
🔊 Srpanj 🔊 Juli youli
🔊 Kolovoz 🔊 Avgust avgoust
🔊 Rujan 🔊 Septembar septembar
🔊 Listopad 🔊 Oktobar oktobar
🔊 Studeni 🔊 Novembar novembar
🔊 Prosinac 🔊 Decembar detsembar
🔊 U koliko sati odlaziš? 🔊 U koliko sati odlaziš? ou koliko sati odlazich
🔊 U koliko sati odlaziš? 🔊 U koliko sati odlazite? ou koliko sati odlazite
🔊 Ujutro, u osam sati 🔊 Ujutru, u osam sati ouyoutru, ou osam sati
🔊 Ujutro, u osam i petnaest 🔊 Ujutru, u osam i petnaest ouyoutru, ou osam i petnaest
🔊 Ujutro, u pola devet 🔊 Ujutru, u pola devet ouyoutru, ou pola devet
🔊 Ujutro, u osam i četrdeset pet 🔊 Ujutru, u osam i četrdeset pet ouyoutru, ou osam i tchetrdeset pet
🔊 Navečer, u šest sati 🔊 Uveče, u šest sati ouvetche, ou chest sati
🔊 Kasnim 🔊 Kasnim kasnim
7 - Taxi
Hrvatski Srpski Izgovor
🔊 Taxi! 🔊 Taksi! taksi
🔊 Kamo ćete? 🔊 Kuda ćete? kouda tchètè
🔊 Na kolodvor, molim 🔊 Idem na stanicu Idem na stanitsou
🔊 U hotel Dan i Noć 🔊 Idem u hotel Dan i Noć idem ou hotel dan i notch
🔊 Možete li me odvesti na zračnu luku? 🔊 Možete li me odvesti na aerodrom? mojeté li mé odvesti na aerodrom
🔊 Možete li uzeti moju prtljagu? 🔊 Možete li uzeti moj prtljag? mojeté li ouzeti moy prtlyag
🔊 Je li daleko odavde? 🔊 Je li daleko odavde? yé li daleko odavde
🔊 Ne, blizu je 🔊 Ne, blizu je ne, blizou ye
🔊 Da, to je malo dalje 🔊 Da, to je malo dalje da, to yé malo dalye
🔊 Koliko će koštati? 🔊 Koliko će koštati? koliko tché kochtati
🔊 Odvedite me tu 🔊 Odvedite me tu odvedité mé tou
🔊 Na desno 🔊 Na desno na desno
🔊 Na lijevo 🔊 Na levo na liyevo
🔊 Samo ravno 🔊 Samo pravo samo pravo
🔊 Tu je 🔊 Tu je tou ye
🔊 Tamo je 🔊 Tamo je tamo yé
🔊 Stop! 🔊 Stop! stop
🔊 Ne morate se žuriti 🔊 Ne morate da žurite né moraté da jourité
🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas? 🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas? mogou li dobiti ratchoun, molim vas
8 - Obitelj
Hrvatski Srpski Izgovor
🔊 Imaš li rodbinu ovdje? 🔊 Imaš li rodbinu ovde? imach li rodbinou ovde
🔊 Imam Oca 🔊 Imam Oca imam otsa
🔊 Imam Majku 🔊 Imam Majku imam maykou
🔊 Imam Sina 🔊 Imam Sina imam sina
🔊 Imam Kćer 🔊 Imam Kćerku imam ktcherkou
🔊 Imam Brata 🔊 Imam Brata imam brata
🔊 Imam Sestru 🔊 Imam Sestru imam sestrou
🔊 Imam Prijatelja 🔊 Imam Prijatelja imam priyatélya
🔊 Imam Prijateljicu 🔊 Imam Prijateljicu imam priyatelitsou
🔊 Imam Dečka 🔊 Imam Dečka imam detchka
🔊 Imam Djevojku 🔊 Imam Devojku imam dévoykou
🔊 Imam Muža 🔊 Imam Muža imam mouja
🔊 Imam Ženu 🔊 Imam Ženu imam jénou
9 - Osjećaji
Hrvatski Srpski Izgovor
🔊 Stvarno volim tvoju zemlju 🔊 Stvarno volim tvoju zemlju stvarno volim tvoyou zemlyou
🔊 Volim te 🔊 Volim te volim te
🔊 Sretan sam 🔊 Srećan sam srétchan sam
🔊 Sretan sam 🔊 Srećna sam srétchna sam
🔊 Žalostan sam 🔊 Tužan sam toujan sam
🔊 Žalostan sam 🔊 Tužna sam toujna sam
🔊 Uživam ovdje 🔊 Uživam ovde oujivamm ovdé
🔊 Zima mi je 🔊 Hladno mi je hladno mi ye
🔊 Zima mi je 🔊 Zima mi je zima mi yé
🔊 Vruće mi je 🔊 Toplo mi je toplo mi yé
🔊 Preveliko je 🔊 Preveliko je prévéliko yé
🔊 Premalo je 🔊 Premalo je prémalo yé
🔊 Taman je 🔊 Taman je taman yé
🔊 Želiš li izaći večeras? 🔊 Želiš li izaći večeras? Želiš li izaći večeras?
🔊 Htio bi izaći večeras 🔊 Hteo bih izaći večeras hteo bih izatchi vetchérass
🔊 To je dobra ideja 🔊 To je dobra ideja to yé dobra idéya
🔊 Želim se zabaviti 🔊 Želim da se zabavljam jelim da sé zabavlyam
🔊 To nije dobra ideja 🔊 To nije dobra ideja to niyé dobra idéya
🔊 Ne želim izaći večeras 🔊 Ne želim izaći večeras né jelim izatchi vetchérass
🔊 Htio bih se odmoriti 🔊 Hteo bih da se odmorim hteo bih da sé odmorim
🔊 Htio bih se odmoriti 🔊 Htela bih da se odmorim htéla bih da sé odmorim
🔊 Što kažeš na neku sportsku aktivnost? 🔊 Želiš li da se baviš sportom jelich li da se bavich sportom
🔊 Da, trebam se rasteretiti 🔊 Da, treba da se opustim da, treba da sé opoustimm
🔊 Igram tenis 🔊 Igram tenis igramm tenis
🔊 Ne hvala, preumoran sam 🔊 Ne hvala, previše sam umoran né hvala, préviché samm oumorann
🔊 Ne hvala, preumoran sam 🔊 Ne hvala, previše sam umorna né hvala, préviché samm oumorna
10 - Bar
Hrvatski Srpski Izgovor
🔊 Bar 🔊 Bar bar
🔊 Želiš li nešto popiti? 🔊 Želiš li nešto popiti? jelich li nechto popiti
🔊 Piti 🔊 Piti piti
🔊 Čaša 🔊 Čaša tchacha
🔊 Vrlo rado 🔊 Vrlo rado vrlo rado
🔊 Što ćeš uzeti? 🔊 Šta piješ? chta pich ?
🔊 Što ima od pića? 🔊 Šta ima od pića? chta ima od pitcha
🔊 Što ima od pića? 🔊 Šta ima za piće? chta ima za pitche
🔊 Ima vode ili voćnih sokova? 🔊 Ima vode ili voćnih sokova ima vodé ili votchnih sokova
🔊 Voda 🔊 Vode vode
🔊 Voda 🔊 Voda voda
🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? 🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? molim vas, mojeté li dodati kotské leda
🔊 Kocke leda 🔊 Kocke leda kotské leda
🔊 Čokolade 🔊 Čokolade tchokolade
🔊 Mlijeka 🔊 Mleka mleka
🔊 Čaja 🔊 Čaja tchaya
🔊 Kave 🔊 Kafe kafe
🔊 Sa šećerom 🔊 Sa šećerom sa chetcherom
🔊 S tučenim vrhnjem 🔊 Sa šlagom sa chlagom
🔊 Vina 🔊 Vina vina
🔊 Piva 🔊 Piva piva
🔊 Čaj, molim te 🔊 Čaj, molim te tchay, molim te
🔊 Pivo, molim te 🔊 Pivo, molim te pivo, molim te
🔊 Što želite piti? 🔊 Šta želite piti? chta jelité piti
🔊 Dva čaja, molim Vas! 🔊 Dva čaja, molim Vas! dva tchaya, molim vas
🔊 Dva piva, molim Vas! 🔊 Dva piva, molim Vas! dva piva, molim vas
🔊 Ništa, hvala 🔊 Ništa, hvala nichta, hvala
🔊 Na zdravlje! 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 Na zdravlje! 🔊 Živeo! na jiveo
🔊 Na zdravlje! 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 Na zdravlje! 🔊 Živeli! jiveli
🔊 Molim Vas, račun! 🔊 Molim Vas, račun! molim vas, ratchoun
🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem? 🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem? oprostite, koliko vam dougouyem
🔊 Dvadeset eura 🔊 Dvadeset eura dvadeset eoura
🔊 Ja častim 🔊 Ja častim ya tchastim
11 - Restoran
Hrvatski Srpski Izgovor
🔊 Restoran 🔊 Restoran restorann
🔊 Želiš li nešto jesti? 🔊 Želiš li nešto jesti? jelich li nechto yesti
🔊 Da, vrlo rado 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 Jesti 🔊 Jesti yesti
🔊 Gdje možemo jesti? 🔊 Gde možemo jesti? gdé mojémo yesti
🔊 Gdje možemo ručati? 🔊 Gde možemo ručati? gdé mojémo routchati
🔊 Večera 🔊 Večera vetchera
🔊 Doručak 🔊 Doručak doroutchak
🔊 Molim Vas! 🔊 Molim Vas! molim vas
🔊 Molim Vas, jelovnik! 🔊 Molim Vas, jelovnik! molim vas, yelovnik
🔊 Izvolite jelovnik 🔊 Izvolite jelovnik izvolité yelovnik
🔊 Što više voliš? Meso ili ribu? 🔊 Šta više voliš? Meso ili ribu? chta viché volich meso ili ribou
🔊 S rižom 🔊 S pirinčem s pirintchem
🔊 S tijestom 🔊 Sa testeninom sa testeninom
🔊 Krumpiri 🔊 Krompiri krompiri
🔊 Krumpiri 🔊 S krompirom s krompirom
🔊 Povrće 🔊 Povrće povrtche
🔊 Povrće 🔊 S povrćem s povrtchem
🔊 Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje 🔊 Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje kaygana - yaya na oko - ili kouvano yaye
🔊 Kruh 🔊 Hleb hléb
🔊 Maslac 🔊 Maslac maslats
🔊 Maslac 🔊 Puter pouter
🔊 Salata 🔊 Salata salata
🔊 Desert 🔊 Desert desert
🔊 Voće 🔊 Voće votche
🔊 Molim Vas, nož 🔊 Molim Vas, nož molim vas, noj
🔊 Da, odmah ću ga donijeti 🔊 Da, odmah ću ga doneti da, odmah tchou ga doneti
🔊 Nož 🔊 Nož noj
🔊 Vilica 🔊 Viljuška vilyouchka
🔊 Žlica 🔊 Kašika kachika
🔊 Da li je to toplo jelo? 🔊 Da li je to toplo jelo? da li yé to toplo yelo
🔊 Da, i vrlo začinjeno! 🔊 Da, i vrlo začinjeno! da, i vrlo zatchigneno
🔊 Toplo 🔊 Toplo toplo
🔊 Toplo 🔊 Vruće vroutche
🔊 Hladno 🔊 Hladno hladno
🔊 Začinjeno 🔊 Začinjeno zatchigneno
🔊 Začinjeno 🔊 Ljuto lyouto
🔊 Uzet ću ribu 🔊 Uzeću ribu ouzetchou ribou
🔊 I ja 🔊 I ja i ya
12 - Na rastanku
Hrvatski Srpski Izgovor
🔊 Kasno je! Moram otići! 🔊 Kasno je! Moram otići! kasno ye moram otitchi
🔊 Možemo li se ponovo vidjeti? 🔊 Možemo li se ponovo videti? mojemo li sé ponovo videti
🔊 Da, vrlo rado 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 Ovo je moja adresa 🔊 Ovo je moja adresa ovo yé moya adresa
🔊 Imaš li broj telefona? 🔊 Imaš li broj telefona? imach li broy téléfona
🔊 Da, evo 🔊 Da, evo da, évo
🔊 Bilo mi je lijepo s tobom 🔊 Bilo mi je lepo s tobom bilo mi yé lepo s tobom
🔊 I meni je drago što sam te upoznala 🔊 I meni je drago što sam te upoznala i meni yé drago chto sam té oupoznala
🔊 Vidjet ćemo se ponovno uskoro 🔊 Videćemo se ponovno uskoro videtchémo sé ponovno ouskoro
🔊 Nadam se 🔊 I ja se nadam i ya se nadam
🔊 Doviđenja 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 Vidimo se sutra 🔊 Vidimo se sutra vidimo sé soutra
🔊 Bok 🔊 Zdravo zdravo
13 - Prijevoz
Hrvatski Srpski Izgovor
🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica? 🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica? oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
🔊 Koliko stoji karta za Grad Sunca? 🔊 Koliko košta karta za Grad Sunca? koliko kochta karta za grad sountsa
🔊 Molim Vas, kamo ide ovaj vlak? 🔊 Molim Vas, kuda ide ovaj voz? molim vas, kuda idé ovay voz
🔊 Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca? 🔊 Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca? da li ovay voz stayé ou gradou sountsa
🔊 Kad kreće vlak za Grad Sunca? 🔊 Kad kreće voz za Grad Sunca? kad kretché voz za grad sountsa
🔊 Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca? 🔊 Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca? kad stijé ovay voz ou grad sountsa
🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim? 🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas? yednou kartou za grad sountsa, molim vas
🔊 Imate li vozni red vlakova? 🔊 Imate li vozni red vozova? imaté li vozni red vozova
🔊 Vozni red autobusa? 🔊 Vozni red autobusa? vozni red aoutobousa
🔊 Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca? 🔊 Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca? oprostite, koyi voz idé za grad sountsa
🔊 Ovaj, ovdje 🔊 Ovaj, ovde ovay, ovde
🔊 Hvala 🔊 Hvala hvala
🔊 Nema na čemu. Sretan put! 🔊 Nema na čemu. Srećan put! nema na tchemou. sretchan poutt
🔊 Mehaničar 🔊 Automehaničarska radnja aoutoméhanitcharska radnya
🔊 Benzinska stanica 🔊 Benzinska stanica benzinska stanitsa
🔊 Benzinska stanica 🔊 Benzinska pumpa benzinska poumpa
🔊 Do vrha, molim 🔊 Do vrha, molim do veurha, molim
🔊 Bicikl 🔊 Bicikl bitsikl
🔊 Centar grada 🔊 Centar grada tsèntar grada
🔊 Predgrađe 🔊 Predgrađe predgradye
🔊 To je velik grad 🔊 To je veliki grad to yé veliki grad
🔊 To je selo 🔊 To je selo to yé selo
🔊 Planina 🔊 Planina planina
🔊 Jezero 🔊 Jezero yézéro
🔊 Selo 🔊 Selo sélo
14 - Hotel
Hrvatski Srpski Izgovor
🔊 Hotel 🔊 Hotel hotel
🔊 Apartman 🔊 Apartman apartmann
🔊 Apartman 🔊 Stan stan
🔊 Dobrodošli 🔊 Dobrodošli dobrodochli
🔊 Imate li slobodnu sobu? 🔊 Imate li slobodnu sobu? imaté li slobodnou sobou
🔊 Ima li soba kupaonu? 🔊 Ima li kupatilo u sobi? ima li koupatilo ou sobi
🔊 Želite li rađe dva odvojena kreveta? 🔊 Želite li radije dva odvojena kreveta? jelité li radiyé dva odvoyena kreveta
🔊 Želite li bračni krevet? 🔊 Želite li bračni krevet? jelité li bratchni krevet
🔊 Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom 🔊 Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem soba s koupatilom - s balkonom - s touchem
🔊 Soba s doručkom 🔊 Soba s doručkom soba s doroutchkom
🔊 Koliko stoji jedno noćenje? 🔊 Koliko košta jedno noćenje? koliko kochta yedno notchègnè
🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? 🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
🔊 Da, naravno! 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 Hvala. Soba je vrlo lijepa 🔊 Hvala. Soba je vrlo lepa hvala. soba yé vrlo lépa
🔊 U redu je, mogu li rezervirati za večeras? 🔊 U redu je, mogu li rezervisati za večeras? ou redou ye, mogou li rézervisati za vétchérass
🔊 Hvala, malo je preskupo za mene 🔊 Hvala, malo je preskupo za mene hvala, malo yé preskoupo za méné
🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu? 🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag? mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moy prtlyag
🔊 Molim Vas, gdje je moja soba? 🔊 Molim Vas, gde je moja soba? molim vas, gdé yé moya soba
🔊 Na prvom katu 🔊 Na prvom spratu na prvom spratou
🔊 Ima li hotel lift? 🔊 Ima li hotel lift? ima li hotel lift
🔊 Lift je na lijevoj strani? 🔊 Lift je na levoj strani? lift yé na levoy strani?
🔊 Lift je na desnoj strani? 🔊 Lift je na desnoj strani? lift yé na dèsnoy strani?
🔊 Gdje je praona? 🔊 Gdje je perionica veša? gdyé yé périonica vécha
🔊 U prizemlju 🔊 U prizemlju ou prizemlyou
🔊 Prizemlje 🔊 Prizemlje prizemlyé
🔊 Soba 🔊 Soba soba
🔊 Čistiona 🔊 Hemijsko čišćenje hémiysko tchichtchenye
🔊 Frizer 🔊 Frizer frizer
🔊 Frizer 🔊 Frizerski salon frizerski salon
🔊 Parkiralište za osobne automobile 🔊 Parkiralište za automobile parkiralichté za aoutomobile
🔊 Gdje se nalazi sala za sastanke? 🔊 Gde se nalazi sala za sastanke? gdé sé nalazi ssala za ssastanké
🔊 Sala za sastanke 🔊 Sala za sastanke ssala za ssastanké
🔊 Grijani bazen 🔊 Grejani bazen greyani bazènn
🔊 Bazen 🔊 Bazen bazènn
🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati 🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati molim vas, proboudité mé ou sedam sati
🔊 Molim Vas ključ 🔊 Molim Vas ključ molim vas klyoutch
🔊 Molim Vas karticu 🔊 Molim Vas karticu molim vas kartitsou
🔊 Ima li poruka za mene? 🔊 Ima li poruka za mene? ima li porouka za mene
🔊 Da, izvolite 🔊 Da, izvolite da, izvolite
🔊 Ne, nema 🔊 Ne, nema ne, néma
🔊 Gdje mogu dobiti sitniš? 🔊 Gde mogu dobiti sitniš? gdé mogou dobiti sitnich
🔊 Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš? 🔊 Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš? molim vas, mojeté li mi zameniti novtchanitsé za sitnich
🔊 Da, za koliko Vam treba? 🔊 Da, za koliko Vam treba? da, za koliko vam treba
15 - Tražiti nekoga
Hrvatski Srpski Izgovor
🔊 Molim Vas, je li Sara tu? 🔊 Molim Vas, je li Sara tu? molim vas, yé li sara tou
🔊 Da, tu je 🔊 Da, ona je tu Da, onna yé tou
🔊 Izašla je 🔊 Izašla je izachla yé
🔊 Izašla je 🔊 Napolju je napolyou yé
🔊 Možete je nazvati na njen mobitel 🔊 Možete je nazvati na njen mobilni mojété yé nazvati na gnènn mobilni
🔊 Znate li gdje je mogu naći? 🔊 Znate li gde je mogu naći? znaté li gdé yé mogou natchi
🔊 Na poslu je 🔊 Ona je na poslu onna yé na poslou
🔊 Kod kuće je 🔊 Ona je kod kuće Onna yé kod koutché
🔊 Molim Vas, je li Julien tu? 🔊 Molim Vas, je li Julien tu? molim vas, yé li youliann tou
🔊 Da, tu je 🔊 Da, on je tu da, onn yé tou
🔊 Izašao je 🔊 Izašao je izachao yé
🔊 Izašao je 🔊 Napolju je napolyou yé
🔊 Znate li gdje ga mogu naći 🔊 Znate li gde ga mogu naći znaté li gdé ga mogou natchi
🔊 Možete ga nazvati na njegov mobitel 🔊 Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon mojeté ga nazvati na gnégov mobilnitelefon
🔊 Na poslu je 🔊 On je na poslu onn yé na poslou
🔊 Kod kuće je 🔊 On je kod kuće Onn yé kod koutché
16 - Plaža
Hrvatski Srpski Izgovor
🔊 Plaža 🔊 Plaža plaja
🔊 Znate li gdje mogu kupiti loptu? 🔊 Znate li gde mogu kupiti loptu? znaté li gdé mogou koupiti loptou
🔊 Ima jedna trgovina u ovom smjeru 🔊 Ima jedna prodavnica u ovom pravcu ima yedna prodavnitsa ou ovom pravtsou
🔊 Lopta 🔊 Lopta lopta
🔊 Dvogled 🔊 Dvogled dvogled
🔊 Kačket 🔊 Kačket katchkètt
🔊 Ručnik 🔊 Peškir péchkir
🔊 Sandale 🔊 Sandale sandalé
🔊 Kantica 🔊 Kofa kofa
🔊 Kantica 🔊 Kanta kanta
🔊 Krema za sunčanje 🔊 Krema za sunčanje krema za sountchagné
🔊 Kupaće bermude 🔊 Kupaće gaće koupatché gatché
🔊 Sunčane naočale 🔊 Sunčane naočare sountchané naotcharé
🔊 Rakovi 🔊 Rakovi rakovi
🔊 Rakovi 🔊 Ljuskari lyouskari
🔊 Sunčati se 🔊 Sunčati se sountchati se
🔊 Sunčano 🔊 Sunčano sountchano
🔊 Zalaz sunca 🔊 Zalazak sunca zalazak sountsa
🔊 Suncobran 🔊 Suncobran sountsobrann
🔊 Sunce 🔊 Sunce sountsé
🔊 Hladovina 🔊 Hladovina hladovina
🔊 Sunčanica 🔊 Sunčanica sountchanitsa
🔊 Da li je opasno tu plivati? 🔊 Da li je opasno tu plivati? da li yé opasno tou plivati
🔊 Ne, nije opasno 🔊 Ne, nije opasno ne, niyé opasno
🔊 Da, tu je zabranjeno plivati 🔊 Da, tu je zabranjeno plivati da, tou yé zabragneno plivati
🔊 Plivati 🔊 Plivati plivati
🔊 Plivanje 🔊 Plivanje plivagné
🔊 Val 🔊 Talas talass
🔊 Val 🔊 Talasi talassi
🔊 More 🔊 More moré
🔊 Duna nasip 🔊 Nasip nasip
🔊 Duna nasip 🔊 Peščani nasip pechtchani nasip
🔊 Pijesak 🔊 Pesak pésak
🔊 Kakva je prognoza za sutra 🔊 Kakva je prognoza za sutra kakva yé prognoza za sutra
🔊 Vrijeme će se promijeniti 🔊 Vreme će se promeniti vrémé tché sé proméniti
🔊 Bit će kiše 🔊 Biće kiše bitché kiché
🔊 Bit će sunčano 🔊 Biće sunčano bitché sountchano
🔊 Bit će puno vjetra 🔊 Biće puno vetra bitché pouno vètra
🔊 Kupaći kostim 🔊 Kupaći kostim koupatchi kostim
17 - U slučaju nevolje
Hrvatski Srpski Izgovor
🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći? 🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći? molim vas, mojeté li mi pomotchi
🔊 Izgubio sam se 🔊 Izgubio sam se izgoubio sam se
🔊 Izgubio sam se 🔊 Izgubila sam se izgoubila sam se
🔊 Što trebate? 🔊 Šta želite ? chta jelité
🔊 Što se dogodilo? 🔊 Šta se dogodilo? chta sé dogodilo
🔊 Gdje mogu naći tumača? 🔊 Gde mogu naći prevodioca? gdé mogou natchi prevodiotsa
🔊 Gdje se nalazi najbliža ljekarna? 🔊 Gde se nalazi najbliža apoteka? gdé sé nalazi nayblija apoteka
🔊 Možete li nazvati liječnika, molim Vas? 🔊 Možete li nazvati lekara, molim Vas? mojeté li nazvati lekara, molim vas
🔊 Da li ste trenutno pod tretmanom? 🔊 Da li ste trenutno pod terapijom? da li sté trenoutno pod terapiyom
🔊 Bolnica 🔊 Bolnica bolnitsa
🔊 Ljekarna 🔊 Apoteka apoteka
🔊 Liječnik 🔊 Lekar lekar
🔊 Liječnik 🔊 Doktor doktor
🔊 Liječnička 🔊 Medicinska služba meditsinska sloujba
🔊 Izgubio sam isprave 🔊 Izgubio sam isprave izgoubio sam isprave
🔊 Izgubio sam isprave 🔊 Izgubila sam isprave izgoubila sam isprave
🔊 Netko mi je ukrao isprave 🔊 Neko mi je ukrao isprave neko mi yé oukrao isprave
🔊 Ured za izgubljene stvari 🔊 Biro za izgubljene stvari biro za izgoublyené stvari
🔊 Stanica prve pomoći 🔊 Stanica prve pomoći stanitsa prvé pomotchi
🔊 Izlaz u nuždi 🔊 Izlaz u slučaju nužde izlaz ou sloutchayu noujde
🔊 Policija 🔊 Policija politsiya
🔊 Isprave 🔊 Isprave isprave
🔊 Novac 🔊 Novac novats
🔊 Putovnica 🔊 Pasoš pasoch
🔊 Prtljaga 🔊 Prtljag prtlyag
🔊 Ne treba, hvala 🔊 Ne treba, hvala né tréba, hvala
🔊 Pustite me na miru! 🔊 Pustite me na miru! poustité mé na mirou
🔊 Maknite se! 🔊 Sklonite se! sklonité se