+ 15 thèmes
Expressions essentielles, Conversation, Chercher une personne, Repères de temps, Partir, Bar, Restaurant, Taxi, Transport, Hôtel, Plage, Famille, Sentiments, Apprendre, Couleurs, Nombres, En cas de soucis,

Traduction / Plage


Cours albanais - Plage
Cours albanais - Plage


Français Albanais
La plage Plazhi - plaʒi
Savez-vous où je peux acheter un ballon ? Dini gjë se ku mund të blej një top? - dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
Il y a une boutique dans cette direction Ka një dyqan në këtë drejtim - ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
Un ballon Një top - ɲə tɔp
Des jumelles Dylbi - dylbi
Une casquette Kapele - kapεle
Serviette Peshqir - pεʃciɾ
Des sandales Sandale - sandalε
Seau Kovë - kɔvə
Crème solaire Krem dielli - kɾεm diεɫi
Caleçon de bain Mbathje plazhi - mbaθjε plaʒi
Lunettes de soleil Syze dielli - syzε diεɫi
Crustacé Guaskore - ɡuaskɔɾε
Prendre un bain de soleil Të marrësh rreze dielli - tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
Ensoleillé Me diell
Coucher du soleil Perëndimi i diellit - pεɾəndimi i diεɫit
Parasol Çadër dielli - ʧadəɾ diεɫi
Soleil Diell - diεɫ
Insolation Të bie dielli në kokë - tə biε diεɫi nə kɔkə
Est-il dangereux de nager ici ? Është e rrezikshme të notosh këtu? - əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
Non, ce n'est pas dangereux Jo, nuk është e rrezikshme. - jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
Oui, c'est interdit de se baigner ici Po. Është e ndaluar të notosh këtu - pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
Nager Notoj - nɔtɔj
Natation Not - nɔt
Vague Dallgë - daɫɡə
Mer Det - dεt
Dune Dunë - dunə
Sable Rërë - ɾəɾə
Quel temps fera-t-il demain ? Cili është parashikimi i motit për nesër? - ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
Le temps va changer Moti do të ndryshojë - mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
Il va pleuvoir Do të bjerë shi - dɔ tə bjɛɾə ʃi
Il va y avoir du soleil Do jetë diell - dɔ jɛtə diɛɫ
Il y aura beaucoup de vent Do ketë shumë erë - dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
Maillot de bain Kostum banjoje - kɔstum baɲɔjɛ
Ombre Hije - hijɛ

Loecsen Print