+ 15 thèmes
Expressions essentielles, Conversation, Chercher une personne, Repères de temps, Partir, Bar, Restaurant, Taxi, Transport, Hôtel, Plage, Famille, Sentiments, Apprendre, Couleurs, Nombres, En cas de soucis,

Traduction / Sentiments


Cours albanais - Sentiments
Cours albanais - Sentiments


Français Albanais
J'aime beaucoup ton pays Më pëlqen shumë vendi juaj - mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
Je t'aime Të dashuroj - tə daʃuɾɔj
Je suis heureux Jam i lumtur - jam i lumtuɾ
Je suis triste Jam i trishtuar - jam i tɾiʃtuaɾ
Je me sens bien ici Ndihem mirë këtu - ndihɛm miɾə kətu
J'ai froid Kam ftohtë - kam ftɔhtə
J'ai chaud Kam vapë - kam vapə
C'est trop grand Është shumë i madh - əʃtə ʃumə i mað
C'est trop petit Është shumë i vogël - əʃtə ʃumə i vɔɡəl
C'est parfait Është perfekt - əʃtə pɛɾfɛkt
Est-ce que tu veux sortir ce soir ? Do që të dalim sonte? - dɔ tə dalim sɔntɛ?
J'aimerais sortir ce soir Do të më pëlqente të dilnim sonte - dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
C'est une bonne idée Është një ide e mirë - əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
J'ai envie de m'amuser Dua të shkojmë të argëtohemi - dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
Ce n'est pas une bonne idée Nuk është ide e mirë - nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
Je n'ai pas envie de sortir ce soir Nuk kam dëshirë të dalim sonte - nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
J'ai envie de me reposer Dua të pushoj - dua tə puʃɔj
Est-ce que tu veux faire du sport ? Do të bëjmë sport? - dɔ tə bəjmə spɔɾt?
Oui, j'ai besoin de me défouler ! Po, kam nevojë të dëfrehem! - pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
Je joue au tennis Unë luaj tenis - unə luaj tɛnis
Non merci, je suis assez fatigué Jo, faleminderit. Jam i lodhur - jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ

Loecsen Print