Alphabet (arménien)

1

 • Ա > Ազատ սենյակ ունե՞ք > Avez-vous une chambre libre ?
  Play
 • Բ > Բաժակ > Verre
  Play
 • Գ > Գարեջուր > De la bière
  Play
 • Դ > Դանակ > Un couteau
  Play
 • Ե > Ե՞րբ ես եկել այստեղ > Quand est-ce que tu es arrivé ici ?
  Play
 • Զ > Զրո > Zéro
  Play
 • Ը > Ընթրիք > Le dîner
  Play
 • Թ > Թեյ > Du thé
  Play
 • Ժ > Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում > Tu pars à quelle heure ?
  Play
 • Ի > Ի՞նչ ազգության ես > Quelle est ta nationalité ?
  Play
 • Լ > Լավ միտք է > C'est une bonne idée
  Play
 • Խ > Խեցեմորթներ > Crustacé
  Play
 • Ծ > Ծնունդդ շնորհավոր > Bon anniversaire !
  Play
 • Կ > Կա ջուր կամ մրգի հյութ > Il y a de l'eau ou des jus de fruits
  Play
 • Հ > Հազար > Mille
  Play
 • Ճ > Ճաշացանկը, խնդրեմ > Le menu, s'il vous plaît !
  Play
 • Մ > Մակարոնով > Avec des pâtes
  Play
 • Յ > Յոթ > Sept
  Play
 • Ն > Նա իր տանն է > Il est chez lui
  Play
 • Շ > Շաբաթ > Samedi
  Play
 • Ո > Ո՞ր երկրից ես > De quel pays viens-tu ?
  Play
 • Չ > Չարժե: Բարի ճանապարհ > De rien. Bon voyage !
  Play
 • Պ > Պահեստային ելք > Sortie de secours
  Play
 • Ջ > Ջուր > Eau
  Play
 • Ռ > Ռեստորան > Le restaurant
  Play
 • Ս > Սա գյուղ է > C'est un village
  Play
 • Վ > Վաթսուն > Soixante
  Play
 • Տ > Տաս > Dix
  Play
 • Ց > Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո > Est-ce que tu veux sortir ce soir ?
  Play
 • Փ > Փաստաթղթեր > Papiers
  Play
 • Ք > Քաղաքի կենտրոն > Le centre ville
  Play
 • Օ > Օգնության կետ > Poste de secours
  Play