Albanian Vocabulary

Video with the most common words in Albanian

Why and how to learn Albanian vocabulary with audio?

As a language present in many countries (mainly in Albania and Kosovo, but also in Serbia and Turkey for example), Albanian will be very useful on many escapades if you are used to travelling (Mund të më çoni në airport? / mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt? "Can you take me to the airport, please?"). Albania is also the country of "mother Theresa", and as such, the country should be of interest to supporters of charitable actions (Mund të më ndihmoni, ju lutem? / mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm? "can you help me, please?").

For language learning, we strongly suggest not only our vocabulary sheets, but also our selection of content (novels, films, series and music) to familiarize you with the language. Indeed, this language is considered as a solitary branch in the classification of Indo-European languages, so it does not have a close language to help you.

Selection of content to immerse yourself in Albanian culture

Novels:

Movies:

Series:

Musics:

Here is a selection of 400 useful words and expressions to get you started

These words and expressions are classified by theme. By clicking on the buttons Quiz or Courses, you will have free access to the full course in Albanian. By clicking on the button printer, you can print all the expressions of the theme. This content is free of charge.

1 - Essentials

Essentials
quiz
Learn
1 Hello Mirëdita
miɾədita
2 Good evening Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Goodbye Mirupafshim
miɾupafʃim
4 See you later Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Yes Po
6 No Jo
7 Please! Ju lutem...!
ju lutεm
8 Thanks Faleminderit!
falεmindεɾit
9 Thanks a lot Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
10 Thank you for your help Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
11 Don't mention it Ju lutem!
ju lutεm
12 A more familiar expression Asgjë!
asɟə
13 Ok Në rregull
nə rεɡuɫ
14 Another way to say Dakord
dakɔɾd
15 How much is it? Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
16 Another way to say Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
17 Sorry! Më falni!
mə falni
18 I don't understand Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
19 I get it Kuptova!
kuptɔva
20 I don't know Nuk e di!
nuk ε di
21 Forbidden Ndalohet!
ndalɔhεt
22 Excuse me, where are the toilets? Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
23 Another way to say Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
24 Happy New Year! Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
25 Another way to say Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
26 Happy birthday! Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
27 Happy holiday! Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
28 Congratulations! Urime!
uɾimε
29 Another way to say Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ2 - Conversation

Conversation
quiz
Learn
1 Hello. How are you? Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
2 A more familiar expression Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
3 Hello. I'm fine, thank you Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
4 Do you speak Albanese? Flet shqip?
5 No, I don't speak Albanese Jo, unë nuk flas shqip.
6 Only a little bit Vetëm pak
vεtəm pak
7 Where do you come from? Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
8 A more familiar expression Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
9 What is your nationality? Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
10 A more familiar expression Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
11 I am English Unë jam anglez
unə jam anɡlɛz
12 When it is a woman who speaks Unë jam angleze
13 And you, do you live here? Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
14 Yes, I live here Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
15 My name is Sarah, what's your name? Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
16 Another way to say Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
17 Julian Zhyljen
Ʒyljεn
18 What are you doing here? Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
19 A more familiar expression Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
20 I am on holiday Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
21 Another way to say Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
22 We are on holiday Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
23 Another way to say Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
24 I am on a business trip Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
25 Another way to say Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
26 I work here Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
27 We work here Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
28 Where are the good places to go out and eat? Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
29 Is there a museum in the neighbourhood? Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
30 Where could I get an internet connection? Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?3 - Learning

Learning
quiz
Learn
1 Do you want to learn a few words? Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
2 Yes, sure! Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
3 Another way to say Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
4 What's this called? Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
5 A more familiar expression Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
6 It's a table Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
7 Another way to say Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
8 A table. Do you understand? Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
9 I don't understand Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
10 Can you repeat please? Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
11 Can you talk a bit more slowly, please ? Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
12 Could you write it down, please? Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
13 I get it Kuptova!
kuptɔva4 - Colours

Colours
quiz
Learn
1 I like the colour of this table Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
2 It's red Është e kuqe
əʃtə ε kucε
3 If the designated person is male or object is masculine Është i kuq
əʃtə i kuc
4 Blue Blu
blu
5 Yellow E verdhë
ε vεɾðə
6 If the designated person is male or object is masculine I verdhë
i vεɾðə
7 White E bardhë
ε baɾðə
8 If the designated person is male or object is masculine I bardhë
i baɾðə
9 Black E zezë
ε zεzə
10 If the designated person is male or object is masculine I zi
i zi
11 Green Jeshile
jεʃilε
12 Orange Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
13 Purple Lejla
lεjla
14 Grey Gri
ɡɾi5 - Numbers

Numbers
quiz
Learn
1 Zero Zero
zεɾɔ
2 One Një
ɲə
3 Two Dy
dy
4 Three Tre
tɾε
5 Four Katër
katəɾ
6 Five Pesë
pεsə
7 Six Gjashtë
ɟaʃtə
8 Seven Shtatë
ʃtatə
9 Eight Tetë
tεtə
10 Nine Nëntë
nəntə
11 Ten Dhjetë
ðjεtə
12 Eleven Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
13 Twelve Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
14 Thirteen Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
15 Fourteen Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
16 Fifteen Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
17 Sixteen Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
18 Seventeen Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
19 Eighteen Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
20 Nineteen Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
21 Twenty Njëzetë
ɲəzεtə
22 Twenty-one Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
23 Twenty-two Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
24 Twenty-three Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
25 Twenty-four Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
26 Twenty-five Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
27 Twenty-six Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
28 Twenty-seven Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
29 Twenty-eight Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
30 Twenty-nine Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
31 Thirty Tridhjetë
tɾiðjεtə
32 Thirty-one Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
33 Thirty-two Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
34 Thirty-three Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
35 Thirty-four Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
36 Thirty-five Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
37 Thirty-six Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
38 Forty Dyzetë
dyzεt
39 Fifty Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
40 Sixty Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
41 Seventy Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
42 Eighty Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
43 Ninety Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
44 One hundred Njëqind
ɲəcind
45 A hundred and five Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
46 Two hundred Dyqind
dycind
47 Three hundred Treqind
tɾεcind
48 Four hundred Katërqind
katəɾcind
49 A thousand Një mijë
ɲə mijə
50 A thousand five hundred Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
51 Two thousand Dy mijë
dymijə
52 Ten thousand Dhjetë mijë
ðjεtə mijə6 - Time tracking

Time tracking
quiz
Learn
1 When did you get here? Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
2 Another way to say Kur arrin?
kuɾ arrin?
3 Today Sot
sɔt
4 Yesterday Dje
djε
5 Two days ago Ka dy ditë
ka dy ditə
6 Another way to say Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
7 How long are you staying for? Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
8 Another way to say Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
9 I'm leaving tomorrow Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
10 Another way to say Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
11 I'll be leaving the day after tomorrow Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
12 Another way to say Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
13 I'll be leaving in three days Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
14 Another way to say Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
15 Monday E hënë
ε hənə
16 Tuesday E martë
ε maɾtə
17 Wednesday E mërkurë
ε məɾkuɾə
18 Thursday E enjte
ε εɲtε
19 Friday E premte
ε pɾεmtε
20 Saturday E shtunë
ε ʃtunə
21 Sunday E dielë
ε diεlə
22 January Janar
janaɾ
23 February Shkurt
ʃkuɾt
24 March Mars
maɾs
25 April Prill
pɾiɫ
26 May Maj
maj
27 June Qershor
cεɾʃɔɾ
28 July Korrik
kɔrik
29 August Gusht
ɡuʃt
30 September Shtator
ʃtatɔɾ
31 October Tetor
tεtɔɾ
32 November Nëntor
nəntɔɾ
33 December Dhjetor
ðjεtɔɾ
34 What time are you leaving at? Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
35 A more familiar expression Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
36 Morning, at eight o'clock Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
37 Morning, at a quarter past 8 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
38 Another way to say Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
39 Morning, at half past 8 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
40 Another way to say Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
41 Morning, at a quarter to nine Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
42 Evening, at 6pm Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
43 I am late Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə7 - Taxi

Taxi
quiz
Learn
1 Taxi! Taksi!
taksi
2 Where would you like to go? Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
3 I'm going to the train station Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
4 I'm going to the Day and Night Hotel Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
5 Can you take me to the airport, please? Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
6 Can you take my luggage? Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
7 Is it far from here? Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
8 No it's close Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
9 Yes it's a little bit further away Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
10 How much will it be? Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
11 Take me there, please Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
12 You go right Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
13 You go left Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
14 It's straight on Është drejt
əʃtə dɾεjt
15 It's right here Është këtu!
əʃtə kətu
16 Another way to say Arritëm!
aritəm
17 It's that way Është andej!
əʃtə andεj
18 Stop! Ndalo!
ndalɔ
19 Take your time Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
20 Another way to say Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
21 Can I have a receipt, please? Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?8 - Feelings

Feelings
quiz
Learn
1 I really like your country Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
2 I love you Të dua
tə dua
3 Another way to say Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
4 I am happy Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
5 I am sad Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
6 I feel great here Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
7 I am cold Kam ftohtë
kam ftɔhtə
8 I am hot Kam vapë
kam vapə
9 It's too big Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
10 It's too small Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
11 It's perfect Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
12 Do you want to go out tonight? Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
13 I would like to go out tonight Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
14 It is a good idea Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
15 I want to have fun Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
16 It is not a good idea Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
17 I don't want to go out tonight Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
18 I want to rest Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
19 Would you like to do some sport? Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
20 Yes, I need to relax Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
21 I play tennis Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
22 No thanks. I am tired already Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ9 - Family

Family
quiz
Learn
1 Do you have family here? Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
2 My father Babai im
babai im
3 Another way to say Im atë
im atə
4 My mother Nëna ime
nəna imε
5 Another way to say Ime më
imɛ mə
6 My son Djali im
djali im
7 Another way to say Im bir
im biɾ
8 My daughter Vajza ime
vajza imε
9 A brother Një vëlla
ɲə vəɫa
10 a sister Një motër
ɲə mɔtəɾ
11 a friend Një mik
ɲə mik
12 a friend Një mikeshë
ɲə mikεʃə
13 My boyfriend Miku im
miku im
14 My girlfriend Mikja ime
mikja imε
15 A more formal expression Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
16 My husband Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
17 Another way to say Im shoq
im ʃɔc
18 My wife Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
19 Another way to say Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ10 - Bar

Bar
quiz
Learn
1 The bar Bari
baɾi
2 Would you like to have a drink? Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
3 To drink Të pish
tə piʃ
4 Glass Gotë
ɡɔtə
5 With pleasure Me kënaqësi
mε kənacəsi
6 What would you like? Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
7 What's on offer? Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
8 There is water or fruit juices Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
9 Water Ujë
ujə
10 Can you add some ice cubes, please? Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
11 Ice cubes Akull
akuɫ
12 Chocolate Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
13 Milk Qumësht
cuməʃt
14 Tea Çaj
ʧaj
15 Coffee Kafe
kafε
16 With sugar Me sheqer
mε ʃεcεɾ
17 With cream Me krem
mε kɾεm
18 Wine Verë
vεɾə
19 Beer Birrë
birə
20 A tea please Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
21 A beer please Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
22 What would you like to drink? Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
23 Another way to say Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
24 Two teas please! Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
25 Two beers please! Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
26 Nothing, thanks Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
27 A more formal expression Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
28 Cheers! Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
29 A more familiar expression Për ty!
pəɾ ty!
30 Cheers! Gëzuar!
ɡəzuaɾ
31 Can we have the bill please? Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
32 Excuse me, how much do I owe? Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
33 Twenty euros Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
34 It's on me Je i ftuar
jε i ftuaɾ11 - Restaurant

Restaurant
quiz
Learn
1 The restaurant Restoranti
ɾεstɔɾanti
2 Would you like to eat? Do të hash?
dɔ tə haʃ?
3 Yes, with pleasure Po, dua
pɔ dua
4 To eat Të hash
tə haʃ
5 Where can we eat? Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
6 Where can we have lunch? Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
7 Another way to say Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
8 Dinner Darka
daɾka
9 Breakfast Mëngjësi
mənɟεsi
10 Excuse me! Ju lutem!
ju lutεm
11 The menu, please Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
12 Here is the menu Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
13 What do you prefer to eat? Meat or fish? Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
14 With rice Me oriz.
mε ɔɾiz
15 With pasta Me makarona
mε makaɾɔna
16 Another way to say Me pasta
mɛ pasta
17 Potatoes Patate
patatε
18 Vegetables Perime
pεɾimε
19 Scrambled eggs - fried eggs - or a boiled egg Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
20 Bread Bukë
bukə
21 Butter Gjalpe
ɟalp
22 Salad Një sallatë
ɲə saɫatə
23 Dessert Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
24 Fruit Fruta
fruta
25 Can I have a knife, please? Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
26 Another way to say Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
27 Yes, I'll bring it to you right away Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
28 a knife Një thikë
ɲə θikə
29 a fork Një pirun
ɲə piɾun
30 a spoon Një lugë
ɲə luɡə
31 Is it a warm dish? Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
32 Yes, very hot also! Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
33 Warm E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
34 Cold E ftohtë
ε ftɔhtə
35 Hot Pikante
pikantε
36 I'll have fish Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
37 Me too Edhe unë
εðε unə12 - Parting

Parting
quiz
Learn
1 It's late, I have to go! Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
2 Shall we meet again? Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
3 Yes with pleasure Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
4 This is my address Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
5 Do you have a phone number? Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
6 Yes here you go Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
7 I had a lovely time Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
8 Me too, it was a pleasure to meet you Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
9 We will see each other soon Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
10 I hope so too Me kënaqësi
mε kənacəsi
11 Goodbye Mirupafshim
miɾupafʃim
12 See you tomorrow Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
13 Bye! Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε13 - Transportation

Transportation
quiz
Learn
1 Excuse me! I'm looking for the bus stop Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
2 How much is a ticket to Sun City?  Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
3 Where does this train go, please?  Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
4 Does this train stop at Sun City?  A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
5 When does the train for Sun City leave?  Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
6 When will this train arrive in Sun City?  Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
7 A ticket for Sun City, please Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
8 Do you have the train's time table? A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
9 Bus schedule Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
10 Excuse me, which train goes to Sun City? Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
11 This one Është ai atje
əʃtə ai atjε
12 Thanks Faleminderit!
falεmindεɾit
13 Don't mention it, have a good trip! Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
14 The garage Auto-servis
auto-sεɾvis
15 A more formal expression Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
16 The petrol station Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
17 A full tank, please Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
18 Bike Biçikletë
biʧiklεtə
19 Town centre Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
20 Suburb Periferia
pεɾifεɾia
21 It is a city Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
22 It is a village Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
23 A mountain Një mal
ɲə mal
24 a lake Një liqen
ɲə licen
25 The countryside Fshati
f ʃati14 - Looking for someone

Looking for someone
quiz
Learn
1 Excuse me, is Sarah here? Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
2 Yes, she's here Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
3 She's out Ka dalë
ka dalə
4 You can call her on her mobile phone Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
5 Do you know where I could find her? Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
6 She is at work Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
7 She is at home Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
8 Excuse me, is Julien here? Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
9 Yes, he's here Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
10 He's out Ka dalë
ka dalə
11 Do you know where I could find him? Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
12 You can call him on his mobile phone Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
13 He is at work Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
14 He is at home Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi15 - Hotel

Hotel
quiz
Learn
1 The hotel Hoteli
hɔtɛli
2 Apartment Apartamenti
apaɾtamɛnti
3 Welcome! Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
4 Do you have a room available? Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
5 Is there a bathroom in the room? A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
6 Would you prefer two single beds? Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
7 A more familiar expression Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
8 Do you wish to have a twin room? Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
9 A more formal expression Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
10 A room with bathtub - with balcony - with shower Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
11 Bed and breakfast Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
12 How much is it for a night? Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
13 Another way to say Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
14 I would like to see the room first Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
15 Another way to say Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
16 Yes, of course Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
17 Thank you, the room is very nice Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
18 Another way to say Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
19 OK, can I reserve for tonight? Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
20 It's a bit too much for me, thank you Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
21 Could you take care of my luggage, please? Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
22 Another way to say Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
23 Where is my room, please? Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
24 It is on the first floor Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
25 Is there a lift? Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
26 The elevator is on your left Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
27 The elevator is on your right Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
28 Where is the laundry room, please? Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
29 It is on the ground floor Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
30 Ground floor Kati përdhes
kati pəɾðεs
31 Bedroom Dhomë
ðɔmə
32 Dry cleaner's Patrim kimik
pastɾim kimik
33 Hair salon Parukeri
paɾukεɾi
34 Car parking space Parking
paɾkinɡ
35 Let's meet in the meeting room? Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
36 Meeting room Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
37 The swimming pool is heated Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
38 Swimming pool Pishina
piʃina
39 Please, wake me up at seven a.m. Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
40 The key, please Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
41 The pass, please Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
42 Are there any messages for me? Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
43 Yes, here you are Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
44 No, we didn't receive anything for you Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
45 Where can I get some change? Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
46 Please can you give me some change? Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
47 We can make some for you, how much would you like? Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
48 Another way to say Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?16 - Beach

Beach
quiz
Learn
1 The beach Plazhi
plaʒi
2 Do you know where I can buy a ball? Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
3 There is a store in this direction Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
4 a ball Një top
ɲə tɔp
5 Binoculars Dylbi
dylbi
6 a cap Kapele
kapεle
7 a towel Peshqir
pεʃciɾ
8 Sandals Sandale
sandalε
9 a bucket Kovë
kɔvə
10 Suntan lotion Krem dielli
kɾεm diεɫi
11 Swimming trunks Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
12 Sunglasses Syze dielli
syzε diεɫi
13 Shellfish Guaskore
ɡuaskɔɾε
14 Sunbathing Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
15 A more familiar expression Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
16 Sunny Me diell
mε diεɫ
17 Synonymous expression Me diell
18 Sunset Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
19 Parasol Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
20 Sun Diell
diεɫ
21 Sunstroke Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
22 Is it dangerous to swim here? Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
23 No, it is not dangerous Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
24 Yes, it is forbidden to swim here Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
25 Swim Notoj
nɔtɔj
26 Swimming Not
nɔt
27 Wave Valë
valə
28 Another way to say Dallgë
daɫɡə
29 Sea Det
dεt
30 Dune Dunë
dunə
31 Sand Rërë
ɾəɾə
32 What is the weather forecast for tomorrow? Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
33 The weather is going to change Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
34 It is going to rain Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
35 It will be sunny Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
36 It will be very windy Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
37 Swimming suit Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
38 Sunshade Hije
hijɛ17 - In case of trouble

In case of trouble
quiz
Learn
1 Can you help me, please? Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
2 I'm lost Kam humbur
kam humbuɾ
3 What would you like? Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
4 What happened? Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
5 Where could I find an interpreter? Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
6 Where is the nearest chemist's shop? Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
7 Said in the north (Kosovo) Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
8 Can you call a doctor, please Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
9 Which kind of treatment are you undergoing at the moment? Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
10 a hospital Një spital
ɲə spital
11 a chemist's Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
12 Said in the north (Kosovo) Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
13 a doctor Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
14 Another way to say Një mjek
ɲə mjɛk
15 Medical department Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
16 I lost my papers Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
17 My papers have been stolen Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
18 Lost-property office Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
19 First-aid station Urgjenca
uɾɟεnʦa
20 Emergency exit Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
21 The police Policia
pɔliʦia
22 Papers Dokumenta
dɔkumεnta
23 Money Para
paɾa
24 Passport Pasaportë
pasapɔɾtə
25 Luggage Bagazhe
baɡaʒε
26 I'm ok, thanks Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
27 Leave me alone! Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
28 Another way to say Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
29 Go away! Nisuni!
nisuni
Download mp3 and pdf
MP3 + PDF

Download all idioms and phrases

Free DemoStart

Download mp3 and pdf