Your browser does not support JavaScript! Learn Albanian online | Free Albanian lessons

Learn Albanian

1

How to learn Albanian by yourself? Start with an easy and free online course!

We have adopted an objective and efficient approach to learn how to speak a language easily and quickly: we suggest you to start by memorizing words, phrases and practical expressions that you can use in everyday life and that will be useful when traveling.
Getting used to pronounce words out loud, numbers for exemple, is an easy exercise that you can practice often and at anytime throughout the day.
It will help you to get used to the sounds of your chosen language and thus make it more familiar.
And once your holidays have begun, in Tirana, by Lake Ohrid or exploring the Rozafa Castle, you will be surprised how familiar and easy to understand it will seem.
Furthermore, using a pocket dictionary is always useful, particularly during a trip. It enables you to find the translation of new words and enrich your vocabulary.
17 themes
17 themes

Essentials

Essentials
Progression
0%
Start a new quiz
Q1
Hello
Mirëdita
miɾədita
Good evening
Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
Goodbye
Mirupafshim
miɾupafʃim
See you later
Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
Yes
Po
No
Jo
Excuse me!
Ju lutem...!
ju lutεm
Thanks
Faleminderit!
falεmindεɾit
Thanks a lot
Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
Thank you for your help
Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
Don't mention it
Ju lutem!
ju lutεm
Don't mention it
Asgjë!
asɟə
Ok
Në rregull
nə rεɡuɫ
Ok
Dakord
dakɔɾd
How much is it?
Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
How much is it?
Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
Sorry!
Më falni!
mə falni
I don't understand
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
I get it
Kuptova!
kuptɔva
I don't know
Nuk e di!
nuk ε di
Forbidden
Ndalohet!
ndalɔhεt
Excuse me, where are the toilets?
Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
Excuse me, where are the toilets?
Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
Happy New Year!
Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
Happy New Year!
Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
Happy birthday!
Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
Happy holiday!
Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
Congratulations!
Urime!
uɾimε
Congratulations!
Përgëzime!
pəɾɡəzimɛConversation

Conversation
Progression
0%
Start a new quiz
Q1
Hello. How are you?
Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
Hello. How are you?
Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
Hello. I'm fine, thank you
Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
Do you speak Albanese?
Flet shqip?
No, I don't speak Albanese
Jo, unë nuk flas shqip.
Only a little bit
Vetëm pak
vεtəm pak
Where do you come from?
Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
Where do you come from?
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
What is your nationality?
Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
What is your nationality?
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
I am Albanese
Unë jam shqiptar
I am Albanese
Unë jam shqiptare
And you, do you live here?
Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
Yes, I live here
Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
My name is Sarah, what's your name?
Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
My name is Sarah, what's your name?
Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
Julian
Zhyljen
Ʒyljεn
What are you doing here?
Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
What are you doing here?
Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
I am on holiday
Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
I am on holiday
Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
We are on holiday
Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
We are on holiday
Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
I am on a business trip
Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
I am on a business trip
Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
I work here
Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
We work here
Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
Where are the good places to go out and eat?
Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
Is there a museum in the neighbourhood?
Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
Where could I get an internet connection?
Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?Learning

Learning
Progression
0%
Start a new quiz
Q1
Do you want to learn a few words?
Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
Yes, sure!
Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
Yes, sure!
Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
What's this called?
Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
What's this called?
Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
It's a table
Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
It's a table
Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
A table. Do you understand?
Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
I don't understand
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
Can you repeat please?
Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
Can you talk a bit more slowly, please ?
Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
Could you write it down, please?
Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
I get it
Kuptova!
kuptɔvaColours

Colours
Progression
0%
Start a new quiz
Q1
I like the colour of this table
Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
It's red
Është e kuqe
əʃtə ε kucε
It's red
Është i kuq
əʃtə i kuc
Blue
Blu
blu
Yellow
E verdhë
ε vεɾðə
Yellow
I verdhë
i vεɾðə
White
E bardhë
ε baɾðə
White
I bardhë
i baɾðə
Black
E zezë
ε zεzə
Black
I zi
i zi
Green
Jeshile
jεʃilε
Orange
Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
Purple
Lejla
lεjla
Grey
Gri
ɡɾiNumbers

Numbers
Progression
0%
Start a new quiz
Q1
Zero
Zero
zεɾɔ
One
Një
ɲə
Two
Dy
dy
Three
Tre
tɾε
Four
Katër
katəɾ
Five
Pesë
pεsə
Six
Gjashtë
ɟaʃtə
Seven
Shtatë
ʃtatə
Eight
Tetë
tεtə
Nine
Nëntë
nəntə
Ten
Dhjetë
ðjεtə
Eleven
Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
Twelve
Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
Thirteen
Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
Fourteen
Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
Fifteen
Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
Sixteen
Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
Seventeen
Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
Eighteen
Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
Nineteen
Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
Twenty
Njëzetë
ɲəzεtə
Twenty-one
Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
Twenty-two
Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
Twenty-three
Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
Twenty-four
Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
Twenty-five
Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
Twenty-six
Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
Twenty-seven
Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
Twenty-eight
Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
Twenty-nine
Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
Thirty
Tridhjetë
tɾiðjεtə
Thirty-one
Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
Thirty-two
Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
Thirty-three
Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
Thirty-four
Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
Thirty-five
Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
Thirty-six
Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
Forty
Dyzetë
dyzεt
Fifty
Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
Sixty
Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
Seventy
Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
Eighty
Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
Ninety
Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
One hundred
Njëqind
ɲəcind
A hundred and five
Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
Two hundred
Dyqind
dycind
Three hundred
Treqind
tɾεcind
Four hundred
Katërqind
katəɾcind
A thousand
Një mijë
ɲə mijə
A thousand five hundred
Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
Two thousand
Dy mijë
dymijə
Ten thousand
Dhjetë mijë
ðjεtə mijəTime tracking

Time tracking
Progression
0%
Start a new quiz
Q1
When did you get here?
Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
When did you get here?
Kur arrin?
kuɾ arrin?
Today
Sot
sɔt
Yesterday
Dje
djε
Two days ago
Ka dy ditë
ka dy ditə
Two days ago
Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
How long are you staying for?
Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
How long are you staying for?
Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
I'm leaving tomorrow
Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
I'm leaving tomorrow
Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
I'll be leaving the day after tomorrow
Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
I'll be leaving the day after tomorrow
Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
I'll be leaving in three days
Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
I'll be leaving in three days
Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
Monday
E hënë
ε hənə
Tuesday
E martë
ε maɾtə
Wednesday
E mërkurë
ε məɾkuɾə
Thursday
E enjte
ε εɲtε
Friday
E premte
ε pɾεmtε
Saturday
E shtunë
ε ʃtunə
Sunday
E dielë
ε diεlə
January
Janar
janaɾ
February
Shkurt
ʃkuɾt
March
Mars
maɾs
April
Prill
pɾiɫ
May
Maj
maj
June
Qershor
cεɾʃɔɾ
July
Korrik
kɔrik
August
Gusht
ɡuʃt
September
Shtator
ʃtatɔɾ
October
Tetor
tεtɔɾ
November
Nëntor
nəntɔɾ
December
Dhjetor
ðjεtɔɾ
What time are you leaving at?
Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
What time are you leaving at?
Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
Morning, at eight o'clock
Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
Morning, at a quarter past 8
Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
Morning, at a quarter past 8
Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
Morning, at half past 8
Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
Morning, at half past 8
Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
Morning, at a quarter to nine
Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
Evening, at 6pm
Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
I am late
Jam me vonesë
jam mεvɔnεsəTaxi

Taxi
Progression
0%
Start a new quiz
Q1
Taxi! 
Taksi!
taksi
Where would you like to go?
Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
I'm going to the train station
Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
I'm going to the Day and Night Hotel
Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
Can you take me to the airport, please?
Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
Can you take my luggage?
Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
Is it far from here?
Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
No it's close
Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
Yes it's a little bit further away
Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
How much will it be?
Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
Take me there, please
Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
You go right
Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
You go left
Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
It's straight on
Është drejt
əʃtə dɾεjt
It's right here
Është këtu!
əʃtə kətu
It's right here
Arritëm!
aritəm
It's that way
Është andej!
əʃtə andεj
Stop!
Ndalo!
ndalɔ
Take your time
Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
Take your time
Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
Can I have a receipt, please?
Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?Feelings

Feelings
Progression
0%
Start a new quiz
Q1
I really like your country
Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
I love you
Të dua
tə dua
I love you
Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
I am happy
Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
I am sad
Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
I feel great here
Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
I am cold
Kam ftohtë
kam ftɔhtə
I am hot
Kam vapë
kam vapə
It's too big
Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
It's too small
Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
It's perfect
Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
Do you want to go out tonight?
Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
I would like to go out tonight
Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
It is a good idea
Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
I want to have fun
Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
It is not a good idea
Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
I don't want to go out tonight
Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
I want to rest
Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
Would you like to do some sport?
Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
Yes, I need to relax
Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
I play tennis
Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
No thanks. I am tired already
Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾFamily

Family
Progression
0%
Start a new quiz
Q1
Do you have family here?
Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
My father
Babai im
babai im
My father
Im atë
im atə
My mother
Nëna ime
nəna imε
My mother
Ime më
imɛ mə
My son
Djali im
djali im
My son
Im bir
im biɾ
My daughter
Vajza ime
vajza imε
A brother
Një vëlla
ɲə vəɫa
a sister
Një motër
ɲə mɔtəɾ
a friend
Një mik
ɲə mik
a friend
Një mikeshë
ɲə mikεʃə
My boyfriend
Miku im
miku im
My girlfriend
Mikja ime
mikja imε
My girlfriend
Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
My husband
Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
My husband
Im shoq
im ʃɔc
My wife
Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
My wife
Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛBar

Bar
Progression
0%
Start a new quiz
Q1
The bar
Bari
baɾi
Would you like to have a drink?
Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
To drink
Të pish
tə piʃ
Glass
Gotë
ɡɔtə
With pleasure
Me kënaqësi
mε kənacəsi
What would you like?
Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
What's on offer?
Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
There is water or fruit juices
Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
Water
Ujë
ujə
Can you add some ice cubes, please?
Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
Ice cubes
Akull
akuɫ
Chocolate
Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
Milk
Qumësht
cuməʃt
Tea
Çaj
ʧaj
Coffee
Kafe
kafε
With sugar
Me sheqer
mε ʃεcεɾ
With cream
Me krem
mε kɾεm
Wine
Verë
vεɾə
Beer
Birrë
birə
A tea please
Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
A beer please
Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
What would you like to drink?
Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
What would you like to drink?
Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
Two teas please!
Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
Two beers please!
Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
Nothing, thanks
Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
Nothing, thanks
Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
Cheers!
Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
Cheers!
Për ty!
pəɾ ty!
Cheers!
Gëzuar!
ɡəzuaɾ
Can we have the bill please?
Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
Excuse me, how much do I owe?
Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
Twenty euros
Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
It's on me
Je i ftuar
jε i ftuaɾRestaurant

Restaurant
Progression
0%
Start a new quiz
Q1
The restaurant
Restoranti
ɾεstɔɾanti
Would you like to eat?
Do të hash?
dɔ tə haʃ?
Yes, with pleasure
Po, dua
pɔ dua
To eat
Të hash
tə haʃ
Where can we eat?
Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
Where can we have lunch?
Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
Where can we have lunch?
Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
Dinner
Darka
daɾka
Breakfast
Mëngjësi
mənɟεsi
Excuse me!
Ju lutem!
ju lutεm
The menu, please
Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
Here is the menu
Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
What do you prefer to eat? Meat or fish?
Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
With rice
Me oriz.
mε ɔɾiz
With pasta
Me makarona
mε makaɾɔna
With pasta
Me pasta
mɛ pasta
Potatoes
Patate
patatε
Vegetables
Perime
pεɾimε
Scrambled eggs - fried eggs - or a boiled egg
Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
Bread
Bukë
bukə
Butter
Gjalpe
ɟalp
Salad
Një sallatë
ɲə saɫatə
Dessert
Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
Fruit
Fruta
fruta
Can I have a knife, please?
Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
Can I have a knife, please?
Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
Yes, I'll bring it to you right away
Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
a knife
Një thikë
ɲə θikə
a fork
Një pirun
ɲə piɾun
a spoon
Një lugë
ɲə luɡə
Is it a warm dish?
Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
Yes, very hot also!
Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
Warm
E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
Cold
E ftohtë
ε ftɔhtə
Hot
Pikante
pikantε
I'll have fish
Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
Me too
Edhe unë
εðε unəParting

Parting
Progression
0%
Start a new quiz
Q1
It's late, I have to go!
Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
Shall we meet again?
Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
Yes with pleasure
Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
This is my address
Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
Do you have a phone number?
Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
Yes here you go
Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
I had a lovely time
Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
Me too, it was a pleasure to meet you
Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
We will see each other soon
Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
I hope so too
Me kënaqësi
mε kənacəsi
Goodbye
Mirupafshim
miɾupafʃim
See you tomorrow
Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
Bye!
Përshëndetje
pəɾʃəndεtjεTransportation

Transportation
Progression
0%
Start a new quiz
Q1
Excuse me! I'm looking for the bus stop
Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
How much is a ticket to Sun City? 
Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
Where does this train go, please? 
Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
Does this train stop at Sun City? 
A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
When does the train for Sun City leave? 
Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
When will this train arrive in Sun City? 
Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
A ticket for Sun City, please
Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
Do you have the train's time table?
A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
Bus schedule
Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
Excuse me, which train goes to Sun City?
Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
This one
Është ai atje
əʃtə ai atjε
Thanks
Faleminderit!
falεmindεɾit
Don't mention it, have a good trip!
Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
The garage
Auto-servis
auto-sεɾvis
The garage
Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
The petrol station
Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
A full tank, please
Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
Bike
Biçikletë
biʧiklεtə
Bike
Dyrrotak
dyrɔtak
Town centre
Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
Suburb
Periferia
pεɾifεɾia
It is a city
Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
It is a village
Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
A mountain
Një mal
ɲə mal
a lake
Një liqen
ɲə licen
The countryside
Fshati
f ʃatiLooking for someone

Looking for someone
Progression
0%
Start a new quiz
Q1
Excuse me, is Sarah here?
Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
Yes, she's here
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
She's out
Ka dalë
ka dalə
You can call her on her mobile phone
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Do you know where I could find her?
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
She is at work
Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
She is at home
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
Excuse me, is Julien here?
Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
Yes, he's here
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
He's out
Ka dalë
ka dalə
Do you know where I could find him?
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
You can call him on his mobile phone
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
He is at work
Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
He is at home
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpiHotel

Hotel
Progression
0%
Start a new quiz
Q1
The hotel
Hoteli
hɔtɛli
Apartment
Apartamenti
apaɾtamɛnti
Welcome!
Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
Do you have a room available?
Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
Is there a bathroom in the room?
A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
Would you prefer two single beds?
Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
Would you prefer two single beds?
Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
Do you wish to have a twin room?
Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
Do you wish to have a twin room?
Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
A room with bathtub - with balcony - with shower
Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
Bed and breakfast
Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
How much is it for a night?
Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
How much is it for a night?
Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
I would like to see the room first
Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
I would like to see the room first
Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
Yes, of course
Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
Thank you, the room is very nice
Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
Thank you, the room is very nice
Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
OK, can I reserve for tonight?
Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
It's a bit too much for me, thank you
Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
Could you take care of my luggage, please?
Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
Could you take care of my luggage, please?
Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
Where is my room, please?
Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
It is on the first floor
Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
Is there a lift?
Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
The elevator is on your left
Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
The elevator is on your right
Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
Where is the laundry room, please?
Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
It is on the ground floor
Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
Ground floor
Kati përdhes
kati pəɾðεs
Bedroom
Dhomë
ðɔmə
Dry cleaner's
Patrim kimik
pastɾim kimik
Hair salon
Parukeri
paɾukεɾi
Car parking space
Parking
paɾkinɡ
Let's meet in the meeting room?
Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
Meeting room
Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
The swimming pool is heated
Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
Swimming pool
Pishina
piʃina
Please, wake me up at seven a.m.
Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
The key, please
Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
The pass, please
Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
Are there any messages for me?
Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
Yes, here you are
Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
No, we didn't receive anything for you
Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
Where can I get some change?
Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
Please can you give me some change?
Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
We can make some for you, how much would you like?
Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
We can make some for you, how much would you like?
Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?Beach

Beach
Progression
0%
Start a new quiz
Q1
The beach
Plazhi
plaʒi
Do you know where I can buy a ball?
Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
There is a store in this direction
Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
a ball
Një top
ɲə tɔp
Binoculars
Dylbi
dylbi
a cap
Kapele
kapεle
a towel
Peshqir
pεʃciɾ
Sandals
Sandale
sandalε
a bucket
Kovë
kɔvə
Suntan lotion
Krem dielli
kɾεm diεɫi
Swimming trunks
Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
Sunglasses
Syze dielli
syzε diεɫi
Shellfish
Guaskore
ɡuaskɔɾε
Sunbathing
Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
Sunbathing
Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
Sunny
Me diell
mε diεɫ
Sunny
Me diell
Sunset
Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
Parasol
Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
Sun
Diell
diεɫ
Sunstroke
Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
Is it dangerous to swim here?
Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
No, it is not dangerous
Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
Yes, it is forbidden to swim here
Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
Swim
Notoj
nɔtɔj
Swimming
Not
nɔt
Wave
Valë
valə
Wave
Dallgë
daɫɡə
Sea
Det
dεt
Dune
Dunë
dunə
Sand
Rërë
ɾəɾə
What is the weather forecast for tomorrow?
Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
The weather is going to change
Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
It is going to rain
Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
It will be sunny
Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
It will be very windy
Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
Swimming suit
Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
Sunshade
Hije
hijɛIn case of trouble

In case of trouble
Progression
0%
Start a new quiz
Q1
Can you help me, please?
Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
I'm lost
Kam humbur
kam humbuɾ
What would you like?
Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
What happened?
Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
Where could I find an interpreter?
Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
Where is the nearest chemist's shop?
Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
Where is the nearest chemist's shop?
Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
Can you call a doctor, please
Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
Which kind of treatment are you undergoing at the moment?
Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
a hospital
Një spital
ɲə spital
a chemist's
Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
a chemist's
Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
a doctor
Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
a doctor
Një mjek
ɲə mjɛk
Medical department
Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
I lost my papers
Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
My papers have been stolen
Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
Lost-property office
Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
First-aid station
Urgjenca
uɾɟεnʦa
Emergency exit
Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
The police
Policia
pɔliʦia
Papers
Dokumenta
dɔkumεnta
Money
Para
paɾa
Passport
Pasaportë
pasapɔɾtə
Luggage
Bagazhe
baɡaʒε
I'm ok, thanks
Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
Leave me alone!
Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
Leave me alone!
Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
Go away!
Nisuni!
nisuniWhy speak Albanian while traveling?

Spoken by about seven million people, it has official language status in Albania and Kosovo, and is also present in Macedonia, Greece, Turkey, Italy, Serbia and Montenegro. The features of its Indo-European descent and pre-Indo-European vocabulary have long intrigued linguists, since its origins can be as much Illyrian as they are Thracian. 
Beyond these questions, Albanian is a linguistically rich language, but is also literary, having great names such as Bedri Dedja or Ornela Vorpsi, a novelist named among the thirty-five best European writers in the anthology of Best European Fiction published by the Dalkey Archive Press.

Tourist attractions

Do you feel like taking break in paradise without having to fight for space with hordes of tourists at the seaside? The idyllic beaches of Albania could be the perfect destination for your next trip!
Located in the south of Europe, this country is bathed by the Adriatic Sea and the Ionian Sea, and has a rich history that begins with the Illyrians in the twentieth century BC. It had its first apogee in the third century BC, being a maritime power and an important route between the West and the East. The many ruins from the period, the medieval fortresses of both Western and Byzantine inspiration, and the great lakes, will inspire you on a relaxing voyage or even on a business trip across the country. 

Make a success of your stay in Albania

Whether you are going to spend a few days with friends for a leisure trip or if you are on a business trip, nothing will be more useful to you than to be able to slip a few words in the language of your interlocutors, who will appreciate your effort and will be certainly more willing to help.

How to succeed in having good pronunciation within a week to a month?

An almost phonological alphabet

Based on the Tosk dialect and using the characters of the Latin alphabet, the language has 36 letters, including seven vowels. The pronunciation is fairly easy, as almost all the letters are read, and always in the same way, which only varies in some dialects.