vocabolario > albanese

1 - Espressioni essenziali
🔊 Buongiorno 🔊 Mirëdita
miɾədita
🔊 Buonasera 🔊 Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
🔊 Arrivederci 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 A dopo 🔊 Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
🔊 Sì 🔊 Po
🔊 No 🔊 Jo
🔊 Per favore! 🔊 Ju lutem...!
ju lutεm
🔊 Grazie 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 Grazie mille 🔊 Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
🔊 Grazie per il suo aiuto 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 Prego 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 Prego 🔊 Asgjë!
asɟə
🔊 Va bene 🔊 Në rregull
nə rεɡuɫ
🔊 Va bene 🔊 Dakord
dakɔɾd
🔊 Quanto costa, per favore? 🔊 Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 Quanto costa, per favore? 🔊 Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 Mi scusi ! 🔊 Më falni!
mə falni
🔊 Non ho capito 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Ho capito 🔊 Kuptova!
kuptɔva
🔊 Non so 🔊 Nuk e di!
nuk ε di
🔊 Vietato 🔊 Ndalohet!
ndalɔhεt
🔊 Dov'è il bagno per favore ? 🔊 Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 Dov'è il bagno per favore ? 🔊 Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 Buon anno! 🔊 Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 Buon anno! 🔊 Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
🔊 Buon compleanno! 🔊 Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 Buone feste! 🔊 Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
🔊 Congratulazioni! 🔊 Urime!
uɾimε
🔊 Congratulazioni! 🔊 Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ
2 - Conversazione
🔊 Buongiorno. Come stai ? 🔊 Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
🔊 Buongiorno. Come stai ? 🔊 Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 Buongiorno. Bene, grazie 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 Parli albanese ? 🔊 Flet shqip?
🔊 No, non parlo albanese 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 Soltanto un po' 🔊 Vetëm pak
vεtəm pak
🔊 Di dove sei ? 🔊 Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 Di dove sei ? 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 Di che nazionalità sei? 🔊 Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 Di che nazionalità sei? 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 Sono italiano 🔊 Unë jam italian
unə jam italian
🔊 Sono italiana 🔊 Unë jam italiane
🔊 E tu, vivi qui? 🔊 Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
🔊 Si, abito qui 🔊 Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
🔊 Mi chiamo Sara, e tu ? 🔊 Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 Mi chiamo Sara, e tu ? 🔊 Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 Giuliano 🔊 Zhyljen
Ʒyljεn
🔊 Che fai qui? 🔊 Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
🔊 Che fai qui? 🔊 Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 Sono in vacanza 🔊 Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Sono in vacanza 🔊 Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
🔊 Siamo in vacanza 🔊 Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Siamo in vacanza 🔊 Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 Sono in viaggio d'affari 🔊 Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 Sono in viaggio d'affari 🔊 Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 Lavoro qui 🔊 Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
🔊 Lavoriamo qui 🔊 Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
🔊 Dove mi consigli di andare a mangiare? 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 C'è un museo qui vicino? 🔊 Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
🔊 Dove posso collegarmi a internet? 🔊 Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?
3 - Imparare
🔊 Vuoi imparare un po' di vocabolario ? 🔊 Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
🔊 Con piacere! 🔊 Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 Con piacere! 🔊 Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
🔊 Come si chiama ? 🔊 Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
🔊 Come si chiama ? 🔊 Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 È un tavolo 🔊 Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 È un tavolo 🔊 Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 Un tavolo, hai capito ? 🔊 Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 Non ho capito 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Puoi ripetere per favore ? 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 Puoi parlare più lentamente? 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
🔊 Potresti scriverlo per favore? 🔊 Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
🔊 Ho capito 🔊 Kuptova!
kuptɔva
4 - Colori
🔊 Mi piace il colore di questo tavolo 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 È rosso 🔊 Është e kuqe
əʃtə ε kucε
🔊 È rosso 🔊 Është i kuq
əʃtə i kuc
🔊 Blu 🔊 Blu
blu
🔊 Giallo 🔊 E verdhë
ε vεɾðə
🔊 Giallo 🔊 I verdhë
i vεɾðə
🔊 Bianco 🔊 E bardhë
ε baɾðə
🔊 Bianco 🔊 I bardhë
i baɾðə
🔊 Nero 🔊 E zezë
ε zεzə
🔊 Nero 🔊 I zi
i zi
🔊 Verde 🔊 Jeshile
jεʃilε
🔊 Arancione 🔊 Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
🔊 Viola 🔊 Lejla
lεjla
🔊 Grigio 🔊 Gri
ɡɾi
5 - Numeri
🔊 Zero 🔊 Zero
zεɾɔ
🔊 Uno 🔊 Një
ɲə
🔊 Due 🔊 Dy
dy
🔊 Tre 🔊 Tre
tɾε
🔊 Quattro 🔊 Katër
katəɾ
🔊 Cinque 🔊 Pesë
pεsə
🔊 Sei 🔊 Gjashtë
ɟaʃtə
🔊 Sette 🔊 Shtatë
ʃtatə
🔊 Otto 🔊 Tetë
tεtə
🔊 Nove 🔊 Nëntë
nəntə
🔊 Dieci 🔊 Dhjetë
ðjεtə
🔊 Undici 🔊 Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
🔊 Dodici 🔊 Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
🔊 Tredici 🔊 Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
🔊 Quattordici 🔊 Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
🔊 Quindici 🔊 Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
🔊 Sedici 🔊 Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 Diciassette 🔊 Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
🔊 Diciotto 🔊 Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
🔊 Diciannove 🔊 Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
🔊 Venti 🔊 Njëzetë
ɲəzεtə
🔊 Ventuno 🔊 Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
🔊 Ventidue 🔊 Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
🔊 Ventitre 🔊 Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
🔊 Ventiquattro 🔊 Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 Venticinque 🔊 Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
🔊 Ventisei 🔊 Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 Ventisette 🔊 Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 Ventotto 🔊 Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
🔊 Ventinove 🔊 Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
🔊 Trenta 🔊 Tridhjetë
tɾiðjεtə
🔊 Trentuno 🔊 Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 Trentadue 🔊 Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
🔊 Trentatre 🔊 Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
🔊 Trentaquattro 🔊 Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 Trentacinque 🔊 Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
🔊 Trentasei 🔊 Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 Quaranta 🔊 Dyzetë
dyzεt
🔊 Cinquanta 🔊 Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
🔊 Sessanta 🔊 Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
🔊 Settanta 🔊 Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
🔊 Ottanta 🔊 Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
🔊 Novanta 🔊 Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
🔊 Cento 🔊 Njëqind
ɲəcind
🔊 Cento-cinque 🔊 Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
🔊 Duecento 🔊 Dyqind
dycind
🔊 Trecento 🔊 Treqind
tɾεcind
🔊 Quattrocento 🔊 Katërqind
katəɾcind
🔊 Mille 🔊 Një mijë
ɲə mijə
🔊 Millecinquecento 🔊 Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 Duemila 🔊 Dy mijë
dymijə
🔊 Diecimila 🔊 Dhjetë mijë
ðjεtə mijə
6 - Punti di riferimento di tempo
🔊 Da quando sei qui? 🔊 Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
🔊 Da quando sei qui? 🔊 Kur arrin?
kuɾ arrin?
🔊 Da oggi 🔊 Sot
sɔt
🔊 Da ieri 🔊 Dje
djε
🔊 Da due giorni 🔊 Ka dy ditë
ka dy ditə
🔊 Da due giorni 🔊 Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 Quanto tempo resti ? 🔊 Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 Quanto tempo resti ? 🔊 Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 Riparto domani 🔊 Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
🔊 Riparto domani 🔊 Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 Riparto dopodomani 🔊 Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
🔊 Riparto dopodomani 🔊 Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 Riparto tra tre giorni 🔊 Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 Riparto tra tre giorni 🔊 Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 Lunedì 🔊 E hënë
ε hənə
🔊 Martedì 🔊 E martë
ε maɾtə
🔊 Mercoledì 🔊 E mërkurë
ε məɾkuɾə
🔊 Giovedì 🔊 E enjte
ε εɲtε
🔊 Venerdì 🔊 E premte
ε pɾεmtε
🔊 Sabato 🔊 E shtunë
ε ʃtunə
🔊 Domenica 🔊 E dielë
ε diεlə
🔊 Gennaio 🔊 Janar
janaɾ
🔊 Febbraio 🔊 Shkurt
ʃkuɾt
🔊 Marzo 🔊 Mars
maɾs
🔊 Aprile 🔊 Prill
pɾiɫ
🔊 Maggio 🔊 Maj
maj
🔊 Giugno 🔊 Qershor
cεɾʃɔɾ
🔊 Luglio 🔊 Korrik
kɔrik
🔊 Agosto 🔊 Gusht
ɡuʃt
🔊 Settembre 🔊 Shtator
ʃtatɔɾ
🔊 Ottobre 🔊 Tetor
tεtɔɾ
🔊 Novembre 🔊 Nëntor
nəntɔɾ
🔊 Dicembre 🔊 Dhjetor
ðjεtɔɾ
🔊 A che ora parti ? 🔊 Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 A che ora parti ? 🔊 Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
🔊 La mattina, alle otto 🔊 Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 La mattina, alle otto e un quarto 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 La mattina, alle otto e un quarto 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 La mattina, alle otto e trenta 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 La mattina, alle otto e trenta 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 La mattina, alle otto e quarantacinque 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 La sera, alle diciotto 🔊 Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 Sono in ritardo 🔊 Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə
7 - Taxi
🔊 Taxi! 🔊 Taksi!
taksi
🔊 Dove vuole andare? 🔊 Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 Vado alla stazione 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 Vado all'hotel Giorno e Notte 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 Mi puo' portare all'aeroporto? 🔊 Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
🔊 Puo' prendere i miei bagagli? 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 È lontano da qui ? 🔊 Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 No è vicino 🔊 Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 Sì è un po' più lontano 🔊 Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 Quanto costa? 🔊 Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 Mi porti qui per favore 🔊 Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 A destra 🔊 Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
🔊 A sinistra 🔊 Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
🔊 Dritto 🔊 Është drejt
əʃtə dɾεjt
🔊 È qui 🔊 Është këtu!
əʃtə kətu
🔊 È qui 🔊 Arritëm!
aritəm
🔊 È di là 🔊 Është andej!
əʃtə andεj
🔊 Alt! 🔊 Ndalo!
ndalɔ
🔊 Faccia con comodo 🔊 Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 Faccia con comodo 🔊 Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
🔊 Mi puo' fare una ricevuta per favore? 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - Famiglia
🔊 Hai dei parenti qui? 🔊 Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
🔊 Mio padre 🔊 Babai im
babai im
🔊 Mio padre 🔊 Im atë
im atə
🔊 Mia madre 🔊 Nëna ime
nəna imε
🔊 Mia madre 🔊 Ime më
imɛ mə
🔊 Mio figlio 🔊 Djali im
djali im
🔊 Mio figlio 🔊 Im bir
im biɾ
🔊 Mia figlia 🔊 Vajza ime
vajza imε
🔊 Un fratello 🔊 Një vëlla
ɲə vəɫa
🔊 Una sorella 🔊 Një motër
ɲə mɔtəɾ
🔊 Un amico 🔊 Një mik
ɲə mik
🔊 Un'amica 🔊 Një mikeshë
ɲə mikεʃə
🔊 Il mio ragazzo 🔊 Miku im
miku im
🔊 La mia ragazza 🔊 Mikja ime
mikja imε
🔊 La mia ragazza 🔊 Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
🔊 Mio marito 🔊 Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
🔊 Mio marito 🔊 Im shoq
im ʃɔc
🔊 Mia moglie 🔊 Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 Mia moglie 🔊 Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ
9 - Sentimenti
🔊 Il tuo paese mi piace molto 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 Ti amo 🔊 Të dua
tə dua
🔊 Ti amo 🔊 Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
🔊 Sono felice 🔊 Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
🔊 Sono triste 🔊 Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 Sto bene qui 🔊 Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
🔊 Sento freddo 🔊 Kam ftohtë
kam ftɔhtə
🔊 Sento caldo 🔊 Kam vapë
kam vapə
🔊 È' troppo grande 🔊 Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
🔊 È troppo piccolo 🔊 Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 È perfetto 🔊 Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
🔊 Vuoi uscire stasera? 🔊 Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 Vorrei uscire stasera 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 È una buon'idea 🔊 Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 Ho voglia di divertirmi 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 Non è una buon'idea 🔊 Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 Non ho voglia di uscire stasera 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 Ho voglia di riposarmi 🔊 Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
🔊 Vuoi fare sport? 🔊 Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
🔊 Sì, ho bisogno di sfogarmi! 🔊 Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
🔊 Io gioco a tennis 🔊 Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
🔊 No grazie, sono abbastanza stanco 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - Bar
🔊 Il bar 🔊 Bari
baɾi
🔊 Vuoi bere qualcosa? 🔊 Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 Bere 🔊 Të pish
tə piʃ
🔊 Bicchiere 🔊 Gotë
ɡɔtə
🔊 Con piacere 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 Che cosa prendi? 🔊 Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 Che cosa c'è da bere ? 🔊 Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 C'è dell' acqua o dei succhi di frutta 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 Acqua 🔊 Ujë
ujə
🔊 Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore? 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 Un po' di ghiaccio? 🔊 Akull
akuɫ
🔊 Una cioccolata 🔊 Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
🔊 Del latte 🔊 Qumësht
cuməʃt
🔊 Del tè 🔊 Çaj
ʧaj
🔊 Del caffè 🔊 Kafe
kafε
🔊 Con zucchero 🔊 Me sheqer
mε ʃεcεɾ
🔊 Con panna 🔊 Me krem
mε kɾεm
🔊 Del vino 🔊 Verë
vεɾə
🔊 Una birra 🔊 Birrë
birə
🔊 Un tè, per favore 🔊 Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 Una birra per favore 🔊 Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
🔊 Cosa vuoi bere ? 🔊 Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 Cosa vuoi bere ? 🔊 Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 Due tè per favore 🔊 Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
🔊 Due birre per favore 🔊 Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
🔊 Niente, grazie 🔊 Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
🔊 Niente, grazie 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 Alla tua 🔊 Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 Alla tua 🔊 Për ty!
pəɾ ty!
🔊 Salute 🔊 Gëzuar!
ɡəzuaɾ
🔊 Il conto per favore 🔊 Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 Quanto Le devo, per favore ? 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 Venti Euro 🔊 Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 È per me 🔊 Je i ftuar
jε i ftuaɾ
11 - Ristorante
🔊 Il ristorante 🔊 Restoranti
ɾεstɔɾanti
🔊 Vuoi mangiare? 🔊 Do të hash?
dɔ tə haʃ?
🔊 Sì, ne ho voglia 🔊 Po, dua
pɔ dua
🔊 Mangiare 🔊 Të hash
tə haʃ
🔊 Dove possiamo mangiare? 🔊 Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
🔊 Dove possiamo pranzare? 🔊 Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 Dove possiamo pranzare? 🔊 Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 La cena 🔊 Darka
daɾka
🔊 La prima colazione 🔊 Mëngjësi
mənɟεsi
🔊 Per favore ! 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 Il menu per favore! 🔊 Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
🔊 Ecco il menu! 🔊 Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 Cosa preferisci? Carne o pesce? 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 Con riso 🔊 Me oriz.
mε ɔɾiz
🔊 Con pasta 🔊 Me makarona
mε makaɾɔna
🔊 Con pasta 🔊 Me pasta
mɛ pasta
🔊 Delle patate 🔊 Patate
patatε
🔊 Della verdura 🔊 Perime
pεɾimε
🔊 Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 Del pane 🔊 Bukë
bukə
🔊 Del burro 🔊 Gjalpe
ɟalp
🔊 Un'insalata 🔊 Një sallatë
ɲə saɫatə
🔊 Un dolce 🔊 Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
🔊 Della frutta 🔊 Fruta
fruta
🔊 Ha un coltello per favore? 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 Ha un coltello per favore? 🔊 Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 Sì, glielo porto subito 🔊 Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 Un coltello 🔊 Një thikë
ɲə θikə
🔊 Una forchetta 🔊 Një pirun
ɲə piɾun
🔊 Un cucchiaio 🔊 Një lugë
ɲə luɡə
🔊 È un piatto caldo? 🔊 Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
🔊 Sì, ed anche molto speziato! 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 Caldo 🔊 E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
🔊 Freddo 🔊 E ftohtë
ε ftɔhtə
🔊 Speziato 🔊 Pikante
pikantε
🔊 Prenderò il pesce! 🔊 Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
🔊 Anch'io 🔊 Edhe unë
εðε unə
12 - Lasciarsi
🔊 È tardi ! Devo andare! 🔊 Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 Ci rivedremo ? 🔊 Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
🔊 Sì, certamente 🔊 Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
🔊 Abito a quest'indirizzo 🔊 Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 Hai un numero di telefono? 🔊 Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 Sì, eccolo 🔊 Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
🔊 Ho trascorso un momento piacevole con te 🔊 Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
🔊 Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 Ci rivedremo presto 🔊 Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 Lo spero anch'io 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 Arrivederci 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 A domani 🔊 Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
🔊 Ciao 🔊 Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε
13 - Trasporto
🔊 Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus 🔊 Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore? 🔊 Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Dove va questo treno per favore? 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 Questo treno si ferma alla Città del Sole? 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Quando parte il treno per la Città del Sole? 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Quando arriva il treno per la Città del Sole? 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Un biglietto per La Città del Sole per favore 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 Conosce l'orario dei treni? 🔊 A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 L'orario degli autobus 🔊 Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 Qual è il treno per La Città del Sole per favore? 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 È quello 🔊 Është ai atje
əʃtə ai atjε
🔊 Grazie 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 Di niente. Buon Viaggio 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 Il meccanico 🔊 Auto-servis
auto-sεɾvis
🔊 Il meccanico 🔊 Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
🔊 La pompa di benzina 🔊 Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
🔊 Il pieno, per favore 🔊 Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 Bici 🔊 Biçikletë
biʧiklεtə
🔊 Il centro città 🔊 Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
🔊 La periferia 🔊 Periferia
pεɾifεɾia
🔊 È una grande città 🔊 Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
🔊 È un paese 🔊 Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
🔊 Una montagna 🔊 Një mal
ɲə mal
🔊 Un lago 🔊 Një liqen
ɲə licen
🔊 La campagna 🔊 Fshati
f ʃati
14 - Hotel
🔊 L'hotel 🔊 Hoteli
hɔtɛli
🔊 Appartamento 🔊 Apartamenti
apaɾtamɛnti
🔊 Benvenuti! 🔊 Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
🔊 Ha una camera libera? 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 È una camera con bagno? 🔊 A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 Preferisce due letti separati? 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
🔊 Preferisce due letti separati? 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 Desidera una camera doppia? 🔊 Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
🔊 Desidera una camera doppia? 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 Camera con la prima colazione 🔊 Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 Qual è il prezzo per una notte? 🔊 Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
🔊 Qual è il prezzo per una notte? 🔊 Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
🔊 Prima vorrei vedere la camera, per favore! 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 Prima vorrei vedere la camera, per favore! 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 Sì, certo! 🔊 Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
🔊 Grazie, la camera va benissimo. 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 Grazie, la camera va benissimo. 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 Va bene, posso prenotare per questa sera? 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 La ringrazio, ma è troppo cara per me 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 Puo' prendere i miei bagagli, per favore? 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 Puo' prendere i miei bagagli, per favore? 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 Dove si trova la mia camera, per favore? 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 È al primo piano 🔊 Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 C'è un ascensore? 🔊 Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
🔊 L'ascensore è alla sua sinistra 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 L'ascensore è alla sua destra 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 Dov'è la lavanderia? 🔊 Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
🔊 È al pianterreno. 🔊 Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 Pianterreno. 🔊 Kati përdhes
kati pəɾðεs
🔊 Camera 🔊 Dhomë
ðɔmə
🔊 Lavanderia 🔊 Patrim kimik
pastɾim kimik
🔊 Parrucchiere 🔊 Parukeri
paɾukεɾi
🔊 Parcheggio auto 🔊 Parking
paɾkinɡ
🔊 Vediamoci nella sala conferenze? 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 La sala di riunione 🔊 Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
🔊 La piscina è riscaldata 🔊 Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 La piscina 🔊 Pishina
piʃina
🔊 Mi svegli alle sette per favore 🔊 Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
🔊 La chiave per favore 🔊 Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
🔊 Il pass per favore 🔊 Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
🔊 Ci sono messaggi per me? 🔊 Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 Sì, eccoli 🔊 Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
🔊 No, non ha ricevuto nulla 🔊 Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
🔊 Dove posso cambiare i soldi in spiccioli? 🔊 Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore? 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - Cercare qualcuno
🔊 C'è Sara per favore ? 🔊 Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
🔊 Sì, è qui 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 È uscita 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Puo' chiamarla al cellulare 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Sa dove posso trovarla? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 È andata al lavoro 🔊 Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
🔊 È a casa sua 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
🔊 C'è Giuliano per favore ? 🔊 Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
🔊 Sì, è qui 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 È uscito 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Sa dove posso trovarlo? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Puo' chiamarlo al cellulare 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 È andato al lavoro 🔊 Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
🔊 È a casa sua 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
16 - Spiaggia
🔊 La spiaggia 🔊 Plazhi
plaʒi
🔊 Sa dove posso comprare un palloncino? 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 C'è un negozio da questa parte 🔊 Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 Un palloncino 🔊 Një top
ɲə tɔp
🔊 Un binocolo 🔊 Dylbi
dylbi
🔊 Un berretto 🔊 Kapele
kapεle
🔊 Asciugamano 🔊 Peshqir
pεʃciɾ
🔊 Sandali 🔊 Sandale
sandalε
🔊 Secchiello 🔊 Kovë
kɔvə
🔊 Crema solare 🔊 Krem dielli
kɾεm diεɫi
🔊 Costume da bagno maschile 🔊 Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
🔊 Occhiali da sole 🔊 Syze dielli
syzε diεɫi
🔊 Crostaceo 🔊 Guaskore
ɡuaskɔɾε
🔊 Fare un bagno di sole 🔊 Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 Fare un bagno di sole 🔊 Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 Assolato 🔊 Me diell
mε diεɫ
🔊 Assolato 🔊 Me diell
🔊 Tramonto 🔊 Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
🔊 Ombrellone 🔊 Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
🔊 Sole 🔊 Diell
diεɫ
🔊 Insolazione 🔊 Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 È pericoloso nuotare qui? 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 No, non è pericoloso 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 Sì, è vietato farsi il bagno qui 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 Nuotare 🔊 Notoj
nɔtɔj
🔊 Nuoto 🔊 Not
nɔt
🔊 Onda 🔊 Valë
valə
🔊 Onda 🔊 Dallgë
daɫɡə
🔊 Mare 🔊 Det
dεt
🔊 Duna 🔊 Dunë
dunə
🔊 Sabbia 🔊 Rërë
ɾəɾə
🔊 Quali sono le previsioni metereologiche per domani? 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 Il tempo sta cambiando 🔊 Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 Pioverà 🔊 Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 Ci sarà il sole 🔊 Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
🔊 Ci sarà molto vento 🔊 Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 Costume da bagno 🔊 Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
🔊 Ombra 🔊 Hije
hijɛ
17 - In caso di problema
🔊 Mi può aiutare per favore ? 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 Mi sono perso 🔊 Kam humbur
kam humbuɾ
🔊 Cosa desidera? 🔊 Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 Che è successo? 🔊 Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
🔊 Dove posso trovare un interprete? 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 Dov'è la farmacia più vicina? 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 Dov'è la farmacia più vicina? 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 Puo' chiamare un medico per favore? 🔊 Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
🔊 Che cura segue al momento? 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 Un ospedale 🔊 Një spital
ɲə spital
🔊 Una farmacia 🔊 Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
🔊 Una farmacia 🔊 Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 Un medico 🔊 Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
🔊 Un medico 🔊 Një mjek
ɲə mjɛk
🔊 Servizio medico 🔊 Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 Ho perso i documenti 🔊 Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 Mi hanno rubato i documenti 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 Ufficio degli oggetti smarriti 🔊 Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 Posto di soccorso 🔊 Urgjenca
uɾɟεnʦa
🔊 Uscita di sicurezza 🔊 Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 La polizia 🔊 Policia
pɔliʦia
🔊 Documenti 🔊 Dokumenta
dɔkumεnta
🔊 Soldi 🔊 Para
paɾa
🔊 Passaporto 🔊 Pasaportë
pasapɔɾtə
🔊 Bagagli 🔊 Bagazhe
baɡaʒε
🔊 No, grazie 🔊 Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 Lasciami in pace ! 🔊 Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
🔊 Lasciami in pace ! 🔊 Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
🔊 Vattene ! 🔊 Nisuni!
nisuni

Iniziare

Download di MP3 e PDF