vocabolario > albanese

1 - Espressioni essenziali

Espressioni essenziali
quiz
Corso
1 Buongiorno Mirëdita
miɾədita
2 Buonasera Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Arrivederci Mirupafshim
miɾupafʃim
4 A dopo Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Po
6 No Jo
7 Per favore! Ju lutem...!
ju lutεm
8 Grazie Faleminderit!
falεmindεɾit
9 Grazie mille Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
10 Grazie per il suo aiuto Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
11 Prego Ju lutem!
ju lutεm
12 Espressione più familiare Asgjë!
asɟə
13 Va bene Në rregull
nə rεɡuɫ
14 Altro modo di dire Dakord
dakɔɾd
15 Quanto costa, per favore? Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
16 Altro modo di dire Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
17 Mi scusi ! Më falni!
mə falni
18 Non ho capito Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
19 Ho capito Kuptova!
kuptɔva
20 Non so Nuk e di!
nuk ε di
21 Vietato Ndalohet!
ndalɔhεt
22 Dov'è il bagno per favore ? Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
23 Altro modo di dire Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
24 Buon anno! Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
25 Altro modo di dire Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
26 Buon compleanno! Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
27 Buone feste! Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
28 Congratulazioni! Urime!
uɾimε
29 Altro modo di dire Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ2 - Conversazione

Conversazione
quiz
Corso
1 Buongiorno. Come stai ? Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
2 Espressione più familiare Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
3 Buongiorno. Bene, grazie Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
4 Parli albanese ? Flet shqip?
5 No, non parlo albanese Jo, unë nuk flas shqip.
6 Soltanto un po' Vetëm pak
vεtəm pak
7 Di dove sei ? Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
8 Espressione più familiare Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
9 Di che nazionalità sei? Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
10 Espressione più familiare Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
11 Sono italiano Unë jam italian
unə jam italian
12 Quando è una donna che parla Unë jam italiane
13 E tu, vivi qui? Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
14 Si, abito qui Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
15 Mi chiamo Sara, e tu ? Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
16 Altro modo di dire Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
17 Giuliano Zhyljen
Ʒyljεn
18 Che fai qui? Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
19 Espressione più familiare Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
20 Sono in vacanza Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
21 Altro modo di dire Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
22 Siamo in vacanza Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
23 Altro modo di dire Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
24 Sono in viaggio d'affari Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
25 Altro modo di dire Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
26 Lavoro qui Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
27 Lavoriamo qui Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
28 Dove mi consigli di andare a mangiare? Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
29 C'è un museo qui vicino? Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
30 Dove posso collegarmi a internet? Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?3 - Imparare

Imparare
quiz
Corso
1 Vuoi imparare un po' di vocabolario ? Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
2 Con piacere! Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
3 Altro modo di dire Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
4 Come si chiama ? Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
5 Espressione più familiare Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
6 È un tavolo Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
7 Altro modo di dire Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
8 Un tavolo, hai capito ? Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
9 Non ho capito Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
10 Puoi ripetere per favore ? Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
11 Puoi parlare più lentamente? Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
12 Potresti scriverlo per favore? Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
13 Ho capito Kuptova!
kuptɔva4 - Colori

Colori
quiz
Corso
1 Mi piace il colore di questo tavolo Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
2 È rosso Është e kuqe
əʃtə ε kucε
3 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile Është i kuq
əʃtə i kuc
4 Blu Blu
blu
5 Giallo E verdhë
ε vεɾðə
6 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile I verdhë
i vεɾðə
7 Bianco E bardhë
ε baɾðə
8 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile I bardhë
i baɾðə
9 Nero E zezë
ε zεzə
10 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile I zi
i zi
11 Verde Jeshile
jεʃilε
12 Arancione Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
13 Viola Lejla
lεjla
14 Grigio Gri
ɡɾi5 - Numeri

Numeri
quiz
Corso
1 Zero Zero
zεɾɔ
2 Uno Një
ɲə
3 Due Dy
dy
4 Tre Tre
tɾε
5 Quattro Katër
katəɾ
6 Cinque Pesë
pεsə
7 Sei Gjashtë
ɟaʃtə
8 Sette Shtatë
ʃtatə
9 Otto Tetë
tεtə
10 Nove Nëntë
nəntə
11 Dieci Dhjetë
ðjεtə
12 Undici Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
13 Dodici Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
14 Tredici Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
15 Quattordici Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
16 Quindici Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
17 Sedici Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
18 Diciassette Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
19 Diciotto Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
20 Diciannove Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
21 Venti Njëzetë
ɲəzεtə
22 Ventuno Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
23 Ventidue Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
24 Ventitre Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
25 Ventiquattro Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
26 Venticinque Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
27 Ventisei Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
28 Ventisette Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
29 Ventotto Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
30 Ventinove Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
31 Trenta Tridhjetë
tɾiðjεtə
32 Trentuno Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
33 Trentadue Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
34 Trentatre Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
35 Trentaquattro Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
36 Trentacinque Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
37 Trentasei Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
38 Quaranta Dyzetë
dyzεt
39 Cinquanta Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
40 Sessanta Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
41 Settanta Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
42 Ottanta Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
43 Novanta Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
44 Cento Njëqind
ɲəcind
45 Cento-cinque Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
46 Duecento Dyqind
dycind
47 Trecento Treqind
tɾεcind
48 Quattrocento Katërqind
katəɾcind
49 Mille Një mijë
ɲə mijə
50 Millecinquecento Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
51 Duemila Dy mijë
dymijə
52 Diecimila Dhjetë mijë
ðjεtə mijə6 - Punti di riferimento di tempo

Punti di riferimento di tempo
quiz
Corso
1 Da quando sei qui? Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
2 Altro modo di dire Kur arrin?
kuɾ arrin?
3 Da oggi Sot
sɔt
4 Da ieri Dje
djε
5 Da due giorni Ka dy ditë
ka dy ditə
6 Altro modo di dire Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
7 Quanto tempo resti ? Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
8 Altro modo di dire Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
9 Riparto domani Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
10 Altro modo di dire Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
11 Riparto dopodomani Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
12 Altro modo di dire Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
13 Riparto tra tre giorni Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
14 Altro modo di dire Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
15 Lunedì E hënë
ε hənə
16 Martedì E martë
ε maɾtə
17 Mercoledì E mërkurë
ε məɾkuɾə
18 Giovedì E enjte
ε εɲtε
19 Venerdì E premte
ε pɾεmtε
20 Sabato E shtunë
ε ʃtunə
21 Domenica E dielë
ε diεlə
22 Gennaio Janar
janaɾ
23 Febbraio Shkurt
ʃkuɾt
24 Marzo Mars
maɾs
25 Aprile Prill
pɾiɫ
26 Maggio Maj
maj
27 Giugno Qershor
cεɾʃɔɾ
28 Luglio Korrik
kɔrik
29 Agosto Gusht
ɡuʃt
30 Settembre Shtator
ʃtatɔɾ
31 Ottobre Tetor
tεtɔɾ
32 Novembre Nëntor
nəntɔɾ
33 Dicembre Dhjetor
ðjεtɔɾ
34 A che ora parti ? Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
35 Espressione più familiare Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
36 La mattina, alle otto Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
37 La mattina, alle otto e un quarto Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
38 Altro modo di dire Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
39 La mattina, alle otto e trenta Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
40 Altro modo di dire Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
41 La mattina, alle otto e quarantacinque Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
42 La sera, alle diciotto Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
43 Sono in ritardo Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə7 - Taxi

Taxi
quiz
Corso
1 Taxi! Taksi!
taksi
2 Dove vuole andare? Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
3 Vado alla stazione Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
4 Vado all'hotel Giorno e Notte Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
5 Mi puo' portare all'aeroporto? Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
6 Puo' prendere i miei bagagli? Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
7 È lontano da qui ? Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
8 No è vicino Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
9 Sì è un po' più lontano Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
10 Quanto costa? Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
11 Mi porti qui per favore Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
12 A destra Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
13 A sinistra Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
14 Dritto Është drejt
əʃtə dɾεjt
15 È qui Është këtu!
əʃtə kətu
16 Altro modo di dire Arritëm!
aritəm
17 È di là Është andej!
əʃtə andεj
18 Alt! Ndalo!
ndalɔ
19 Faccia con comodo Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
20 Altro modo di dire Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
21 Mi puo' fare una ricevuta per favore? Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?8 - Sentimenti

Sentimenti
quiz
Corso
1 Il tuo paese mi piace molto Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
2 Ti amo Të dua
tə dua
3 Altro modo di dire Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
4 Sono felice Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
5 Sono triste Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
6 Sto bene qui Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
7 Sento freddo Kam ftohtë
kam ftɔhtə
8 Sento caldo Kam vapë
kam vapə
9 È' troppo grande Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
10 È troppo piccolo Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
11 È perfetto Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
12 Vuoi uscire stasera? Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
13 Vorrei uscire stasera Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
14 È una buon'idea Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
15 Ho voglia di divertirmi Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
16 Non è una buon'idea Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
17 Non ho voglia di uscire stasera Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
18 Ho voglia di riposarmi Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
19 Vuoi fare sport? Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
20 Sì, ho bisogno di sfogarmi! Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
21 Io gioco a tennis Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
22 No grazie, sono abbastanza stanco Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ9 - Famiglia

Famiglia
quiz
Corso
1 Hai dei parenti qui? Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
2 Mio padre Babai im
babai im
3 Altro modo di dire Im atë
im atə
4 Mia madre Nëna ime
nəna imε
5 Altro modo di dire Ime më
imɛ mə
6 Mio figlio Djali im
djali im
7 Altro modo di dire Im bir
im biɾ
8 Mia figlia Vajza ime
vajza imε
9 Un fratello Një vëlla
ɲə vəɫa
10 Una sorella Një motër
ɲə mɔtəɾ
11 Un amico Një mik
ɲə mik
12 Un'amica Një mikeshë
ɲə mikεʃə
13 Il mio ragazzo Miku im
miku im
14 La mia ragazza Mikja ime
mikja imε
15 Espressione più formale Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
16 Mio marito Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
17 Altro modo di dire Im shoq
im ʃɔc
18 Mia moglie Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
19 Altro modo di dire Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ10 - Bar

Bar
quiz
Corso
1 Il bar Bari
baɾi
2 Vuoi bere qualcosa? Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
3 Bere Të pish
tə piʃ
4 Bicchiere Gotë
ɡɔtə
5 Con piacere Me kënaqësi
mε kənacəsi
6 Che cosa prendi? Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
7 Che cosa c'è da bere ? Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
8 C'è dell' acqua o dei succhi di frutta Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
9 Acqua Ujë
ujə
10 Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore? Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
11 Un po' di ghiaccio? Akull
akuɫ
12 Una cioccolata Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
13 Del latte Qumësht
cuməʃt
14 Del tè Çaj
ʧaj
15 Del caffè Kafe
kafε
16 Con zucchero Me sheqer
mε ʃεcεɾ
17 Con panna Me krem
mε kɾεm
18 Del vino Verë
vεɾə
19 Una birra Birrë
birə
20 Un tè, per favore Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
21 Una birra per favore Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
22 Cosa vuoi bere ? Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
23 Altro modo di dire Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
24 Due tè per favore Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
25 Due birre per favore Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
26 Niente, grazie Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
27 Espressione più formale Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
28 Alla tua Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
29 Espressione più familiare Për ty!
pəɾ ty!
30 Salute Gëzuar!
ɡəzuaɾ
31 Il conto per favore Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
32 Quanto Le devo, per favore ? Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
33 Venti Euro Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
34 È per me Je i ftuar
jε i ftuaɾ11 - Ristorante

Ristorante
quiz
Corso
1 Il ristorante Restoranti
ɾεstɔɾanti
2 Vuoi mangiare? Do të hash?
dɔ tə haʃ?
3 Sì, ne ho voglia Po, dua
pɔ dua
4 Mangiare Të hash
tə haʃ
5 Dove possiamo mangiare? Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
6 Dove possiamo pranzare? Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
7 Altro modo di dire Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
8 La cena Darka
daɾka
9 La prima colazione Mëngjësi
mənɟεsi
10 Per favore ! Ju lutem!
ju lutεm
11 Il menu per favore! Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
12 Ecco il menu! Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
13 Cosa preferisci? Carne o pesce? Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
14 Con riso Me oriz.
mε ɔɾiz
15 Con pasta Me makarona
mε makaɾɔna
16 Altro modo di dire Me pasta
mɛ pasta
17 Delle patate Patate
patatε
18 Della verdura Perime
pεɾimε
19 Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
20 Del pane Bukë
bukə
21 Del burro Gjalpe
ɟalp
22 Un'insalata Një sallatë
ɲə saɫatə
23 Un dolce Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
24 Della frutta Fruta
fruta
25 Ha un coltello per favore? Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
26 Altro modo di dire Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
27 Sì, glielo porto subito Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
28 Un coltello Një thikë
ɲə θikə
29 Una forchetta Një pirun
ɲə piɾun
30 Un cucchiaio Një lugë
ɲə luɡə
31 È un piatto caldo? Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
32 Sì, ed anche molto speziato! Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
33 Caldo E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
34 Freddo E ftohtë
ε ftɔhtə
35 Speziato Pikante
pikantε
36 Prenderò il pesce! Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
37 Anch'io Edhe unë
εðε unə12 - Lasciarsi

Lasciarsi
quiz
Corso
1 È tardi ! Devo andare! Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
2 Ci rivedremo ? Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
3 Sì, certamente Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
4 Abito a quest'indirizzo Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
5 Hai un numero di telefono? Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
6 Sì, eccolo Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
7 Ho trascorso un momento piacevole con te Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
8 Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
9 Ci rivedremo presto Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
10 Lo spero anch'io Me kënaqësi
mε kənacəsi
11 Arrivederci Mirupafshim
miɾupafʃim
12 A domani Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
13 Ciao Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε13 - Trasporto

Trasporto
quiz
Corso
1 Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
2 Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore? Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
3 Dove va questo treno per favore? Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
4 Questo treno si ferma alla Città del Sole? A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
5 Quando parte il treno per la Città del Sole? Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
6 Quando arriva il treno per la Città del Sole? Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
7 Un biglietto per La Città del Sole per favore Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
8 Conosce l'orario dei treni? A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
9 L'orario degli autobus Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
10 Qual è il treno per La Città del Sole per favore? Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
11 È quello Është ai atje
əʃtə ai atjε
12 Grazie Faleminderit!
falεmindεɾit
13 Di niente. Buon Viaggio Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
14 Il meccanico Auto-servis
auto-sεɾvis
15 Espressione più formale Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
16 La pompa di benzina Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
17 Il pieno, per favore Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
18 Bici Biçikletë
biʧiklεtə
19 Il centro città Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
20 La periferia Periferia
pεɾifεɾia
21 È una grande città Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
22 È un paese Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
23 Una montagna Një mal
ɲə mal
24 Un lago Një liqen
ɲə licen
25 La campagna Fshati
f ʃati14 - Cercare qualcuno

Cercare qualcuno
quiz
Corso
1 C'è Sara per favore ? Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
2 Sì, è qui Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
3 È uscita Ka dalë
ka dalə
4 Puo' chiamarla al cellulare Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
5 Sa dove posso trovarla? Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
6 È andata al lavoro Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
7 È a casa sua Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
8 C'è Giuliano per favore ? Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
9 Sì, è qui Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
10 È uscito Ka dalë
ka dalə
11 Sa dove posso trovarlo? Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
12 Puo' chiamarlo al cellulare Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
13 È andato al lavoro Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
14 È a casa sua Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi15 - Hotel

Hotel
quiz
Corso
1 L'hotel Hoteli
hɔtɛli
2 Appartamento Apartamenti
apaɾtamɛnti
3 Benvenuti! Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
4 Ha una camera libera? Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
5 È una camera con bagno? A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
6 Preferisce due letti separati? Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
7 Espressione più familiare Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
8 Desidera una camera doppia? Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
9 Espressione più formale Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
10 Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
11 Camera con la prima colazione Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
12 Qual è il prezzo per una notte? Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
13 Altro modo di dire Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
14 Prima vorrei vedere la camera, per favore! Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
15 Altro modo di dire Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
16 Sì, certo! Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
17 Grazie, la camera va benissimo. Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
18 Altro modo di dire Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
19 Va bene, posso prenotare per questa sera? Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
20 La ringrazio, ma è troppo cara per me Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
21 Puo' prendere i miei bagagli, per favore? Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
22 Altro modo di dire Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
23 Dove si trova la mia camera, per favore? Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
24 È al primo piano Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
25 C'è un ascensore? Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
26 L'ascensore è alla sua sinistra Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
27 L'ascensore è alla sua destra Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
28 Dov'è la lavanderia? Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
29 È al pianterreno. Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
30 Pianterreno. Kati përdhes
kati pəɾðεs
31 Camera Dhomë
ðɔmə
32 Lavanderia Patrim kimik
pastɾim kimik
33 Parrucchiere Parukeri
paɾukεɾi
34 Parcheggio auto Parking
paɾkinɡ
35 Vediamoci nella sala conferenze? Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
36 La sala di riunione Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
37 La piscina è riscaldata Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
38 La piscina Pishina
piʃina
39 Mi svegli alle sette per favore Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
40 La chiave per favore Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
41 Il pass per favore Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
42 Ci sono messaggi per me? Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
43 Sì, eccoli Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
44 No, non ha ricevuto nulla Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
45 Dove posso cambiare i soldi in spiccioli? Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
46 Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore? Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
47 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare? Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
48 Altro modo di dire Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?16 - Spiaggia

Spiaggia
quiz
Corso
1 La spiaggia Plazhi
plaʒi
2 Sa dove posso comprare un palloncino? Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
3 C'è un negozio da questa parte Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
4 Un palloncino Një top
ɲə tɔp
5 Un binocolo Dylbi
dylbi
6 Un berretto Kapele
kapεle
7 Asciugamano Peshqir
pεʃciɾ
8 Sandali Sandale
sandalε
9 Secchiello Kovë
kɔvə
10 Crema solare Krem dielli
kɾεm diεɫi
11 Costume da bagno maschile Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
12 Occhiali da sole Syze dielli
syzε diεɫi
13 Crostaceo Guaskore
ɡuaskɔɾε
14 Fare un bagno di sole Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
15 Espressione più familiare Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
16 Assolato Me diell
mε diεɫ
17 Espressione sinonima Me diell
18 Tramonto Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
19 Ombrellone Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
20 Sole Diell
diεɫ
21 Insolazione Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
22 È pericoloso nuotare qui? Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
23 No, non è pericoloso Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
24 Sì, è vietato farsi il bagno qui Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
25 Nuotare Notoj
nɔtɔj
26 Nuoto Not
nɔt
27 Onda Valë
valə
28 Altro modo di dire Dallgë
daɫɡə
29 Mare Det
dεt
30 Duna Dunë
dunə
31 Sabbia Rërë
ɾəɾə
32 Quali sono le previsioni metereologiche per domani? Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
33 Il tempo sta cambiando Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
34 Pioverà Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
35 Ci sarà il sole Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
36 Ci sarà molto vento Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
37 Costume da bagno Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
38 Ombra Hije
hijɛ17 - In caso di problema

In caso di problema
quiz
Corso
1 Mi può aiutare per favore ? Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
2 Mi sono perso Kam humbur
kam humbuɾ
3 Cosa desidera? Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
4 Che è successo? Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
5 Dove posso trovare un interprete? Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
6 Dov'è la farmacia più vicina? Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
7 Nel nord (Kosovo) Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
8 Puo' chiamare un medico per favore? Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
9 Che cura segue al momento? Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
10 Un ospedale Një spital
ɲə spital
11 Una farmacia Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
12 Nel nord (Kosovo) Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
13 Un medico Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
14 Altro modo di dire Një mjek
ɲə mjɛk
15 Servizio medico Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
16 Ho perso i documenti Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
17 Mi hanno rubato i documenti Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
18 Ufficio degli oggetti smarriti Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
19 Posto di soccorso Urgjenca
uɾɟεnʦa
20 Uscita di sicurezza Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
21 La polizia Policia
pɔliʦia
22 Documenti Dokumenta
dɔkumεnta
23 Soldi Para
paɾa
24 Passaporto Pasaportë
pasapɔɾtə
25 Bagagli Bagazhe
baɡaʒε
26 No, grazie Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
27 Lasciami in pace ! Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
28 Altro modo di dire Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
29 Vattene ! Nisuni!
nisuni
Download di MP3 e PDF
MP3 + PDF

Download di tutte le espressioni

Demo gratuitaIniziare

Download di MP3 e PDF