Albanese vocabolario

Perché e come imparare il vocabolario albanese con l'audio?

Come lingua presente in molti paesi (principalmente in Albania e Kosovo, ma anche in Serbia e Turchia ad esempio), l'albanese sarà molto utile in molte scappatelle se sei abituato a viaggiare (Mund të më çoni në airport? / mund tə mə ʧɔni nə a ε ɾɔpɔɾt? "Puoi portarmi all'aeroporto, per favore?"). L'Albania è anche il paese di "madre Teresa", e come tale, il paese dovrebbe essere di interesse per i sostenitori di azioni di beneficenza (Mund të më ndihmoni, ju lutem? / mund tə mə ndihmɔni, ju lut ε m? " potete aiutarmi, per favore?").

Per l'apprendimento delle lingue, ti consigliamo vivamente non solo i nostri fogli di vocabolario, ma anche la nostra selezione di contenuti (romanzi, film, serie e musica) per familiarizzare con la lingua. In effetti, questa lingua è considerata come un ramo solitario nella classificazione delle lingue indoeuropee, quindi non ha una lingua vicina per aiutarti.

Selezione di contenuti per immergerti nella cultura albanese

Romanzi:

Film:

Serie:

Musica:

Ecco una selezione di 400 parole ed espressioni utili per iniziare

Queste parole ed espressioni sono classificate per tema. Cliccando sui pulsanti Quiz o Corsi, avrai libero accesso al corso completo in albanese. Cliccando sul pulsante stampante, puoi stampare tutte le espressioni del tema. Questo contenuto è gratuito.
1 - Espressioni essenziali
Italiano Albanese Pronuncia
🔊 Buongiorno 🔊 Mirëdita miɾədita
🔊 Buonasera 🔊 Mirëmbrëma miɾəmbɾəma
🔊 Arrivederci 🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 A dopo 🔊 Shihemi më vonë ʃihεmi mə vɔnə
🔊 Sì 🔊 Po
🔊 No 🔊 Jo
🔊 Per favore! 🔊 Ju lutem...! ju lutεm
🔊 Grazie 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 Grazie mille 🔊 Shumë faleminderit! ʃumə falεmindεɾit
🔊 Grazie per il suo aiuto 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj! falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 Prego 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 Prego 🔊 Asgjë! asɟə
🔊 Va bene 🔊 Në rregull nə rεɡuɫ
🔊 Va bene 🔊 Dakord dakɔɾd
🔊 Quanto costa, per favore? 🔊 Sa kushton, ju lutem? sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 Quanto costa, per favore? 🔊 Sa është çmimi, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 Mi scusi ! 🔊 Më falni! mə falni
🔊 Non ho capito 🔊 Nuk kuptoj. nuk kuptɔj
🔊 Ho capito 🔊 Kuptova! kuptɔva
🔊 Non so 🔊 Nuk e di! nuk ε di
🔊 Vietato 🔊 Ndalohet! ndalɔhεt
🔊 Dov'è il bagno per favore ? 🔊 Ku është tualeti, ju lutem? Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 Dov'è il bagno per favore ? 🔊 Ku është banja, të lutem? ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 Buon anno! 🔊 Gëzuar Vitin e Ri! ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 Buon anno! 🔊 Vit të mbarë! vit tə mbaɾə
🔊 Buon compleanno! 🔊 Gëzuar ditëlindjen! ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 Buone feste! 🔊 Gëzuar festat! ɡəzuar fεstat
🔊 Congratulazioni! 🔊 Urime! uɾimε
🔊 Congratulazioni! 🔊 Përgëzime! pəɾɡəzimɛ
2 - Conversazione
Italiano Albanese Pronuncia
🔊 Buongiorno. Come stai ? 🔊 Mirëdita. Si je? miɾədita, si jε?
🔊 Buongiorno. Come stai ? 🔊 Çkemi. Si po shkon? ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 Buongiorno. Bene, grazie 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit! miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 Parli albanese ? 🔊 Flet shqip?
🔊 No, non parlo albanese 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 Soltanto un po' 🔊 Vetëm pak vεtəm pak
🔊 Di dove sei ? 🔊 Nga cili vend vjen ti? nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 Di dove sei ? 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 Di che nazionalità sei? 🔊 Çfarë kombësie ke? ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 Di che nazionalità sei? 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 Sono italiano 🔊 Unë jam italian unə jam italian
🔊 Sono italiana 🔊 Unë jam italiane
🔊 E tu, vivi qui? 🔊 Po ti, a jeton këtu? pɔ ti a jεtɔn kətu?
🔊 Si, abito qui 🔊 Po, jetoj këtu. pɔ jεtɔj kətu
🔊 Mi chiamo Sara, e tu ? 🔊 Unë quhem Sara, po ti? unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 Mi chiamo Sara, e tu ? 🔊 Unë jam Sara. Po ti? unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 Giuliano 🔊 Xhuljan Ʒuljεn
🔊 Che fai qui? 🔊 Çfarë bën këtu? ʧfaɾə bən kətu?
🔊 Che fai qui? 🔊 Me çfarë merresh këtu? mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 Sono in vacanza 🔊 Unë kam ardhur për pushime. unə kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Sono in vacanza 🔊 Jam me pushime. jam mɛ puʃimɛ
🔊 Siamo in vacanza 🔊 Ne kemi ardhur për pushime. nε kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Siamo in vacanza 🔊 Jemi me pushime! jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 Sono in viaggio d'affari 🔊 Jam në një udhëtim pune. Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 Sono in viaggio d'affari 🔊 Kam ardhur për punë kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 Lavoro qui 🔊 Unë punoj këtu. unə punɔj kətu
🔊 Lavoriamo qui 🔊 Ne punojmë këtu. nε punɔjmə kətu
🔊 Dove mi consigli di andare a mangiare? 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë? ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 C'è un museo qui vicino? 🔊 A ka ndonjë muze në këtë lagje? a ka ndɔɲə muzε nə kətə laɟe?
🔊 Dove posso collegarmi a internet? 🔊 Ku mund të lidhem me internet? ku mund tə liðεm mε intεɾnεt?
3 - Imparare
Italiano Albanese Pronuncia
🔊 Ho capito 🔊 Kuptova! kuptɔva
🔊 Vuoi imparare un po' di vocabolario ? 🔊 Do të mësosh disa fjalë? dɔ tə məsɔʃ disa fjalə?
🔊 Con piacere! 🔊 Po, në rregull! pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 Con piacere! 🔊 Po, dakord! pɔ dakɔɾd
🔊 Come si chiama ? 🔊 Si quhet kjo? si cuhεt kjɔ?
🔊 Come si chiama ? 🔊 Si i thonë kësaj? si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 È un tavolo 🔊 Është një tavolinë! əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 È un tavolo 🔊 Është një tryezë. əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 Un tavolo, hai capito ? 🔊 Një tavolinë, e kuptove? ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 Puoi ripetere per favore ? 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem? mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 Puoi parlare più lentamente? 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë, të lutem? mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə, tə lutεm ?
🔊 Potresti scriverlo per favore? 🔊 Mund ta shkruash, të lutem? mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
4 - Colori
Italiano Albanese Pronuncia
🔊 Mi piace il colore di questo tavolo 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline. mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 È rosso 🔊 Është e kuqe əʃtə ε kucε
🔊 È rosso 🔊 Është i kuq əʃtə i kuc
🔊 Blu 🔊 Blu blu
🔊 Giallo 🔊 E verdhë ε vεɾðə
🔊 Giallo 🔊 I verdhë i vεɾðə
🔊 Bianco 🔊 E bardhë ε baɾðə
🔊 Bianco 🔊 I bardhë i baɾðə
🔊 Nero 🔊 E zezë ε zεzə
🔊 Nero 🔊 I zi i zi
🔊 Verde 🔊 Jeshile jεʃilε
🔊 Arancione 🔊 Portokalli pɔɾtɔkaɫi
🔊 Viola 🔊 Lejla lεjla
🔊 Grigio 🔊 Gri ɡɾi
5 - Numeri
Italiano Albanese Pronuncia
🔊 Zero 🔊 Zero zεɾɔ
🔊 Uno 🔊 Një ɲə
🔊 Due 🔊 Dy dy
🔊 Tre 🔊 Tre tɾε
🔊 Quattro 🔊 Katër katəɾ
🔊 Cinque 🔊 Pesë pεsə
🔊 Sei 🔊 Gjashtë ɟaʃtə
🔊 Sette 🔊 Shtatë ʃtatə
🔊 Otto 🔊 Tetë tεtə
🔊 Nove 🔊 Nëntë nəntə
🔊 Dieci 🔊 Dhjetë ðjεtə
🔊 Undici 🔊 Njëmbëdhjetë ɲəmbəðjεtə
🔊 Dodici 🔊 Dymbëdhjetë dymbəðjεtə
🔊 Tredici 🔊 Trembëdhjetë trεmbəðjεtə
🔊 Quattordici 🔊 Katërmbëdhjetë katəɾmbəðjεtə
🔊 Quindici 🔊 Pesëmbëdhjetë pεsəmbəðjεtə
🔊 Sedici 🔊 Gjashtëmbëdhjetë ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 Diciassette 🔊 Shtatëmbëdhjetë ʃtatəmbəðjεtə
🔊 Diciotto 🔊 Tetëmbëdhjetë tεtəmbəðjεtə
🔊 Diciannove 🔊 Nënëtëmbëdhjetë nəntəmbəðjεtə
🔊 Venti 🔊 Njëzetë ɲəzεtə
🔊 Ventuno 🔊 Njëzetë e një ɲəzεtə ε ɲə
🔊 Ventidue 🔊 Njëzetë e dy ɲəzεtə ε dy
🔊 Ventitre 🔊 Njëzetë e tre ɲəzεtə ε tɾε
🔊 Ventiquattro 🔊 Njëzetë e katër ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 Venticinque 🔊 Njëzetë e pesë ɲəzεtə ε pεsə
🔊 Ventisei 🔊 Njëzetë e gjashtë ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 Ventisette 🔊 Njëzetë e shtatë ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 Ventotto 🔊 Njëzetë e tetë ɲəzεtə ε tεtə
🔊 Ventinove 🔊 Njëzetë e nëntë ɲəzεtə εnəntə
🔊 Trenta 🔊 Tridhjetë tɾiðjεtə
🔊 Trentuno 🔊 Tridhjetë e një tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 Trentadue 🔊 Tridhjetë e dy tɾiðjεtə ε dy
🔊 Trentatre 🔊 Tridhjetë e tre tɾiðjεtə ε trε
🔊 Trentaquattro 🔊 Tridhjetë e katër tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 Trentacinque 🔊 Tridhjetë e pesë tɾiðjεtə εpεsə
🔊 Trentasei 🔊 Tridhjetë e gjashtë tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 Quaranta 🔊 Dyzetë dyzεt
🔊 Cinquanta 🔊 Pesëdhjetë pεsəðjεtə
🔊 Sessanta 🔊 Gjashtëdhjetë ɟaʃtəðjεtə
🔊 Settanta 🔊 Shtatëdhjetë ʃtatəðjεtə
🔊 Ottanta 🔊 Tetëdhjetë tεtəðjεtə
🔊 Novanta 🔊 Nëntëdhjetë nəntəðjεtə
🔊 Cento 🔊 Njëqind ɲəcind
🔊 Cento-cinque 🔊 Njëqind e pesë ɲəcind ε pεsə
🔊 Duecento 🔊 Dyqind dycind
🔊 Trecento 🔊 Treqind tɾεcind
🔊 Quattrocento 🔊 Katërqind katəɾcind
🔊 Mille 🔊 Një mijë ɲə mijə
🔊 Millecinquecento 🔊 Një mijë e pesëqind ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 Duemila 🔊 Dy mijë dymijə
🔊 Diecimila 🔊 Dhjetë mijë ðjεtə mijə
6 - Punti di riferimento di tempo
Italiano Albanese Pronuncia
🔊 Da quando sei qui? 🔊 Kur erdhe ketu? Kur erdhe ketu?
🔊 Da quando sei qui? 🔊 Kur arrin? kuɾ arrin?
🔊 Da oggi 🔊 Sot sɔt
🔊 Da ieri 🔊 Dje djε
🔊 Da due giorni 🔊 Nga dy ditë nga dy ditə
🔊 Da due giorni 🔊 Që prej dy ditësh cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 Quanto tempo resti ? 🔊 Sa kohë do rrish? sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 Quanto tempo resti ? 🔊 Sa do qëndrosh? sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 Riparto domani 🔊 Unë nisem nesër unə nisεm nεsəɾ
🔊 Riparto domani 🔊 Largohem nesër laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 Riparto dopodomani 🔊 Unë nisem pasnesër unə nisεm pasnεsəɾ
🔊 Riparto dopodomani 🔊 Largohem pasnesër laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 Riparto tra tre giorni 🔊 Unë nisem për tri ditë unə nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 Riparto tra tre giorni 🔊 Largohem për tri ditë laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 Lunedì 🔊 E hënë ε hənə
🔊 Martedì 🔊 E martë ε maɾtə
🔊 Mercoledì 🔊 E mërkurë ε məɾkuɾə
🔊 Giovedì 🔊 E enjte ε εɲtε
🔊 Venerdì 🔊 E premte ε pɾεmtε
🔊 Sabato 🔊 E shtunë ε ʃtunə
🔊 Domenica 🔊 E dielë ε diεlə
🔊 Gennaio 🔊 Janar janaɾ
🔊 Febbraio 🔊 Shkurt ʃkuɾt
🔊 Marzo 🔊 Mars maɾs
🔊 Aprile 🔊 Prill pɾiɫ
🔊 Maggio 🔊 Maj maj
🔊 Giugno 🔊 Qershor cεɾʃɔɾ
🔊 Luglio 🔊 Korrik kɔrik
🔊 Agosto 🔊 Gusht ɡuʃt
🔊 Settembre 🔊 Shtator ʃtatɔɾ
🔊 Ottobre 🔊 Tetor tεtɔɾ
🔊 Novembre 🔊 Nëntor nəntɔɾ
🔊 Dicembre 🔊 Dhjetor ðjεtɔɾ
🔊 A che ora parti ? 🔊 Në çfarë ore nisesh? nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 A che ora parti ? 🔊 Kur nisesh? kuɾ nisɛʃ?
🔊 La mattina, alle otto 🔊 Në mëngjes, në orën tetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 La mattina, alle otto e un quarto 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 La mattina, alle otto e un quarto 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 La mattina, alle otto e trenta 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 La mattina, alle otto e trenta 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 La mattina, alle otto e quarantacinque 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 La sera, alle diciotto 🔊 Pasdite, në orën tetëmbëdhjetë pasdite, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 Sono in ritardo 🔊 Jam me vonesë jam mε vɔnεsə
7 - Taxi
Italiano Albanese Pronuncia
🔊 Taxi! 🔊 Taksi! taksi
🔊 Dove vuole andare? 🔊 Ku doni të shkoni? ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 Vado alla stazione 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 Vado all'hotel Giorno e Notte 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 Mi puo' portare all'aeroporto? 🔊 Mund të më çoni në aeroport, ju lutem? mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt, ju lutεm?
🔊 Puo' prendere i miei bagagli? 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet? mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 È lontano da qui ? 🔊 Është larg nga këtu? əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 No è vicino 🔊 Jo, është afër. jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 Sì è un po' più lontano 🔊 Po, është pak më larg pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 Quanto costa? 🔊 Sa do të kushtojë? sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 Mi porti qui per favore 🔊 Më çoni këtu, ju lutem mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 A destra 🔊 Shko në të djathtë ʃko nə tə djaθtə
🔊 A sinistra 🔊 Shko në të majtë ʃko nə tə majtə
🔊 Dritto 🔊 Është drejt əʃtə dɾεjt
🔊 È qui 🔊 Është këtu! əʃtə kətu
🔊 È qui 🔊 Arritëm! aritəm
🔊 È di là 🔊 Është andej! əʃtə andεj
🔊 Alt! 🔊 Ndalo! ndalɔ
🔊 Faccia con comodo 🔊 Merrni kohën që ju duhet! mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 Faccia con comodo 🔊 Mos u nxitoni! mɔs u nʣitɔni
🔊 Mi puo' fare una ricevuta per favore? 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem? mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - Famiglia
Italiano Albanese Pronuncia
🔊 Hai dei parenti qui? 🔊 Ke të afërm këtu? kε tə afəɾm kətu?
🔊 Mio padre 🔊 Babai im babai im
🔊 Mio padre 🔊 Im atë im atə
🔊 Mia madre 🔊 Nëna ime nəna imε
🔊 Mia madre 🔊 Ime më imɛ mə
🔊 Mio figlio 🔊 Djali im djali im
🔊 Mio figlio 🔊 Im bir im biɾ
🔊 Mia figlia 🔊 Vajza ime vajza imε
🔊 Un fratello 🔊 Një vëlla ɲə vəɫa
🔊 Una sorella 🔊 Një motër ɲə mɔtəɾ
🔊 Un amico 🔊 Një mik ɲə mik
🔊 Un'amica 🔊 Një mikeshë ɲə mikεʃə
🔊 Il mio ragazzo 🔊 I dashuri im i daʃuri im
🔊 La mia ragazza 🔊 E dashura ime e daʃura ime
🔊 La mia ragazza 🔊 Mikesha ime mikɛʃa imɛ
🔊 Mio marito 🔊 Bashkëshorti im baʃkəʃɔɾti im
🔊 Mio marito 🔊 Im shoq im ʃɔc
🔊 Mia moglie 🔊 Bashkëshortja ime baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 Mia moglie 🔊 Ime shoqe imɛ ʃɔcɛ
9 - Sentimenti
Italiano Albanese Pronuncia
🔊 Il tuo paese mi piace molto 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 Ti amo 🔊 Të dua tə dua
🔊 Ti amo 🔊 Të dashuroj tə daʃuɾɔj
🔊 Sono felice 🔊 Jam i lumtur jam i lumtuɾ
🔊 Sono triste 🔊 Jam i trishtuar jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 Sto bene qui 🔊 Ndihem shumë mirë këtu ndihɛm ʃumə miɾə kətu
🔊 Sento freddo 🔊 Kam ftohtë kam ftɔhtə
🔊 Sento caldo 🔊 Kam vapë kam vapə
🔊 È' troppo grande 🔊 Është shumë i madh əʃtə ʃumə i mað
🔊 È troppo piccolo 🔊 Është shumë i vogël əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 È perfetto 🔊 Është perfekte əʃtə pɛɾfɛkte
🔊 Vuoi uscire stasera? 🔊 Do që të dalim sonte? dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 Vorrei uscire stasera 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 È una buon'idea 🔊 Është një ide e mirë əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 Ho voglia di divertirmi 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 Non è una buon'idea 🔊 Nuk është ide e mirë nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 Non ho voglia di uscire stasera 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 Ho voglia di riposarmi 🔊 Dua të pushoj dua tə puʃɔj
🔊 Vuoi fare sport? 🔊 Dëshiron të luajmë ndonjë sport? dəʃiron tə luajmə ndonjə spɔɾt?
🔊 Sì, ho bisogno di sfogarmi! 🔊 Po, kam nevojë të shplodhem! pɔ, kam nɛvɔjə tə ʃplothem
🔊 Io gioco a tennis 🔊 Unë luaj tenis unə luaj tɛnis
🔊 No grazie, sono abbastanza stanco 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - Bar
Italiano Albanese Pronuncia
🔊 Il bar 🔊 Bari baɾi
🔊 Vuoi bere qualcosa? 🔊 Do të pish ndonjë gjë? dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 Bere 🔊 Të pish tə piʃ
🔊 Bicchiere 🔊 Gotë ɡɔtə
🔊 Con piacere 🔊 Me kënaqësi mε kənacəsi
🔊 Che cosa prendi? 🔊 Çfarë do marrësh? ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 Che cosa c'è da bere ? 🔊 Çfarë ka për të pirë? ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 C'è dell' acqua o dei succhi di frutta 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash. ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 Acqua 🔊 Ujë ujə
🔊 Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore? 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem? mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 Un po' di ghiaccio? 🔊 Akull akuɫ
🔊 Una cioccolata 🔊 Çokollatë ʧɔkɔɫatə
🔊 Del latte 🔊 Qumësht cuməʃt
🔊 Del tè 🔊 Çaj ʧaj
🔊 Del caffè 🔊 Kafe kafε
🔊 Con zucchero 🔊 Me sheqer mε ʃεcεɾ
🔊 Con panna 🔊 Me krem mε kɾεm
🔊 Del vino 🔊 Verë vεɾə
🔊 Una birra 🔊 Birrë birə
🔊 Un tè, per favore 🔊 Një çaj, të lutem! ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 Una birra per favore 🔊 Një birrë, të lutem! ɲə birə, tə lutεm
🔊 Cosa vuoi bere ? 🔊 Çfarë doni të pini? ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 Cosa vuoi bere ? 🔊 Çfarë do merrni për të pirë? ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 Due tè per favore 🔊 Dy çaj, ju lutem! dy ʧaj, ju lutεm
🔊 Due birre per favore 🔊 Dy birra, ju lutem! dy bira, ju lutεm
🔊 Niente, grazie 🔊 Asgjë, të lutem. asɟə, tə lutεm
🔊 Niente, grazie 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit! nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 Alla tua 🔊 Për shëndetin tënd! pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 Alla tua 🔊 Për ty! pəɾ ty!
🔊 Salute 🔊 Gëzuar! ɡəzuaɾ
🔊 Il conto per favore 🔊 Llogarinë, ju lutem! ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 Quanto Le devo, per favore ? 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem? sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 Venti Euro 🔊 Njëzetë euro. ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 È per me 🔊 Paguaj unë paguaj unə
11 - Ristorante
Italiano Albanese Pronuncia
🔊 Il ristorante 🔊 Restoranti ɾεstɔɾanti
🔊 Vuoi mangiare? 🔊 Dëshiron të hash? dəʃiron tə haʃ?
🔊 Sì, ne ho voglia 🔊 Po, me kënaqësi pɔ me kənaqəsi
🔊 Mangiare 🔊 Të hash tə haʃ
🔊 Dove possiamo mangiare? 🔊 Ku mund të hamë? ku mund tə hamə?
🔊 Dove possiamo pranzare? 🔊 Ku mund të hamë drekë? ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 Dove possiamo pranzare? 🔊 Ku mund të drekojmë? ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 La cena 🔊 Darka daɾka
🔊 La prima colazione 🔊 Mëngjësi mənɟεsi
🔊 Per favore ! 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 Il menu per favore! 🔊 Menunë, ju lutem! mεnunə, ju lutεm
🔊 Ecco il menu! 🔊 Urdhëroni menunë! uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 Cosa preferisci? Carne o pesce? 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk? ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 Con riso 🔊 Me oriz. mε ɔɾiz
🔊 Con pasta 🔊 Me makarona mε makaɾɔna
🔊 Con pasta 🔊 Me pasta mɛ pasta
🔊 Delle patate 🔊 Patate patatε
🔊 Della verdura 🔊 Perime pεɾimε
🔊 Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 Del pane 🔊 Bukë bukə
🔊 Del burro 🔊 Gjalpe ɟalp
🔊 Un'insalata 🔊 Sallatë Saɫatə
🔊 Un dolce 🔊 ëmbëlsirë əmbəlsiɾə
🔊 Della frutta 🔊 Fruta fruta
🔊 Ha un coltello per favore? 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem? mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 Ha un coltello per favore? 🔊 Keni një thikë ju lutem? kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 Sì, glielo porto subito 🔊 Po, jua sjell menjëherë. pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 Un coltello 🔊 Një thikë ɲə θikə
🔊 Una forchetta 🔊 Një pirun ɲə piɾun
🔊 Un cucchiaio 🔊 Një lugë ɲə luɡə
🔊 È un piatto caldo? 🔊 Është vakt i ngrohtë? əʃtə vakt i nɡɾɔhtə?
🔊 Sì, ed anche molto speziato! 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 Caldo 🔊 Ngrohtë nɡɾɔhtə
🔊 Freddo 🔊 Ftohtë ftɔhtə
🔊 Speziato 🔊 Pikante pikantε
🔊 Prenderò il pesce! 🔊 Unë do marr peshk unə dɔ mar pεʃk
🔊 Anch'io 🔊 Edhe unë εðε unə
12 - Lasciarsi
Italiano Albanese Pronuncia
🔊 È tardi ! Devo andare! 🔊 Është vonë. Duhet të iki! əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 Ci rivedremo ? 🔊 Mund të shihemi sërish? mund tə ʃihεmi səɾiʃ?
🔊 Sì, certamente 🔊 Po, me kënaqësi pɔ, mε kənacəsi
🔊 Abito a quest'indirizzo 🔊 Unë banoj në këtë adresë unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 Hai un numero di telefono? 🔊 Ke një numër telefoni? kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 Sì, eccolo 🔊 Po, ja ku është. pɔ, ja ku əʃtə
🔊 Ho trascorso un momento piacevole con te 🔊 Kalova mirë me ty. kalɔva miɾə mε ty
🔊 Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova. εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 Ci rivedremo presto 🔊 Do të shihemi së shpejti dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 Lo spero anch'io 🔊 Ashtu shpresoj aʃtu ʃpresoj
🔊 Arrivederci 🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 A domani 🔊 Shihemi nesër! ʃihεmi nεsəɾ
🔊 Ciao 🔊 Pafshim! pafʃim
13 - Trasporto
Italiano Albanese Pronuncia
🔊 Grazie 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus 🔊 Më falni Po kërkoj stacionin e autobusit. mə, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore? 🔊 Sa është çmimi i biletës për në Qytetin e Diellit, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Dove va questo treno per favore? 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem? ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 Questo treno si ferma alla Città del Sole? 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit? a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Quando parte il treno per la Città del Sole? 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Quando arriva il treno per la Città del Sole? 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Un biglietto per La Città del Sole per favore 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem. ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 Conosce l'orario dei treni? 🔊 A i keni oraret e trenave? a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 L'orario degli autobus 🔊 Orari i autobusave ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 Qual è il treno per La Città del Sole per favore? 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem? ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 È quello 🔊 Është ai atje əʃtə ai atjε
🔊 Di niente. Buon Viaggio 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë! asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 Il meccanico 🔊 Auto-servis auto-sεɾvis
🔊 Il meccanico 🔊 Garazh; Ofiçinë garazh; ɔfiʧinə
🔊 La pompa di benzina 🔊 Pikë karburanti pikə kaɾbuɾanti
🔊 Il pieno, per favore 🔊 Mbusheni plot, ju lutem. mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 Bici 🔊 Biçikletë biʧiklεtə
🔊 Il centro città 🔊 Qendra e qytetit cεndɾa ε cytεtit
🔊 La periferia 🔊 Periferia pεɾifεɾia
🔊 È una grande città 🔊 Është qytet əʃtə cytεt
🔊 È un paese 🔊 Është fshat əʃtə fʃat
🔊 Una montagna 🔊 Një mal ɲə mal
🔊 Un lago 🔊 Një liqen ɲə licen
🔊 La campagna 🔊 Fshati f ʃati
14 - Hotel
Italiano Albanese Pronuncia
🔊 L'hotel 🔊 Hoteli hɔtɛli
🔊 Appartamento 🔊 Apartamenti apaɾtamɛnti
🔊 Benvenuti! 🔊 Mirë se vini! miɾə sɛ vini
🔊 Ha una camera libera? 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë? kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 È una camera con bagno? 🔊 A ka banjë në dhomë? a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 Preferisce due letti separati? 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër tek? dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tek
🔊 Preferisce due letti separati? 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë? dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 Desidera una camera doppia? 🔊 Doni një dhomë dopio? dɔni ɲə ðɔmə dopio?
🔊 Desidera una camera doppia? 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio? dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 Camera con la prima colazione 🔊 Mëngjesi i përfshirë mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 Qual è il prezzo per una notte? 🔊 Sa është çmimi për një nate? sa əʃtə ʧmimi pər ɲə natε ?
🔊 Qual è il prezzo per una notte? 🔊 Sa kushton nata? sa kuʃtɔn nata?
🔊 Prima vorrei vedere la camera, per favore! 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem. dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 Prima vorrei vedere la camera, per favore! 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem. dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 Sì, certo! 🔊 Po, sigurisht
🔊 Grazie, la camera va benissimo. 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 Grazie, la camera va benissimo. 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 Va bene, posso prenotare per questa sera? 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte? nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 La ringrazio, ma è troppo cara per me 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua. falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 Puo' prendere i miei bagagli, per favore? 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem? mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 Puo' prendere i miei bagagli, per favore? 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem? mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 Dove si trova la mia camera, per favore? 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem? ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 È al primo piano 🔊 Është në katin e parë əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 C'è un ascensore? 🔊 Ka ashensor? ka aʃεnsɔɾ?
🔊 L'ascensore è alla sua sinistra 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 L'ascensore è alla sua destra 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 Dov'è la lavanderia? 🔊 Ku ndodhet lavanderia, ju lutem? ku ndɔðεt lavandεɾia, ju lutεm?
🔊 È al pianterreno. 🔊 Është në katin përdhes əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 Pianterreno. 🔊 Kati përdhes kati pəɾðεs
🔊 Camera 🔊 Dhomë gjumi ðɔmə jumi
🔊 Lavanderia 🔊 Patrim kimik pastɾim kimik
🔊 Parrucchiere 🔊 Parukeri paɾukεɾi
🔊 Parcheggio auto 🔊 Parking paɾkinɡ
🔊 Vediamoci nella sala conferenze? 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve? takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 La sala di riunione 🔊 Salla e mbledhjeve saɫa ε mblεðjεvε
🔊 La piscina è riscaldata 🔊 Pishina është ngrohur piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 La piscina 🔊 Pishina piʃina
🔊 Mi svegli alle sette per favore 🔊 Më zgjoni në orën shtatë në mëngjes, ju lutem mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə nə mənjes, ju lutεm
🔊 La chiave per favore 🔊 Çelësin, ju lutem ʧεləsin ju lutεm
🔊 Il pass per favore 🔊 Lejen e kalimit, ju lutem lejen e kalimit, ju lutεm
🔊 Ci sono messaggi per me? 🔊 A ka ndonjë mesazh për mua? a ka ndonjə mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 Sì, eccoli 🔊 Po, ja ku janë pɔ, ja ku janə
🔊 No, non ha ricevuto nulla 🔊 Jo, nuk ka ardhur asgjë për ju jɔ, nuk ka aɾðuɾ asɟə pər ju
🔊 Dove posso cambiare i soldi in spiccioli? 🔊 Ku mund të thyej në monedha? ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore? 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem? mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni? pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni? pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - Cercare qualcuno
Italiano Albanese Pronuncia
🔊 C'è Sara per favore ? 🔊 Më falni, a është Sara aty? mə falni, a əʃtə saɾa aty?
🔊 Sì, è qui 🔊 Po, ajo këtu është. pɔ, ajo kətu əʃtə
🔊 È uscita 🔊 Ajo ka dalë ajo ka dalə
🔊 Puo' chiamarla al cellulare 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Sa dove posso trovarla? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 È andata al lavoro 🔊 Ajo është në punë ajɔ əʃtə nə punə
🔊 È a casa sua 🔊 Ajo është në shtëpi ajo əʃtə nə ʃtəpi
🔊 C'è Giuliano per favore ? 🔊 Më falni, a është Xhuljani aty? mə falni, a əʃtə ʒuljɛni aty?
🔊 Sì, è qui 🔊 Po, ai këtu është. pɔ, ai kətu əʃtə
🔊 È uscito 🔊 Ai ka dalë ai ka dalə
🔊 Sa dove posso trovarlo? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Puo' chiamarlo al cellulare 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 È andato al lavoro 🔊 Ai është në punë ai əʃtə nə punə
🔊 È a casa sua 🔊 Ai është në shtëpi ai əʃtə nə ʃtəpi
16 - Spiaggia
Italiano Albanese Pronuncia
🔊 La spiaggia 🔊 Plazhi plaʒi
🔊 Sa dove posso comprare un palloncino? 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top? dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 C'è un negozio da questa parte 🔊 A ka një dyqan në këtë drejtim a ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 Un palloncino 🔊 Një top ɲə tɔp
🔊 Un binocolo 🔊 Dylbi dylbi
🔊 Un berretto 🔊 Kapele kapεle
🔊 Asciugamano 🔊 Peshqir pεʃciɾ
🔊 Sandali 🔊 Sandale sandalε
🔊 Secchiello 🔊 Kovë kɔvə
🔊 Crema solare 🔊 Krem dielli kɾεm diεɫi
🔊 Costume da bagno maschile 🔊 Mbathje plazhi mbaθjε plaʒi
🔊 Occhiali da sole 🔊 Syze dielli syzε diεɫi
🔊 Crostaceo 🔊 Guaskë ɡuaskə
🔊 Fare un bagno di sole 🔊 Të bësh banjo dielli tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 Fare un bagno di sole 🔊 Të marrësh rreze dielli tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 Assolato 🔊 Me diell mε diεɫ
🔊 Tramonto 🔊 Perëndimi i diellit pεɾəndimi i diεɫit
🔊 Ombrellone 🔊 Çadër dielli ʧadəɾ diεɫi
🔊 Sole 🔊 Diell diεɫ
🔊 Ombra 🔊 Hije hijɛ
🔊 Insolazione 🔊 Të bie dielli në kokë tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 È pericoloso nuotare qui? 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu? əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 No, non è pericoloso 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme. jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 Sì, è vietato farsi il bagno qui 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 Nuotare 🔊 Not nɔt
🔊 Nuoto 🔊 Notoj nɔtɔj
🔊 Onda 🔊 Valë valə
🔊 Onda 🔊 Dallgë daɫɡə
🔊 Mare 🔊 Det dεt
🔊 Duna 🔊 Dunë dunə
🔊 Sabbia 🔊 Rërë ɾəɾə
🔊 Quali sono le previsioni metereologiche per domani? 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër? ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 Il tempo sta cambiando 🔊 Moti do të ndryshojë mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 Pioverà 🔊 Do të bjerë shi dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 Ci sarà il sole 🔊 Do të jetë diell dɔ tə jɛtə diɛɫ
🔊 Ci sarà molto vento 🔊 Do të ketë shumë erë dɔ tə kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 Costume da bagno 🔊 Kostum banjoje kɔstum baɲɔjɛ
17 - In caso di problema
Italiano Albanese Pronuncia
🔊 Mi può aiutare per favore ? 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem? mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 Mi sono perso 🔊 Kam humbur kam humbuɾ
🔊 Cosa desidera? 🔊 Çfarë dëshironi? ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 Che è successo? 🔊 Çfarë ndodhi? ʧfaɾə ndɔði?
🔊 Dove posso trovare un interprete? 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes? ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 Dov'è la farmacia più vicina? 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt? ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 Dov'è la farmacia più vicina? 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt? ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 Puo' chiamare un medico per favore? 🔊 Mund të telefononi një doktor, ju lutem? mund tə telefononi ɲə doktor, ju lutεm?
🔊 Che cura segue al momento? 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin? mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 Un ospedale 🔊 Një spital ɲə spital
🔊 Una farmacia 🔊 Një farmaci ɲə faɾmaʦi
🔊 Una farmacia 🔊 Një barnatore ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 Un medico 🔊 Një doktor ɲə dɔktɔɾ
🔊 Un medico 🔊 Një mjek ɲə mjɛk
🔊 Servizio medico 🔊 Shërbimi shëndetësor ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 Ho perso i documenti 🔊 Kam humbur dokumentat kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 Mi hanno rubato i documenti 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 Ufficio degli oggetti smarriti 🔊 Zyra e sendeve të gjetura zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 Posto di soccorso 🔊 Urgjenca uɾɟεnʦa
🔊 Uscita di sicurezza 🔊 Dalja e urgjencës dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 La polizia 🔊 Policia pɔliʦia
🔊 Documenti 🔊 Dokumenta dɔkumεnta
🔊 Soldi 🔊 Para paɾa
🔊 Passaporto 🔊 Pasaportë pasapɔɾtə
🔊 Bagagli 🔊 Bagazhe baɡaʒε
🔊 No, grazie 🔊 Jam në rregull, faleminderit jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 Lasciami in pace ! 🔊 Më lini të qetë! mə lini tə cεtə!
🔊 Lasciami in pace ! 🔊 Më lini rehat! mə lini ɾɛhat
🔊 Vattene ! 🔊 Largohu! largohu

Il nostro metodo

Download di MP3 e PDF