Your browser does not support JavaScript! Corso albanese gratis | Imparare l'albanese

Corso albanese

1

Come fare a imparare l'albanese da solo? Muovi i primi passi con un semplice corso online gratuito!

Abbiamo adottato un approccio oggettivo ed efficiente per imparare a parlare un linguaggio in maniera semplice e veloce: ti suggeriamo di iniziare memorizzando parole, frasi ed espressioni di uso comune che potrai usare nella vita di tutti i giorni e che ti saranno utili in viaggio.
Abituarsi a pronunciare le parole ad alta voce, i numeri, ad esempio, è un esercizio semplice che puoi mettere in pratica spesso e in ogni momento della giornata. E ti aiuterà ad abituarti alle sonorità della lingua che hai scelto, rendendola a te più familiare.
E una volta che le tue vacanze avranno avuto inizio, e ti troverai a Tirana, sulle rive del Lago di Ocrida o intento ad esplorare il Castello di Rozafa, sarai sorpreso da quanto ti sembrerà familiare e semplice da comprendere.
In più, utilizzare un dizionario tascabile è sempre utile, specialmente in viaggio. Ti consente di trovare la traduzione di nuove parole ed arricchire il tuo vocabolario.
17 temi
17 temi

Espressioni essenziali

Espressioni essenziali
progressione
0%
Inizia un nuovo quiz
Q1
Buongiorno
Mirëdita
miɾədita
Buonasera
Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
Arriverderci
Mirupafshim
miɾupafʃim
A dopo
Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
Po
No
Jo
Per favore!
Ju lutem...!
ju lutεm
Grazie
Faleminderit!
falεmindεɾit
Grazie mille
Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
Grazie per il suo aiuto
Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
Prego
Ju lutem!
ju lutεm
Prego
Asgjë!
asɟə
Va bene
Në rregull
nə rεɡuɫ
Va bene
Dakord
dakɔɾd
Quanto costa, per favore?
Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
Quanto costa, per favore?
Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
Mi scusi !
Më falni!
mə falni
Non ho capito
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
Ho capito
Kuptova!
kuptɔva
Non so
Nuk e di!
nuk ε di
Vietato
Ndalohet!
ndalɔhεt
Dov'è il bagno per favore ?
Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
Dov'è il bagno per favore ?
Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
Buon anno!
Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
Buon anno!
Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
Buon compleanno!
Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
Buone feste!
Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
Congratulazioni!
Urime!
uɾimε
Congratulazioni!
Përgëzime!
pəɾɡəzimɛConversazione

Conversazione
progressione
0%
Inizia un nuovo quiz
Q1
Buongiorno. Come stai ?
Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
Buongiorno. Come stai ?
Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
Buongiorno. Bene, grazie
Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
Parli albanese ?
Flet shqip?
No, non parlo albanese
Jo, unë nuk flas shqip.
Soltanto un po'
Vetëm pak
vεtəm pak
Di dove sei ?
Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
Di dove sei ?
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
Di che nazionalità sei?
Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
Di che nazionalità sei?
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
Sono albanese
Unë jam shqiptar
Sono albanese
Unë jam shqiptare
E tu, vivi qui?
Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
Si, abito qui
Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
Mi chiamo Sara, e tu ?
Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
Mi chiamo Sara, e tu ?
Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
Giuliano
Zhyljen
Ʒyljεn
Che fai qui?
Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
Che fai qui?
Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
Sono in vacanza
Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
Sono in vacanza
Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
Siamo in vacanza
Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
Siamo in vacanza
Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
Sono in viaggio d'affari
Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
Sono in viaggio d'affari
Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
Lavoro qui
Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
Lavoriamo qui
Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
Dove mi consigli di andare a mangiare?
Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
C'è un museo qui vicino?
Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
Dove posso collegarmi a internet?
Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?Imparare

Imparare
progressione
0%
Inizia un nuovo quiz
Q1
Vuoi imparare un po' di vocabolario ?
Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
Con piacere!
Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
Con piacere!
Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
Come si chiama ?
Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
Come si chiama ?
Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
È un tavolo
Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
È un tavolo
Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
Un tavolo, hai capito ?
Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
Non ho capito
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
Puoi ripetere per favore ?
Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
Puoi parlare più lentamente?
Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
Potresti scriverlo per favore?
Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
Ho capito
Kuptova!
kuptɔvaColori

Colori
progressione
0%
Inizia un nuovo quiz
Q1
Mi piace il colore di questo tavolo
Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
È rosso
Është e kuqe
əʃtə ε kucε
È rosso
Është i kuq
əʃtə i kuc
Blu
Blu
blu
Giallo
E verdhë
ε vεɾðə
Giallo
I verdhë
i vεɾðə
Bianco
E bardhë
ε baɾðə
Bianco
I bardhë
i baɾðə
Nero
E zezë
ε zεzə
Nero
I zi
i zi
Verde
Jeshile
jεʃilε
Arancione
Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
Viola
Lejla
lεjla
Grigio
Gri
ɡɾiNumeri

Numeri
progressione
0%
Inizia un nuovo quiz
Q1
Zero
Zero
zεɾɔ
Uno
Një
ɲə
Due
Dy
dy
Tre
Tre
tɾε
Quattro
Katër
katəɾ
Cinque
Pesë
pεsə
Sei
Gjashtë
ɟaʃtə
Sette
Shtatë
ʃtatə
Otto
Tetë
tεtə
Nove
Nëntë
nəntə
Dieci
Dhjetë
ðjεtə
Undici
Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
Dodici
Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
Tredici
Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
Quattordici
Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
Quindici
Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
Sedici
Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
Diciassette
Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
Diciotto
Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
Diciannove
Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
Venti
Njëzetë
ɲəzεtə
Ventuno
Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
Ventidue
Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
Ventitre
Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
Ventiquattro
Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
Venticinque
Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
Ventisei
Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
Ventisette
Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
Ventotto
Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
Ventinove
Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
Trenta
Tridhjetë
tɾiðjεtə
Trentuno
Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
Trentadue
Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
Trentatre
Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
Trentaquattro
Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
Trentacinque
Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
Trentasei
Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
Quaranta
Dyzetë
dyzεt
Cinquanta
Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
Sessanta
Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
Settanta
Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
Ottanta
Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
Novanta
Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
Cento
Njëqind
ɲəcind
Cento-cinque
Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
Duecento
Dyqind
dycind
Trecento
Treqind
tɾεcind
Quattrocento
Katërqind
katəɾcind
Mille
Një mijë
ɲə mijə
Millecinquecento
Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
Duemila
Dy mijë
dymijə
Diecimila
Dhjetë mijë
ðjεtə mijəPunti di riferimento di tempo

Punti di riferimento di tempo
progressione
0%
Inizia un nuovo quiz
Q1
Da quando sei qui?
Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
Da quando sei qui?
Kur arrin?
kuɾ arrin?
Da oggi
Sot
sɔt
Da ieri
Dje
djε
Da due giorni
Ka dy ditë
ka dy ditə
Da due giorni
Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
Quanto tempo resti ?
Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
Quanto tempo resti ?
Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
Riparto domani
Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
Riparto domani
Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
Riparto dopodomani
Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
Riparto dopodomani
Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
Riparto tra tre giorni
Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
Riparto tra tre giorni
Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
Lunedì
E hënë
ε hənə
Martedì
E martë
ε maɾtə
Mercoledì
E mërkurë
ε məɾkuɾə
Giovedì
E enjte
ε εɲtε
Venerdì
E premte
ε pɾεmtε
Sabato
E shtunë
ε ʃtunə
Domenica
E dielë
ε diεlə
Gennaio
Janar
janaɾ
Febbraio
Shkurt
ʃkuɾt
Marzo
Mars
maɾs
Aprile
Prill
pɾiɫ
Maggio
Maj
maj
Giugno
Qershor
cεɾʃɔɾ
Luglio
Korrik
kɔrik
Agosto
Gusht
ɡuʃt
Settembre
Shtator
ʃtatɔɾ
Ottobre
Tetor
tεtɔɾ
Novembre
Nëntor
nəntɔɾ
Dicembre
Dhjetor
ðjεtɔɾ
A che ora parti ?
Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
A che ora parti ?
Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
La mattina, alle otto
Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
La mattina, alle otto e un quarto
Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
La mattina, alle otto e un quarto
Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
La mattina, alle otto e trenta
Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
La mattina, alle otto e trenta
Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
La mattina, alle otto e quarantacinque
Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
La sera, alle diciotto
Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
Sono in ritardo
Jam me vonesë
jam mεvɔnεsəTaxi

Taxi
progressione
0%
Inizia un nuovo quiz
Q1
Taxi!
Taksi!
taksi
Dove vuole andare?
Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
Vado alla stazione
Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
Vado all'hotel Giorno e Notte
Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
Mi puo' portare all'aeroporto?
Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
Puo' prendere i miei bagagli?
Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
È lontano da qui ?
Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
No è vicino
Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
Sì è un po' più lontano
Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
Quanto costa?
Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
Mi porti qui per favore
Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
A destra
Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
A sinistra
Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
Dritto
Është drejt
əʃtə dɾεjt
È qui
Është këtu!
əʃtə kətu
È qui
Arritëm!
aritəm
È di là
Është andej!
əʃtə andεj
Alt!
Ndalo!
ndalɔ
Faccia con comodo
Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
Faccia con comodo
Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
Mi puo' fare una ricevuta per favore?
Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?Sentimenti

Sentimenti
progressione
0%
Inizia un nuovo quiz
Q1
Il tuo paese mi piace molto
Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
Ti amo
Të dua
tə dua
Ti amo
Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
Sono felice
Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
Sono triste
Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
Sto bene qui
Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
Sento freddo
Kam ftohtë
kam ftɔhtə
Sento caldo
Kam vapë
kam vapə
È' troppo grande
Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
È troppo piccolo
Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
È perfetto
Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
Vuoi uscire stasera?
Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
Vorrei uscire stasera
Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
È una buon'idea
Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
Ho voglia di divertirmi
Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
Non è una buon'idea
Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
Non ho voglia di uscire stasera
Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
Ho voglia di riposarmi
Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
Vuoi fare sport?
Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
Sì, ho bisogno di sfogarmi!
Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
Io gioco a tennis
Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
No grazie, sono abbastanza stanco
Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾFamiglia

Famiglia
progressione
0%
Inizia un nuovo quiz
Q1
Hai dei parenti qui?
Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
Mio padre
Babai im
babai im
Mio padre
Im atë
im atə
Mia madre
Nëna ime
nəna imε
Mia madre
Ime më
imɛ mə
Mio figlio
Djali im
djali im
Mio figlio
Im bir
im biɾ
Mia figlia
Vajza ime
vajza imε
Un fratello
Një vëlla
ɲə vəɫa
Una sorella
Një motër
ɲə mɔtəɾ
Un amico
Një mik
ɲə mik
Un'amica
Një mikeshë
ɲə mikεʃə
Il mio ragazzo
Miku im
miku im
La mia ragazza
Mikja ime
mikja imε
La mia ragazza
Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
Mio marito
Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
Mio marito
Im shoq
im ʃɔc
Mia moglie
Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
Mia moglie
Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛBar

Bar
progressione
0%
Inizia un nuovo quiz
Q1
Il bar
Bari
baɾi
Vuoi bere qualcosa?
Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
Bere
Të pish
tə piʃ
Bicchiere
Gotë
ɡɔtə
Con piacere
Me kënaqësi
mε kənacəsi
Che cosa prendi?
Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
Che cosa c'è da bere ?
Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
C'è dell' acqua o dei succhi di frutta
Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
Acqua
Ujë
ujə
Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore?
Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
Un po' di ghiaccio?
Akull
akuɫ
Una cioccolata
Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
Del latte
Qumësht
cuməʃt
Del tè
Çaj
ʧaj
Del caffè
Kafe
kafε
Con zucchero
Me sheqer
mε ʃεcεɾ
Con panna
Me krem
mε kɾεm
Del vino
Verë
vεɾə
Una birra
Birrë
birə
Un tè, per favore
Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
Una birra per favore
Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
Cosa vuoi bere ?
Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
Cosa vuoi bere ?
Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
Due tè per favore
Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
Due birre per favore
Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
Niente, grazie
Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
Niente, grazie
Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
Alla tua
Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
Alla tua
Për ty!
pəɾ ty!
Salute
Gëzuar!
ɡəzuaɾ
Il conto per favore
Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
Quanto Le devo, per favore ?
Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
Venti Euro
Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
È per me
Je i ftuar
jε i ftuaɾRistorante

Ristorante
progressione
0%
Inizia un nuovo quiz
Q1
Il ristorante
Restoranti
ɾεstɔɾanti
Vuoi mangiare?
Do të hash?
dɔ tə haʃ?
Sì, ne ho voglia
Po, dua
pɔ dua
Mangiare
Të hash
tə haʃ
Dove possiamo mangiare?
Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
Dove possiamo pranzare?
Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
Dove possiamo pranzare?
Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
La cena
Darka
daɾka
La prima colazione
Mëngjësi
mənɟεsi
Per favore !
Ju lutem!
ju lutεm
Il menu per favore!
Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
Ecco il menu!
Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
Cosa preferisci? Carne o pesce?
Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
Con riso
Me oriz.
mε ɔɾiz
Con pasta
Me makarona
mε makaɾɔna
Con pasta
Me pasta
mɛ pasta
Delle patate
Patate
patatε
Della verdura
Perime
pεɾimε
Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque
Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
Del pane
Bukë
bukə
Del burro
Gjalpe
ɟalp
Un'insalata
Një sallatë
ɲə saɫatə
Un dolce
Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
Della frutta
Fruta
fruta
Ha un coltello per favore?
Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
Ha un coltello per favore?
Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
Sì, glielo porto subito
Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
Un coltello
Një thikë
ɲə θikə
Una forchetta
Një pirun
ɲə piɾun
Un cucchiaio
Një lugë
ɲə luɡə
È un piatto caldo?
Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
Sì, ed anche molto speziato!
Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
Caldo
E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
Freddo
E ftohtë
ε ftɔhtə
Speziato
Pikante
pikantε
Prenderò il pesce!
Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
Anch'io
Edhe unë
εðε unəLasciarsi

Lasciarsi
progressione
0%
Inizia un nuovo quiz
Q1
È tardi ! Devo andare!
Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
Ci rivedremo ?
Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
Sì, certamente
Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
Abito a quest'indirizzo
Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
Hai un numero di telefono?
Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
Sì, eccolo
Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
Ho trascorso un momento piacevole con te
Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti
Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
Ci rivedremo presto
Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
Lo spero anch'io
Me kënaqësi
mε kənacəsi
Arrivederci
Mirupafshim
miɾupafʃim
A domani
Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
Ciao
Përshëndetje
pəɾʃəndεtjεTrasporto

Trasporto
progressione
0%
Inizia un nuovo quiz
Q1
Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus
Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore?
Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
Dove va questo treno per favore?
Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
Questo treno si ferma alla Città del Sole?
A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
Quando parte il treno per la Città del Sole?
Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
Quando arriva il treno per la Città del Sole?
Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
Un biglietto per La Città del Sole per favore
Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
Conosce l'orario dei treni?
A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
L'orario degli autobus
Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
Qual è il treno per La Città del Sole per favore?
Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
È quello
Është ai atje
əʃtə ai atjε
Grazie
Faleminderit!
falεmindεɾit
Di niente. Buon Viaggio
Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
Il meccanico
Auto-servis
auto-sεɾvis
Il meccanico
Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
La pompa di benzina
Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
Il pieno, per favore
Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
Bici
Biçikletë
biʧiklεtə
Bici
Dyrrotak
dyrɔtak
Il centro città
Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
La periferia
Periferia
pεɾifεɾia
È una grande città
Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
È un paese
Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
Una montagna
Një mal
ɲə mal
Un lago
Një liqen
ɲə licen
La campagna
Fshati
f ʃatiCercare qualcuno

Cercare qualcuno
progressione
0%
Inizia un nuovo quiz
Q1
C'è Sara per favore ?
Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
Sì, è qui
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
È uscita
Ka dalë
ka dalə
Puo' chiamarla al cellulare
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Sa dove posso trovarla?
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
È andata al lavoro
Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
È a casa sua
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
C'è Giuliano per favore ?
Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
Sì, è qui
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
È uscito
Ka dalë
ka dalə
Sa dove posso trovarlo?
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
Puo' chiamarlo al cellulare
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
È andato al lavoro
Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
È a casa sua
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpiHotel

Hotel
progressione
0%
Inizia un nuovo quiz
Q1
L'hotel
Hoteli
hɔtɛli
Appartamento
Apartamenti
apaɾtamɛnti
Benvenuti!
Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
Ha una camera libera?
Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
È una camera con bagno?
A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
Preferisce due letti separati?
Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
Preferisce due letti separati?
Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
Desidera una camera doppia?
Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
Desidera una camera doppia?
Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone
Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
Camera con la prima colazione
Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
Qual è il prezzo per una notte?
Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
Qual è il prezzo per una notte?
Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
Prima vorrei vedere la camera, per favore!
Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
Prima vorrei vedere la camera, per favore!
Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
Sì, certo!
Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
Grazie, la camera va benissimo.
Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
Grazie, la camera va benissimo.
Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
Va bene, posso prenotare per questa sera?
Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
La ringrazio, ma è troppo cara per me
Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
Puo' prendere i miei bagagli, per favore?
Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
Puo' prendere i miei bagagli, per favore?
Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
Dove si trova la mia camera, per favore?
Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
È al primo piano
Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
C'è un ascensore?
Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
L'ascensore è alla sua sinistra
Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
L'ascensore è alla sua destra
Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
Dov'è la lavanderia?
Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
È al pianterreno.
Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
Pianterreno.
Kati përdhes
kati pəɾðεs
Camera
Dhomë
ðɔmə
Lavanderia
Patrim kimik
pastɾim kimik
Parrucchiere
Parukeri
paɾukεɾi
Parcheggio auto
Parking
paɾkinɡ
Vediamoci nella sala conferenze?
Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
La sala di riunione
Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
La piscina è riscaldata
Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
La piscina
Pishina
piʃina
Mi svegli alle sette per favore
Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
La chiave per favore
Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
Il pass per favore
Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
Ci sono messaggi per me?
Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
Sì, eccoli
Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
No, non ha ricevuto nulla
Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
Dove posso cambiare i soldi in spiccioli?
Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore?
Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare?
Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare?
Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?Spiaggia

Spiaggia
progressione
0%
Inizia un nuovo quiz
Q1
La spiaggia
Plazhi
plaʒi
Sa dove posso comprare un palloncino?
Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
C'è un negozio da questa parte
Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
Un palloncino
Një top
ɲə tɔp
Un binocolo
Dylbi
dylbi
Un berretto
Kapele
kapεle
Asciugamano
Peshqir
pεʃciɾ
Sandali
Sandale
sandalε
Secchiello
Kovë
kɔvə
Crema solare
Krem dielli
kɾεm diεɫi
Costume da bagno maschile
Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
Occhiali da sole
Syze dielli
syzε diεɫi
Crostaceo
Guaskore
ɡuaskɔɾε
Fare un bagno di sole
Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
Fare un bagno di sole
Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
Assolato
Me diell
mε diεɫ
Assolato
Me diell
Tramonto
Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
Ombrellone
Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
Sole
Diell
diεɫ
Insolazione
Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
È pericoloso nuotare qui?
Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
No, non è pericoloso
Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
Sì, è vietato farsi il bagno qui
Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
Nuotare
Notoj
nɔtɔj
Nuoto
Not
nɔt
Onda
Valë
valə
Onda
Dallgë
daɫɡə
Mare
Det
dεt
Duna
Dunë
dunə
Sabbia
Rërë
ɾəɾə
Quali sono le previsioni metereologiche per domani?
Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
Il tempo sta cambiando
Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
Pioverà
Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
Ci sarà il sole
Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
Ci sarà molto vento
Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
Costume da bagno
Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
Ombra
Hije
hijɛIn caso di problema

In caso di problema
progressione
0%
Inizia un nuovo quiz
Q1
Mi può aiutare per favore ?
Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
Mi sono perso
Kam humbur
kam humbuɾ
Cosa desidera?
Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
Che è successo?
Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
Dove posso trovare un interprete?
Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
Dov'è la farmacia più vicina?
Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
Dov'è la farmacia più vicina?
Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
Puo' chiamare un medico per favore?
Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
Che cura segue al momento?
Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
Un ospedale
Një spital
ɲə spital
Una farmacia
Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
Una farmacia
Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
Un medico
Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
Un medico
Një mjek
ɲə mjɛk
Servizio medico
Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
Ho perso i documenti
Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
Mi hanno rubato i documenti
Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
Ufficio degli oggetti smarriti
Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
Posto di soccorso
Urgjenca
uɾɟεnʦa
Uscita di sicurezza
Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
La polizia
Policia
pɔliʦia
Documenti
Dokumenta
dɔkumεnta
Soldi
Para
paɾa
Passaporto
Pasaportë
pasapɔɾtə
Bagagli
Bagazhe
baɡaʒε
No, grazie
Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
Lasciami in pace !
Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
Lasciami in pace !
Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
Vattene !
Nisuni!
nisuniPerché parlare albanese in viaggio?

L'albanese viene parlato da circa sette milioni di persone, ed è la lingua ufficiale di Albania e Kosovo. È inoltre presente in Macedonia, Grecia, Turchia, Italia, Serbia e Montenegro. Le sue caratteristiche ereditarie di lingua indo-europea con vocalobario pre-indo-europeo hanno da sempre affascinato i linguisti, che ritengono che le origini di tale lingua possano risalire all'Illiria così come alla Tracia.
Al di là di queste questioni, l'albanese è una lingua estremamente ricca, ma anche letteraria, lingua madre di personalità importanti come Bedri Dedja o Ornela Vorpsi, scrittrice dichiarata fra le prime trentacinque migliori scrittrici europee nell'antologia “Best European Fiction” edita dalla Dalkey Archive Press.

Attrazioni turistiche

Vuoi prenderti una pausa per un viaggio in paradiso senza dover litigare per un quadratino di spazio contro centinaia di turisti in spieggia? Le idilliache spiagge albanesi possono diventare la destinazione perfetta per il tuo prossimo viaggio!
Situata nell'Europa meridionale, questa nazione è bagnata dalle acque del Mar Adriatico e del Mar Ionio, ed offre una storia ricca che comincia con gli illiri nel Ventesimo secolo A. C. Ha vissuto il suo primo apogeo nel Terzo secolo A. C. in qualità di potenza marittima e di importante crocevia fra l'Occidente e l'Oriente. I molti resti architettonici risalenti a quel periodo, le fortezze medievali di ispirazione sia occidentale che bizantina e i gradi laghi ti ispireranno a rilassarti o a intraprendere un viaggio di lavoro attraverso il paese.

Rendi un successo la tua visita in Albania

Che tu voglia passare qualche giorno con gli amici per un viaggio di piacere o che tu stia partendo per un viaggio di lavoro, niente ti sarà più utile della conoscenza di alcune parole chiave nella lingua dei tuoi interlocutori, che apprezzeranno i tuoi sforzi e saranno perciò più disponibili nei tuoi confronti.

Come riuscire ad ottenere una buona pronuncia in una settimana o un mese?

Un alfabeto quasi fonologico

Basata sul dialetto albanese tosco, questa lingua utilizza i caratteri dell'alfabeto latino per un totale di trentasei lettere che includono sette vocali. La pronuncia è abbastanza semplice, dal momento che quasi tutte le lettere sono sonore, e vengono pronunciate sempre nello stesso modo, che varia solo in alcuni dialetti.