vocabolario > giapponese

1 - Espressioni essenziali

Espressioni essenziali
quiz
Corso
1 Buongiorno こんにちは
kon'nichiwa
2 Solo la mattina おはよう
ohayō
3 Buonasera こんばんは
konbanwa
4 Arrivederci さようなら
sayōnara
5 Espressione più familiare またね
mata ne
6 A dopo また後でね
mata ato de ne
7 はい
hai
8 Espressione più familiare e più corrente. Muovendo il capo. うん
un
9 No いいえ
iie
10 Espressione più familiare e più corrente. Muovendo il capo. ううん
uun
11 Per favore! すみません
sumimasen
12 Grazie ありがとうございます
arigatō gozaimasu
13 Espressione nella lingua corrente ありがとう
arigatō
14 Grazie mille どうもありがとう!
dōmo arigatō!
15 Grazie per il suo aiuto 助かりました、 ありがと うございます
tasukari mashita, arigatō gozaimasu
16 Espressione più familiare 助かった、ありがとう
tasukatta, arigatō
17 Prego どういたしまして
dōitashimashite
18 Va bene 了解です
ryōkai desu
19 Espressione più familiare オーケー
ōkē
20 Quanto costa, per favore? すみません、値段は いくらですか?
sumimasen, nedan wa ikura desu ka ?
21 Mi scusi ! ごめんなさい!
gomen'nasai !
22 Espressione più familiare ごめん!
gomen !
23 Non ho capito わかりません
wakarimasen
24 Espressione più familiare わからない
wakaranai
25 Ho capito わかりました
wakarimashita
26 Espressione più familiare わかった
wakatta
27 Non so 知りません
shirimasen
28 Espressione più familiare 知らない
shiranai
29 Vietato 禁止
kinshi
30 Dov'è il bagno per favore ? すみません、 トイレはどこですか?
sumimasen, toire wa doko desu ka ?
31 Buon anno! 明けまして おめでとう ございます!
akemashite omedetō gozaimasu !
32 Espressione più familiare 明けまして おめでとう!
akemashite omedetō !
33 Buon compleanno! お誕生日 おめでとう ございます!
otanjōbi omedetō gozaimasu !
34 Espressione più familiare お誕生日 おめでとう!
otanjōbi omedetō !
35 Buone feste! よいお年を!
yoi otoshi wo !
36 Congratulazioni! おめでとうございます!
omedetō gozaimasu !
37 Espressione più familiare おめでとう!
omedetō !2 - Conversazione

Conversazione
quiz
Corso
1 Buongiorno. Come stai ? こんにちは、お元気ですか?
kon'nichiwa, ogenki desu ka ?
2 Espressione nella lingua corrente 元気?
genki ?
3 Buongiorno. Bene, grazie こんにちは、元気です、ありがとう
kon'nichiwa, genki desu, arigatō
4 Espressione nella lingua corrente うん、元気
un, genki
5 Parli giapponese ? 日本語を話せますか?
nihon go wo hanase masu ka? 
6 No, non parlo giapponese いいえ、日本語は話せません
iie, nihon go wa hanase mase n 
7 Soltanto un po' 少しだけですが
sukoshi dake desu ga
8 Espressione più familiare 少しだけならね
sukoshi dake nara ne
9 Di dove sei ? どこの国から来たのですか?
doko no kuni kara kita no desu ka ?
10 Espressione più familiare どこの国から来たの?
doko no kuni kara kita no?
11 Di che nazionalità sei? お国はどちらですか?
okuni wa dochira desu ka ?
12 Espressione più familiare 何人なの?
nani jin nano ?
13 Sono italiano イタリア人です
itaria jin desu 
14 E tu, vivi qui? あなたは? ここに住んでいるのですか?
anata wa ? koko ni sunde iru no desu ka ?
15 Espressione più familiare きみは? ここに住んでいるの?
kimi wa ? koko ni sunde iru no ?
16 Si, abito qui はい、ここに住んでいます
hai, koko ni sunde imasu
17 Espressione più familiare うん、ここに住んでいるよ
un, koko ni sunde iru yo
18 Mi chiamo Sara, e tu ? 私の名前はサラです、あなたは?
watashi no namae wa sara desu, anata wa ?
19 Espressione più familiare 私の名前はサラ、あなたは?
watashi no namae wa sara, anata wa ?
20 Giuliano ジュリアンです
jurian desu
21 Espressione più familiare ジュリアン
jurian
22 Che fai qui? ここで何をしているのですか?
koko de nani wo shite iru no desu ka ?
23 Espressione più familiare ここで何をしているの?
koko de nani wo shite iru no ?
24 Sono in vacanza バカンス中です
bakansu chū desu
25 Espressione più familiare バカンス中だよ
bakansu chū dayo
26 Siamo in vacanza 僕たちは バカンス中です
bokutachi wa bakansu chū desu
27 Espressione più familiare 僕たち バカンス中だよ
bokutachi bakansu chū dayo
28 Sono in viaggio d'affari 出張中です
shucchō chū desu
29 Espressione più familiare 出張中だよ
shucchō chū dayo
30 Lavoro qui ここで働いています
koko de hataraite imasu
31 Espressione più familiare ここで働いているよ
koko de hataraite iru yo
32 Lavoriamo qui 僕たちはここで働いています
bokutachi wa koko de hataraite imasu
33 Espressione più familiare 僕たち ここで働いているよ
bokutachi koko de hataraite irun yo
34 Dove mi consigli di andare a mangiare? ご飯を 食べるのに どこかいい所は ありますか?
gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro wa arimasu ka ?
35 Espressione più familiare ご飯を食べるのに どこかいい所 ある?
gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro aru ?
36 C'è un museo qui vicino? この近くに 美術館は ありますか?
kono chikaku ni bijyutsukan wa arimasu ka ?
37 Espressione più familiare この近くに 美術館 ある?
kono chikaku ni bijyutsukan aru ?
38 Dove posso collegarmi a internet? どこか インターネットが できるところは ありますか?
dokoka intānetto ga dekiru tokoro wa arimasu ka ?
39 Espressione più familiare どこか インターネットが できるところ ある?
dokoka intānetto ga dekiru tokoro aru ?3 - Imparare

Imparare
quiz
Corso
1 Vuoi imparare un po' di vocabolario ? 単語を少し覚えてみますか?
tango wo sukoshi oboete mimasu ka ?
2 Espressione più familiare 単語を少し覚えてみる?
tango wo sukoshi oboete miru ?
3 Con piacere! はい、是非!
hai, zehi !
4 Espressione più familiare うん、いいよ!
un, iiyo !
5 Come si chiama ? これは何て言うのですか?
kore wa nan te iu no desu ka ?
6 Espressione più familiare これは何て言うの?
kore wa nan te iu no ?
7 È un tavolo それはテーブルです
sore wa tēburu desu
8 Espressione più familiare それはテーブルだね
sore wa tēburu dane
9 Un tavolo, hai capito ? テーブルです、わかりましたか?
tēburu desu, wakarimashita ka ?
10 Espressione più familiare テーブル、わかった?
tēburu wakatta ?
11 Non ho capito わかりません
wakarimasen
12 Espressione più familiare わからない
wakaranai
13 Puoi ripetere per favore ? すみません、もう一回言っ てもらえますか?
sumimasen, mou ikkai itte morae masu ka ?
14 Espressione più familiare お願い、もう一回言ってくれる?
onegai, mou ikkai itte kureru ?
15 Puoi parlare più lentamente? もう少しゆっくり 話してくれますか?
mou sukoshi yukkuri hanasite kure masu ka ?
16 Espressione più familiare もう少しゆっくり 話してくれる?
mou sukoshi yukkuri hanasite kure ru ?
17 Potresti scriverlo per favore? すみません、書いてくれますか?
sumimasen, kaite kure masu ka ?
18 Espressione più familiare お願い、書いてくれる?
onegai, kaite kure ru ?
19 Ho capito わかりました
wakarimashita4 - Colori

Colori
quiz
Corso
1 Mi piace il colore di questo tavolo このテーブルの色が好きです
kono tēburu no iro ga suki desu
2 Espressione nella lingua corrente このテーブルの色 いいね
kono tēburu no iro iine
3 È rosso 赤です
aka desu
4 Espressione più familiare 赤だね
aka dane
5 Blu
ao
6 Giallo 黄色
kiiro
7 Bianco
shiro
8 Nero
kuro
9 Verde
midori
10 Arancione オレンジ
orenji
11 Viola
murasaki
12 Grigio 灰色
haiiro5 - Numeri

Numeri
quiz
Corso
1 Zero ゼロ
zero
2 Uno
ichi
3 Due
ni
4 Tre
san
5 Quattro
shi
6 Altro modo di dire
yon
7 Cinque
go
8 Sei
roku
9 Sette
shichi
10 Altro modo di dire
nana
11 Otto
hachi
12 Nove
ku
13 Altro modo di dire
kyū
14 Dieci
15 Undici 十一
jū ichi
16 Dodici 十二
jū ni
17 Tredici 十三
jū san
18 Quattordici 十四
jū shi
19 Quindici 十五
jū go
20 Sedici 十六
jū roku
21 Diciassette 十七
jū shichi
22 Altro modo di dire 十七
jū nana
23 Diciotto 十八
jū hachi
24 Diciannove 十九
jū ku
25 Altro modo di dire 十九
jū kyū
26 Venti 二十
ni jū
27 Ventuno 二十一
ni jū ichi
28 Ventidue 二十二
ni jū ni
29 Ventitre 二十三
ni jū san
30 Ventiquattro 二十四
ni jū shi
31 Altro modo di dire 二十四
ni jū yon
32 Venticinque 二十五
ni jū go
33 Ventisei 二十六
ni jū roku
34 Ventisette 二十七
ni jū shichi
35 Altro modo di dire 二十七
ni jū nana
36 Ventotto 二十八
ni jū hachi
37 Ventinove 二十九
ni jū ku
38 Altro modo di dire 二十九
ni jū kyū
39 Trenta 三十
san jū
40 Trentuno 三十一
san jū ichi
41 Trentadue 三十二
san jū ni
42 Trentatre 三十三
san jū san
43 Altro modo di dire 三十四
san jū yon
44 Trentaquattro 三十四
san jū shi
45 Trentacinque 三十五
san jū go
46 Trentasei 三十六
san jū roku
47 Quaranta 四十
yon jū
48 Cinquanta 五十
go jū
49 Sessanta 六十
roku jū
50 Settanta 七十
nana jū
51 Ottanta 八十
hachi jū
52 Novanta 九十
kyū jū
53 Cento
hyaku
54 Cento-cinque 百五
hyaku go
55 Duecento 二百
ni hyaku
56 Trecento 三百
san byaku
57 Quattrocento 四百
yon hyaku
58 Mille
sen
59 Millecinquecento 千五百
sen go hyaku
60 Duemila 二千
ni sen
61 Diecimila 一万
ichi man6 - Punti di riferimento di tempo

Punti di riferimento di tempo
quiz
Corso
1 Da quando sei qui? いつ ここに着いたのですか?
itsu koko ni tsui ta no desu ka ?
2 Espressione più familiare いつ ここに着いたの?
itsu koko ni tsui ta no ?
3 Da oggi 今日
kyō
4 Da ieri 昨日
kinō
5 Da due giorni 二日前
futsuka mae
6 Quanto tempo resti ? どの位いるのですか?
dono kurai iru no desu ka ?
7 Espressione più familiare どの位いるの?
dono kurai iru no ?
8 Riparto domani 明日に発ちます
ashita ni tachi masu
9 Espressione più familiare 明日に発つよ
ashita ni tatsu yo
10 Riparto dopodomani あさってに発ちます
asatte ni tachi masu
11 Espressione più familiare あさってに発つよ
asatte ni tatsu yo
12 Riparto tra tre giorni 三日後に発ちます
mikkago ni tachi masu
13 Espressione più familiare 三日後に発つよ
mikkago ni tatsu yo
14 Lunedì 月曜日
getsuyō bi
15 Martedì 火曜日
kayō bi
16 Mercoledì 水曜日
suiyō bi
17 Giovedì 木曜日
mokuyō bi
18 Venerdì 金曜日
kinyō bi
19 Sabato 土曜日
doyō bi
20 Domenica 日曜日
nichiyō bi
21 Gennaio 一月
ichi gatsu
22 Febbraio 二月
ni gatsu
23 Marzo 三月
san gatsu
24 Aprile 四月
shi gatsu
25 Maggio 五月
go gatsu
26 Giugno 六月
roku gatsu
27 Luglio 七月
shichi gatsu
28 Agosto 八月
hachi gatsu
29 Settembre 九月
ku gatsu
30 Ottobre 十月
jū gatsu
31 Novembre 十一月
jūichi gatsu
32 Dicembre 十二月
jūni gatsu
33 A che ora parti ? 何時に出発するのですか?
nanji ni shuppatsu suru no desu ka ?
34 Espressione più familiare 何時に出発するの?
nanji ni shuppatsu suru no ?
35 La mattina, alle otto 朝の8時です
asa no hachi ji desu
36 Espressione più familiare 朝の8時
asa no hachi ji
37 La mattina, alle otto e un quarto 朝の8時15分です
asa no hachi ji jyūgo fun desu
38 Espressione più familiare 朝の8時15分
asa no hachi ji jyūgo fun
39 La mattina, alle otto e trenta 朝の8時半です
asa no hachi ji han desu
40 Espressione più familiare 朝の8時半
asa no hachi ji han
41 La mattina, alle otto e quarantacinque 朝の8時45分です
asa no hachi ji yonjyūgo fun desu
42 Espressione più familiare 朝の8時45分
asa no hachi ji yonjyūgo fun
43 La sera, alle diciotto 夜の6時です
yoru no roku ji desu
44 Espressione più familiare 夜の6時
yoru no roku ji
45 Sono in ritardo 遅刻です
chikoku desu
46 Espressione più familiare 遅刻だ
chikoku da7 - Taxi

Taxi
quiz
Corso
1 Taxi! タクシー!
takushī
2 Dove vuole andare? どちらまで行かれますか?
dochira made ikare masu ka ?
3 Vado alla stazione 駅に行きたいのですが
eki ni iki tai no desu ga
4 Vado all'hotel Giorno e Notte 日夜ホテルに 行きたいのですが
nichiya hoteru ni iki tai no desu ga
5 Mi puo' portare all'aeroporto? 空港までお願いできますか?
kūkō made onegai deki masu ka ?
6 Puo' prendere i miei bagagli? 荷物を お願いできますか?
nimotsu wo onegai deki masu ka?
7 È lontano da qui ? ここから遠いですか?
koko kara tōi desu ka?
8 No è vicino いいえ、すぐ近くです
iie, sugu chikaku desu
9 Sì è un po' più lontano はい、少し遠いです
hai, sukoshi tōi desu
10 Quanto costa? いくら かかりますか?
ikura kakari masu ka?
11 Mi porti qui per favore ここまで お願いします
koko made onegai shimasu
12 A destra 右です
migi desu
13 A sinistra 左です
hidari desu
14 Dritto 真っ直ぐです
massugu desu
15 È qui ここです
koko desu
16 È di là あちらです
achira desu
17 Alt! ストップ!
stoppu!
18 Faccia con comodo ゆっくりでいいですよ
yukkuri de ii desu yo
19 Mi puo' fare una ricevuta per favore? 領収書を お願いできますか?
ryōshūsho wo onegai deki masu ka?8 - Sentimenti

Sentimenti
quiz
Corso
1 Il tuo paese mi piace molto あなたの国が すごい好きです
anata no kuni ga sugoi suki desu
2 Ti amo 愛してます
aishite masu
3 Espressione più familiare 愛してる
aishiteru
4 Sono felice 嬉しいです
ureshii desu
5 Espressione più familiare 嬉しいよ
ureshii yo
6 Sono triste 悲しいです
kanashii desu
7 Espressione più familiare 悲しいよ
kanashii yo
8 Sto bene qui いい気分です
ii kibun desu
9 Espressione più familiare いい気分だよ
ii kibun dayo
10 Sento freddo 寒いですね
samui desu ne
11 Espressione più familiare 寒いね
samui ne
12 Sento caldo 暑いですね
atsui desu ne
13 Espressione più familiare 暑いね
atsui ne
14 È' troppo grande 大きすぎます
ōki sugi masu
15 Espressione più familiare 大きすぎるよ
ōki sugiru yo
16 È troppo piccolo 小さすぎます
chiisa sugi masu
17 Espressione più familiare 小さすぎるよ
chiisa sugiru yo
18 È perfetto 完璧です!
kanpeki desu !
19 Espressione nella lingua corrente ぴったり!
pittari !
20 Vuoi uscire stasera? 今晩 出かけたいですか?
konban dekake tai desu ka ?
21 Espressione più familiare 今晩 出かけたい?
konban dekake tai ?
22 Vorrei uscire stasera 今晩 出かけたいですね
konban dekake tai desu ne
23 Espressione più familiare 今晩 出かけたいな
konban dekake tai na
24 È una buon'idea いい案ですね
ii an desu ne
25 Espressione nella lingua corrente それ、いいね!
sore ii ne !
26 Ho voglia di divertirmi 遊びたいですね
asobi tai desu ne
27 Espressione più familiare パーッと遊びたいな
pātto asobi tai na
28 Non è una buon'idea いい案じゃないですね
ii an jya nai desu ne
29 Espressione più familiare いい案じゃないね
ii an jya nai na
30 Non ho voglia di uscire stasera 今晩は 出かけたくないです
konban wa dekake taku nai desu
31 Espressione più familiare 今晩は 出かけたくないな
konban wa dekake taku nai na
32 Ho voglia di riposarmi 休みたいです
yasumi tai desu
33 Espressione più familiare 休みたいな
yasumi tai na
34 Vuoi fare sport? スポーツをしたいですか?
supōtsu wo shi tai desu ka ?
35 Espressione più familiare スポーツ したい?
supōtsu shi tai ?
36 Sì, ho bisogno di sfogarmi! はい、気分転換しないと!
hai, kibuntenkan shinaito !
37 Io gioco a tennis テニスをします
tenisu wo shimasu
38 Espressione più familiare テニスをするよ
tenisu wo suru yo
39 No grazie, sono abbastanza stanco いいです ありがとう、結構疲れています
iidesu arigatō, kekkō tsukarete imasu
40 Espressione più familiare いいよ ありがとう、結構疲れているんだ
iiyo arigatō kekkō tsukarete irunda9 - Famiglia

Famiglia
quiz
Corso
1 Hai dei parenti qui? 家族もここに住んでいるのですか?
kazoku mo koko ni sunde iru no desu ka ?
2 Espressione più familiare 家族もここに住んでいるの?
kazoku mo koko ni sunde iru no ?
3 Mio padre 私のお父さん
watashi no otōsan
4 Quando è un uomo che parla 僕のお父さん
boku no otōsan
5 Mia madre 私のお母さん
watashi no okāsan
6 Quando è un uomo che parla 僕のお母さん
boku no okāsan
7 Mio figlio 私の息子
watashi no musuko
8 Quando è un uomo che parla 僕の息子
boku no musuko
9 Mia figlia 私の娘
watashi no musume
10 Quando è un uomo che parla 僕の娘
boku no musume
11 Un fratello
ani
12 兄=Fratello maggiore - 弟=Fratello minore
otōto
13 Una sorella
ane
14 姉=Sorella maggiore - 妹=Sorella minore
imōto
15 Un amico 男友達
otoko tomodachi
16 Un'amica 女友達
on'na tomodachi
17 Il mio ragazzo 私の彼氏
watashi no kareshi
18 La mia ragazza 僕の彼女
boku no kanojo
19 Mio marito 私の夫
watashi no otto
20 Mia moglie 僕の妻
boku no tsuma10 - Bar

Bar
quiz
Corso
1 Il bar バー
2 Vuoi bere qualcosa? 何か飲みたいですか?
nani ka nomi tai desu ka ?
3 Espressione più familiare 何か飲みたい?
nani ka nomi tai ?
4 Bere 飲む
nomu
5 Bicchiere グラス
gurasu
6 Altro modo di dire コップ
koppu
7 Con piacere 喜んで
yorokonde
8 Espressione più familiare いいね
iine
9 Che cosa prendi? 何にしますか?
nani ni shimasu ka ?
10 Espressione più familiare 何にする?
nani ni suru ?
11 Che cosa c'è da bere ? 飲み物は 何がありますか?
nomimono wa nani ga arimasu ka ?
12 Espressione più familiare 飲み物は 何があるの?
nomimono wa nani ga aru no ?
13 C'è dell' acqua o dei succhi di frutta 水とフルーツジュースがあります
mizu to furūtsu jūsu ga arimasu
14 Espressione più familiare 水とフルーツジュースがあるよ
mizu to furūtsu jūsu ga aru yo
15 Acqua
mizu
16 Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore? すみません、氷をいれて もらえます か?
sumimasen, kōri wo irete morae masu ka ?
17 Un po' di ghiaccio?
kōri
18 Una cioccolata チョコレート
chokorēto
19 Del latte ミルク
miruku
20 Altro modo di dire 牛乳
gyūnyū
21 Del tè 紅茶
kōcha
22 Del caffè コーヒー
kōhī 
23 Con zucchero 砂糖 と
satō to
24 Con panna クリーム と
kurīmu to
25 Del vino ワイン
wain
26 Una birra ビール
bīru
27 Un tè, per favore 紅茶をひとつ お願いします
kōcha wo hitotsu onegai shimasu
28 Espressione più familiare 紅茶をひとつ お願い
kōcha wo hitotsu onegai
29 Una birra per favore ビールを一杯 お願いします
bīru wo ippai onegai shimasu
30 Espressione più familiare ビールを一杯 お願い
bīru wo ippai onegai
31 Cosa vuoi bere ? 何を飲まれますか?
nani wo nomare masu ka ?
32 Espressione più familiare ご注文をお伺いします
gochūmon wo oukagai shimasu
33 Due tè per favore 紅茶を二つ お願いします!
kōcha wo futatsu onegai shimasu
34 Espressione più familiare 紅茶を二つ お願い!
kōcha wo futatsu onegai
35 Due birre per favore ビールを二杯 お願いします
bīru wo nihai onegai shimasu
36 Espressione più familiare ビールを二杯 お願い
bīru wo nihai onegai
37 Niente, grazie 何もいりません、ありがと うございます
nanimo irimasen, arigatō gozaimasu
38 Espressione più familiare 何もいらない、ありがとう
nanimo iranai, arigatō
39 Alla tua 乾杯
kanpai
40 Salute 乾杯
kanpai
41 Il conto per favore お勘定お願いします
okanjō onegai shimasu
42 Quanto Le devo, per favore ? すみません、いくらですか?
sumimasen, ikura desu ka ?
43 Venti Euro 二七〇〇円
nisen nanahyaku en
44 È per me ご馳走します
gochisō shimasu
45 Espressione nella lingua corrente おごるよ
ogoru yo11 - Ristorante

Ristorante
quiz
Corso
1 Il ristorante レストラン
resutoran
2 Vuoi mangiare? 何か食べたいですか?
nani ka tabe tai desu ka ?
3 Espressione più familiare 何か食べたい?
nani ka tabe tai ?
4 Sì, ne ho voglia はい、食べたいです
hai, tabe tai desu
5 Espressione più familiare うん、食べたい
un, tabe tai
6 Mangiare 食べる
taberu
7 Dove possiamo mangiare? どこで 食べれますか?
doko de tabere masu ka ?
8 Espressione più familiare どこで 食べれる?
doko de tabere ru ?
9 Dove possiamo pranzare? どこで 昼食がとれますか?
doko de chūshoku ga tore masu ka ?
10 Espressione più familiare どこで ランチにする?
doko de ranchi ni suru ?
11 La cena 夕食
yūshoku
12 Espressione nella lingua corrente 晩ごはん
bangohan
13 La prima colazione 朝食
chōshoku
14 Espressione nella lingua corrente 朝ごはん
asagohan
15 Per favore ! すみません!
sumimasen !
16 Il menu per favore! すみません、メニューをお願い します!
sumimasen, menyū wo onegai shimasu !
17 Ecco il menu! こちらがメニューです!
kochira ga menyū desu
18 Cosa preferisci? Carne o pesce? 肉と魚、どちらが食べたいですか?
niku to sakana, dochira ga tabe tai desu ka ?
19 Espressione nella lingua corrente 肉と魚、どっちが食べたい?
niku to sakana, docchi ga tabe tai ?
20 Con riso ご飯と 一緒に
gohan to issho ni
21 Con pasta パスタと 一緒に
pasuta to issho ni
22 Delle patate ポテト
poteto
23 Altro modo di dire じゃがいも
jyagaimo
24 Della verdura 野菜
yasai
25 Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque スクランブルエッグー目玉焼き ー半熟卵
sukuranburueggu-medamayaki-hanjyukutamago
26 Del pane パン
pan
27 Del burro バター
batā
28 Un'insalata サラダ
sarada
29 Un dolce デザート
dezāto
30 Della frutta フルーツ
furūtsu
31 Altro modo di dire 果物
kudamono
32 Ha un coltello per favore? すみません、ナイフはありますか?
sumimasen, naifu wa arimasu ka ?
33 Sì, glielo porto subito はい、すぐにお持ちいたします
hai, sugu ni omochi shimasu
34 Un coltello ナイフ
naifu
35 Una forchetta フォーク
fōku
36 Un cucchiaio スプーン
supūn
37 È un piatto caldo? 温かい料理ですか?
atatakai ryōri desu ka ?
38 Sì, ed anche molto speziato! はい、それにとても辛いです!
hai, soreni totemo karai desu !
39 Caldo 温かい
atatakai
40 Freddo 冷たい
tsumetai
41 Speziato 辛い
karai
42 Prenderò il pesce! 魚にします!
sakana ni shimasu !
43 Espressione più familiare 魚にするよ!
sakana ni suru yo !
44 Anch'io 私も
watashi mo
45 Quando è un uomo che parla 僕も
boku mo12 - Lasciarsi

Lasciarsi
quiz
Corso
1 È tardi ! Devo andare! もう遅いですね!行かないと!
mou osoi desune! ikanai to !
2 Espressione più familiare もう、こんな時間!行かないと!
mou kon'na jikan! ikanai to !
3 Ci rivedremo ? また 会えますか?
mata ae masu ka ?
4 Espressione più familiare また会える?
mata ae ru ?
5 Sì, certamente うん、喜んで
un, yorokonde
6 Abito a quest'indirizzo この住所に 住んでいます
kono jyūsho ni sunde imasu
7 Espressione più familiare ここに 住んでいるよ
koko ni sunde iru yo
8 Hai un numero di telefono? 電話番号を 教えてくれますか?
denwa bangō wo oshiete kure masu ka ?
9 Espressione più familiare 電話番号を 教えてくれる?
denwa bangō wo oshiete kure ru ?
10 Sì, eccolo はい、これです
hai kore desu
11 Espressione più familiare はい、これ
hai kore
12 Ho trascorso un momento piacevole con te 楽しかったです
tanoshikatta desu
13 Espressione più familiare 楽しかった!
tanoshikatta
14 Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti 私も、会えて良かったです
watashi mo aete yokatta desu
15 Espressione più familiare 私も、会えて良かった
watashi mo aete yokatta
16 Ci rivedremo presto 近いうちに また会いましょうね
chikai uchi ni mata aimashō ne
17 Espressione più familiare 近いうちに また会おうね
chikai uchi ni mata aō ne
18 Lo spero anch'io そうですね
sō desu ne
19 Espressione più familiare そうだね
sō da ne
20 Arrivederci さようなら
sayōnara
21 A domani また明日
mata ashita
22 Ciao バイバイ!
bai bai13 - Trasporto

Trasporto
quiz
Corso
1 Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus すみません、 バス停を探しているのですが
sumimasen, basutei wo sagashiteiru no desu ga ?
2 Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore? すみません、太陽の町行きの チケットは いくらですか?
sumimasen, taiyō no machi iki no chikketto wa ikura desu ka?
3 Dove va questo treno per favore? すみません、この電車は どこ行きですか?
sumimasen, kono densha wa doko iki desu ka?
4 Questo treno si ferma alla Città del Sole? この電車は 太陽の町に 停まりますか?
kono densha wa taiyō no machi ni tomari masu ka?
5 Quando parte il treno per la Città del Sole? 太陽の町行きの電車は いつ出発しますか?
taiyō no machi iki no densha wa itsu shuppatsu shimasu ka ?
6 Quando arriva il treno per la Città del Sole? 太陽の町行きの電車は いつ着きますか?
taiyō no machi iki no densha wa itsu tsuki masu ka?
7 Un biglietto per La Città del Sole per favore 太陽の町への 切符を一枚 お願いします
taiyō no machi e no kippu wo ichimai onegai shimasu
8 Conosce l'orario dei treni? 電車の時刻表は ありますか?
densha no jikokuhyō wa arimasu ka?
9 L'orario degli autobus バスの時刻表
basu no jikokuhyō
10 Qual è il treno per La Città del Sole per favore? すみません、太陽の町行きの 電車はどれですか?
sumimasen, taiyō no machi iki no densha wa dore desu ka ?
11 È quello あれです
are desu
12 Grazie ありがとうございます
arigatō gozaimasu
13 Di niente. Buon Viaggio どういたしまして、良いご旅行を!
dōitashimashite, yoi goryokō wo!
14 Il meccanico 整備工場
seibi kōjō
15 La pompa di benzina ガソリンスタンド
gasorin sutando
16 Il pieno, per favore 満タンでお願いします
mantan de onegai shimasu
17 Bici 自転車
jitensha
18 Il centro città 中心街
chūshingai
19 La periferia 郊外
kōgai
20 È una grande città 大都市です
daitoshi desu
21 È un paese 村です
mura desu
22 Una montagna
yama
23 Un lago
mizu'umi
24 La campagna 田舎
inaka14 - Cercare qualcuno

Cercare qualcuno
quiz
Corso
1 C'è Sara per favore ? すみません、サラさんはいますか?
sumimasen, sara san wa imasu ka ?
2 Sì, è qui はい、彼女なら ここに いますよ
hai, kanojyo nara koko ni imasu yo
3 Espressione più familiare うん、ここに いるよ
un, koko ni iru yo
4 È uscita 彼女なら 出かけました
kanojyo nara dekake mashi ta
5 Espressione più familiare 出かけたよ
dekake ta yo
6 Puo' chiamarla al cellulare 彼女の携帯に 電話してみてください
kanojyo no keitai ni denwa shite mite kudasai
7 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere femminile 携帯に 電話してみて
keitai ni denwa shite mite
8 Sa dove posso trovarla? 彼女が どこにいるか 知っていますか?
kanojyo ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
9 Espressione più familiare どこにいるか 知ってる?
dokoni iru ka shitte ru ?
10 È andata al lavoro 彼女の会社にいますよ
kanojyo no kaisha ni imasu yo
11 Espressione più familiare 会社にいるよ
kaisha ni iru yo
12 È a casa sua 彼女の自宅にいますよ
kanojyo no jitaku ni imasu yo
13 Espressione più familiare 自宅にいるよ
jitaku ni iru yo
14 C'è Giuliano per favore ? すみません、ジュリアンさん はいますか?
sumimasen, jurian san wa imasu ka ?
15 Sì, è qui はい、彼なら ここに いますよ
hai, kare nara koko ni imasu yo
16 Espressione più familiare うん、ここに いるよ
un, koko ni iru yo
17 È uscito 彼なら 出かけました
karenara dekake mashi ta
18 Espressione più familiare 出かけたよ
dekake ta yo
19 Sa dove posso trovarlo? 彼が どこにいるか 知っていますか?
kare ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
20 Espressione più familiare どこにいるか 知ってる?
dokoni iru ka shitte ru ?
21 Puo' chiamarlo al cellulare 彼の携帯に 電話してみてください
kare no keitai ni denwa shite mite kudasai
22 Se la persona o l'oggetto designato sono di genere maschile 携帯に 電話してみて
keitai ni denwa shite mite
23 È andato al lavoro 彼の会社にいますよ
kare no kaisha ni imasu yo
24 Espressione più familiare 会社にいるよ
kaisha ni iru yo
25 È a casa sua 彼の自宅にいますよ
kare no jitaku ni imasu yo
26 Espressione più familiare 自宅にいるよ
jitaku ni iru yo15 - Hotel

Hotel
quiz
Corso
1 L'hotel ホテル
hoteru
2 Appartamento マンション
manshon
3 Benvenuti! いらっしゃいませ!
irasshaimase !
4 Ha una camera libera? 空いてる部屋は ありますか?
aiteru heya wa arimasu ka ?
5 È una camera con bagno? 部屋にお風呂は 付いていますか?
heya ni ofuro wa tsuite imasu ka ?
6 Preferisce due letti separati? ツインルームの方が よろしいですか?
tsuin rūmu no hō ga yoroshii desu ka ?
7 Desidera una camera doppia? ダブルルームが よろしいですか?
daburu rūmu ga yoroshii desu ka ?
8 Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone お風呂付の部屋-バルコニー付-シャワー付
ofuro tsuki no heya - barukonī tsuki - shawā tsuki
9 Camera con la prima colazione 朝食付の部屋
chōshoku tsuki no heya
10 Qual è il prezzo per una notte? 一泊 いくらですか?
ippaku ikura desu ka ?
11 Prima vorrei vedere la camera, per favore! すみません、まずお部屋を見せ てください
sumimasen, mazu oheya wo misete kudasai
12 Sì, certo! はい、もちろん!
hai, mochiron !
13 Grazie, la camera va benissimo. ありがとう、 とてもいい部屋ですね
arigatō, totemo ii heya desu ne
14 Va bene, posso prenotare per questa sera? では、今晩の予約は できますか?
dewa, konban no yoyaku wa deki masu ka ?
15 La ringrazio, ma è troppo cara per me 私には 少し高すぎます、ありがとう
watashi niwa sukoshi takasugi masu, arigatō
16 Puo' prendere i miei bagagli, per favore? すみません、荷物を預かって もらえますか?
sumimasen, nimotsu wo azukatte morae masu ka ?
17 Dove si trova la mia camera, per favore? すみません、僕の部屋は どこですか?
sumimasen, boku no heya wa doko desu ka ?
18 Quando è una donna che parla すみません、私の部屋は どこですか?
sumimasen, watashi no heya wa doko desu ka ?
19 È al primo piano 二階です
nikai desu
20 C'è un ascensore? エレベーターは ありますか?
erebētā wa ari masu ka ?
21 L'ascensore è alla sua sinistra エレベーターは 左手にあります
erebētā wa hidarite ni arimasu
22 L'ascensore è alla sua destra エレベーターは 右手にあります
erebētā wa migite ni arimasu
23 Dov'è la lavanderia? コインランドリーは どこにありますか?
koinrandorī wa doko ni arimasu ka ?
24 È al pianterreno. 一階に あります
ikkai ni arimasu
25 Pianterreno. 一階
ikkai
26 Camera 部屋
heya
27 Lavanderia クリーニング店
kurīningu ten
28 Parrucchiere 美容院
biyōin
29 Parcheggio auto 駐車場
chūshajō
30 Vediamoci nella sala conferenze? 会議室で会いませんか?
kaigishitsu de ai masen ka ?
31 La sala di riunione 会議室
kaigishitsu
32 La piscina è riscaldata プールは温水です
pūru wa onsui desu
33 La piscina プール
pūru
34 Mi svegli alle sette per favore すみません、7時に 起こしてください
sumimasen, shichiji ni okoshite kudasai
35 La chiave per favore 鍵を お願いします
kagi wo onegai shimasu
36 Il pass per favore カードキーを お願いします
kādo kī wo onegai shimasu
37 Ci sono messaggi per me? 何か僕宛に伝言は ありますか?
nanika boku ate ni dengon wa arimasu ka ?
38 Quando è una donna che parla 何か私宛に伝言は ありますか?
nanika watashi ate ni dengon wa arimasu ka ?
39 Sì, eccoli はい、こちらです
hai, kochira desu
40 No, non ha ricevuto nulla いいえ、何も ありません
iie, nanimo arimasen
41 Dove posso cambiare i soldi in spiccioli? どこで 両替できますか?
dokode ryōgae deki masu ka ?
42 Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore? すみません、両替してもらえ ますか?
sumimasen, ryōgae shite morae masu ka ?
43 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare? できますよ、いくら替えましょ うか?
deki masu yo, ikura kae mashō ka ?16 - Spiaggia

Spiaggia
quiz
Corso
1 La spiaggia ビーチ
bīchi
2 Sa dove posso comprare un palloncino? どこでビーチ ボールが買えるか知っ てますか?
dokode bīchi bōru ga kaeru ka shitte masu ka ?
3 C'è un negozio da questa parte この方向に進めば 店があ りますよ
kono hōkō ni susumeba mise ga arimasu yo
4 Un palloncino ビーチボール
bīchi bōru
5 Un binocolo 双眼鏡
sōgankyō
6 Un berretto 帽子
bōshi
7 Asciugamano タオル
taoru
8 Sandali サンダル
sandaru
9 Secchiello バケツ
baketsu
10 Crema solare 日焼けどめクリーム
hiyakedome kurīmu
11 Costume da bagno maschile 海水パンツ
kaisui pantsu
12 Occhiali da sole サングラス
sangurasu
13 Crostaceo 甲殻類
kōkakurui
14 Fare un bagno di sole 日光浴をする
nikkōyoku wo suru
15 Assolato 晴れた
hareta
16 Tramonto 日没
nichibotsu
17 Ombrellone パラソル
parasoru
18 Sole 太陽
taiyō
19 Insolazione 日射病
nisshabyō
20 È pericoloso nuotare qui? ここで泳ぐのは 危ないですか?
koko de oyogu no wa abunai desu ka ?
21 Espressione più familiare ここで泳ぐの 危ない?
koko de oyogu no abunai ?
22 No, non è pericoloso いいえ、危なくないですよ
iie, abunaku nai desu yo
23 Espressione più familiare ううん、危なくないよ
uun, abunaku nai yo
24 Sì, è vietato farsi il bagno qui はい、ここで泳ぐのは 禁止されています
hai, koko de oyogu no wa kinshi sarete imasu
25 Espressione più familiare うん、ここで泳ぐの 禁止されてるよ
un, koko de oyogu no kinshi sareteru yo
26 Nuotare 泳ぐ
oyogu
27 Nuoto 水泳
suiei
28 Onda
nami
29 Mare
umi
30 Duna 砂丘
sakyū
31 Sabbia
suna
32 Quali sono le previsioni metereologiche per domani? 明日の天気予報はどうですか?
ashita no tenki yohō wa dō desu ka ?
33 Espressione più familiare 明日の天気予報はどう?
ashita no tenki yohō wa dō ?
34 Il tempo sta cambiando 天気は変わるみたいです
tenki wa kawaru mitai desu
35 Espressione più familiare 天気は変わるみたい
tenki wa kawaru mitai
36 Pioverà 雨が降るみたいです
ame ga furu mitai desu
37 Espressione più familiare 雨が降るみたい
ame ga furu mitai
38 Ci sarà il sole 晴れるみたいです
hareru mitai desu
39 Espressione più familiare 晴れるみたい
hareru mitai
40 Ci sarà molto vento 風が強いみたいです
kaze ga tsuyoi mitai desu
41 Espressione più familiare 風が強いみたい
kaze ga tsuyoi mitai
42 Costume da bagno 水着
mizugi
43 Ombra 日陰
hikage17 - In caso di problema

In caso di problema
quiz
Corso
1 Mi può aiutare per favore ? すみません、 助けてもらえますか?
sumimasen, tasukete morae masu ka ?
2 Espressione nella lingua corrente すみません、 ちょっといいですか?
sumimasen, chotto ii desu ka
3 Mi sono perso 道に迷っているんです
michi ni mayotte irun desu
4 Cosa desidera? 何かお探しですか?
nani ka osagashi desu ka ?
5 Espressione nella lingua corrente 何にしましょうか?
nani ni shimashō ka ?
6 Che è successo? どうしたのですか?
dōshita no desu ka ?
7 Dove posso trovare un interprete? 通訳は どこで頼めますか?
tsūyaku wa doko de tanome masu ka ?
8 Dov'è la farmacia più vicina? 最寄の薬局は どこですか?
moyori no yakkyoku wa doko desu ka ?
9 Puo' chiamare un medico per favore? すみません、医者を呼ん でもらえますか?
sumimasen, isha wo yonde morae masu ka ?
10 Che cura segue al momento? 今 何かの治療をうけていますか?
ima nanikano chiryō wo ukete imasu ka ?
11 Un ospedale 病院
byōin
12 Una farmacia 薬局
yakkyoku
13 Un medico 医者
isha
14 Servizio medico 医療サービス
iryō sābisu
15 Ho perso i documenti 身分証明書を失くしました
mibun shōmeisho wo nakushi mashita
16 Mi hanno rubato i documenti 身分証明書を盗まれました
mibun shōmeisho wo nusumare mashita
17 Ufficio degli oggetti smarriti お忘れ物預かり所
owasuremono azukarisho
18 Posto di soccorso 救護所
kyūgosho
19 Uscita di sicurezza 非常口
hijyōguchi
20 La polizia 警察
keisatsu
21 Documenti 身分証明書
mibun shōmeisho
22 Soldi お金
okane
23 Passaporto パスポート
pasupōto
24 Bagagli 荷物
nimotsu
25 No, grazie 結構です、ありがとう
kekkō desu, arigatō
26 Lasciami in pace ! ほっといてください!
hottoite kudasai!
27 Espressione più familiare ほっといて!
hottoite!
28 Vattene ! あっちに行ってください!
acchi ni itte kudasai!
29 Espressione più familiare あっちに行って!
acchi ni itte !
Download di MP3 e PDF
MP3 + PDF

Download di tutte le espressioni

Demo gratuitaIniziare

Download di MP3 e PDF