vocabolario > greco

1 - Espressioni essenziali

Espressioni essenziali
quiz
Corso
1 Buongiorno Καλημέρα
kaliméra
2 Buonasera Καλησπέρα
kalispéra
3 Arrivederci Αντίο
adío
4 A dopo Τα λέμε αργότερα
ta léme argótera
5 Ναι
ne
6 No Όχι
óhi
7 Per favore! Παρακαλώ
parakaló
8 Grazie Ευχαριστώ
efharistó
9 Grazie mille Ευχαριστώ πολύ!
efharistó polí!
10 Grazie per il suo aiuto Ευχαριστώ για την βοήθεια
ef̱haristó̱ gia ti̱n voí̱theia
11 Prego Σας παρακαλώ
sas parakaló
12 Va bene Σύμφωνη
símfoni
13 Quando è un uomo che parla Σύμφωνος
símfonos
14 Quanto costa, per favore? Πόσο κάνει;
póso káni
15 Mi scusi ! Συγγνώμη
signómi
16 Non ho capito Δεν καταλαβαίνω
den katalavéno
17 Ho capito Κατάλαβα
katálava
18 Non so Δεν ξέρω
den xéro
19 Vietato Απαγορεύεται
apagorévete
20 Dov'è il bagno per favore ? Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
pou íne i toualétes parakaló
21 Buon anno! Καλή χρονιά!
kalí hroniá
22 Buon compleanno! Χρόνια πολλά!
hrónia polá
23 Buone feste! Καλές γιορτές!
kalés giortés
24 Congratulazioni! Συγχαρητήρια!
sigharitíria2 - Conversazione

Conversazione
quiz
Corso
1 Buongiorno. Come stai ? Καλημέρα. Τι κάνεις;
kaliméra. ti kánis
2 Buongiorno. Bene, grazie Καλημέρα. Καλά είμαι. Ευχαριστώ
kaliméra. kalá íme. efharistó
3 Parli greco ? Μιλάς Ελληνικά;
milás Eliniká
4 No, non parlo greco Όχι, δεν μιλώ Ελληνικά
óhi, den miló Eliniká
5 Soltanto un po' Μόνο λιγάκι
móno ligáki
6 Di dove sei ? Από ποια χώρα είσαι;
apó pia hóra íse
7 Di che nazionalità sei? Ποια είναι η εθνικότητα σου;
pia íne i ethikotitá sou
8 Sono italiano Είμαι Ιταλός
íme Italós
9 Quando è una donna che parla Είμαι Ιταλίδα
íme Italída
10 E tu, vivi qui? Κι εσύ, εδώ μένεις;
ki esi, edó ménis
11 Si, abito qui Ναι, εδώ μένω
ne, edó méno
12 Mi chiamo Sara, e tu ? Με λένε Σάρα, εσένα πώς σε λένε;
me léne sára, eséna pos se léne
13 Giuliano Ιουλιανό
ioulianó
14 Che fai qui? Τι κάνεις εδώ;
ti kánis edó
15 Sono in vacanza Είμαι σε διακοπές
íme se diakopés
16 Siamo in vacanza Είμαστε σε διακοπές
ímaste se diakopés
17 Sono in viaggio d'affari Είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι
íme se epagelmatikó taxídi
18 Lavoro qui Εδώ δουλεύω
edó doulévo
19 Lavoriamo qui Εδώ δουλεύουμε
edó doulévoume
20 Dove mi consigli di andare a mangiare? Πού μου προτείνετε να πάω να φάω;
pou mou protínete na páo na fáo
21 C'è un museo qui vicino? Υπάρχει κάποιο μουσείο εδώ κοντά;
ipárhi kápio mousío edó kontá
22 Dove posso collegarmi a internet? Πού μπορώ να συνδεθώ στο Ίντερνετ;
pou boró na sindethó sto internét3 - Imparare

Imparare
quiz
Corso
1 Vuoi imparare un po' di vocabolario ? Θέλεις να μάθεις λίγες καινούργιες λέξεις;
thélis na máthis líges kenoúrgies léxis
2 Con piacere! Ναι, εντάξει!
ne, edáxi!
3 Come si chiama ? Πώς λέγεται αυτό;
pos légete afto
4 È un tavolo Είναι ένα τραπέζι
íne éna trapézi
5 Un tavolo, hai capito ? Ένα τραπέζι, κατάλαβες;
éna trapézi, katálaves
6 Non ho capito Δεν καταλαβαίνω
den katalavéno
7 Puoi ripetere per favore ? Μπορείς να επαναλάβεις παρακαλώ;
borís na epanalávis parakaló
8 Puoi parlare più lentamente? Λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ;
lígo pio argá, se parakaló
9 Potresti scriverlo per favore? Μπορείς να το γράψεις, σε παρακαλώ;
borís na to grápsis, se parakaló
10 Ho capito Κατάλαβα
katálava4 - Colori

Colori
quiz
Corso
1 Mi piace il colore di questo tavolo Μ' αρέσει πολύ το χρώμα αυτού του τραπεζιού.
marési polí to hróma aftoú tou trapezioú
2 È rosso Είναι κόκκινο
íne kókino
3 Blu Μπλε
ble
4 Giallo Κίτρινο
kítrino
5 Bianco Άσπρο
áspro
6 Nero Μαύρο
mávro
7 Verde Πράσινο
prásino
8 Arancione Πορτοκαλί
portokalí
9 Viola Μοβ
mov
10 Grigio Γκρίζο
gkrízo5 - Numeri

Numeri
quiz
Corso
1 Zero Μηδέν
midén
2 Uno Ένα
éna
3 Due Δύο
dío
4 Tre Τρία
tría
5 Quattro Τέσσερα
téssera
6 Cinque Πέντε
péde
7 Sei Έξι
éxi
8 Sette Εφτά
eftá
9 Otto Οκτώ
ohtó
10 Nove Εννέα
enéa
11 Dieci Δέκα
déka
12 Undici Έντεκα
édeka
13 Dodici Δώδεκα
dódeka
14 Tredici Δεκατρία
dekatría
15 Quattordici Δεκατέσσερα
dekatéssera
16 Quindici Δεκαπέντε
dekapéde
17 Sedici Δεκαέξι
dekaéxi
18 Diciassette Δεκαεφτά
dekaeftá
19 Diciotto Δεκαοκτώ
dekaohtó
20 Diciannove Δεκαεννέα
dekaenéa
21 Venti Είκοσι
íkosi
22 Ventuno Εικοσιένα
ikosiéna
23 Ventidue Είκοσιδύο
ikosidío
24 Ventitre Είκοσιτρία
ikositría
25 Ventiquattro Είκοσιτέσσερα
ikositéssera
26 Venticinque Είκοσιπέντε
ikosipéde
27 Ventisei Είκοσιέξι
ikosiéxi
28 Ventisette Είκοσιεφτά
ikosieftá
29 Ventotto Είκοσιοκτώ
ikosiohtó
30 Ventinove Είκοσιεννέα
ikosienéa
31 Trenta Τριάντα
triáda
32 Trentuno Τριανταένα
triadaéna
33 Trentadue Τριανταδύο
triadadío
34 Trentatre Τριαντατρία
triadatría
35 Trentaquattro Τριαντατέσσερα
triadatéssera
36 Trentacinque Τριανταπέντε
triadapénte
37 Trentasei Τριανταέξι
triadaéxi
38 Quaranta Σαράντα
saráda
39 Cinquanta Πενήντα
penída
40 Sessanta Εξήντα
exída
41 Settanta Εβδομήντα
evdomída
42 Ottanta Ογδόντα
ogdóda
43 Novanta Ενενήντα
enenída
44 Cento εκατό
ekató
45 Duecento διακόσια
diakósia
46 Trecento Τριακόσια
triakósia
47 Quattrocento Τετρακόσια
tetrakósia
48 Mille Χίλια
hília
49 Millecinquecento Χίλιαπεντακόσια
hiliapedakósia
50 Duemila Δυο χιλιάδες
dío hiliádes
51 Diecimila Δέκα χιλιάδες
déka hiliádes6 - Punti di riferimento di tempo

Punti di riferimento di tempo
quiz
Corso
1 Da quando sei qui? Πότε ήρθες εδώ;
póte írthes edó
2 Da oggi Σήμερα
símera
3 Da ieri Χθες
hthes
4 Da due giorni Πριν δυο μέρες
prin dío méres
5 Quanto tempo resti ? Για πόσο καιρό θα μείνεις;
gia póso kairó tha mínis
6 Riparto domani Θα φύγω αύριο
tha fígo ávrio
7 Riparto dopodomani θα Φύγω μεθαύριο
tha fígo methávrio
8 Riparto tra tre giorni Θα φύγω σε τρεις μέρες
tha fígo se tris méres
9 Lunedì Δευτέρα
deftéra
10 Martedì Τρίτη
tríti
11 Mercoledì Τετάρτη
tetárti
12 Giovedì Πέμπτη
pébti
13 Venerdì Παρασκευή
paraskeví
14 Sabato Σάββατο
sávato
15 Domenica Κυριακή
kiriakí
16 Gennaio Ιανουάριος
ianouários
17 Febbraio Φεβρουάριος
fevrouários
18 Marzo Μάρτιος
mártios
19 Aprile Απρίλιος
aprílios
20 Maggio Μάιος
máios
21 Giugno Ιούνιος
ioúnios
22 Luglio Ιούλιος
ioúlios
23 Agosto Αύγουστος
ávgoustos
24 Settembre Σεπτέμβριος
septévrios
25 Ottobre Οκτώβριος
októvrios
26 Novembre Νοέμβριος
noévrios
27 Dicembre Δεκέμβριος
dekévrios
28 A che ora parti ? Τι ώρα φεύγεις;
ti óra févgeis
29 La mattina, alle otto Το πρωί, στις οκτώ
to proí, stis ohtó
30 La mattina, alle otto e un quarto Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο
to proí, stis ohtó kai tétarto
31 La mattina, alle otto e trenta Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα
to proí, stis ohtó kai triáda
32 La mattina, alle otto e quarantacinque Το πρωί, στις οκτώ και σαραντα πεντε
to proí, stis ohtó kai saráda pénte
33 La sera, alle diciotto Το βράδυ, στις έξι
to vrádi, stis éxi
34 Sono in ritardo Έχω αργήσει
ého argísi7 - Taxi

Taxi
quiz
Corso
1 Taxi! Ταξί
taxi
2 Dove vuole andare? Που θέλετε να πάτε;
pou thélete na páte
3 Vado alla stazione Πάω στο σταθμό
páo sto stathmó
4 Vado all'hotel Giorno e Notte Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα
páo sto xenodohío méra ke níhta
5 Mi puo' portare all'aeroporto? Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ
sto aerodrómio parakaló
6 Puo' prendere i miei bagagli? Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου;
boríte na párete tis valítses mou
7 È lontano da qui ? Είναι μακριά από εδώ;
íne makriá apó edó
8 No è vicino Όχι, είναι κοντά
óhi, íne kodá
9 Sì è un po' più lontano Ναι, είναι λίγο πιο μακριά
ne, íne lígo pio makriá
10 Quanto costa? Πόσο θα στοιχίσει;
póso tha stihísi
11 Mi porti qui per favore Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ;
boríte na me páte edó, parakaló
12 A destra Είναι δεξιά
íne dexiá
13 A sinistra Είναι αριστερά
íne aristerá
14 Dritto Ευθεία είναι
efthía íne
15 È qui Είναι εδώ
íne edó
16 È di là Από δω είναι
apó do íne
17 Alt! Σταματήστε εδώ!
stamatíste edó
18 Faccia con comodo Με την ησυχία σας
me tin isihía sas
19 Mi puo' fare una ricevuta per favore? Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ;
boríte na to simiósete, sas parakaló8 - Sentimenti

Sentimenti
quiz
Corso
1 Il tuo paese mi piace molto Μου αρέσει πολύ η χώρα σας
mou arési polí i hóra sas
2 Ti amo Σ' αγαπώ
sagapó
3 Sono felice Είμαι χαρούμενος
íme haroúmenos
4 Quando è un uomo che parla Είμαι χαρούμενη
íme haroúmeni
5 Sono triste Είμαι λυπημένος
íme lipiménos
6 Quando è un uomo che parla Είμαι λυπημένη
íme lipimeni
7 Sto bene qui Αισθάνομαι άνετα εδώ
esthánome áneta edó
8 Sento freddo Κρυώνω
krióno
9 Sento caldo Ζεσταίνομαι
zesténome
10 È' troppo grande Είναι πολύ μεγάλο
íne polí megálo
11 È troppo piccolo Είναι πολύ μικρό
íne polí mikró
12 È perfetto Είναι τέλειο
íne télio
13 Vuoi uscire stasera? Έχεις όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ;
éhis órexi gia éxo símera to vrádi
14 Vorrei uscire stasera Έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ
ého órexi gia éxo símera to vrádi
15 È una buon'idea Καλή ιδέα
kalí idéa
16 Ho voglia di divertirmi Θέλω να διασκεδάσω
thélo na diaskedáso
17 Non è una buon'idea Δεν είναι καλή ιδέα
den íne kalí idéa
18 Non ho voglia di uscire stasera Δεν έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ
den ého órexi gia éxo símera to vrádi
19 Ho voglia di riposarmi Θέλω να ξεκουραστώ
thélo na ksekourastó
20 Vuoi fare sport? Θέλεις να κάνουμε κάποιο σπορ;
thélis na kánoume kápio sport
21 Sì, ho bisogno di sfogarmi! Ναι, έχω ανάγκη να ξεδώσω.
ne, ého anági na xedóso
22 Io gioco a tennis Παίζω τένις
pézo ténis
23 No grazie, sono abbastanza stanco Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένος.
óhi, efharistó. íme kourasménos
24 Quando è un uomo che parla Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένη
óhi, efharistó. íme kourasméni9 - Famiglia

Famiglia
quiz
Corso
1 Hai dei parenti qui? Έχεις συγγενείς εδώ;
éhis sigkenís edó
2 Mio padre Ο πατέρας μου
o patéras mou
3 Mia madre Η μητέρα μου
i mitéra mou
4 Mio figlio Ο γιος μου
o gios mou
5 Mia figlia Η κόρη μου
i kóri mou
6 Un fratello Έναν αδελφό
énan adelfó
7 Fratello maggiore - Fratello minore Έναν μεγαλύτερο αδελφό - Εναν μικρότερο αδελφό
enan megalytero adelfo - enan mikrotero adelfo
8 Una sorella Μία αδελφή
mia adelfí
9 Sorella maggiore - Sorella minore Μία μεγαλύτερη αδερφή - Μία μικρότερη αδερφή
mia megalyteri aderfi - mia mikroteri aderfi
10 Un amico Έναν φίλο
énan fílo
11 Un'amica Μια φίλη
mia fíli
12 Il mio ragazzo Ο φίλος μου
o fílos mou
13 La mia ragazza Η φίλη μου
i fíli mou
14 Mio marito Ο άνδρας μου
o ádras mou
15 Mia moglie Η γυναίκα μου
i ginéka mou10 - Bar

Bar
quiz
Corso
1 Il bar Το μπαρ
to bar
2 Vuoi bere qualcosa? Θες να πιεις κάτι;
thes na piis káti
3 Bere Πίνω
píno
4 Bicchiere Ποτήρι
potíri
5 Con piacere Ευχαρίστως
efharístos
6 Che cosa prendi? Τι θα ήθελες;
ti tha ítheles
7 Che cosa c'è da bere ? Τι ποτά υπάρχουν;
ti potá ipárhoun
8 C'è dell' acqua o dei succhi di frutta Υπάρχει νερό ή χυμός φρούτων
ipárhi neró i himós froúton
9 Acqua Νερό
neró
10 Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore? Μπορείτε να μου βάλετε λίγα παγάκια ακόμα;
boríte na mou válete líga pagákia akóma
11 Un po' di ghiaccio? Παγάκια
pagákia
12 Una cioccolata Σοκολάτα
sokoláta
13 Del latte Γάλα
gála
14 Del tè Τσάι
tsái
15 Del caffè Καφές
kafés
16 Con zucchero Με ζάχαρη
me záhari
17 Con panna Με κρέμα
me kréma
18 Del vino Κρασί
krasí
19 Una birra Μπίρα
bíra
20 Un tè, per favore Ένα τσάι παρακαλώ
éna tsái parakaló
21 Una birra per favore Μια μπίρα παρακαλώ
mia bíra parakaló
22 Cosa vuoi bere ? Τι θέλετε να πιείτε;
ti thélete na píite
23 Due tè per favore Δυο τσάι παρακαλώ!
dio tsái parakaló!
24 Due birre per favore Δυο μπίρες παρακαλώ
dio bíres parakaló
25 Niente, grazie Τίποτα, ευχαριστώ
típota, efharistó
26 Alla tua Στην υγειά σου!
stin igiiá sou!
27 Salute Γεια μας!
giiá mas!
28 Il conto per favore Το λογαριασμό παρακαλώ!
to logariasmó parakaló!
29 Quanto Le devo, per favore ? Τι σας οφείλω παρακαλώ;
ti sas ofílo parakaló
30 Venti Euro Είκοσι ευρώ
íkosi evró
31 È per me Σε προσκαλώ
se proskaló11 - Ristorante

Ristorante
quiz
Corso
1 Il ristorante Το εστιατόριο
to estiatório
2 Vuoi mangiare? Θα ήθελες να φας;
tha ítheles na fas
3 Sì, ne ho voglia Ναι θα ήθελα
ne tha íthela
4 Mangiare Τρώω
tróo
5 Dove possiamo mangiare? Πού μπορούμε να πάμε για φαγητό;
pou boroúme na páme gia fagitó
6 Dove possiamo pranzare? Πού μπορούμε να πάμε για μεσημεριανό;
pou boroúme na páme gia mesimerianó
7 La cena Βραδινό γεύμα
vradinó gévma
8 La prima colazione Πρωινό
proinó
9 Per favore ! Σας παρακαλώ!
sas parakaló!
10 Il menu per favore! Τον κατάλογο, παρακαλώ!
ton katálogo, parakaló
11 Ecco il menu! Ορίστε ο κατάλογος!
oríste o katálogos
12 Cosa preferisci? Carne o pesce? Τι θέλεις να φας; Κρέας ή ψάρι;
ti thélis na fas? kréas i psári?
13 Con riso Με ρύζι
me rízi
14 Con pasta Με μακαρόνια
me makarónia
15 Delle patate Με πατάτες
me patátes
16 Della verdura Με λαχανικά
me lahaniká
17 Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque Αυγά ομελέτα - αυγά τηγανιτά - ή αυγά βραστά
avgá omeléta - avgá tiganitá - i avgá vrastá
18 Del pane Ψωμί
psomí
19 Del burro Βούτυρο
voútiro
20 Un'insalata Μια σαλάτα
mia saláta
21 Un dolce Ένα επιδόρπιο
éna epidórpio
22 Della frutta Φρούτα
froúta
23 Ha un coltello per favore? Ένα μαχαίρι, παρακαλώ!
éna mahéri, parakaló
24 Sì, glielo porto subito Σας φέρνω αμέσως.
sas férno amésos
25 Un coltello Ένα μαχαίρι
éna mahéri
26 Una forchetta Ένα πιρούνι
éna piroúni
27 Un cucchiaio Ένα κουτάλι
éna koutáli
28 È un piatto caldo? Το πιάτο αυτό είναι ζεστό;
to piáto aftó íne zestó
29 Sì, ed anche molto speziato! Ναι, και αρκετά καυτερό επίσης!
ne ke arketá kafteró epísis
30 Caldo Ζεστό
zestó
31 Freddo Κρύο
krío
32 Speziato Καυτερό
kafteró
33 Prenderò il pesce! Θα πάρω ψάρι
tha páro psári
34 Anch'io Κι εγώ το ίδιο
ki egó to ídio12 - Lasciarsi

Lasciarsi
quiz
Corso
1 È tardi ! Devo andare! Είναι αργά, πρέπει να πηγαίνω!
íne argá, prépi na pigéno!
2 Ci rivedremo ? Μπορούμε να ιδωθούμε ξανά;
boroúme na idothoúme xaná
3 Sì, certamente Ναι, μετά χαράς
ne, metá harás
4 Abito a quest'indirizzo Μένω σ' αυτή τη διεύθυνση
méno saftí ti diéfthinsi
5 Hai un numero di telefono? Έχεις κάποιο τηλέφωνο;
éhis kápio tiléfono
6 Sì, eccolo Ναι, να το
ne, na to
7 Ho trascorso un momento piacevole con te Πέρασα πολύ ωραία μαζί σου
pérasa polí oréa mazí sou
8 Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti Επίσης, χάρηκα που σε συνάντησα
epísis, hárika pou se sinántisa
9 Ci rivedremo presto Θα τα ξαναπούμε σύντομα
tha ta ksanapoúme síntoma
10 Lo spero anch'io Το ελπίζω
to elpízo
11 Arrivederci Αντίο!
adío!
12 A domani Τα λέμε αύριο
ta léme ávrio
13 Ciao Γειά σου!
giia sou!13 - Trasporto

Trasporto
quiz
Corso
1 Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus Παρακαλώ, που είναι η στάση του λεωφορείου
parakaló, pou íne i stási tou leoforíou
2 Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore? Πόσο κάνει το εισητήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ;
póso káni to isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
3 Dove va questo treno per favore? Που πηγαίνει αυτό το τραίνο, παρακαλώ;
pou pigéni aftó to tréno, parakaló
4 Questo treno si ferma alla Città del Sole? Αυτό το τραίνο σταματάει στην Πόλη του Ηλίου;
aftó to tréno stamatái stin póli tou ilíou
5 Quando parte il treno per la Città del Sole? Πότε αναχωρεί το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου;
póte anahorí to tréno gia tin póli tou ilíou
6 Un biglietto per La Città del Sole per favore Ένα εισιτήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ;
éna isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
7 Conosce l'orario dei treni? Έχετε τα ωράρια των τραίνων;
éhete ta orária ton trénon
8 L'orario degli autobus Τα ωράρια των λεωφορείων
ta orária ton leoforíon
9 Qual è il treno per La Città del Sole per favore? Πιο είναι το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου παρακαλώ;
pio íne to tréno gia tin póli tou ilíou parakaló
10 È quello Αυτό είναι
aftó íne
11 Grazie Ευχαριστώ
efharistó
12 Di niente. Buon Viaggio Τίποτα. Καλό ταξίδι
típota. kaló taxídi
13 Il meccanico Συνεργείο αυτοκινήτων
sinergío aftokiníton
14 La pompa di benzina Το βενζινάδικο
to venzinádiko
15 Il pieno, per favore Γεμίστε το, παρακαλώ
gemíste to parakaló
16 Bici Ποδήλατο
podílato
17 Il centro città Το κέντρο της πόλης
to kédro tis pólis
18 La periferia Τα προάστια
ta proástia
19 È una grande città Είναι μια μεγάλη πόλη
íne mia megáli póli
20 È un paese Είναι ένα χωριό
íne éna horió
21 Una montagna Ένα βουνό
éna vounó
22 Un lago Μία λίμνη
mia límni
23 La campagna Η εξοχή
i eksohí14 - Cercare qualcuno

Cercare qualcuno
quiz
Corso
1 C'è Sara per favore ? Η Σάρα είναι εκεί παρακαλώ;
i sára íne ekí parakaló
2 Sì, è qui Ναι, εδώ είναι
ne, edó íne
3 È uscita Έχει βγει έξω
éhi vgi éxo
4 Puo' chiamarla al cellulare Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό της.
boríte na tilefonísete sto kinitó tis
5 Sa dove posso trovarla? Ξέρετε που μπορώ να την βρω;
xérete pou boró na tin vro
6 È andata al lavoro Είναι στη δουλειά της.
íne sti douliá tis
7 È a casa sua Είναι σπίτι της.
íne spíti tis
8 C'è Giuliano per favore ? Ο Ζουλιέν είναι εκεί παρακαλώ;
o julien íne ekí parakaló
9 Sì, è qui Ναι, εδώ είναι
ne, edó íne
10 È uscito Έχει βγει έξω
éhi vgi éxo
11 Sa dove posso trovarlo? Ξέρετε που μπορώ να τον βρω;
xérete pou boró na ton vro
12 Puo' chiamarlo al cellulare Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό του
boríte na tilefonísete sto kinitó tou
13 È andato al lavoro Είναι στην δουλειά του
íne sti douliá tou
14 È a casa sua Είναι σπίτι του
íne spíti tou15 - Hotel

Hotel
quiz
Corso
1 L'hotel Ένα ξενοδοχείο
éna ksenodohío
2 Appartamento Διαμέρισμα
diamérisma
3 Benvenuti! Καλωσορίσατε!
kalosorísate
4 Ha una camera libera? Έχετε ένα ελεύθερο δωμάτιο;
éhete éna eléfthero domátio
5 È una camera con bagno? Υπάρχει μπάνιο στο δωμάτιο;
ipárhi bánio sto domátio
6 Preferisce due letti separati? Θέλετε δύο μονά κρεβάτια;
thélete dío moná krevátia
7 Desidera una camera doppia? Θέλετε ένα δίκλινο;
thélete éna díklino
8 Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone Δωμάτιο με μπάνιο - με μπαλκόνι - με ντους
domátio me bánio - me balkóni - me douz
9 Camera con la prima colazione Δωμάτιο με πρωινό
domátio me proinó
10 Qual è il prezzo per una notte? Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα;
póso stihizi to domátio gia mia níhta
11 Prima vorrei vedere la camera, per favore! Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ
tha íthela na do to domátio próta, parakaló
12 Sì, certo! Ναι, βεβαίως!
ne, vevéos
13 Grazie, la camera va benissimo. Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο
efharistó. to domátio íne polí oréo
14 Va bene, posso prenotare per questa sera? Ωραία, μπορώ να κάνω μία κράτηση για σήμερα το βράδυ;
oréa, boró na káno mia krátisi gia símera to vrádi
15 La ringrazio, ma è troppo cara per me Είναι λίγο ακριβό για εμένα, ευχαριστώ
íne lígo akrivó gia eména, efharistó
16 Puo' prendere i miei bagagli, per favore? Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ;
boríte na párete tis aposkevés mou parakaló
17 Dove si trova la mia camera, per favore? Που είναι το δωμάτιο μου, παρακαλώ;
pou íne to domátio mou parakaló
18 È al primo piano Είναι στον πρώτο όροφο.
íne ston próto órofo
19 C'è un ascensore? Υπάρχει ασανσέρ;
ipárhi asansér
20 L'ascensore è alla sua sinistra Το ασανσέρ είναι στα αριστερά.
to asansér íne sta aristéra
21 L'ascensore è alla sua destra Το ασανσέρ είναι στα δεξιά.
to asansér íne sta dexiá
22 Dov'è la lavanderia? Που είναι η υπηρεσία πλυντηρίου;
pou íne e ipiresía plidiríou
23 È al pianterreno. Στο ισόγειο
sto isógio
24 Pianterreno. Ισόγειο
isógio
25 Camera Δωμάτιο
domátio
26 Lavanderia Καθαριστήριο ρούχων
katharistírio roúhon
27 Parrucchiere Κομμωτήριο
komotírio
28 Parcheggio auto Πάρκιγκ
parking
29 Vediamoci nella sala conferenze? Θα συναντηθούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων
tha sinantithoúme stin éthousa sinedriáseon
30 La sala di riunione Αίθουσα συνεδριάσεων
éthousa sinedriáseon
31 La piscina è riscaldata Η πισίνα είναι θερμαινόμενη
i pisína íne thermenómeni
32 La piscina Πισίνα
pisína
33 Mi svegli alle sette per favore Μπορείτε να με ξυπνήσετε στις 7 η ώρα, παρακαλώ;
boríte na me ksipnísete stis eftá i óra parakaló
34 La chiave per favore Το κλειδί, σας παρακαλώ
to klidí, sas parakaló
35 Il pass per favore Την κάρτα εισόδου, σας παρακαλώ
tin kárta isódou, sas parakaló
36 Ci sono messaggi per me? Έχω κάποιο μήνυμα;
ého kápio mínima
37 Sì, eccoli Ναι, ορίστε
ne oríste
38 No, non ha ricevuto nulla Όχι, κανένα
óhi kanéna
39 Dove posso cambiare i soldi in spiccioli? Πού μπορώ να κάνω ψιλά;
pou mporó na káno psilá
40 Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore? Έχετε να μου χαλάσετε, σας παρακαλώ;
éhete na mou halásete, sas parakaló
41 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare? μπορούμε να σας δώσουμε ρέστα,πόσα θέλετε
boroúme na sas dó̱soume résta,pósa thélete16 - Spiaggia

Spiaggia
quiz
Corso
1 La spiaggia Η παραλία
i paralía
2 Sa dove posso comprare un palloncino? Γνωρίζετε πού μπορώ να αγοράσω μία μπάλα;
gnorízete pou boró na agoráso mia bála
3 C'è un negozio da questa parte Υπάρχει ένα μαγαζί κάπου προς τα εκεί
ipárhi éna magazi kápou pros ta ekí
4 Un palloncino Μία μπάλα
mia bála
5 Un binocolo Κιάλια
kiália
6 Un berretto Ένα καπέλο
éna kapélo
7 Asciugamano Πετσέτα
petséta
8 Sandali Σανδάλια
sandália
9 Secchiello Κουβαδάκι
kouvadáki
10 Crema solare Αντιηλιακή κρέμα
anti iliakí kréma
11 Costume da bagno maschile Μαγιό
magió
12 Occhiali da sole Γυαλία ηλίου
gialiá ilíou
13 Crostaceo οστρακόδερμο
ostrakóderma
14 Fare un bagno di sole Κάνω ηλιοθεραπεία
káno iliotherapía
15 Assolato Ηλιόλουστος
ilióloustos
16 Tramonto Ηλιοβασίλεμα
iliovasílema
17 Ombrellone Ομπρέλα
obréla
18 Sole Ήλιος
ílios
19 Insolazione Ηλιακή ακτινοβολία
iliakí aktinovolía
20 È pericoloso nuotare qui? Είναι επικίνδυνο το κολύμπι εδώ;
íne epikíndino to kolíbi edó
21 No, non è pericoloso Όχι, δεν είναι επικίνδυνο
óhi, den íne epikíndino
22 Sì, è vietato farsi il bagno qui Ναι, το κολύμπι απαγορεύεται εδώ
ne, to kolíbi apagorévete edó
23 Nuotare Κολυμπώ
kolibó
24 Nuoto Κολύμβηση
kolíbisi
25 Onda Κύμα
kíma
26 Mare Θάλασσα
thálasa
27 Duna Αμμόλοφος
amólofos
28 Sabbia Άμμος
ámos
29 Quali sono le previsioni metereologiche per domani? Ποιες είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για αύριο;
pies íne e meteorologikés provlépsis gia ávrio
30 Il tempo sta cambiando Ο καιρός θα αλλάξει
o kairós tha aláxi
31 Pioverà Θα βρέξει
tha vréxi
32 Ci sarà il sole Θα έχει ήλιο
tha éhi ílio
33 Ci sarà molto vento Θα φυσάει πολύ
tha fisái polí
34 Costume da bagno Μαγιό
magió
35 Ombra Σκιά
skiá17 - In caso di problema

In caso di problema
quiz
Corso
1 Mi può aiutare per favore ? Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ;
boríte na me voithísete parakaló
2 Mi sono perso Χάθηκα
háthika
3 Cosa desidera? Τι θα θέλατε;
ti tha thélate
4 Che è successo? Τι συνέβη;
ti sinévi
5 Dove posso trovare un interprete? Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα;
pou boró na vro éna dierminéa
6 Dov'è la farmacia più vicina? Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο;
pou vrískete to pio kontino farmakío
7 Puo' chiamare un medico per favore? Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ;
boríte na fonáksete éna giatró sas parakaló
8 Che cura segue al momento? Τι θεραπεία ακολουθείτε;
ti therapía akolouthís
9 Un ospedale Ένα νοσοκομείο
éna nosokomío
10 Una farmacia Ένα φαρμακείο
éna farmakío
11 Un medico Ένας γιατρός
énas giatrós
12 Servizio medico Ιατρική υπηρεσία
iatrikí ipiresía
13 Ho perso i documenti Έχασα τα χαρτιά μου
éhasa ta hartiá mou
14 Mi hanno rubato i documenti Μου έκλεψαν τα χαρτιά
mou éklepsan ta hartiá
15 Ufficio degli oggetti smarriti Γραφείο απολεσθέντων
grafío apolesthédon
16 Posto di soccorso Σταθμός πρώτων βοηθειών
stathmós próton voithión
17 Uscita di sicurezza Έξοδος κινδύνου
éxodos kindínou
18 La polizia Η αστυνομία
i astinomía
19 Documenti Χαρτιά
hartiá
20 Soldi Χρήματα
hrímata
21 Passaporto Διαβατήριο
diavatírio
22 Bagagli Αποσκευές
aposkevés
23 No, grazie Είμαι εντάξει, ευχαριστώ
íme edáxi, efharistó
24 Lasciami in pace ! Αφήστε με ήσυχη
afíste me ísihi
25 Quando è un uomo che parla Αφήστε με ήσυχο
afíste me ísiho
26 Vattene ! Φύγετε!
fígete!
Download di MP3 e PDF
MP3 + PDF

Download di tutte le espressioni

Demo gratuitaIniziare

Download di MP3 e PDF