Alphabet (Armenian)

1Ա
Ազատ սենյակ ունե՞ք
Do you have a room available?
2Բ
Բաժակ
Glass
3Գ
Գարեջուր
Beer
4Դ
Դանակ
a knife
5Ե
Ե՞րբ ես եկել այստեղ
When did you get here?
6Զ
Զրո
Zero
7Ը
Ընթրիք
Dinner
8Թ
Թեյ
Tea
9Ժ
Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում
What time are you leaving at?
10Ի
Ի՞նչ ազգության ես
What is your nationality?
11Լ
Լավ միտք է
It is a good idea
12Խ
Խեցեմորթներ
Shellfish
13Ծ
Ծնունդդ շնորհավոր
Happy birthday!
14Կ
Կա ջուր կամ մրգի հյութ
There is water or fruit juices
15Հ
Հազար
A thousand
16Ճ
Ճաշացանկը, խնդրեմ
The menu, please
17Մ
Մակարոնով
With pasta
18Յ
Յոթ
Seven
19Ն
Նա իր տանն է
He is at home
20Շ
Շաբաթ
Saturday
21Ո
Ո՞ր երկրից ես
Where do you come from?
22Չ
Չարժե: Բարի ճանապարհ
Don't mention it, have a good trip!
23Պ
Պահեստային ելք
Emergency exit
24Ջ
Ջուր
Water
25Ռ
Ռեստորան
The restaurant
26Ս
Սա գյուղ է
It is a village
27Վ
Վաթսուն
Sixty
28Տ
Տաս
Ten
29Ց
Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո
Do you want to go out tonight?
30Փ
Փաստաթղթեր
Papers
31Ք
Քաղաքի կենտրոն
Town centre
32Օ
Օգնության կետ
First-aid station