Alphabet (Armenian)

1

 • Ա > Ազատ սենյակ ունե՞ք > Do you have a room available?
  Play
 • Բ > Բաժակ > Glass
  Play
 • Գ > Գարեջուր > Beer
  Play
 • Դ > Դանակ > a knife
  Play
 • Ե > Ե՞րբ ես եկել այստեղ > When did you get here?
  Play
 • Զ > Զրո > Zero
  Play
 • Ը > Ընթրիք > Dinner
  Play
 • Թ > Թեյ > Tea
  Play
 • Ժ > Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում > What time are you leaving at?
  Play
 • Ի > Ի՞նչ ազգության ես > What is your nationality?
  Play
 • Լ > Լավ միտք է > It is a good idea
  Play
 • Խ > Խեցեմորթներ > Shellfish
  Play
 • Ծ > Ծնունդդ շնորհավոր > Happy birthday!
  Play
 • Կ > Կա ջուր կամ մրգի հյութ > There is water or fruit juices
  Play
 • Հ > Հազար > A thousand
  Play
 • Ճ > Ճաշացանկը, խնդրեմ > The menu, please
  Play
 • Մ > Մակարոնով > With pasta
  Play
 • Յ > Յոթ > Seven
  Play
 • Ն > Նա իր տանն է > He is at home
  Play
 • Շ > Շաբաթ > Saturday
  Play
 • Ո > Ո՞ր երկրից ես > Where do you come from?
  Play
 • Չ > Չարժե: Բարի ճանապարհ > Don't mention it, have a good trip!
  Play
 • Պ > Պահեստային ելք > Emergency exit
  Play
 • Ջ > Ջուր > Water
  Play
 • Ռ > Ռեստորան > The restaurant
  Play
 • Ս > Սա գյուղ է > It is a village
  Play
 • Վ > Վաթսուն > Sixty
  Play
 • Տ > Տաս > Ten
  Play
 • Ց > Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո > Do you want to go out tonight?
  Play
 • Փ > Փաստաթղթեր > Papers
  Play
 • Ք > Քաղաքի կենտրոն > Town centre
  Play
 • Օ > Օգնության կետ > First-aid station
  Play