+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Beach


Learn burmese - Beach
Learn burmese - Beach


English Burmese
The beach ပင္လယ္ကမ္းေျခ / ဘိ (ခ်) - piN lai kaN kyé / bi (che)
Do you know where I can buy a ball? ေဘာလုံးဘယ္မွာဝယ္လို႕ရမလဲ - bau loN bei mha wai loʔ ya me lé
There is a store in this direction ဒီတည့္တည့္သြားရင္ ဆိုင္ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္ - di té té twā yin sain twaiʔ pa laint mé
a ball ေဘာလုံး - bau loN
Binoculars မွန္ေျပာင္း - mhaN pyaung
a cap ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး - ket au thaukʔ tit loN
a towel မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ - myét nha thauk pu wa
Sandals ညွပ္ဖိနပ္ - nyatʔ phi nat
a bucket ေရပုံး - yé poN
Suntan lotion ေနေရာင္ကာ ခရင္(မ) - nai yaung ka kha riN (me)
Swimming trunks ေရကူးေဘာင္းဘီ - yé kū baung bi
Sunglasses ေနကာမ်က္မွန္ - nai ka myet myamaN
Shellfish ပင္လယ္စာ - piN lai sa
Sunbathing ေနစာလႈံ - nai sa loN
Sunny ေနသာတယ္ - nai tha tai
Sunset ေနဝင္ခ်ိန္ - nai wiN chain
Parasol ေနကာထီး - nai ka tī
Sunshine ေန - nai
Sunstroke ေနသာခ်ိန္ - nai tha chain
Is it dangerous to swim here? ဒီမွာေရကူးရင္ အႏၱရယ္ ရွိလား - di mha yé kū yin ane de yai shiʔ lā
No, it is not dangerous အႏၱရယ္မရွိပါဘူး - ane de yai me shiʔ pa bū
Yes, it is forbidden to swim here ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာေရကူးလို႕မရပါဘူး - hokʔ ké' , di mha yé kū lo me ya pa bū
Swim ေရကူးတယ္ - yé kū tai
Swimming ေရကူး - yé kū
Wave လိႈင္း - hlaing
Sea ပင္လယ္ - piN lai
Dune သဲသာင္ကုန္း - thé thaung kouN
Sand သဲ - thé
What is the weather forecast for tomorrow? မနက္ျဖန္အတြက္ရာသီဥတုခန္႕မွန္းခ်က္ ဘယ္လိုလဲ - me nei pyaN twei' ya thi ū tu kaNt mhaN chetɁ bai lo lé
The weather is going to change ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္ - ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai
It is going to rain မိုးရြာလိမ့္မယ္ - mō yawa laint mai
It will be sunny ေနသာလိမ့္မယ္ - nai tha laint mai
It will be very windy ေလတိုက္လိမ့္မယ္ - lai taikɁ laint mai
Swimming suit ေရကူးဝတ္စုံ - yé kū wut sauN
Sunshade အရိပ္ - ah yaitɁ

Loecsen Print