+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Taxi


Learn burmese - Taxi
Learn burmese - Taxi


English Burmese
Taxi!  တက္(က) စီ - taxi
Where would you like to go? ဘယ္ကိုသြားခ်င္လဲ - bai ko thou chin lé
I'm going to the train station ဘူတာရုံ ကိုသြားမယ္ - bū ta youN ko thou mei
I'm going to the day&night Hotel ဟိုတယ္ မွာေန႕ေရာညပါ ေနမယ္ - ho tei mha nei yau ̄ŋya pa nei mei
Can you take me to the airport, please? ေလဆိပ္ကိုပို႕ေပးႏိုင္မလား - lai saitʔ ko pot pai ŋaiN me lɑ̄
Can you take my luggage? အထုပ္ေတြယူေပးႏိုင္မလား - di tautʔ tewai yū pai naing me lā
Is it far from here? ဒီကေနေတာ္ေတာ္ေဝးသလား  - di ka nei tau tau wai the lɑ̄
No it's close နီးနီးေလးပါ - nī nī lai pa
Yes it's a little bit further away ဟုတ္ကဲ့၊ နဲနဲေဝးတယ္ - hoʔ kei, nei nei wai tai
How much will it be? ဘယ္ေလာက္က် မလဲ - bai laukʔ kya me lé
Take me there, please ဒီကိုပို႕ေပးပါ - di ko pot pé pa
You go right ညာဘက္ - nya betʔ
You go left ဘယ္ဘက္ - bai betʔ
It's straight on တည့္တည့္ - téi téi
It's right here ဒီမွာ - di mha
It's that way ဟိုမွာ - ho mha
Stop! ရပ္ ! - yatʔ
Take your time ေျဖးေျဖးလုပ္ပါ - pyé pyé lautʔ pa
Can I have a receipt, please? ကားချဖတ္ပိုင္းေလးေရးေပးပါ - kɑ̄ kha pyatʔ paiN lei yei pei pa

Loecsen Print