Burmese > Alphabet

Alphabet : Burmese

BurmeseEnglish
1က
ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
a cap
2
က္ရင္း
[ keiʔ yiN ]
a fork
3
ုဏ္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Congratulations!
4
5
ါးမွာမယ္။
[ 'ŋa mha mei ]
I'll have fish
6
ကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
[ sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā ]
Do you want to learn a few words?
7
င္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
[ shin ché phoN / myo pyiN ]
Suburb
8
ူလိုင္
[ ju liaN ]
July
9
10
11
စာ
[ nya sa ]
Dinner
12
13
အေရးေပၚာန
[ ah yei pau tha na ]
First-aid station
14
15
16
ဂု္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
Congratulations!
17
စ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
[ titʔ nya bet laukɁ kya lé ]
How much is it for a night?
18
ပ္ေျပာျပပါဦး
[ pyaN pyau pa ohN ]
Can you repeat please?
19
ါ က်မလိပ္စာပါ
[ da kya me laiʔ sa ba ]
This is my address
20
ါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
[ datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa ]
A full tank, please
21
ည်းနည်းလေး
[ nei nei lai ]
Only a little bit
22
င္လယ္
[ piN lai ]
Sea
23
န္ခြက္
[ paN kwétʔ ]
Glass
24
ုဒၶဟူးေန႕
[ bo da hū nei' ]
Wednesday
25
တ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
[ bus car ah chaiN za yɑ̄ ]
Bus schedule
26
ကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
[ me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ ]
No thanks. I am tired already
27
္ကိုသြားခ်င္လဲ
[ bai ko thou chin lé ]
Where would you like to go?
28
ထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
[ yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄ ]
Do you have the train's time table?
29
ဘက္ရည္
[ la péʔ yei ]
Tea
30
ိုင္
[ waiN ]
Wine
31
င့္အတြက္
[ thin ah toué ]
Cheers!
32
င္းသီး ဟင္းရြက္။
[ 'hiN thī 'hiN yoweʔ ]
Vegetables
33
34
ခန္း
[ ah kaN ]
Bedroom
35
36
37
ရာသီတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
[ ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai ]
The weather is going to change
38
ကက္းထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
a cap
39
ျပီ
[ a pa ril ]
April
40
ဂုတ္
[ ah to ba ]
August
41