+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Numbers


Learn polish - Numbers
Learn polish - Numbers


English Polish
Zero Zero
One Jeden
Two Dwa
Three Trzy
Four Cztery
Five Pięć
Six Sześć
Seven Siedem
Eight Osiem
Nine Dziewięć
Ten Dziesięć
Eleven Jedenaście
Twelve Dwanaście
Thirteen Trzynaście
Fourteen Czternaście
Fifteen Piętnaście
Sixteen Szesnaście
Seventeen Siedemnaście
Eighteen Osiemnaście
Nineteen Dziewiętnaście
Twenty Dwadzieścia
Twenty-one Dwadzieścia jeden
Twenty-two Dwadzieścia dwa
Twenty-three Dwadzieścia trzy
Twenty-four Dwadzieścia cztery
Twenty-five Dwadzieścia pięć
Twenty-six Dwadzieścia sześć
Twenty-seven Dwadzieścia siedem
Twenty-eight Dwadzieścia osiem
Twenty-nine Dwadzieścia dziewięć
Thirty Trzydzieści
Thirty-one Trzydzieści jeden
Thirty-two Trzydzieści dwa
Thirty-three Trzydzieści trzy
Thirty-four Trzydzieści cztery
Thirty-five Trzydzieści pięć
Thirty-six Trzydzieści sześć
Forty Czterdzieści
Fifty Pięćdziesiąt
Sixty Sześćdziesiąt
Seventy Siedemdziesiąt
Eighty Osiemdziesiąt
Ninety Dziewięćdziesiąt
One hundred Sto
A hundred and five Sto pięć
Two hundred Dwieście
Three hundred Trzysta
Four hundred Czterysta
A thousand Tysiąc
A thousand five hundred Tysiąc pięćset
Two thousand Dwa tysiące
Ten thousand Dziesięć tysięcy

Loecsen Print