Translation / Learning


Learn vietnamese - Learning
Learn vietnamese - Learning
www.loecsen.com

English Vietnamese
Do you want to learn a few words? Em có muốn học một chút từ vựng không ?
Yes, sure! Vâng, được thôi
What's this called? Cái này gọi là gì ?
It's a table Đây là cái bàn
A table. Do you understand? Cái bàn, em có hiểu không?
I don't understand Tôi không hiểu
Can you repeat please? Anh có thể nhắc lại được không ?
Can you talk a bit more slowly, please ? Anh nói chậm lại một chút được không ?
Could you write it down, please? Anh viết ra có được không ?
I get it Tôi hiểu rồi
8.9/10 (86 votes) - 1 reviews

Your comments are welcome!

Show comments