Translation / In case of trouble


Learn vietnamese - In case of trouble
Learn vietnamese - In case of trouble
www.loecsen.com

English Vietnamese
Can you help me, please? Bạn có thể giúp tôi được không ?
I'm lost Tôi bị lạc
What would you like? Bạn cần gì ?
What happened? Có chuyện gì vậy ?
Where could I find an interpreter? Tôi có thể tìm phiên dịch ở đâu ?
Where is the nearest chemist's shop? Hiệu thuốc gần nhất ở đâu ?
Can you call a doctor, please Bạn có thể gọi bác sĩ được không ?
Which kind of treatment are you undergoing at the moment? Em đang dùng thuốc gì ?
a hospital Bệnh viện
a chemist's Hiệu thuốc
a doctor Bác sĩ
Medical department Dịch vụ y tế
I lost my papers Tôi bị mất giấy tờ
My papers have been stolen Tôi bị mất cắp giấy tờ
Lost-property office Khu vực hành lý thất lạc
First-aid station Trạm cứu hộ
Emergency exit Cửa thoát hiểm
The police Cảnh sát
Papers Giấy tờ
Money Tiền
Passport Hộ chiếu
Luggage Hành lý
I'm ok, thanks Không, tôi ổn, cảm ơn
Leave me alone! Để cho tôi yên
Go away! Biến ! Xéo !
8.9/10 (86 votes) - 1 reviews

Your comments are welcome!

Show comments