+ 15 themes
Essentials, Conversation, Looking for someone, Time tracking, Parting, Bar, Restaurant, Taxi, Transportation, Hotel, Beach, Family, Feelings, Learning, Colours, Numbers, In case of trouble,

Translation / Parting


Learn vietnamese - Parting
Learn vietnamese - Parting


English Vietnamese
It's late, I have to go! Muộn rồi ! Tôi phải đi đây !
Shall we meet again? Mình có gặp lại nhau nữa không ?
Yes with pleasure Vâng, rất sẵn lòng
This is my address Anh ở địa chỉ này
Do you have a phone number? Em có số điện thoại không?
Yes here you go Có, đây
I had a lovely time Ở bên anh thật vui
Me too, it was a pleasure to meet you Anh cũng thế, rất vui được quen em
We will see each other soon Mình sẽ sớm gặp lại nhau
I hope so too Em cũng hy vọng vậy
Goodbye Hẹn gặp lại - Tạm biệt
See you tomorrow Mai gặp lại
Bye! Chào

Loecsen Print