Alfabeto (armeno)

1Ա
Ազատ սենյակ ունե՞ք
Ha una camera libera?
2Բ
Բաժակ
Bicchiere
3Գ
Գարեջուր
Una birra
4Դ
Դանակ
Un coltello
5Ե
Ե՞րբ ես եկել այստեղ
Da quando sei qui?
6Զ
Զրո
Zero
7Ը
Ընթրիք
La cena
8Թ
Թեյ
Del tè
9Ժ
Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում
A che ora parti ?
10Ի
Ի՞նչ ազգության ես
Di che nazionalità sei?
11Լ
Լավ միտք է
È una buon'idea
12Խ
Խեցեմորթներ
Crostaceo
13Ծ
Ծնունդդ շնորհավոր
Buon compleanno!
14Կ
Կա ջուր կամ մրգի հյութ
C'è dell' acqua o dei succhi di frutta
15Հ
Հազար
Mille
16Ճ
Ճաշացանկը, խնդրեմ
Il menu per favore!
17Մ
Մակարոնով
Con pasta
18Յ
Յոթ
Sette
19Ն
Նա իր տանն է
È a casa sua
20Շ
Շաբաթ
Sabato
21Ո
Ո՞ր երկրից ես
Di dove sei ?
22Չ
Չարժե: Բարի ճանապարհ
Di niente. Buon Viaggio
23Պ
Պահեստային ելք
Uscita di sicurezza
24Ջ
Ջուր
Acqua
25Ռ
Ռեստորան
Il ristorante
26Ս
Սա գյուղ է
È un paese
27Վ
Վաթսուն
Sessanta
28Տ
Տաս
Dieci
29Ց
Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո
Vuoi uscire stasera?
30Փ
Փաստաթղթեր
Documenti
31Ք
Քաղաքի կենտրոն
Il centro città
32Օ
Օգնության կետ
Posto di soccorso

Iniziare

vocabolario

Download di MP3 e PDF